Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм .күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Презентация қосу
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік.
Алгоритм .күрделілігі.
Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен
байланысы.
Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Бекешева Амангуль Т-313
•Алгоритм ұғымы, қасиеттері.
•Алгоритмдердің типтері, берілу ерекшеліктері.
•Алгоритмдерді құрудың негізгітәсілдері.
•Бағдарламалау тілдері, олардың жіктелуі.
Алгоритм ұғымы информатика
пәнінің іргелі ұғымдарының бірі
болып есептеледі.
«Алгоритм» ұғымы IX ғасырда
ондық санау жүйесіндегі
арифметикалық амалдарды
орындау ережесін (алгоритмін)
алғаш жазған, Хорезм елінің
тумасы Мұхаммед Мұса-ұлы атты
араб математигінің есіміне
байланысты пайда болған.
Анықтама:

Алгоритм – орындаушыға ұғынықты
тілмен, қандайда бір берілген есепті
шешуге болатындай етіп жазылған
нақты бұйрықтар тізімі
Алгоритм қасиеттері:

• дискреттілігі;
• ұғынықтылығы;
• детерминизмділігі (бірмәнділігі);
• нәтижелілігі;
• жаппайлылығы.
Алгоритмді
орындаушылар

АДАМ РОБОТ
КОМПЬЮТЕР

Орындаушы алгоритмді формальді түрде орындайды
Біріншіден, алгоритм үздік (дискіретті)
информациялармен атқарылатын
әрекеттерді тағайындау және өрнектеу
үлгісі, олай болса, алгоритмге тиісті
әрекеттер де үздікті. Ал символмен
берілген текстер мен сандар алгоритм
жұмысына қажетті «материалдар».
Екіншіден, алгоритм - еркіндікке жол
бермейтін нақты жарлық. Алгоритмде не істеу
керектігінің барлығы алдын ала анықталып
көрсетіледі. Есеп шығару алгоритм үлгісінде
берілсе, онда оны атқару процесінде ойланудың
қажеті жоқ, алгоритмде не көрсетілсе, тек соны
атқару керек. Алгоритмнің бұл-қасиеті –
анықталғандығы - ешқандай ақыл-ойы қабілеті
жоқ құрылғылардың көмегімен есептерді шешу
мүмкіндігіне кепілдік береді. Осындай
құрылғыға қазіргі заманғы ЭВМ-дер жатады.
Үшіншіден, алгоритмнің жалпылығы-
көпшілгі бірдейлік қасиеті, яғни
бастапқы мәліметтер мәнінің жиынына
арналған есептерді шығару мүмкіндігі,
басқаша айтқанда, бір алгоритмді
әлденеше есептің табу үшін қолдану
кепілдігі.
Төртіншіден, алгоритмнің нәтижелігі -
қадамдардың (әрекетердің) шектелген
санынан кейін (белгілі уақыт ішінде)
қажетті қортынды алу мүмкіншілігі.Әрбір
алгоритм біршама бастапқы мәлметтердің
болуын талап етеді және белгілі бір іздеген
нәтижені алуға жеткізеді. Мысалы, қосу
алгоритмі үшін бастапқы мәлметтерге
қосылғыштар (сандар) жатады да, ал
нәтижесі қосынды болады (ол да сан).
Алгоритмдердің негізгі түрлері

сызықтық тармақталған циклдік

Мұнда Мұнда есепті Жеке бұйрықтар
бұйрықтар шығару барысында немесе бұйрықтар
бірінен соң бірі кейбір шарттарды тобы бірнеше рет
ілесу тәртібімен таңдау мүмкіндігі қайталанады.
орындалады болады
Сызықтық алгоритмнің болк-
схемасы
Вход

S

Выход
Тармақталған алгоритмнің болк-
схемасы
Вход Вход

Да Нет Да Нет
P P

S1 S2 S

Выход Выход
циклдік алгоритмнің болк-
схемасы
Вход Вход

Нет
P S

Да

S Нет
P

Да

Выход Выход
Берілу тәсілдері

Сөздік тәсіл Блок-схема

Алгоритмдік тіл
немесе бағдарлама
Басы

Кіру R

S:=3,14*R2

ШыSғу S

Соңы
Блок-схемалар
түріндегі
алгоритмдер
көрсетімі
Блок-схемалардың негізгі
белгіленулері
Алгоритм блок-схемасының
басы және соңы

басы

соңы
кіру-шығу
блоктары
Кіру блогы
кіру

Пернеліктен
кіргізу блогы
БЛОК ПРИСВАИВАНИЯ
ОБРАБАТЫВАЕТ
ДАННЫЕ И
РАЗМЕЩАЕТ
Х:=У+120 РЕЗУЛЬТАТЫ В
ЯЧЕЙКИ
ПАМЯТИ С
УКАЗАННЫМ
ИМЕНЕМ
Енгізу-шығару блоктары

Шығару Шығару блоктары

Баспаға
шығару блогы
шартты ИӘ ЖОҚ
ШАРТ
тексеру
блогы

Өлшемді
ӨЛШЕМ
цикл
блогы
қосалқы бағдарламаға
бару

қосалқы бағдарламаға
көшу,
N мұндағы N - жол саны
қосалқы
бағдарламаның
басталғанын
білдіреді.
Алгоритмдеу

Алгоритм – орындаушының жұмысын басқару командаларының тізбегі

Алгоритмнің атқарушысы

Атқарушының сипаттамалары – тағайындау, орта, жұмыс режімдері, командалар жүйсі – АКЖ

Алгоритм қасиеті: түсініктілік, нақтылық, шектілік, дискреттік, массалық

Құру кезіндегі алгоритмдік жұмыс Шамалармен жұмысы алгоритмі

Шамалар: мәні, аты, типі

Базалық алгоритм құрлымы

Сызықтық Тармақталған Цикл

Құрлымыдық бағдарламлау әдісінамасы

– базалық құрлымның суперпозициясы (тізбектелулі, еңгізілуі)
– күрделі алгоритмдерді жобалаудың сәйкеспеушілігі

Алгоритмді сипаттау тілдері: блок-схема, алгоритмдік оқыту тілдері.
Алгоритмдерді құрудың негізгі
әдістері.
Алгоритмдерді құрудың тиімді әдісі - есепті
бірнеше қарапайым бөлікке бөлу. Негізгі есепті
шешуге байланысты әрбір бөлікке оны шешудің
қосымша алгоритмі құрылады.
Қосымша алгоритмдерді құруда және қолдануда
олар үшін ненің бастапқы мәліметтер мен
нәтижелер болып табылатынын білу
қажет.Осылайша есепті бірнеше бөлікке бөліп
алып шығару жолы құрылымдық программалар
негізі боып табылады.
Копьютерлік бағдарлама – бұл екілік кодты
машиналық тілде немесе арнайы бағдарламалық
тілде, компьютердің орындап шығуына арналып
алдын ала жазылып қойылған іс-әрекет туралы
кодталған ақпарат.
Копьютерлік бағдарлама – бұл
екілік кодты машиналық тілде
немесе арнайы бағдарламалық
тілде, компьютердің орындап
шығуына арналып алдын ала
жазылып қойылған іс-әрекет
туралы кодталған ақпарат.
Бағдарламалау тілі

Бағдарламалау тілі дегеніміз адамның ЭЕМ-мен
байланысының жасанды тілі, ол мәліметтер мен
оларды өңдеу алгоритмдерін компьютерде
сипаттауға арналады.

Егер бағдарламалау тілі нақтылы процессор
типіне арналған және оның ерекшеліктерін
есеретін болса, онда ол төмен деңгейлі
бағдарламалау тіліне жатады.

Жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі
компьютерге қарағанда, адамға анағұрлым
жақын әрі түсінікті болып келеді.
Программалау тілдерінің бір –
бірімен байланысу схемасы

Программалу
тілдері

Машинаға тәуелді Машинаға тәуеліз

Машиналық Машинаға Процедуралы Проблемалы
бейімделген бейімделген бейімделген

Ассамблер Макротіл

Ұқсас жұмыстар
Алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Алгоритм күрделілігі
Алгоритм туралы мәлімет
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритмның күрделіліг. Алгоритм түсінігінің функйия түсінігімен байланысы.Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы тү сінік. Алгоритм кү рделілігі. Алгоритм тү сінігінің функция тү сінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл жә не оны орындаушылардың сипаттамалары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Алгоритмдер туралы түсінік
Алгоритом туралы түсінік. Қасиеттері. Есептеу процесі ұғымы. Алгоритм күрделілігі. Алгоритмнің уақытша күрделілігі. Алгоритмнің теориялық күрделілігі
Пәндер