MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Презентация қосу
MS Excel кестелік
процессоры.

MS Access мәліметтер
қорын басқару жүйесі.

Орындаған: Камзаева
А.Ф
MS Excel кестелік
процессоры.
Microsoft Еxcel -1979 жылы екі экономист студент Дэн Бриклин және Боб
Френкстон үй тапсырмасын тез орындау ға көмектесетін ж әне уа қытты
үнемдейтін әдіс ойлап табуды шешті. олар тарихта бірінші рет
электронды кесте бағдарламасын жазып, оны Visible Calculator сөзінен
қысқартылған VisiCalc (Көрсеткіш калькулятор) деп атады. сонды қтан
барлық электрондық кестелер бағдарламасы, оның ішінде Excel
программасы Дэн мен Бобтың арқасында жүзеге асты. IBM
және Macintosh компьютерлерінде жұмыс істейтін, ең озық үлгілерді ала
отырып, бүгінгі заман талабына сай жасал ған, электронды қ кесте
құрастыратын қолданбалы программа Excel-дің соңғы нұсқаларында
график тұрғызу, күрделі функциялар арқылы есеп-қисап ж үргізу ж әне
бірнеше жұмыс кітаптарымен қатар жұмыс атқару сия қты м үмкіндіктер
кеңінен қолданылады. Кестелік құрылымды құжаттармен ж ұмыс істеуге
арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel. Ол сандық
мәліметтермен жұмыс істеу үшін негізделген.
EXCEL Нұсқалары:
1988 — Excel 2.0
1990 — Excel 3.0
1992 — Excel 4.0
1993 — Excel 5.0 (Windows NT)
1995 — Excel 7 (Windows 95)
1997 — Excel 97
1999 — Excel 2000 (9) — Microsoft Office 2000
2001 — Excel 2002 (10) — Microsoft Office XP
2003 — Excel 2003 (11) — Microsoft Office 2003
2007 — Excel 2007 (12) — Microsoft Office 2007
2010- Excel 2010 (13)-Microsoft Office 2010
2012- Excel 2013 (14)-Microsoft Office 2013
Excel- де диаграммаларды
тұрғызу.
Excel программасындағы диаграмма термині сандық мәліметердің графиктік түрде
бейнеленуінің барлық жағын қамтиды. Графиктік бейнелеу берілген мәліметтер
қатары негізінде құрылады. Берілген мәліметтері бар жеке алынған жол немесе
бағаннан тұратын ұяшықтар тобы мәліметер тобын құрайды. Бір диаграммада бірнеше
мәліметтер қатарын бейнелеуге болады. Диаграмма деп жұмыс кітабының бір
парағына енгізілген графиктік обьектіні айтады. Ол мәліметтер тұрған парқта немесе
кез келген басқа парақта орналасуы мүмкін. Диаграмма өзі тұрғызылған
мәліметтермен әрқашан тығыз байланыста болады. Егер мәліметтер жаңартылатын
болса, диаграмма да автоматты түрде соған сәйкес өзгереді. Диаграмманы тұрғызу
үшін Диаграмма шебері (Мастер диаграмм) қолданылады. Ол стандарты аспаптар
панелінде орналасқан диаграмма шебері батырмасының көмегімен іске қосылады.
Әдетте диаграмма тұрғызар алдында мәліметтер орналасқан аймақты ерекшелеп
алады немесе бұл мәліметерді Диаграмма шеберінің барысында енізуге болады.
Диаграмманың түрін таңдап алу. Диаграмма шеберінің алғашқы сатысында
диаграмманың түрін таңдап алуымыз қажет. Стандартты қыстырмасындағы Түр (Вид)
тізімінде диаграмманың қолда бар түрлері көрсетілген. Таңдап алынған түр үшін
терезенің оң жағында мәліметтердің көрсетілуінің түрлі нұсқаулары көрсетілген.
Сонын ішінен ең қолайысын таңдауымыз қажет. Стандарты емес қыстырмасында
пішімделген, толығымен қалыптасқан диаграмма түрлері бейнеленген. Диаграмманың
түрін таңдап алынғанна кейін Ары қарай ( Далее ) батырмасын басамыз.
Мәліметтерді анализдеу және
Құрама кесте тұрғызу.
• Сүзгілеу құралдарымен қорытынды есептеулерді біріктіре отырып
анализдеуге болады. Осындай анализдеудің нәтижесін құрама кестелер мен
құрама диаграмма түрінде көрсетіледі. Құрамма диаграмма құрған кезде
автоматты түрде сол мәліметер негізінде құрама кесте де тұр ғызылады.
• Құрама екстені тұрғызу Құрама кесте шеберінің ( Мастер сводных таблиц и
диаграмм ) көмегімен іске асырылады. Ол үшін алдымен м әліметтер
базасына қатысты ұяшықтарды ерекшелеп алу қажет. Сонан кейін
Мәліметтер > Құрама кесте (Данные > Сводные таблицы) командасын
орныдау қажет. Құрама кесте шебері (Мастер сводных таблиц и диаграмм)
жұмысының алғашқы сатысында мәліметтер типі мен құрама мәліметтерді
безендіру түрін анықтап алады. Ары қарай (Далее) батырмасын шерткеннен
кейін, мәліметтер базасындағы ауқым дұрыс таңдалғанына к өз жеткізу
керек. Тағы Ары қарай батырмасын шерткен соң құрама кестенің орны
анықталады. Құрама кестені көбіне жаңа бетке орналастырады (Жаңа бет
(Новая страница) ауыстырып-қосқышын тағайындау арқылы).
Құрама кестенің

құрылымы:
Құрама кесте шебері (Мастер сводных таблиц и диаграмм) ж ұмысыны ң
келесі сатысында құрама кестенің мазмұны мен құрылымын
қалыптастырып алады. Бұл терезеде құрама кестені ң маекті берілген. Ол
төрт аймақтан тұрады: Бет(Страница), Жол(Строка), Ба ған(Столбец)
және Мәліметтер(Данные). Құрама кестенің әрбір айма ғына м әліметтер
базасының қайсыбір өрісі сәйкестендіріледі. Құрама кестені толтыр ған
кезде мәліметтер сәйкес өрістерден автоматты түрде алынып қойылады.
Оны толтыру үшін осы бетте мәліметтер базасыны ң өріс атауларымен
аталған батырмалар қолданалады. Құрама кесте шеберін (Мастер
сводных таблиц и диаграмм) іске қосып, шебер ж ұмысыны ң бірінші
сатысында Құрама диаграмма ауыстырып-қос қышын та ғайындау керек.
Содан соң Ары қарай (Далее) батырмасын басып, құрама диаграмма
тұрғызылады. Диаграмманы пішімдеу мен баптау оны ң жанама меню
арқылы іске асырылады. Диаграмманың түрін өзгерту үшін ол т ұр ған
аймаққа тышқанның оң батырмасын басып, жанама менюден Диаграмма
типі бөлімін таңдап алу қажет. Осылайша жанама менюден Пішім
(Формат) бөлімін таңдап алып, диаграмма пішімін өзгертуге болады.
Бақылау құралдары.
• Жұмыс парағын бақылау. Excel-дің жұмыс парақтары құжаттарды даярлау үшін
қолданылатын болса, онда оны қате енгізілген мәліметтерден са қтау қажет. М әтінді
енгізгенде қателерді қарап шығып, түзетуге болады. Санды қ м әліметтерді
енгізгенде жіберілегн қателер жай көзге көрінбейді. К өбінесе Excel-дің жұмыс
парақтарының өзі қате өрнектерді қамтитын формулалардан тұрады.
Формулалардағы қателерді екі топқа бөледі: есептелмейтін формулалар ж әне
циклдік сілтемелер. Қате формулаларды есптегенде нәтижесін алу м үмкін болма ған
жағдайда Excel программасы сол ұяшыққа қатенің кодын шығарып береді.
Циклдік сілтемеде Excel программасы қате жайлы хабарды бірден экран ға шы ғарып
береді. Егер формула есептеу кезінде басқа ұяшы қта ғы м әндерді пайдаланса, онда
осы формула сол мәндерге тәуелді болып табылады, ал формула тұр ған ұяшы қ
тәуелді деп аталады. Керісінше, мәндері қолданылған ұяшы қ формуланы ң м әніне
әсер етіп, әсер етуші деп аталады. Цикілдік сілтеме ұяшы қты ң м әні сол ұяшы ққа
тәуелді болады. Оның ең қарапайым түрі – егер ұяшық өзі-өзіне адрестелген болса.
Егер программа кестеден цикілдік сілтемені тауыпалса, онда ол бірден қатежайында
хабар береді және циклдік сілтеменің аспаптар панелін ашып береді. Циклдік сілтеме
табылған ұяшықтар көгілдір дөңгелекшемен белгіленеді және қалып-к үй жолында
Цикл сөзі пайда болады. Циклдік сілтемені ң аспаптар панелінде циклдік сілтемесі
бар ұяшықтардың тізімі көрсетіледі. Егер циклдік сілтеме бірнеше ұяшы қтарды
қамтыса, онда оны тәуелсіз ұяшықтар мен әсер етуші ұяшы қтар батырмасы
арқылы ашып, қатесі бар ұяшықтарды тауып алу ға болады.
MS Access мәліметтер қорын
басқару жүйесі.
• Microsoft Access бағдарламасы ол – кез-келген фирма, мекеме, шағын кәсіпкерлік
шаруа-шылықтар бір-бірі турла мағлұмат алу үшін, немесе келісу үшін, арнайы
қағаздар толты-рып, құжаттар дайыднап, қағаздардың санын көбейтіп әуре
болмайды. Мұның бәрін осы бағдарлама жасайды. Бұл бағдарламада кесте
түрінде, сызба түрінде, кез-келген фирманың толық мағлұматтары болады. Оны
алып қарап, онымен тікелей жұмыс жасай беруге болады. Microsoft Access
бағдарламасы қазіргі кезде компьютерлік технологиялардың құрал ретінде кеңірек
пайдаланылуы. Бұл бағдарлама қазіргі таңда компьютерді осы бағытта
пайдаланудың нақты мысалдары көп емес. Бұл бағдарламаны оқушыларға оқыту
жүйесіндегі көптеген сатылардан біртіндеп меңгеру арқылы жүргізіледі. Microsoft
Access бағдарламасы кеңінен қолданылатын бағдарлама. Ол өнідіріс орындарында,
баспа-кітап шығару салаларында, оқулықтар жасауда, сауда-сатты қ айналымында
есептік жүйелерді орындауда ерекше рөлді атқарады. Microsoft Access
бағдарламасы жоғарғы оқу орындарындағы оқушылар үшін кеңінен пайдалану да
бірнеше ұтымды жақтары бар. Оқу процесінде білімін жетілдіру, ақпарат
құралдарын енгізу, есте сақтау операциялары бойын-ша барлық мағлұматтарды
енгізіп отыру, есептеу, сараптау, т. б. жүйелер үшін тиімді.
Microsoft Acces шежіресі:

1995 Access 7 (Windows 95 үшін MS Office 95
пакеті)
1997 Access 97 (MS Office 97 пакеті)
1999 Access 2000 (MS Office 2000 пакеті)
2001 Access 2002 (Office XP пакеті)
2003 Access 2003 (MS Office 2003)
2007 Microsoft Office Access 2007 (MS Office 2007)
2010 Microsoft Office Access 2010 (MS Office 2010)
Мәліметтер қоры. 
• Мәліметтер қоры -дегеніміз мәліметтердің реттелген, өзара байланысты
жиынтығы. Ол ақпаратты сақтауға арналған құрылым. Мәліметтер қорына мысал
ретінде телефон анықтамалығын, поездар қозғалысының кестесін, к әсіпорын
қызметкерлері туралы мәліметтерді, студенттердің сессия тапсыру
қорытындыларын және т.б. атауға болады. Электронды мәліметтер қорының басты
қасиеті – ақпаратты жылдам іздестіру, сұрыптау және түрлендіру.Мәліметтер
қорының түрлері: реляциялық, иерархиялық, желілік. Мәліметтердің реляциялық
қоры кестелерді қолдануға негізделген. Ол екі өлшемді кесте түрінде
ұйымдастырылған. Егер әрбір жазба нақты бір объектіге ғана қатысты
ақпараттарды қамтитын болса, онда мәліметтер қоры реляциялық мәліметтер
қоры болып табылады. Реляциялық мәліметтер қорында әрбір тізім кестелерде
сақталады. Иерархиялық мәліметтер қорында мұндай байланыстар бұтақ т әріздес
құрылым түрінде
• бейнеленеді. Мұнда біржақты байланыстардың болуы мүмкін және сұраныс
құрылымда бейнеленсе ғана қанағаттандырылады. Желідегі мәліметтер қоры
желілік мәліметтер қоры деп аталады.
• Мәліметтер қоры орталықтандырылған және үлестірілген болып жіктеледі.
Орталықтандырылған мәліметтер қоры бір есептеуіш жүйенің жадында
сақталады. Егер бұл есептеуіш жүйе компьютер желісінің құраушысы болса, онда
мұндай қорға үлестірілген қатынас құруға мүмкіндік болады. Мәліметтер қорын
пайдаланудың мұндай тәсілі дербес компьютердің жергілікті желілерінде жиі
пайдаланылады. Үлестірілген мәліметтер қоры есептеу желісіні ң алуан т үрлі
компьютерлерінде сақталатын бірнеше бөліктерден, тіпті бірін-бірі қайталайтын
бөліктерден тұрады. Мұндай қормен жұмыс істеу үлестірілген мәліметтер қорын
басқару жүйесінің көмегімен жүзеге асырылады.
Мәліметтер қорын басқару
жүйесі.
• Мәліметтер қорын басқару жүйесідегеніміз жаңа
мәліметтер қорын құруға, оны мәліметтермен толтыру ға,
оның
• мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге арнал ған
программалық құралдар кешені. Мәліметтер қорын бас қару
жүйесі– мәліметтерді сақтау, қосу, жою, редакциялау үшін
қолданылатын программалық жүйе.Мәліметтер қорын
басқару жүйелері: Access, Clipper, Oracle, Paradox, FoxPro,
FoxBase.
• Access программасы-мәліметтер қорын бас қару ж үйесіні ң
танымал программаларының бірі. MS Access файлының
кеңейпесі: .mdb. Басқа жүйелерге қарағанда, Microsoft
Access пайдалануға жеңіл және ыңғайлы. Ол
пайдаланушыға келесі мәселелерді шешуге м үмкіндік береді
Мәліметтер қорына
төмендегідей талаптар
қойылады.
мәліметтер қорының мазмұнын көшіруді болдырмау немесе азайту;
пайдаланушы топтардың құқықтары мен талаптарына с әйкес,
мәліметтер қорының жекелеген ақпараттық элементтерге енуін
жеделдетуді қамтамасыз ету;
үнемі өсіп отыратын талаптарды қанағаттандыру үшін м әліметтер
қорының кеңейтілу мүмкіншіліктерін қамтамасыз ету;
тек қана дұрыс, алдын ала тексерілген ақпараттарды пайдалануды
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, мәліметтер қорының тұтастығын
сақтау;
мәліметтер қорының, тұтынушылардың жекелеген категорияларының
жұмыс сітеуіне қажетті, белгілі бір ақпараттық элементтерге енуіне ғана
рұқсат ;
қорға енуді, мәліметтер қорына ақпараттар қосу мен түзетуді тек қана
авторлық құқығы бар тұтынушылардың орындауы;
мәліметтер қорын пайдаланушылардың талабына сәйкес, м әліметтер
элементтерін, түзету, бейнелеу және есептеу құрылғыларын құрудың
қарапайымдылығын қамтамасыз ету;
Деректер үрдісінің негізгі үш түрі бар –
реляциондық, иерархиялық және желілік.
Реляциондық үрдіс.
«Реляциондық» термині (латын тілінен relatio – қатынас) бұндай
деректерді сақтайтын үрдістің ең алдымен өзіні ң құраушы
бөліктерінің өзара қатынасына құрылатынын көрсетеді. Е ң
қарапайым жағдайда ол екі өлшемді массивті және екі өлшемді
кестені білдіреді, ал күрделі ақпараттық үдістерді құру кезінде өзара
байланысқан кестелердің жиынтығын құрайды. Бұндай кестені ң
әрбір жолын жазба, ал бағанын өріс дейміз. Деректерді ң реляционды қ
үрдісі келесі қасиеттерге ие болады:
кестенің әрбір элементі – деректердің бір элементі;
кестеде барлық өрістер дара болып табылады, яғни бір т үрге ие
болады;
кестеде бірдей жазбалар болмайды;
әрбір өріс бірегей атқа ие болады;
кестедегі жазбалардың тәртібі еркін бола алады, және деректер
түрінің өрістер санымен сипатталады
Иерархиялық үрдіс. 

Деректер қорының иерархиялық үрдісі олрды ң жалпыдан дара ға
 

тәуелді болып орналастырылған және төңкерілген а ғаштар
(графтар) түзетін элементтер жиынты ғын болып тбылады. Берілген
үрдіс байланыстр, түйіндер, деңгейлер сия қты праметрлермен
сипатталады. Үрдістің қағидсы мынандай, не ғұрлым т өменгі
деңгейдегі бірнеше түйіндердің неғұрлым жоғрғы деңгейдегі бір
түйінмен байлнысудың көмегімен біріктіріледі.
Ø Түйін деп иерархияның берілген де ңгейінде орналас қан
элементтің ақпараттық үрдісі. Иерархиялық үрдіс деректеріні ң
қасиеттері келесідей:
ü Төменгі деңгейдегі бірнеше түйін жоғары де ңгейдегі тек бір ғана
түйінмен байланысты.
ü Иерархиялық ағаш басқа ешқандай бастау ға т әуелсіз емес бір
ғана бастауға (түбірге) ие болады.
ü Әрбір түйіннің өз аты (идентификаторы) болады.
ü Түпкі жазбадан неғұрлым дара деректер жазбасына ба ғыттал ған
тек бір ғана жол бар
Желілік үрдіс.

Деректер қорының бұл үрдісі иерархиялы ққа ұқсас. Оны ң негізгі
.

құраушылары (түйін, деңгей, байланыс) да сол, дегенмен оларды ң ара
қатынасы түбегейлі басқа. Желілік үрдісте әр т үрлі де ңгейдегі
элементтердің арасында еркін байланыс қол ға алын ған. Құруды ң барлы қ
кезеңдерін және Microsoft Access ДҚБЖ мысалында деректер қорымен
жұмыс істеу қағидалрын қарастырайық.
Программалау қажеттілігі шағын бизнесте әрқашан деректер
қорын кеңінен енгізуді ұстанды. Ірі мекемелер арнайы ж үйелерді
программалауға өз қалауынша тапсырыс жасай алды. Кіші мекемелер
көбінесе бұндай есептерді шешпес бұрын оны д ұрыс құрастыра да
алмады.
Бұл программаның бұрынғы версиялары Access 2.0, Access 95
және Access 97 сияқты нөмірлерге ие болды. MS Access 2007 атты cоңғы
версиясы 2007 жылғы Office пакетінің құрмына жатады. Ары қарай біз
әртүрлі версиядағы жалпы қасиеттерді ескере отырып 2007 жыл ғы MS
Access программасы туралы айтамыз.
Сонымен қатар 2007 жылғы MS Access программалаудың
мүмкіндіктерін жоққа шығармайды. Жүйені қалауымызша өз к үшімізбен
баптауымызға және дамытуымызға болады. Ол үшін Visual Basic
Microsoft Access
тұтасымен:
     Microsoft Office пакетінің құрамында Access мәліметтер қорын
басқару жүйесінің пайда болуы мәліметтер қорын дайындау
проблемасына көзқарасты өзгертті. Алғашында MS Access Office
пакетінің құрамына енбеді және нұсқаның жеке нөмірленуіне ие
болды. 7.0 нұсқасынан бастап, бұл МҚБЖ "офистің" кәсіби пакетіне
енгізіле бастады.
          MS Access 2007-нің көмегімен қарапайым тұтынушылар
қандай да бір бағдарламалаудың қажеттілігінсіз-ақ, жеткілікті
қуаттағы мәліметтер қорын құру мен пайдалану үшін ыңғайлы
құралдар ала бастады. Сонымен қатар Access 2007-мен жұмыс
сітеу бағдарламалау мүмкіншіліктерін жоққа шығармайды, яғни,
бұл жүйе қосымша басқару модулдері мен элементтерін жасауға
мүмкіншілік беретін, Visual Basic for Applications бағдарламалау
тілін қолдауды да қамтиды.
         Access 2007 маңызды артықшылықтарының бірі, бұл
бағдарламаның MS Office пакетінің Excel, Word және басқа
бағдарламаларымен үйлесім табуы. Бұл пакетке енетін, әртүрлі
қосымшаларда жасалынған мәліметтер біреуіне екіншісіне жеңіл
ауыстырыла алынады.  
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
MS Excel кестелік процессор
MS Excel бағдарламасы
MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
AcessE xcel
Мәліметтер қорының кестелері
Мәліметтер қорында пайдаланбайтын ұғым
Мәліметтерді сүзу
Деректер қоры
Күрделі реляциялық деректер базасы
Паскаль Калькулятор машинасы
Пәндер