Отбасы мен бала бақша арасындағы өзара әрекеттестік
Презентация қосу
Отбасы мен бала бақша арасындағы
өзара әрекеттестік.
Ата анамен ықпалдасу әдістемесі
Ата - аналар топтары

Балалары үлгілі Балалары нашар Тұрмыс жағдайының Материалдық
қиындығы бала
отбасы тобы оқитын отбасылар жағдайы өте жақсы
тәрбиесіне әсер ететін
тобы отбасылар тобы отбасылар

Барлық Бала тәрбиесіне Баланың тәртібі,
мүмкіндігі бар, көңіл талпынысы Балаға тәрбие
үлгілі бөлмейтін, жақсы, бірақ берудегі бағыт-
отбасының бағдары талапқа
отбасылар. селқос қарай
материалдық сай отбасы.
Жүргізілетін -тын, ішімдікке тапшылы ғы бала
жұмыс әуес отбасылар. Жүргізілетін
психологиясына
формасы: Жүргізілетін жұмыс
кері әсер ететін
шығармашылы жұ мыс отбасылар. формасы: ата-
қ кештер, ата- формасы: Жүргізілетін аналар
аналар рингі тақырыптық жұмыс формасы: университеті,
пікірталас клубы, отбасылық
кеңес, психоло
педагогикалық тәжірибе
-гиялық
семинар презентациясы
тренинг
Бала тәрбиесінде отбасының жағымсыз әсер ету
жақтарын сөз еткенде оны үш топқа бөліп
қарастыруға болады:

Бірінші топ Екінші топ

Баланы қалай тәрбиелеу керек екендігін біледі және дәл Өз балаларына өнегелі тәрбие бергісі келеді, бірақ, қалай
солай тәрбиелейді. Олар көп емес, алайда, өздерінің тәрбиелеу керек екендігін білмейді. Мұндайлар ата-
саналы өмірімен және сапалы іс-әрекетімен тек өз аналардың басым көпшілігі. Олар тәрбие мақсатын
балаларына ғана тәрбие беріп қоймай, мектептегі білмегендіктен олардың іс-әрекеті балаларына кері әсер
қоғамдық жұмыстарға қолғабыс етіп, басқа ата-аналарға етуі мүмкін.
үлгі көрсетеді.

Ата-ана

Үшінші топ

Балаларды тәрбиелеудің жолдарын білмейді, білгісі де келмейді, яғни бұл
педагогтарға қарсы тұратын төменгі әлеуметтік топ. Сондықтан да бұл топ “қиын”
балаларды беретін отбасылар.
Ата-аналармен жүргізілетін жұмысты ұйымдастыруды ң жаңа формалары

Пікірталас клубы Бала Ата-аналар университеті
тәрбиесіне байланысты өзекті
тақырыптарды қамтиды. Әр Мектептің бала тәрбиелеудегі саясатын отбасыны ң д ұрыс Ата-аналарға, жұртшылыққа ж үйелі
түрлі көзқарастағы ата- педагогикалық білім беретін орын.
аналардың пікірлерін талдайды, түсінуі, ата-аналармен педагогикалы қ ынтыма қтасты қта
Оқу мерзімі 2 жыл. Оқу сабақ
дәлелдейді. Ата-аналардың түрлі формадағы жұмыстар жүргізе отырып, баланы ң тұлға кестесі бойынша ж үргізіледі. О қуға
дүниетанымын кеңейтуді мақсат ретінде дамуына жағдай жасау
етеді. түсетіндер ата-аналар комитеті
арқылы қабылданады
НӘТИЖЕСІ МАҚСАТЫ

Ата-аналар клубы
Отбасылық тәжірибе презентациясы.
Мектептегі, отбасындағы, сыныптағы
кездесетін қайшылықты жа ғдаяттарды Сынып жетекшісінің озат тәжірибеден
шешуге арналады. Рингке не ата-ана кеңестер беруі, ата-аналарды ң қажетті
мен баланы, не педагогтарды, не әдебиеттермен танысуы, зерттеуі, өзіндік пікір
оқушы мен мұғалімді шығаруға Ата-аналар мектебі қалыптасуы және проблемалық сұрақ
болады. төңірегінде жоба қорғауы
"Мектептің басты мақсаты -
Психологиялық тренинг жалғыз білім үйрету емес, Педагогикалық семинар

Ата-аналармен жұмыс жүргізудің біліммен бірге жақсы т әрбиені Отбасылы қ тәрбиенің әдіс-тәсілдеріне
белсенді түрі. Тренингке кемі 2 арналады. Семинарға мұғалімдер де, ата-
отбасы қатыса алады. Нәтижесінде қоса беру" аналар да жан-жақты дайынды қпен қатысуы
әрбір отбасы өзіне пікірі мазм ұндас қажет
Ф
12-15 адамнан тұратын топ құра М. Дулатов
алады. О
Р
Шығармашылық кештер М
Тақырыптық кеңес
Шығармашылық кештер мектепішілік
А
Ата-аналарды психологиялық, және сыныпішілік болып, озық ойлы Л
педагогикалық білім және тәжірибе және ерекше қабілетті, танымал ата- А
жаңалықтарымен таныстыру, кеңес аналарды үлгі тұту, насихаттау Р
беру, ой қозғау, ой қорыту мақсатында ұйымдастырылады
Ы

Қазақстандық ұлтжанды, төзімді, рухани құнды, рух-жігері шыңдалған белсенді
тұлға қалыптасады.(Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 2006-2011
жылдарға арналған кешенді тәрбие ба ғдарламасынан)

Ұқсас жұмыстар
Отбасы мен бала бақша арасындағы байланыс
Отбасы мен балабақша арасындағы өзара әрекеттестік
Әлеуметтік педагогтың қызметі
Сынып жетекшісінің бала тәрбиесінде ата - аналармен ынтымақтастығы
СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕРДІҢ ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ
Қарым – қатынас адамдар арасында түсіністікке жетудің құралы ретінде
Отбасы қызметтері
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ
Отбасы - әдеуметтік институт және кіші әлеуиеттік топ
Отбасы –шағын мемлекет
Пәндер