Статистикалық мәліметтерді жинақтау,топтау және түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Статистикалық
мәліметтерді
жинақтау,топтау және
түрлері
• Статистикалық мәліметтерді
жинақтау
• Статистикалық мәліметтерді
топтау және оның түрлері
• Қайта топтау
I.Статистикалық
мәліметтерді
жинақтау
Статистикалық мәліметтерді жинақтау
– арнайы жүйе бойынша орындалған және
қорытынды есептердің көмегімен алғашқы
статистикалық материалдардың ғылыми
қорытындыламаларын жасау.
Статистикалық мәліметтерді жинақтау

жай күрделі

Бағдарлама
бойынша жиын-
Жинақталған тық бірліктерді
мәліметтерді топқа бөлу
топтамай қоры- және әрбір топ
тынды жасау бойынша жиын-
тықты есептен
шығару
Мәліметтерді жинақтаудың
ұйымдастырылу тәсілдері:
барлық мәліметтерді бір орта-
лыққа жинап қорытынды
жасау

Алғашқы мәліметтер төменгі сатыдағы меке-
меде жиналып қорытынды жоғарғы мекемеге
тапсырылады
Мәліметтерді 2
тәсілмен жинайды:
• Машиналық
• Қолмен
II.Статистикалық
мәліметтерді топтау
және оның түрлері
• Статистикада топтастыру деп атастырылып
отырған құбылыстарды (объектілерді,
бірліктерді) маңызды белгілеріне сәйкес
топтарға (жинақтарға) біріктіруді айтамыз.
Мәселен, акционерлік компанияларды дивиденд
төлеу деңгейіне қарай топтарға бөлу осыған
жатады. Егер жинақталған мәліметтерді
қорытып, жалпы көрсеткіштер алумен
шектелсек, онда олар түрлі статистикалық
жинақтарға тиісті болуы мүмкін.
Статистикалық топтаудың 3 түрі

Біртекті Құрылымдық Талдаулық

Статистикалық ба-
қылау арқылы жи-
нақталатын әртүр- Біртектес жиынтық-
Жиынтық бірліктер-
лі бағыттағы жи- тың құрылымы мен
дің өзара байланы-
ынтық көрсеткіш- оның құрамдас бө-
сын анықтау жә-
терді бір жүйеге ліктерін сипаттай-
не олардың бір-
келтіріп,топтарға Тын көрсеткіштер -
біріне әсерін,
бөлу және оның туралы мәліметтер
себептерін зерттеу
қорытынды кор- беру
сеткіштеріне тал-
дау жасау
III.Қайта топтау
• Қайта топтау- алғашқы
топтастырылған топтық
көрсеткіштерді жаңа
топтарға өзгерту әдісі.
Қайта топтау 2 әдіспен жүргізіледі

Әр жерде жиналып,әр түрлі
Бастапқы топтардан ұсақ Өңделген топтық көрсеткіш-
топтардың деңгей аралығы- теді бір-бірімен
нан қосып,оларды көбейту салыстыру үшін бір жүйеге
арқылы ірі топтарға айнал- келтіру қажет болғанда
дыру пайыздық үлесі бойынша
қайта топтастыру
Орындаған:Слямбекова М.
Байдаулетов Ж.
Топ:ФН-407

Ұқсас жұмыстар
Статистикалық мәліметтерді жинақтау
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Статистикалық кестелер
Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау жә не кесте құ ру
СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАҚТАУ, ТОПТАУ
Статистикалық мә ліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау
Пәндер