Java тілі. Стандарты функциялар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Java тілі.
Стандарты
функциялар.
Java тілін жасап шығарған Бьерн Страуструп болып
табылады.

• Негізгі жұмыстар Bell Labs компаниясының (АҚШ) зерттеу
орталығында жүргізілді
• Java тілінің негізі болып саналатын С (Си) тілі 1979 ж. шығарылып,
оның халықаралық стандарты 1997 ж. бекітілген болатын.
• Жүйелік программалық жабдықтамалар көбінесе С# немесе Java
тілдерінде жазылады, сондықтан ОС программалық интерфейстері де
осы Javaтілінде жиі жазылады.
• Қарапайым программалар Visual Basic, Java тәрізді тілдерде
жазылады.
• Internet ортасында программалау негізінен Java , Java Script, PHP, Perl
тілдерінде орындалады
Стандартты функциялар
Java тілінде алдын ала програмалары жасалып стандартты
модульге жинақталып қойылған, қажет кезінде пайдалануға
болатын объектілер бар. Солардың бірі стандартты
функциялар болып табылады. Олар жиі кездесетін
математикалық және басқа да функцияларды есептеу үшін
қолданылады.
Java тілінің стандартты кітапханасын екіге
бөлуге болады:

• Си тілі кітапханасының функциялары, макростары,
типтері және константалары

• Java тілінің стандартты кластары және басқа да
құралдары
Атқаратын қызметіне қарай Javaтілі стандартты

• Сыртқы құрылғылар (дискілер, пернетақта, экран) мен
жедел жады арасындағы мәлімет ағындарын басқаратын
ағымдық кластар (потоковые классы);
• Символдар тіркестерімен қатесіз әрі ыңғайлы түрде жұмыс
істеуге арналған тіркестік кластар (строковые классы);
• Контейнерлік кластар, алгоритмдер және итераторлар.
Контейнерлік кластарда мәлімет сақтауға арналған тізімдер,
векторлар, жиындар, т.б. құрылымдар жатады.
Арифметикалық функциялар

|x| Abs (x) Аргументтің х-тің типіндей
абсолюттік нақты
arctg x Arctan (x) шамасы
Аргументтің
нақты
cos x Cos (x) арктангенсі
Аргументтің
sin x Sin (x) косинусы нақты
Аргументтің
ex Exp (x) синусы нақты
е-нің х дәрежесі
[x] Frac (x) х-санының нақты
бөлшек бөлігі
Inx Int (x) х-санының бүтін нақты (бүтін)
П бөлігі
х2 Ln (x) х-санының
х натурал нақты
Pi логарифмі
п-дің мәні х-тің типіндей
Sqr (x) х-тің квадраты нақты
х-тің квадрат
Sqrt (x) түбірі
Стандартты типтердің сипатталуы

Шамаларға қолданылатын амалдар олардың типтеріне
байланысты.
Бүтін сан түріндегі тип. Бүтін типтегі мәндерді
қабылдайтын атаулар былай сипатталады:
атау1, атау2, ...., атауn: тип;
мұнда тип орнында бүтін типті көрсететін түйінді
сөздің бірі жазылады. Мысалы, integer, byte
Арифметикалық амалдар.

+ қосу Екеуі де бүтін, не біреуі Бүтін, нақты
Бүтін, біреуі нақты

- азайту Екеуі де бүтін, не біреуі Бүтін, нақт
Бүтін, біреуі нақты

* көбейту Екеуі бүтін немесе Бүтін, нақты
екеуінің
біреуі нақты
/ бөлу Бүтін немесе нақты Нақты

Div Бүтін бөлу Бүтін Бүтін

Mod Бүтін қалдық бүтін бүтін
Орындаған:Толеуханова Лаура.
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.

Ұқсас жұмыстар
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ЖАСАҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІ
Стандартты функциялар
JAVA ТІЛІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАНПРОГРАММАЛАУ
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі артықшылығы модульдік программалаумен салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар санының қысқаруы
СИ тілінің жалпы характеристикасы. Си программалау жүйесіне кіріспе
Java тілі. Типтер және айнымалылар
Оъектілі програмалау туралы түсініктер. Класстар және әдістер
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритмның күрделіліг. Алгоритм түсінігінің функйия түсінігімен байланысы.Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм
Пәндер