Кәсіпкерліктің мәні және міндеттері
Презентация қосу
Кәсіпкерліктің мәні
және міндеттері.
 «Кәсіпкер – адамдарды өндірістік 
шеңбер ауқымында 
ұйымдастыратын адам». .
Жан Батист Сэй
Орындаған:Канагат Акерке ФН-405
 Кәсіпкерлік-  осы  инициативті  шаруашылық 
қызметінің  барлық  қатысушылары  пайда  табу 
мақсатында  өзіндік  және  басқа  да  мүліктер 
есебінен тәуекелге баратын іс-әрекет. 
Кәсіпкерлікті сипаттайтын негізгі белгілерге мыналар жатады: 
 еркіндік,
 өзін өзі қаржыландыруы, 
инициативы, 
белсенді ізденіс,
 серпінділік (динамика),
 мобильдік(жұмылдыру )
Кәсіпкерлік қызметтін негізгі басқа
коммерциалық емес құрылымдардан ерекшелігі 
болып табыс пен шығын арасындағы 
айырмашылық ретінде пайда табу саналады. 

Кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторлар

нәтижесінде пайда 
өндіріс ресурстары
табу.

өндірісті қалыптастыру мен 
дамыту
кәсіпкерліктін өсімін 
нарыққа шығару тиімді 
коммерциялық 
байланыстарды 
қалыптастыру.
Кәсіпкерлік процесс 4 кезеңнен
тұрады:

жаңа идеяны іздену мен бағалау – идея құндылығыны ң өзектілігімен 
протенциалды зерттеу;

Бизнес планды құрастыру – бизнес жоспар нарық сегментін сипаттайды
: Өндірістік, қаржылық, маркетингтік және бас қа да жоспарлар жасайды.

Қажетті рес-рды іздестіру: қаржылық, еңбек, өндірістік ж әне бас қа ресурстар 
көздерінің тиімділігін қарастыру.

Қалыптастырылған кәсіпорынды басқару – бұл кезенде басқару стилі 
құрылымды ұйымдастыру, женіске жету факторларын анықтау, кемшіліктерді 
анықтап олардың жою жолдарын қарастыру және бақылау.
Кәсіпкерліктің тұлғалары (субъектілері) жеке 
тұлғалар, әр түрлі ассоциациялар (акционерлік 
қоғамдар, арендалық ұжым, кооперативтері және 
мемлекет бола алады.
Кәсіпкерлік нысандары (объектілері) 
шаруашылык қызметтің кез келген түрлері, 
коммерциялық делдаддық, сату-сатып алу, 
инновациялық, кеңес беру қызметтері, бағалы 
қағаздармен операциялар бола алады
Қызмет мазмұнына қарай кәсіпкерлік
мынадай түрлерге бөлінеді:

Өндірістік  Коммерциялық  Қаржылық  Сақтандыру  Делдалдық 
кәсіпкерлік кәсіпкерлік кәсіпкерлік кәсіпкерлік кәсіпкерлік
 

Кәсіпкерлік бір 
 Коммерциялық  Кәсіпкер  мәмілеге өзара 
Тауарлар,  Кәсіпкер 
сақтандырған 
қызметтер,  пайдасы  кәсіпкерліктің  оқиға болған 
мүдеделі 
ақпараттар, рухани  жактардың 
құндылықтар 
тауарды сатып  бір түрі болып  кезде ғана  басын қосатын 
өндіретін 
алу бағасынан  табылады, сату- қайтарылатын  қызметте 
кәсіпкерлік,  жоғары бағаға  сатып алудың  сақтандыру  керінеді бұңдай 
кәсіпкерліктің бұл  сату арқылы  жарнасын алып  қызметті 
объектісі  отыратын қаржы 
түрінде өндіріс  жасалады. Бұл  көрсеткені үшін 
функциясы негізгі  операциялар заң 
валюта, бағалы  кәсіпкерлігінің  кәсіпкер табыс 
болып табылады шегінде болады. қағаздар болып  ерекше 
алады.
табылады. формасы. 
Кәсіпкерлі Артықшылығы Олқылығы
к түрі
Бір  тұлғалы  Ұйымдастырудағы  Капиталды  көптеп 
жекелеген  қарапайымдылығы;  қызмет  тартудағы 
кәсіпорындар жасаудың  толық  еркіндігі;  қиындықтары;  болған 
нарықтық  саладағы  мінез- зардаптарға 
құлқының  икемділігі;  жауапкершіліктің 
қызметінің  құпиялығын  шексіздігі;  барлық 
сақтау  мүмкіндігі;  барлық  ұйымдық  және 
табыс табудағы максимальды  басқарушылық  іс-
мүдделігі әрекеттің  біріктірулігі 
қажеттілігі.
Серіктестіктер Басқару  бойынша  Қосымша  капиталды  Басқарудың  тым 
міндеттерді  бөлу;  қаржы  тезірек  және  кеңірек  күрделілігі және  оның  
тартудағы  үлкен  тарту  мүмкіндігі;  оперативтілігінің 
мүмкіндіктер;  еркін  және  корпорация  қызметі  төменділігі; 
оперативтік  іс-әрекеттің  әртүрлі  сала  акционерлердің 
әріптестермен  келісу  шеңберіндегі  капитал  басқаруға  қатысуы  мен 
кезіндегі шектеулілігі. қозғалысының  бақылау  деңгейінің 
еркіндігі;  жоғары  еместігі;  кәсіби 
акционерлердің  құпияның  ашылу 
шектеулі  мүмкіндігі.
жауапкершілігі.

Акционерлік  Қосымша  капиталды  тезірек  Басқарудың  тым 
қоғамдар және  кеңірек  тарту  күрделілігі және  оның  
мүмкіндігі;  корпорация  оперативтілігінің 
қызметі  әртүрлі  сала  төменділігі; 
шеңберіндегі  капитал  акционерлердің 
қозғалысының  еркіндігі;  басқаруға  қатысуы  мен 
акционерлердің  шектеулі  бақылау  деңгейінің 
жауапкершілігі. жоғары  еместігі;  кәсіби 
құпияның  ашылу 
мүмкіндігі.
Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң құқықтары
Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi:
      1) егер қазақстан республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, жеке к әс iпкерлiктiң кез келген түрiн жүзеге 
асыруға;
      2) қазақстан республикасының заңдарына сәйкес жалдамалы еңбектi пайдалана отырып, жеке кәсiпкерлiктi жүзеге 
асыруға;
      3) қазақстан республикасының заңдарында көзделген тәртiппен филиалдар мен өкiлдiктер құруға;
      4) қазақстан республикасының заңдарында белгiленген жағдайларды қоспағанда, өндiрiлген тауарлар (жұмыстар, 
көрсетiлетiн қызметтер) бағасын дербес белгiлеуге;
      5) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне өтеулi негiзде қаражат (қарыз) беруге;
      6) өзiнiң құқықтық қабiлетi шегiнде сыртқы экономикалық қызметтi жүзеге асыруға;
      7) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бiрлестiктерiн құруға;
      8) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң аккредиттелген бiрлестiктерi, қазақстан республикасының ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы арқылы сарапшылық кеңестердiң жұмысына қатысуға;
      9) бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын құқық қорғау органдарына және мемлекетт iк 
органдарға жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң құқықтарын бұзуға кiнәлi тұлғаларды жауапқа тарту мәселелерi 
бойынша жүгiнуге;
      10) өз құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн сот органдарына жүгiнуге;
      11) жеке кәсiпкерлiктi қолдау және қорғау мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң 
орындалмауына немесе тиiсiнше орындалмауына септiгiн тигiзетiн себептер мен жағдайларды жою туралы 
ұсыныстарды мемлекеттiк органдардың қарауына енгізуге;
      12) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы жобаларды іске асыру немесе о ған  қатысу жолымен 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі шараларын өз  қызметінде  қолдануға  құқылы.
      
      
Міндеттері

 2. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және 
заңды тұлғалардың құқықтарын және заңмен қорғалатын 
мүдделерiн сақтауға;
      2) өндiрiлетiн өнiмнiң (жұмыстардың, көрсетiлетiн 
қызметтердiң) Қазақстан Республикасы заңнамасының
 талаптарына сәйкестiгiн қамтамасыз етуге;
      3) «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес рұқсат беру тәртібі 
енгізілген жеке кәсiпкерлiктің түрлерiн жүзеге асыруға 
лицензиялар және рұқсаттар алу ға;
      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi мiндеттi сақтандыруды 
жүзеге асыруға мiндеттi.
Тындағандарыңызға рахмет!!!!

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерліктің мәні
Фармациядағы шаруашылық субъектілерге банктік қызмет көрсету
Кәсіпкерліктің функциялары
Кәсіпкерлік қызметті Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы қолдау бағдарламасы
Кәсіпкерліктің мақсаттары
Кә сіпкерліктің мә ні мен мазмұ ны негізгі функциялары
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың мәні және қажеттілігі
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ
Кәсіпкерлік қызмет түсінігі және құқықтық реттеу
Кәсіпкерлік мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары
Пәндер