Ойын технологиялары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ойын технологиялары

Ойын технологиясы дегеніміз  –
 педагогикалық жұмысты ойын 
түрінде ұйымдастырудың әдістері 
мен тәсілдерінің жиыны.  

Ойын -  оқу үрдісіндегі оқытудың 
әр формасы, әрі әдісі ретінде дер-
бес дидактикалық категория.
Н. Крупская:

 «Бала жас болғандықтан ғана
 ойнамайды, балалықтың өзі
 оған ойнау үшін, яғни жат-
тығу арқылы өмірде қажетті
 дағдыларды игеру үшін бе-
рілген»,- деген пікір айтады.
В. В. Николина жүргізген зерттеу
нәтижелері негізінде ойын техно-
логиясының бірнеше компонент-
терін бөліп көрсетті, мәселен:

—         мотивациялық;

—         бағдарлаушылық;

—         мақсаттылық;

—         мазмұндық-тәсілдік;

—         құндылық-еріктік;

—         бағалаушылық.
Мотивациялық компонент
Бағалаушылық компонент
 балалардың іс-әрекеттің маз-
балалардың оқу-танымдық
мұнына, үрдіске деген қаты-
 іс-әрекеттің, адамгершіліктің,
насымен байланысты олар-
 құндылықтың мақсатын 
дың ойынға қатысу мотивін,
түсініп, қабылдауымен бай-
 қызығушылығы мен қажет-
ланысты болып келеді. 
тілігін көрсетеді.

Мазмұндық-тәсілдік компонент
 балалардың күнделікті балабақ-
шадағы оқытылатын оқу мате-
риалының мазмұнын меңгеруін,
 сонымен қатар, олардың өзде-
рінде бұрыннан бар білімді
 және іс-әрекет тәсілдерін тірек
 ете білу қабілетін көрсетеді. 
Құндылық-еріктік компонент
танымдық белсенділіктің 
нақты мақсатқа бағытталуын 
қамтамасыз ете отырып, 
зейінді шоғырландырады 
және ойынға эмоциялық 
өң береді.

Бағалаушылық компонент
ойын нәтижесінің ойынның 
мақсатымен үйлесіп келуін
 қамтамасыз етеді. Яғни, ба-
ланың танымдық іс-әрекет
 барысында тиісті ақпараттарды 
(білім, іскерлік, дағды) жү-
йелі меңгеруі жатады. 
Ойын – қызмет ретінде т
.
өмендегі 
жағдайларда қолданылады:

Жеке технология ретінде 
Жеке технология ретінде 
;

ООққу п
у пәәніні
нініңң б бөөлімін ,та
лімін ,таққырыбын 
ырыбын 
ұғ ып меңңгеру 
ұғып ме геру 
.;
үүшін;
шін;

Кеңң к көөлемді технология б
Ке лемді технология бөөлігі 
лігі 
ретінде 
ретінде 

Сыныптан тыс жұұмыстар 
Сыныптан тыс ж мыстар 
технологиясы
технологиясы
Ойындар ерекшеліктеріне қарай мына топтпрға
бөлінеді:

а/
оқыту,жаттығу,бақылау б/ таным,тәрбие,даму:
және қорытындылау;

г/
в/ еске коммуникативтік,таным
алу,өнімділік,шығармашылық; әдісі,кәсіпке бағдарлау
және т.б.
Жеке тұлғаның шығармашылық 
әлеуетін ойын түрлері арқылы 
дамытудың негізігі мақсаттары
төмендегідей:

оқытушылық – оқытудың  тәрбиелік – ойын барысында 
белгілі бір деңгейін қамтама- дүниеге эмоциялық – құндылық-
сыз ету,өтілген материалды тық қарым – қатынасын
 қорыту және бекіту;  қалыптастыру;

дамытушылық – бітірушінің
 барабар әлеуметтік өзін –
 өзі бағалауын қалыптастыру
 үшін жалпы адамзаттық
 қабілеттерін дамыту.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Тілдерді оқытуда технологияларды қолдану әдістерін үлгілеу
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың технологиясы
Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын пайдалану
Оқытудың белсенді формасы мен әдістері
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН БАҒЫТТАРЫ
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ
ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМБЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТЫНА ТАЛДАУ
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс- әрекеттерді қолданудың жаңа бағыттары
Пәндер