Александра Платоновна Усова
Презентация қосу
Александра Платоновна Усова
Александра Платоновна Усова
(30.10.1898 ж. – 16.07.1965 ж.,
Москва], педагог, мектепке де-
йінгі тәрбие бойынша маман,
РСФСР педагогикалық ғылым
академиясының корреспандент
мүшесі, (1950ж.), педагогика
ғылымының докторы (1959ж.)ү
Педагогикалық қызметі

Иркутск қаласында Ленинград қаласының
1921 жылы бастауыш А.И.Герцен атындағы
Мемлекеттік педагоги-
мектеп мұғалімі бо- калық институтты
лып педагогикалық (1926ж.) бітіріп, сонда
қызметін бастады. жұмыс істеді.

1938-1941ж.ж. Н.К.Крупс-
кая атындағы педагоги-
калық институтының ка-
федра меңгерушісі
1942-1945ж.ж. Ғылыми
РСФСР министрлігінің мектепке
зерттеу институтында
дейінгі тәрбиелеу бойынша
педагогика теориясы мен
орталық ғылыми-әдістемелік
тарихы бойынша
кабинетінің меңгерушісі
жұмыс атқарды.

1960ж. Бастап, Ғылыми зерттеу
институтында мектепке дейінгі
тәрбиелеу бойынша жұмыс
атқарды.
Зерттеген мәселелері

Балабақша мен отбасында
Балалардың мектепке
мектепке дейінгі балалар-
даярлығының оптимальды
ды оқытудың теориялық
жолдарын зерттеді
негіздерін жасаған.

Мектептегі оқытудың психолого- Балабақшада оқытудың
педагогикалық концепциясының әдістері,формасы,
даярлығының негіздері құрылымының мәселелері
А. П. Усова балаға табиғат біріншісі-қарапайым, яғни
туралы ұғым беру ісін екі балаға білім арнайы оқы-
теорияға бөліп қарады тусыз күнделікті ойын, ең-
бек іс-әрекеттерінде бақы-
лау арқылы жүргізіледі.

Екіншісі — балаға күрделі
ұғым тек арнайы ұйымдас-
тырылған оқыту үрдісінде,
сабақ кезінде ғана беріледі
және екеуі де бір-бірімен
байланысты жүргізіліуі керек.
Усова бала ойынындағы мәселелердің құрылымына
көп еңбек сіңірді. Ойынды шектен тыс қадағалайтын
немесе балаға ойын кезінде ерік берудегі тәрбиеші-
лердің қателіктерін сынға алды.
Усованың зерттеулерінің қатары мектеп жасына дейінгі
балаларды тәрбиелеудегі халық шығармашылығын
қолдануға балабақшада сенсорлық тәрбиелеу
принциптерінің жоспарын құруға арналған
Пайдалынылған әдебиеттер:

1. Маркова Т. А. П. Усова // Дошкольное воспитание. – 1967. – №7;
2.Сакулина Н., Поддьяков Н., Аванесова В. Памяти А. П. Усовой //
Дошкольное воспитание. – 1969. – № 9;
3. Селюнина С. Проблемы обучения в педагогическом наследии А. П. Усовой
// Дошкольное воспитание. – 1979. – № 12.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
А.П. Усованың мектепке дейінгі тәрбиеге қосқан үлесі
Дүниетаным ұғымына түсінік
В.фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы
Режиссерлік ойын және оның әдістемесі
Бернар Арно туралы
Медицина ғылымдарының докторы
Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудегі – сенсорлық тәрбиесі
Рахиттің визуальды диагностикасы
Биофизикалық зерттеулердің даму тарихы
Император өнері
Пәндер