еоэкология
Презентация қосу
Геоэкология
Геоэкология - жоғарғы
иерархиялық деңгейлердің
(биосфераға дейін)
экожүйесін зерттейтін
экология ғылымының бір
саласы
Геоэкологияның пайда болуын неміс
географы Карл Троллмен
(нем. Carl Troll) (1899—1975)
байланыстырады. Карл
Тролл 1930 жылдардын
өзінде экожүйені зерттеуде
географиялық және
экологиялық зертеулер
бірігіп геоэкологияны
түзетінін түсінген. Оның
ойынша “геоэколгия” және
“ландшафтты экология”

Әлеуметтік сфера - кұрамына қазіргі даму сатысына т ән
өндірістік қатынастарымен қоса бүкіл адамзатты қамтитын
географиялық қабықтың бөлігі, сондай-ақ табиғи ортаны ң
адам игерген бөлігі. "Әлеуметтік сфера" терминін неміс
географы Э. Неф енгізді (1967 ж.), қосымша Ноосфера.

Жер шарындағы барлық ландшафтардың жиынтығын
ландшафтық сфера деп атайды.Ландшафт (нем. land — жер,
schaft — өзара байланысты білдіретін ж ұрна қ) терминін орыс
ғалымы Л.С. Берг енгізген.

Қоршаған табиғи орта – адамның өміріне, тіршілік ету
жағдайына және денсаулығына әсер ететін таби ғи
компоненттердің жиынтығы. Қоршаған таби ғи ортаны ң
компоненттеріне атмосфералық ауа, сулар, топыра қ, жер асты
байлықтары, хайуанаттар және өсімдіктер әлемі жатады.

Техносфера ( гр. techne — өнер, шеберлік, sphaira — шар ) —
адамзаттың әлеуметтік-экономикалық қажетсінулеріне жа қсы
сәйкестендіру мақсатымен адамдардың техникалы қ
құралдардың тікелей және жанама әсері ар қылы өзгертілген
биосфера бөлігі.

Ұқсас жұмыстар
ГЕОЭКОЛОГИЯ
Экология
Экология ғылымы туралы түсінік. Дара организмдер экологиясы- аутэкология
Экологиялық қауіпсіздік
Экологияның бөлімдері
Химиялық ластану
Экология пәні және оның мазмұны
Геоэкология - экология және геграфия түйісіндегі кешенді ғылым
Табиғатты қорғаудың мақсаты - экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
ЭКОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ
Пәндер