Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнесжоспарлау
Презентация қосу
Кәсіпкерлік
қызмет
жүйесіндегі
бизнес-
жоспарлау
•Кәсіпорындағы жоспарлардың
жіктелуі
•Бизнес-жоспар және оны әзірлеу
әдістемесі, оның негізгі
тарауларының мазмұны мен
сипаттамасы
 
 

Жоспарлау-қ
Жоспарлау- қазіргі экономика ғғылымыны
азіргі экономика ылымының ң
маң
ма ңызды
ызды құрамдас
құ рамдас ббөөлігі,
лігі, ол
ол
ккәәсіпорынны
сіпорынныңң мамаққсатына
сатына жетуі
жетуі менмен
ққооғғамны ң қ
амның қажеттіліктерін
ажеттіліктерін барынша
барынша
ққана
анағғаттандыру
аттандыру ма маққсатымен
сатымен шектеулі
шектеулі
өөндірістік
ндірістік ресустарды
ресустарды тиімді
тиімді пайдалану
пайдалану
проблемасын зерттейді.
проблемасын зерттейді.
бқ
бқ
Басқ
Бас қаа аны
аныққтамары
тамары::
Жоспарлау-өөзіні
Жоспарлау- ң ма
зінің маққсаттарына
саттарына жету жету
үүшін
шін шаруашылы
шаруашылық қж жүүргізуші
ргізуші
субъектінің
субъектіні ң ұұтымды
тымды іс-іс-әәрекетін
рекетін
экономикалық
экономикалы қ негіздеу
негіздеу процесі
процесі
Жоспарлау-бұұлл “бизнес”
Жоспарлау-б “бизнес”
жүүйелеріні
ж йелерінің ңсырт
сыртқ қы ортағғаа бейімделуі
ы орта бейімделуі
Жоспарлаудың
Жоспарлауды ң арты
артыққшылы
шылыққтары
тары::
1.Белгіленген міндеттері еңң аз шы
1.Белгіленген міндеттері е  аз шығғынмен 
ынмен ұұтымды 
тымды 
шешуге көөмектеседі.
шешуге к мектеседі.
2.Орындаушылардың
2.Орындаушыларды ң іс-
іс-әәрекетін
рекетін үүйлестіруді
йлестіруді
жақ
жа қсарту
сартуғғаа ккөөмектеседі.
мектеседі.
3.Ресустарды айтарлы
3.Ресустарды айтарлық қтай
тай ұұтымды
тымды
пайдалануды қ
пайдалануды қамтамасыз
амтамасыз етеді етеді
4.Кәәсіпорынды
4.К болуы ммүүмкін
сіпорынды болуы мкін өөзгерістерге
згерістерге
дайындайды.
дайындайды.
5.Орын ал
5.Орын алғған жағғдайды
ан жа дайды ба баққылау
ылауғғаа жжәәне
не
қалыптас
қ алыптасқ қан
ан проблеманы
проблеманы аны анық қтау
тауғғаа
ккөөмектеседі.
мектеседі.
Жоспарлаудың
Жоспарлауды ң кемшіліктері
кемшіліктері
1.Жоспарда болуы ммүүмкін
1.Жоспарда болуы жағғдайды
мкін жа дайды толы
толық қ
ескерудің
ескеруді ң ммүүмкін
мкін еместігі.
еместігі.
2.Қ
2. Қабылдан
абылданғғанан шешімдерді
шешімдердің ң ттұұра
раққтылы
тылығғы ы
бизнестің
бизнесті ң динамикалы
динамикалық қ дамуы
дамуы жа жағғдайында
дайында
болып,зиянғғаа ұұшырау
тиімсіз болып,зиян
тиімсіз шырау қ қаупіні ң
аупінің
туындауы.
туындауы.
3.Жоспарлауғғаа ж
3.Жоспарлау жұұмсал
мсалғған шағғындарды
ан ша ындардың ң
ааққталмауы
талмауы
4.Жоспарлауғғаа қ
4.Жоспарлау қажетті қпараттарды
ажетті аақ параттардың ң
жеткіліксіздігі ж
жеткіліксіздігі жәәне жоспарлауғғаа тартыл
не жоспарлау тартылғған
ан
мамандардың
мамандарды ң құ
құзіреттілігі
зіреттілігі мен
мен біліктілік
біліктілік
дең
де ңгейі
гейі
Жоспарлау міндеті:
 
●Директивті жоспарлау міндетті сипатқа ие болатын
шешімдер қабылдауды білдіреді. Яғни,орындалуы міндетті
болып табылады. Мұндай жоспарлау әкімшілік-әміршілдік
жүйеге тән болып табылады. Нарықтық экономика
жағдайында ол көптеген жалпыұлттық міндеттерді шешу
құралды ретінде қолданылады

●Индикативті жоспарлаудың директивті
жоспарлаудан айырмашылығы бағыт беруші
және ұсыныстық сипатқа ие болады, бірақ
орындалуы міндетті болып есептелмейді.
Индикативті жоспарлау басқару құралы ретінде
макродеңгейде пайдаланылады.
Жоспарланғған
Жоспарлан ан істі
істіңң на қты
нақ ты іске асатындағғы
іске асатында ы
ккөөрсететін
рсететін экономикалы
экономикалық қ ттұұррғғыда
ыда негізделген
негізделген
аналитикалық
аналитикалы қ құ құжат.
жат. Оны
Оны бизнесті
бизнестіңң жа жаңңаа
сферасын құ
сферасын құру
руғғаа немесе
немесе ккәәсіпорын
сіпорын қ қызметіні
ызметініңң
жаң
жа ңаа сферасын
сферасын мемеңңгеруге қажетті
геруге қ ажетті ккәәсіпорынны
сіпорынның ң
даму жоспары
даму жоспары

Ұқсас жұмыстар
Шағын кəсіпкерлік
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерліктің жіктелуі
Кәсіпкерл
Кәсіпкерлік жайында
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БИЗНЕС - ЖОСПАРЛАУ ТУРАЛЫ
Бизнес жоспардың міндеттері
Делдалдар арқылы жасалатын мәміле
Кәсіпорын түсінігі, мақсаты және міндеттер Кәсіпорындардың ұйымдастырушылық, құқықтық формалары
Пәндер