Трансляция түсінігі. Формальды граматика
Презентация қосу
Трансляция түсінігі. Формальды
граматика 

Орындаған: Жұмағали Б.А.
Жоспары:
• Программалау тілі
• Транслятор
• Транслятор түрлері
• Транслятор жұмысының кезеңдері
• Формальды грамматика
• Формальды грамматиканың негізгі
түрлері
Программалау тілі

Программаларды да программалаушылар арнай
тілдердің көмегімен жазады, оларды программалау
тілдерідеп те атайды. Әр түрлі тілдерде жазылған
бірдей программалардың көрінісінің өзі де түрліше
болатындығы табиғи нәрсе.

Жүздеген программалау тілдері және олардың
әрқайсының бірнеше нұсқасы бар.
Программалаушы адам программаны өзіне
ыңғайлы тілде жазады. Барлық жағдайда жарамды
әмбебап программалау тілі жоқ.
Транслятор
Аудару ағылшынша трансляция ( translation ) деп
аталады, сондықтан программаларды машина кодына
аудару жұмысын орындаушы
программаларды трансляторлар деп атайды.
Сондықтан біздер қандай программалау тілі туралы с өз
болып отырғандығын білмей тұрып программаның
көрінісінің қандай болатындығын айта алмаймыз.
Оның есесіне кез-келген програма трансляциялаудан
кейін машина кодына айналатынын білеміз.
Компьютерге орнатылған барлық программалар машина
кодына жазылған.
Транслятор түрлері.
Ассемблердің ендірілетін тілі мнемокод, макроассемблер-
макротіл, ал компилятордікі-поцедуралы бағдарланған тілдер боып
табылады. Осыған байланысты ендірілетін тілдерді транцляторды ң
түрлеріне қарай ассемблер тілі, макроассемблер тілі деп аталады т.с.с.

Транслятор арқылы өңделіп алынған программа тікелей
компьютерде орындалады немесе оны басқа транцляторды ң өңдеуіне
тура келеді. Трансляциялау мен программаның орындалуы уақыт
жағынан бөлінген болады. Интерпретатордан басқа трансляторларда
алдымен барлық программа трансляцияланады содан кейін орындалады.
Осы режімде жұмыс істейтін трансляторлар компиляциялаушы типті
трансляторлар деп аталады. Егер мұндай транслятордың ендірілетін тілі
процедуралы-бағдарланған тіл болса, онда транслятор компилятор деп
аталады.

Трансляциялау кезеңімен орындау кезеңдері уақыт бойынша
ығысып ауысып келіп отыратын транслятор интерпретатор деп
Транслятор жұмысының кезеңдері
• лексикалық талдау. М ны негізгі ат аратын ызыметі программаны
бастап ы м тінін одан рі арай деу шін е ы шамды ж не ы айлы етіп
сыну. Осылауша алын ан м тін трансляторды синтаксистік талдаушы
деп аталатын келесі б ліміне бастап ы деректер ретінде беріледі;

• синтаксистік талдау. Б л кез де бастап ы м тінді синтаксистік
тал ылау ж ргізіледі, я ни с йлемдерді типтерін тану ж не
программаны рылымын ай ындау, сонымен бірге синтаксистік
ателіктерді ай ындаушы синтаксистік ба ылау;

• объктік программаны жасау. Б л кезе де шын тілді баламалы
с йлемдеріні м ні зерттеліп, симантикалы талдау жасалады;

• объктік программаны безендіру және беру. Б л транслятор ж мысыны
со ы орытынды кезе і. Объктік программаны кітапхана а жазу а,
баспа а шы ару а болады. Пайдаланушыны н с ауы бойынша
транслятор ендіретін осымша информацияны белгілі бір б лігі ана
баспа а беріледі.
Формальды грамматика
• U1 W сөзі W2 W сөзінен P1:f1-91
ережесінің көмегімен, егер де U1=v1f1v2,
w2=v191v2, p1 P болса қорытылады. F=f0:f1:f2:
… :ft=9, t 1 тізбегі, егер де fi+1, fi ден бірақ
0 i n үшін қорытылатын болса ғана f
тен шыққан g қорытынды деп аталады.
Қорыту процесінің (тізбегінің)
аяқталуының көрінісі - ол g ден
қорытылатын сөздің болмауы болып
табылады.
Мысалы
• T={қарбыз, банан, қызыл, жылытады, қыздырады, б үйір},
• N={бастауыш, баяндауыш, аны қтауыш, толы қтауыш, бастауыш тобы,
баяндауыш тобы},
• n0={сөйлем},
• P={P1: cөйлем (бастауыш тобы), (баяндауыш тобы)},
• Р2:бастауыш тобы (анықтауыш) (бастауыш),
• Р3:баяндауыш тобы (баяндауыш) (толықтауыш),
• Р4:анықтауыш “қызыл”,
• Р5:бастауыш “қарбыз”,
• Р6:бастауыш “банан”,
• Р7:баяндауыш “жылытады”,
• Р8:толықтауыш “банан”,
• Р9:толыққтауыш “бүйір”}
• Cанды мына қорытындылар дұрыс болады: с өйлем (бастауыш
тобы) (баяндауыш тобы) (анықтауыш) (бастауыш) (баяндауыш
тобы) (анықтауыш) (сөйлем) (баяндауыш) (толы қтауыш)
“қызыл” (бастауыш) (баяндауыш) (толы қтауыш) “қызыл қарбыз”
(баяндауыш) (толықтауыш) “қызыл қарбыз жылытады”
(толықтауыш) “қызыл қарбыз бүйірді жылытады”.
Формальды грамматиканың негізгі
түрлері
• 0(G-0) типіндегі грамматика – қорытынды
ережесіне шектеу болмайтын грамматика (яғни
f 9, қорытынды ережесінде, f және g – кез
келгені)
• 1(G-1) типінің грамматикасы – f=f1nf2, g=f1u*f2
көрінісінің f-g ережесі болатын грамматика,
мұнда n-w сөздігіндегі (n N),f1,f2,w тізбегінің
терминалды емес символы.
• 2(G-2) типтегі грамматика – ол n w, n N,
w W көрінісінің ережелеріне ғана жол
берілетін грамматика.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Трансляция түсінігі. Формальды тілдер түсінігі. Формальды тілді сипаттаудың қатаң тәсілдері және метатіл туралы түсінік
Трансляция түсінігі. Формальды тілдер түсінігі
Трансляция түсінігі
Түбір морфема
Персоналды басқарудың мақсаты
Тасымалдаушы РНҚ
Ресми және бейресми ұйымдар
Аминқышқылдары Белок синтезінің субстраттары
ДНҚ бөлімі
Ақпараттық жүйе түсінігі
Пәндер