Сайтқа презентация қосу

Оқытудың белсенді әдістерінің түрлері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: Оқытудың белсенді әдістерінің
түрлері

Орындаған: Ерболат Е. Топ: Е-317 Тексерген: Тұрғанбаева Б.Ш.

Жоспар:
1. Жалпы педагогикалық технология түсінігі 2. Білім берудегі қазіргі заман технологиялары 3. Қазіргі білім беруде педагогикалық

технологияларды зеріттеушілер 4. Қазіргі білім беруде педагогикалық технологиялардың міндеттері 5. Білім беру саласына озық технологиялардың енуі

“Қазіргі заманда жастарға педагогикалық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім алу өте қажет” Н.Ә.Назарбаев

Педагогикалық технология – бұл педагогикалық əрекеттер табысына кепіл болардай қатқыл ғылыми жоба. Əрі сол жобаның дəл жаңғырып іске асуы. Педагогикалық технология кешенді, бірігімді процесс. Ол өз құрамына адамдарды, идеяларды, құрал-жабдықтарды, сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау жəне білім меңгерудің барша қырлары жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды. Педагогикалық технологиялар көп түрлі болуына қарамастан, олардың іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі – теориялық негізде орындалуы (В.Б.Беспалько, В.В.Данилов, В.К.Дьяченко жəне т.б.), екіншісі – тəжірибемен жүзеге келуі (Е.Н.Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф.Шаталов жəне т.б.).

Ұлы педагог , ғұлама Я.А.Коменский 16-ғасырда-ақ оқудың «техникалық» (яғни «технологиялық») болатынын уағыздап, оның мүлтіксіз тиімді нəтиже беретін жолдарын іздестіріп бақты. Я.А.Коменский еңбектеріне үңіле түссек, педагогикалық технологияға бастау берген даналық пікірлерді табамыз: «Дидактикалық машина үшін қажет нəрсе – 1) түбегейлі ойластырылған мақсаттарды; 2) сол мақсаттарға жетуге дəл икемдестірілген жабдықтарды; 3) мақсаттың орындалмауына мүмкіндік бермейтін нақты жабдықтарды қолданудың мызғымас ережелерін табуымыз керек». Коменский заманынан бастап, оқуды мүлтіксіз əрекеттегі механизмге сəйкестендіру ұмтылысының талайы күні бүгінге дейін басылған емес. Кейін оқу технологиясы жөніндегі көптеген тұжырымдар толықтырылып, нақтыланып отырды. Əсіресе, техникалық прогрестің əрқилы теориялық жəне практикалық қызметтер аймағына енуімен оқуды технологизацияластыру идеясы нығайып, іске асырыла бастады (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Ю.К.Бабанский жəне т.б.).

Проблемді оқу технологиясы
Жалпы түрінде проблемді технология сипаты келесідей: оқытушы білімді дайын күйінде ұсынбай, оқушылар алдына міндет (проблема) қояды, оған қызықтырады жəне оның шешу əдіс-тəсілдерін табуға ынталандырады. Ал оқушылар мұғалімнің тікелей басшылығында не өз бетінше олардың шешімін табудың жолдары мен əдістерін зерттейді, яғни болжам түзеді, оның шынайылығын тексеру тəсілдерін белгілейді əрі талқылайды, дəйектейді, нəтижелерін талдайды, пікір жүргізеді, дəлелдейді.

Модульді оқу технологиясы
Бұл технологияға орай оқу мазмұны өз алдына белгілі жинақы құрамға келтірілген ақпараттық топ (блок) күйінде беріледі. Ол ақпарат оқу мазмұнының көлемін ғана емес, əдістері мен олардың игерілу деңгейін де көрсететін дидактикалық мақсатқа сəйкес меңгеріледі.

Оқыту технологиясы 
“Оқыту технологиясы – белгіленген мақсатқа нəтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде оқытудың формасы, əдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмұны жүзеге асырылады”, – деп С.Əбенбаев айта келіп, оның құрылымын төмендегідей етіп көрсетеді: оқытудың мақсаты; білім берудің мазмұны; педагогикалық өзара əрекеттестіктің құралы (оқыту жəне мотивация), оқыту процесін ұйымдастыру; оқушы, оқытушы; əрекеттің нəтижесі (сонымен бірге кəсіптік даярлықтың деңгейі).

“Сонымен қатар, С.Əбенбаев нақтылы педагогикалық
процесті талдап жүзеге асыруды “... оқыту технологиясын жобалау процесі деп атауға болады” деп айта келіп, оның құрылымын төмендегідей анықтайды: оқу жоспары жəне бағдарламасына сай оқытудың мазмұнын таңдау; оқытушы бағдарлай алатын оқытудың басымды мақсатын таңдау, яғни жобалау барысында білім алушыларда қандай кəсіптік жəне тұлғалық сапа қалыптасады, міне соны анықтау; мақсаттарға немесе басымды бір мақсатқа негізделіп оқыту технологиясын таңдау; оқыту технологиясын талдап жасау.

Педагогикалық зерттеулердің нәтижелеріне сәйкес білім берудің қазіргі заманғы технологиясының нұсқауы, төмендегі принциптердің қатысуымен жасалуы тиістігі анықталуда:

Дидактикалық жүйені көрсететін технологияның бүтіндік принципі; Қойылған мақсатқа жету үшін нақты педагогикалық ортада технологияларды қайта өндіру принципі; Сəйкес келетін педагогикалық жүйелердің өзін-өзі дайындау механизміне əсер ететін факторлардың приоритеті жəне педагогикалық құрылымдарының сызықтық емес принципі; Оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына жəне оның танымдық қабілеттілігіне оқыту процесінің бейімделу принципі; Біріктірілген білімдерді құру үшін оптимальді жағдай жасайтын оқу ақпараттарының потенциалды көп болу (артық болу) принципі.

Жалпы дүние танымын қалыптастырады Жалпы еңбекті бағалайтын үнемшіл тұлғаны тəрбиелейді Болашақ кəсіптік мамандық таңдайды

Технология
Заман талабына сай өмірге бейімдейді Сұлулық сезімге тəрбиелейді

Шеберлік

Сапалы тəрбие

Педагогикалық технологияның міндеттері:

əр түрлі қызмет саласындағы іскерлік пен дағдылардың шыңдау, білімнің тереңдігін, беріктігін арттыру; мінез – құлықтағы əлеуметтік құнды əдеттер мен формаларды нығайту жəне арттыру; технологиялық құрал-саймандармен жұмыс істеуге үйрету; технологиялық ойлау дағдыларын дамыту; оқу міндеттері мен қоғамдық пайдалы еңбек ұйымдастыруда технологиялық тəртіпке сай нақты əдеттерді тəрбиелеу.

Педагогикалық технологиялардан төмендегілерін бөле жарып көрсетуге болады: ойын арқылы оқыту технологиясы; проблемалық оқыту технологиясы; тірек сигналдары арқылы оқыту; деңгейлік саралап оқыту; міндетті нəтижелерге негізделген деңгейлік оқыту технологиясы; бағдарламалап оқыту технологиясы; оқытудың компьютерлік технологиясы; дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы; дамыта оқыту технологиясы; модульдік оқыту.

Ақпараттық коммуникациялық оқыту технологиясы

Ақпараттық мəдениет қалыптасады, оқузерттеу жұмыстарында шығармашылықпен жұмыс жасауға үйренеді Оқушы бойына ұлттың рухы мен болмысын, тарихы танымдық ізденісі, қызығушылығы қалыптасады Білімі мен біліктілігі ұлттық өнердің қыр-сырын терең меңгерген өзіндік “мені” бар тұлға тəрбиеленеді

Əр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады, жеке қабілеті айқындалады Өзін-өзі бағалап білуде пікір түрде алмастыра алады

Өзіне деген сенімі артады, тақырыпты терең түсініп, мəн мағынасын ашуға тырысады

Қорытынды:
Сонымен қортындылай келе Педагогикалық технология əр түрлі жағдайлардағы нақты өзара іс-қимылдарды, жүйеленген, бағдарланған, оқыту жəне тəрбиелеу стандарттарына сай тəсілдер негізінде компьютер мен техникалық құралдар қолдану арқылы да ұйымдастырылады. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің құрылымдарында оқытудың айқындалған көптеген технологияларын пайдаланып жатқандығы белгілі. Болашақ маманға тəжірибе беруде ақпаратпен жұмыс істеу əдістеріне, жаңа білімдерді құру əдістеріне, ең маңыздысы - əлемнің дамуы туралы білімдердің қажетті деңгейін қалыптастыратын əдістерге үйрету. Сондықтан əрбір оқытушыға жəне оқушыға "оқыту" мен "үйрену" процестерін игеру болып табылады екен.

Пайдаланылған əдебиеттер тізімі:
1. Əбенбаев С., Ахметова Г., Əбенбаева И. Дəстүрлі емес сабақ турасында //Мектептегі шетел тілі. 2003, №2, бб.11-16. 2. Қуанбаева Б. Оқытудың педагогикалық жүйесін технологиялық негізде жетілдірудің дидактикалық шарттары: дисс. Пед. ғыл.канд. – Алматы, 2005. –137 бет. 3. Селевко Г.К. Современные технологии в образовании. –М., 1998. 4. Таубаева Ш.Т. Оқытуың қазіргі технологиялары //Бастауыш мектеп. -1999. №4. бб-5-12.

 

Назарларыңызға рахмет!


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь