Оқытудың белсенді әдістерінің түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: Оқытудың белсенді әдістерінің
түрлері

Орындаған: Ерболат Е.
Топ: Е-317
Тексерген: Тұрғанбаева Б.Ш.
Жоспар:
1. Жалпы педагогикалық технология түсінігі
2. Білім берудегі қазіргі заман технологиялары
3. Қазіргі білім беруде педагогикалық
технологияларды зеріттеушілер
4. Қазіргі білім беруде педагогикалық
технологиялардың міндеттері
5. Білім беру саласына озық технологиялардың
енуі
“Қазіргі заманда жастарға
педагогикалық
технологиямен байланысты
әлемдік стандартқа сай
мүдделі жаңа білім алу өте
қажет”
Н.Ә.Назарбаев
Педагогикалық технология – бұл педагогикалық əрекеттер
табысына кепіл болардай қатқыл ғылыми жоба. Əрі сол жобаның
дəл жаңғырып іске асуы.
Педагогикалық технология кешенді, бірігімді процесс. Ол өз
құрамына адамдарды, идеяларды, құрал-жабдықтарды, сонымен
бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау жəне білім меңгерудің
барша қырлары жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды
қамтиды.
Педагогикалық технологиялар көп түрлі болуына қарамастан,
олардың іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі – теориялық
негізде орындалуы (В.Б.Беспалько, В.В.Данилов, В.К.Дьяченко жəне
т.б.), екіншісі – тəжірибемен жүзеге келуі (Е.Н.Ильин, С.Н.
Лысенкова, В.Ф.Шаталов жəне т.б.).
Ұлы педагог , ғұлама Я.А.Коменский 16-ғасырда-ақ оқудың «техникалық» (яғни
«технологиялық») болатынын уағыздап, оның мүлтіксіз тиімді нəтиже беретін жолдарын
іздестіріп бақты. Я.А.Коменский еңбектеріне үңіле түссек, педагогикалы қ технология ға
бастау берген даналық пікірлерді табамыз: «Дидактикалы қ машина үшін қажет н əрсе –
1) түбегейлі ойластырылған мақсаттарды;
2) сол мақсаттарға жетуге дəл икемдестірілген жабдықтарды;
3) мақсаттың орындалмауына мүмкіндік бермейтін нақты жабды қтарды қолдануды ң
мызғымас ережелерін табуымыз керек».
Коменский заманынан бастап, оқуды мүлтіксіз əрекеттегі механизмге с əйкестендіру
ұмтылысының талайы күні бүгінге дейін басылған емес. Кейін о қу технологиясы
жөніндегі көптеген тұжырымдар толықтырылып, на қтыланып отырды. Əсіресе,
техникалық прогрестің əрқилы теориялық жəне практикалық қызметтер айма ғына
енуімен оқуды технологизацияластыру идеясы ны ғайып, іске асырыла бастады
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Ю.К.Бабанский жəне т.б.).
Проблемді оқу технологиясы
Жалпы түрінде проблемді технология сипаты
келесідей: оқытушы білімді дайын күйінде ұсынбай,
оқушылар алдына міндет (проблема) қояды, оған
қызықтырады жəне оның шешу əдіс-тəсілдерін
табуға ынталандырады. Ал оқушылар мұғалімнің
тікелей басшылығында не өз бетінше олардың
шешімін табудың жолдары мен əдістерін зерттейді,
яғни болжам түзеді, оның шынайылығын тексеру
тəсілдерін белгілейді əрі талқылайды, дəйектейді,
нəтижелерін талдайды, пікір жүргізеді, дəлелдейді.
Модульді оқу
технологиясы
Бұл технология ға орай оқу
мазмұны өз алдына белгілі жинақы
құрамға келтірілген ақпараттық
топ (блок) күйінде беріледі. Ол
ақпарат оқу мазмұнының көлемін
ғана емес, əдістері мен олардың
игерілу деңгейін де көрсететін
дидактикалық мақсатқа сəйкес
Т Оқып үйрену
Е
Х
Н Тәжірибеде қолдану
О
Л Шығармашылық
О бағытта дамыту
Г
И Нәтиже
Я
Оқыту технологиясы
“Оқыту технологиясы – белгіленген мақсатқа нәтижелі қол
жеткізуді қамтамасыз етуде оқытудың формасы, әдістері
мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында
белгіленген оқытудың мазмұны жүзеге асырылады”, – деп
С.Әбенбаев айта келіп, оның құрылымын төмендегідей етіп
көрсетеді:
- оқытудың мақсаты;
- білім берудің мазмұны;
- педагогикалық өзара әрекеттестіктің құралы (оқыту
және мотивация), оқыту процесін ұйымдастыру;
- оқушы, оқытушы;
- әрекеттің нәтижесі (сонымен бірге кәсіптік
даярлықтың деңгейі).
Педагогикалық технологияны
оқу үрдісінде енгізуді негізгі
аспектрлері
Оқыту
технологиясының оқушы
өзегінде

Оқу іс-әрекетінің Ынтымақтастық
негізі

Оқу үрдісіндегі
баланың ұстаған белсенділік
бағыты
“Сонымен қатар, С.Әбенбаев нақтылы педагогикалық
процесті талдап жүзеге асыруды “... оқыту технологиясын
жобалау процесі деп атауға болады” деп айта келіп, оның
құрылымын төмендегідей анықтайды:
- оқу жоспары және бағдарламасына сай оқытудың
мазмұнын таңдау;
- оқытушы бағдарлай алатын оқытудың басымды
мақсатын таңдау, яғни жобалау барысында білім
алушыларда қандай кәсіптік және тұлғалық сапа
қалыптасады, міне соны анықтау;
- мақсаттарға немесе басымды бір мақсатқа негізделіп
оқыту технологиясын таңдау;
- оқыту технологиясын талдап жасау.
Педагогикалық зерттеулердің нәтижелеріне
сәйкес білім берудің қазіргі заманғы
технологиясының нұсқауы,
төмендегі принциптердің
қатысуымен жасалуы тиістігі анықталуда:
• Дидактикалық жүйені көрсететін технологияның бүтіндік
принципі;
• Қойылған мақсатқа жету үшін нақты педагогикалық ортада
технологияларды қайта өндіру принципі;
• Сәйкес келетін педагогикалық жүйелердің өзін-өзі дайындау
механизміне әсер ететін факторлардың приоритеті және
педагогикалық құрылымдарының сызықтық емес принципі;
• Оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына және оның
танымдық қабілеттілігіне оқыту процесінің бейімделу принципі;
• Біріктірілген білімдерді құру үшін оптимальді жағдай жасайтын
оқу ақпараттарының потенциалды көп болу (артық болу)
принципі.
Жалпы дүние танымын
қалыптастырады

Жалпы еңбекті Болашақ кәсіптік
бағалайтын үнемшіл мамандық таңдайды
тұлғаны тәрбиелейді

Технология

Заман талабына сай Сұлулық сезімге
өмірге бейімдейді тәрбиелейді

Шеберлік Сапалы тәрбие
Педагогикалық
технологияның
міндеттері:
- әр түрлі қызмет саласындағы іскерлік
пен дағдылардың шыңдау, білімнің
тереңдігін, беріктігін арттыру;
- мінез – құлықтағы әлеуметтік құнды
әдеттер мен формаларды нығайту және
арттыру;
- технологиялық құрал-саймандармен
жұмыс істеуге үйрету;
- технологиялық ойлау дағдыларын
дамыту;
- оқу міндеттері мен қоғамдық пайдалы
еңбек ұйымдастыруда технологиялық
тәртіпке сай нақты әдеттерді тәрбиелеу.
Педагогикалық технологиялардан төмендегілерін бөле жарып
көрсетуге болады:
- ойын арқылы оқыту технологиясы;
- проблемалық оқыту технологиясы;
- тірек сигналдары арқылы оқыту;
- деңгейлік саралап оқыту;
- міндетті нәтижелерге негізделген деңгейлік оқыту
технологиясы;
- бағдарламалап оқыту технологиясы;
- оқытудың компьютерлік технологиясы;
- дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы;
- дамыта оқыту технологиясы;
- модульдік оқыту.
Ақпараттық мәдениет қалыптасады,
оқу-зерттеу жұмыстарында
шығармашылықпен жұмыс жасауға

коммуникациялық оқыту
үйренеді
Оқушы бойына ұлттың рухы мен
болмысын, тарихы танымдық ізденісі,
технологиясы қызығушылығы қалыптасады
Ақпараттық

Білімі мен біліктілігі ұлттық өнердің
қыр-сырын терең меңгерген өзіндік
“мені” бар тұлға тәрбиеленеді

Әр оқушы өздігінен жұмыс істеуге
дағдыланады, жеке қабілеті
айқындалады

Өзін-өзі бағалап білуде пікір түрде
алмастыра алады

Өзіне деген сенімі артады,
тақырыпты терең түсініп, мән
мағынасын ашуға тырысады
Қорытынды:
Сонымен қортындылай келе Педагогикалық технология әр
түрлі жағдайлардағы нақты өзара іс-қимылдарды,
жүйеленген, бағдарланған, оқыту және тәрбиелеу
стандарттарына сай тәсілдер негізінде компьютер мен
техникалық құралдар қолдану арқылы да ұйымдастырылады.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің құрылымдарында
оқытудың айқындалған көптеген технологияларын
пайдаланып жатқандығы белгілі. Болашақ маманға тәжірибе
беруде ақпаратпен жұмыс істеу әдістеріне, жаңа білімдерді
құру әдістеріне, ең маңыздысы - әлемнің дамуы туралы
білімдердің қажетті деңгейін қалыптастыратын әдістерге
үйрету. Сондықтан әрбір оқытушыға және оқушыға
"оқыту" мен "үйрену" процестерін игеру болып табылады екен.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Әбенбаев С., Ахметова Г., Әбенбаева И. Дәстүрлі
емес сабақ турасында //Мектептегі шетел тілі. 2003,
№2, бб.11-16.
2. Қуанбаева Б. Оқытудың педагогикалық жүйесін
технологиялық негізде жетілдірудің дидактикалық
шарттары: дисс. Пед. ғыл.канд. – Алматы, 2005. –137
бет.
3. Селевко Г.К. Современные технологии в
образовании. –М., 1998.
4. Таубаева Ш.Т. Оқытуың қазіргі технологиялары
//Бастауыш мектеп. -1999. №4. бб-5-12.

 
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Оқытудың белсенді әдістері - оқу
Оқытудың белсенді әдісі
БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДЫҢ ЗЕРДЕЛЕ
Оқыту әдісі туралы ақпарат
Бұрыш құрастыр
Дәстүрлі және инновациялық оқыту технологиялар
Оқытудың әдіс тәсілдері
Оқу үдерісін Саралап оқыту тәсілдерін қолдану ұйымдастырудағы педагогикалық әдіс - тәсілдер
Оқытудың белсенді әдістері
Оқытудың белсенді формасы мен әдістері
Пәндер