Сайтқа презентация қосу

1)Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу.Вакцина дайындау принциптері.Адьюванттар,иммуномодуляторлар 2)Құтырық,Аусыл,Шмалленберг,Блютанг ауруларыны ң диагностикасы ж әне алдын алу шаралары

Қ азақ стан Республикасының Білім жә не Ғ ылым министрлігі Семей қ аласының Шә кә рім атындағ ы Мемлекеттік Университеті .

Тақырыбы: 1)Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу.Вакцина дайындау принциптері.Адьюванттар,иммуномодуляторлар 2)Құтырық,Аусыл,Шмалленберг,Блютанг ауруларыны ң диагностикасы ж әне алдын алу шаралары                                                                          Орындаған: Сабырғалиева А.Қ.                                             Тобы: ВС-303                                                                    Тексерген: Омарбеков Е.О.                                                   

БӨЖ

Семей 2015 ж.

Арнамалы(Спецификалық) дауалау


– малды жұқпалы аурулардан вакцина немесе гипериммунды қан сарысуы арқылы сақтандыру. Ауырып жазылған малда және вакцина егілген соң вирусқа қарсы пайда болған иммунитет әр түрлі дамиды.Мұнда гуморальдық және клеткалық факторлар әр түрлі роль атқарады.

Спецификалық иммундыглобулин препараттары.Қ анда спецификалық АД-ің қ ажетті қ орғ аушылық дең гейін қ амтамасыз ететін гипериммунды (арнайы) гамма-глобулиндерді бұ лшық етке енгізу арқ ылы бірқ атар вирустық инфекциялардың профилактикасы жеткілікті тиімділікпен атқ арылады. Спецификалық иммундыглобулиндерді вакцинацияланғ ан немесе жақ ын арада инфекциядан айыққ ан донорлардың қ ан сарысуынан бө ліп алады. Мұ ндай препараттарды стандарттау тиісті қ оздырғ ыштың АГ- не қ арсы АД- ің титрын анық тауғ а негізделген. Олардың ә сер ету мерзімі қ ысқ а болатындық тан мү мкіндігінше солармен бірге тиісті вакциналар енгізу тиімді болады.

Вирустың инфекциялардың спецификалық алдын алуда енжар (пассивті) жә не белсенді (активті) иммундаудың рө лі
Белсенді иммунитет

организмге вакцина ретінде вирустық АГ- ді енгізгенде қалыптасады. Мұндай иммунитет вакцина енгізген кейін бірнеше аптадан со ң пайда болады да, бір жылдан бірнеше жылдарға дейін са қталады.


Енжар иммунитет  организмге иммунды антиденелер (иммунды глобулиндер) енгізгенде пайда болады. Пассивті иммундау әдісін организмде жұқпалы аурудың дамуын жедел тоқтату қажет болғанда қолданады. Оған адамдарға ауру жұғу қаупі төнген және активті иммундау уақыты өтіп кеткен жағдайлар жатады. Бұл кезде пайда болатын иммунитет ұзаққа созылмайды (бірнеше аптадан аспайды).

муномодуляторлар — иммундық жүйеге реттеуші әсер ете алатын табиғи немесе тетикалық заттар. Имундық жүйеге әсер етуі бойынша оларды

Гепатект-В гепатиттің алдын алу ү шін келесі жағ дайларда қ олданылады:Вакцина (лат. vacca — сиыр, vaccіnus — сиырдікі) — микроорганизмдер -ден (бактерия,  вирус, т.б.) алынып,  адам мен жануарлар организміне жұқпалы аурулардан алдын ала  сақтану және олардың иммундық қасиетін арттыру үшін егілетін препараттар.

ДНҚ -вакцинациялар бойынша клиникалық мә леметтер:

Адъювант дегеніміз
 

– иммунды жауаптың қ арқ ындылығ ын жоғ арлатуғ а, Т- жә не В-зерде жасушалардың қ алыптасуына, қ ажетті тү рдегі адаптивті иммунды жауаптың дамуына (протективті антиденелердің қ ажетті изотипі мен олардың қ ажетті мө лшерде тү зілуін, тиімді Т-жасушалық жауапты шақ ыру) ық пал ететін заттар, олардың қ оспасы жә не кешендер.

Аусыл – вирустық ауру
 

  

Аусыл – тым жұғ ымтал жіті ө тетін, қ ызба жә не ауыздың кілегейлі қ абығ ында, желін мен аяқ тың терісінде кү лдіреуік пайда болуы арқ ылы ерекшеленетін ү й жә не жабайы ашатұ яқ ты жануарлардың вирустық ауруы. Індеттік ерекшеліктері. Аусылғ а бейім жануарлар: сиыр, шошқ а, қ ой-ешкі, тү йе, бұғ ы жә не кө птеген жабайы ашатұ яқ тылар (сайғ ақ , бұ лан, елік). Бірлі-жарым бұ л ауруғ а ит пен мысық , қ оян мен егеуқұ йрық , тіпті кірпі де шалдығ атыны туралы мә лімет бар. Ең сезімтал жануарларғ а сиыр мен шошқ а жатады. Кей жағ дайда ауру малды кү ткенде, адам да ауырады. Жас малдың бейімділігі ересек малдан гө рі жоғ ары жә не оларда ауру ауыр тү рде ө теді. Жануарлар вирусты сыртқ ы ортағ а сү тімен, сілекейімен, несебі жә не нә жісімен бө ліп шығ арады. Бұ ның нә тижесінде қ ора-жай, ә р тү рлі құ рал саймандар, жайылым, жем-шө п, суат, кө лік жабдық тары т.б. ластанады. Вирус жануарлардың денесіне негізінен жемшө п жә не сумен бірге, ә р тү рлі ластанғ ан заттарды жалағ ан кезде ауыздың кілегей қ абығ ы, сирақ тары, зақ ымданғ ан терісі арқ ылы немесе ауру малмен бірге тұ рғ анда аэрогенді жолмен енеді. Аусыл кең жайылғ ан індет ретінде жылдың ә р мезгілінде, оның ішінде кү здің аяғ ы, қ ыстың басында жиірек байқ алады. Ә детте індет 5-8 жылда, кей жерлерде 2-3 жылда қ айталанады.

Аусыл вирусы. Диагностикасы:

Шмалленберг
 

Шмалленберг-вирус тудырушы ауру ең алғаш Германияда белгілі болған. Шмалленберг қаласында 2011 жылы тамыз айында 3 саумалы сиырдан табылған.

Блютанг


Трансмиссивті жолмен жұғ атын,кү йіс қ айыратындардың ауруы,қ ызбамен сипатталады.Кө біне эпителиальді қ абаттардың қ абынуымен,асқ азан – ішек жолдарының некроздануымен, ә сіресе тілдің жә не тұ йяқ тарының некрозымен сипатталады.Буаз малдар тү сік тастайды не тө лі кемтар болып туады

Құ тырық ауруы
Бұ л орталық нерв ж ү йесінің ауыр зақ ымдалуымен ө тетін жә не ө лім-жітіммен ая қ талатынауру. Құ тырмамен ит, мысы қ , сиыр, жылқ ы, тү йе, қ ой-ешкі, кеміргіштер, жабайы жырт қ ыш а ң дар- қ ас қ ыр,т ү лкі т.б. ж ә не адам ауырады.  Аурудың кө зі-сілекейімен құ тырманың вирусын шығ аратын жә не оны тістегендегі жара ар қ ылы беретін жануар. Сілекей ауру белгілері пайда болмай тұ рып,ауру ж ұққ ан соң 8-10 тә уліктерде ж ұқ палы бола бастайды.Теріге немесе  кілегейлі қ абыққ а сілекей жұққ анда құ тырма вирусы жұғ ады. Құ тырма вирусын жұқ тырғ ан кезден бастап ауруды ң алғ ашқ ы белгілері пайда болғ анғ а дейін бірнеше тә уліктен бірнеше ай ғ а (бір жыл ғ а дейін ) созылуы м үмкін. Иттерде құ тырма ауруы бірнеше тү рде ө теді. Елірме тү ріндегі құ тырма кезінде итті ң көң іл к ү йі жабыр қ ау, тіл алмайды немесе ө те еркелегіш болып кө рінуі мү мкін.Содан со ң біртіндеп мазасызданып, ашуша ң ды қ ұ л ғ аяды, ә детте жеуге  жарамайтын заттарды жей бастайды, одан со ң жұ тынуы қ иындап, сілекейі шұ бырады, ит кез келген жануар ғ а, адам ғ а шабуыл жасайды, судан қ орқ ады. Аурудың ә рі қ арай дамуы тамақ ты ң , тө менгі жақ ты ң , ая қ - қ олды ң , б ү кіл денені ң салдануына (паралич) ә келеді, ә детте 8-10 шы тә улікте итті ң ө лімімен ая қ талады (немесе 3-4 т ә улікте). Құ тырманың тыныш тү рінде нерв жү йесінің ширығ у белгілері(ашушаң дық ,мазасызды қ ,агрессивтігі) аз білінеді немесе тіптен білінбейді, жұ тынуы қ иындайды , т ө менгі жа ғ ы салбырайды, сілекейі ш ұ бырады, салдану (паралич) тез пайда  болып,2-4 тә улікте ө леді. Мысық тарда құ тырма кө біне еліру тү рінде ө теді.Аурудың белгілері ит құ тырмасы секілді. Мысы қ тар к ө біне ит ж ә не адамдарғ а шабуылдайды.  Құ тырғ ан жабайы аң дар адамдардан қ орқ уын қ ойып, ауыл арасын кезіп ж ү реді, мал ғ а,адам ғ а шабады.
 

       

 

Пайдаланылғ ан ә дебиеттер тізімі:

1. 2.

3. 4.

«Ветеринариялық вирусология» Ш.Б.Мырзабекова;Алматы, «Білім», 2004 ж. Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік құрал). Микробиология кафедрасы-ның профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы, 2006 ж. Мырзабекова Ш.Б, Ветеринариялық вирусология Сайдулин Т. Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары


Пән: МедицинаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь