Мотель ашу бизнес жоспары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мотель ашу бизнес
жоспары
Орындаған: Сахарбекова Ә.Б

Тексерген: Есенбекова З.Ж
Мазмұны
Резюме
Кіріспе
1. Жобаның тұжырымдамасы
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
3. Өндірістер бағдарламасы
4. Маркетингтік жоспар
5. Ұйымдастыру, басқару және құрам
6. Техникалық жоспарлау
7. Жобаны іске асыру
8. Пайдалану шығыстары
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
10. Қаржыландыру қажеттілігі
11. Жобаның тиімділігі
12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
Резюме
• Жобаның тұжырымдамасы Шығыс Қазақстан облысының Зайсан көлі аймағында мотель ашуды
қарастырады.
• Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін табыс
табу болып табылады.
• Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерін тұтыншылар – жол бойымен өтетін
саяхатшылар, сондай-ақ Зайсан көлі аймағына демалуға келетін туристер болып табылады.
• Қонақ үй ретінде 2-ғимаратты жиһаздармен жабдықталған ғимаратты жалға алу жоспарлануда.
• Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

Қаржыландыру көзі,
Сомасы Кезеңі Үлесі
мың тг .

Өз қаражаты 90000 05.2019-01.2020 30%

Қарыз қаражаты 10,000,000 05-12.2020 70%

Барлығы 10,090,000 100%
Кредит валютасы теңге

Пайыздық ставка, жылдық 12%

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен
сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.
Өтеу мерзімі, жыл 6,0

Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9

Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9

Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен
• Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға орнын
құру, бұл тұрақты табыс табуға мүмкіндік береді;
• - туристерді қоса алғанда қонақ үй қызметтерін көрсету
үшін жаңа мотель құру Шығыс Қазақстан облысының
бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдарды ң т үсуі.
• Әлеуметтік әсерлердің арасынан:
• - халықтың қонақ үй қызметте ықпал ететін болады:
• - жаңа жұмыс ріне деген сұранысын қанағаттандыруды;
• - туристер мен саяхатшыларды бір мекеннен екіншісіне
қатынайтын алыс сапарларда талаптарын қана ғаттандыру
үшін демалыс, тамақтану және басқа сервистік
қызметтерді ұйымдастыруда жағдайлар жасауды б өліп
көрсетуге болады.
• Кіріспе
• Бүгінде ізеттілік индустриясы - б ұл өңірді ң немесе туристік орталы қты ң
шаруашылығының қуатты жүйесі және туризм экономикасыны ң ма ңызды
бөлігі.
• Қонақ үй бизнесі туризм және ойын-сауы қ индустриясы деп аталатын
ауқымды сегменттің құрамдас бөлігі болып табылады.
• Қонақ үй кәсіпорнының негізгі функциясы тұр ғындар ға уа қытша т ұратын үй
ұсыну болып табылады.
• Қонақ үй индустриясы кәсіпорындарының нары ғын қо ғамды қ-экономикалы қ
құбылыс ретінде айқындауға болады, ол қонақ үй өнімін белгілі бір уа қытта,
белгілі бір жерде сату-сатып алуды қамтамасыз ететін с ұраныстар мен
ұсыныстарды біріктіреді.
• Қонақ үй қызметтері нарығы қонақ үй кәсіпорындары мен қона қ үй
қызметтерін сатып алушылар ретіндегі субъектілерді ң болуымен сипатталады.
• Қазақстанда қонақ үй шаруашылығын дамыту үшін барлы қ м үмкіндіктер бар.
• Республиканың бай тарихы, сирек кездесетін тарихи ескерткіштері, өзіндік
мәдениеті, саяси тұрақтылық, барынша ашы қты қ ж әне оны ң
ынтымақтастыққа дайындығы – осының бәрі туристік сия қты қона қ үй
саласының да жедел дамуына ықпал етеді.

• Жобаның тұжырымдамасы
• Жобаның тұжырымдамасы Шығыс Қазақстан облысының Зайсан көлі айма ғында
мотель ашуды қарастырады.
• Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушыны ң материалды қ әл-ауқатын
жақсарту үшін табыс табу болып табылады.
• Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерін т ұтыншылар – жол
бойымен өтетін саяхатшылар, сондай-ақ Зайсан к өлі айма ғына демалу ға келетін
туристер болып табылады.
• Компанияның басымдықтары:
• - қонақ үй бизнесі жұмысындағы тәжірибесі мол білікті құрам;
• - қонақ үй кешенінің оңтайлы орналасқан жері;
• - қонақ үйдің қызметтері табысы жоғары клиенттерге ғана емес, орташа табысы
бар тұтынушыларға да бағдарланған.
• Қонақ үй қызметімен қатар тамақтану қызметтері де (кафе) к өрсетіледі.
• Қонақ үй орын-жайының жалпы алаңы 657 шаршы метрді құрайды..
• Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын со ңғы н ұс қа емес, тек осындай бизнес-
идеяны дамытудың әлеуетті мүмкіндігі ғана. Сонды қтан да жобаны іске асыр ған
кезде сату бағдарламасы сияқты көрсетілетін қызметтерді ң де өзгеруі м үмкін.
Жоспарланған қызметтердің бәсекелестік басымды ғын, сондай-а қ сатып алынатын
жабдықтың ерекшелігін барынша ашып көрсету қажет болады..

• Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
• Қонақ үй кәсіпорнының негізгі функциясы клиенттерге уа қытша т ұратын орын ұсыну болып табылады.
• Қонақ үйдің негізгі белгілері мыналар::
• - номерлік қорлардың болуы;
• - міндетті қызметтер жиынын көрсету (номерлерді, санитарлы қ тораптарды жинау, т өмек-орынды к үн сайын жа ңарту, номерлерде
қызмет көрсету);
• - қосымша қызметтердің белгілі түр-түрлерінің болуы.
• Барлық қонақ үйлерде төрт негізгі қызмет топтары қарастырыл ған:
• • орналастыру;
• • тамақтану;
• • бос уақыт;
• • тұрмыстық қызметтер көрсету.
• Олар негізгі, қосымша және ілеспе қызметтерді қамтиды.
• Қандай қонақ үйдің болмасын қажетті шарты екі негізгі қызметіні ң болуы: орналастыру ж әне тама қтандыру.
• Орналастыру қызметін ұстау біріншіден, пайдалану үшін арнайы орын-жайлар ұсынылады ( қона қ үй номерлері), екіншіден қона қ
үйдің құрамы тікелей көрсететін қызметтері ұсыну болыпп табылды: қона қтарды қабылдайтын ж әне ресімдейтін портье, қона қ үй
номерлерін жинаушылар жәнен т.б.
• Қонақтарға қызметтер көрсету әр түрлі процестерден тұрады: өндірістік (ас үйде тама қ дайындау), сауда (пайдалану үшін дайын
тамақ, алкогольді және алкогольсіз ішімдіктерді сату), сервистік (мейрамханада, барда, кафеде, қона қ үй номелерінде официанттарды ң
қызмет көрсетулері).
• Қосамша және басқа қызметтерге бассейн, спорт, конференц-залдар, с өйлесіп отыру залдары, автомобильді жал ға алу, химиялы қ
тазалау, жуу, шаштараз, массаж кабинеті, ж әне бас қалары кіреді.
• Қазіргі уақытта қосымша қызметтер қонақ үй к әсіпорныны ң нары қты қ тартымдылы ғын қалыптастыруда ерекше ма ңыз ға ие болуда.
• Тәуелсіз кәсіпорын болсын немесе ішінара қона қ үй корпорациясы болсын барлы қ отельдерді ң негізгі міндеті қо ғамны ң белгілі бір
қажеттілігіне қызмет етуді, сонымен қатар оның иесіне пайда т үсіруді білдіреді.
• Мотель – отельдің бір түрі, шағын қонақ үй. Мотель жол бойы қонақ үйін білдіреді.
• Әдетте мотельдер бір немесе екі қабаттан тұрды, қосымша қызметтер мен номерлер т үрлері санаулы, сонды қтан т ұру құны да со ған
сәйкес болады.
• Ғимарат тек номерлерден ғана тұрады. Мотельді ң айырмашылы ғы – номерлерді ң есіктері парковка жа ғына шы ғады. Номерлерді ң
жағдайы қарапайым, бір түнеп шығып, сапарды одан әрі жал ғастыру ға арнал ған.
• Мотельде ақы төлеу жеке әкімшілік корпусында орналасатын тіркеу тұғырында ж үзеге асырылады.
• Көптеген адамдар үшін, әсіресе өз автомобильдерімен үнемі ж үріп-т ұратын, мотельдерде тіркеу р әсіміні ң ұза қ уа қытты
алмайтындығы ыңғайлы болып келеді, машина ң да к өзі ңні ң алдында т ұрады; даладан бірден номерге кіру де м үгедектер үшін өте
қолайлы. Мотельдің кемшілігі қауіпісіздік деңгейінің төмен болуы, сондай-а қ қызмет к өрсету т үріні ң азды ғы болып табылады.

Көрсеткіш 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Стандарт номерлерінің саны 10

3. Өндірістер бағдарламасы
Толтырылуы бойынша жоспарланатын өндірістік ба ғдарлама
Жылдар 70%

Люкс номерлерінің саны 5

Толтырылуы 57%

Кафеге келушілер саны 66 69 73 76 80 84

Сату, мың 105 204 105 204 105 976 106 787 107 638 108 532
Кірістер
баптары 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Қонақ үй м әні 6 679 6 679 6 679 6 679 6 679 6 679

1 номердің
құны, теңге 15 179 15 179 15 179 15 179 15 179 15 179 15 179

Қонақ үй қызметтерінің жоспарлы бағасы
Люкс 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57%

1 номердің
құны, теңге 22 321 22 321 22 321 22 321 22 321 22 321 22 321

Кафе м әні 1 149 1 207 1 267 1 330 1 397 1 467

Орташа
түбіртек, теңге 580 580 580 580 580 580 580
4. Маркетингтік жоспар
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Қонақ үй нарығын олигополистикалық бәсекелестіктің нақты белгіленген белгілері
бар монополиялық бәсекелестік нарығын ретінде сипаттауға болады:
- Нарықта қонақ үй бизнесі саласында жұмыс істейтін кәсіпорындар көрсететін
қызметтер туралы ақпараттары жеткіліксіз сатып алушылар саны барынша жеткілікті.
Әлеуетті сатып алушыларды қонақ үй және көрсетілетін қызметтер туралы хабардар
етуге бағытталған белсенді маркетингтік және жарнамалық саясатты міндетті түрде
өткізу;
- Нарықта барынша көп сатушылар жұмыс істейді, олардың қызметтері сараланған;
сәл ғана айырмашылығы бар: бірінде ақылы автотұрағы бар; біреуінде жоқ және т.б.
Фирмалардың бірде бірі осындай қызметті көрсетпейтіндіктен оның баға алдындағы
билігі басым.
Сонымен қатар нарықта сипаты бойынша ауыстыру-қызметтерінің болуы фирманың
бағаны көтеруіне шек қояды, өйткені нарықта осындай қызметтердің болуы олардың
бағасына барынша әсер етеді. Сондықтан нарықта бағалық бәсекелестік әдісі жоқ;;
- Олигополия элементтері нарыққа барынша жоғары кедергілер келтіреді:салаға ену үшін
м ол капитал болуы қажет,қонақ үй құрылысы мен қажетті жабдықтар өте қымбат
тұрады.
- Сонымен қатар саладан шығу ешқандай кедергімен шектелмеген: қонақ үй ғимаратын
қайта жабдықтау қиын емес, номерлерді офис ретінде жалға беруге болады және т.б.
Осындай кіріс және шығыс кедергілерінің арақатынасы бизнесті бірқатар сақтандыра
алады.
5. Техникалық жоспарлау
Техникалық процесс
Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі қонақтарға қызмет к өрсету
ерекшеліктерімен және технологиясымен айқындалады.
Қонақ үй қызметін көрсетудің технологиялық процесі
мыналарды қамтиды:
- қонақ үйге кіреберісте қарсы алу;
- қонақтың құжаттарын тіркеу, ресімдеу және орналастыру;
- номерде қызмет көрсету;
- тамақтану кезінде қызмет көрсету;
- мәдени сұранымдарды қанағаттандыру, спорт, сауықтыру ж әне
фитнес қызметін көрсету;
- кетуін ресімдеу, шығарып салу.
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам,құрлымы.
Кәсіпорында директор жалпы басшылық жасайды.
Басқарушы әкімші мен қосалқы құрамның жұмысын
бақылайды. Өндірістік құрам әкімшіге бағынады.
Құрамды басқарудың келтірілген құрылымын жүйелікке
жатқызуға болады. Ол директордың кәсіпорын жұмысын
жедел басқаруына және жағдайдан хабардар болуына
мүмкіндік береді.
Кәсіпорын мамандары – басқарушы, бас бухгалтер,
әкімші.
7. Жобаны
Мероприятия\Месяц
іске асыру 2 019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Іске асыру жоспары
Маркетингтік зерттеу
жүОсы жобаны
ргізу және ТЭН іске асыру 2019 жылғы қаңтардан 2020 жылғы
әзірлеу
желтоқсанға дейінгі кезеңді қамтиды деп болжануда.
Жер учаскесін
ресімдеу
Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары
Қаржыландыру
мәселесін шешу

Кредит алу

Құрылыс

Орын-жайды жөндеу

Құрамды іздестіру

Жабдық және
инвентарьды жеткізу

Жабдық және
инвентарьды
құрастыру
Атауы Сомасы, мың тг. 2 020

Жобаны іске асыру шығындары
мам маус шіл там қыр қаз қар жел
Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген.
2020ж. Инвестициялық шығындар, мың теңге
Орын-жай 194 334 32 389 32 389 32 389 32 389 32 389 32 389

Жөндеу 68 017 34 008 34 008

Кафе жабдықтары 8 276
4 138 4 138

Қонақ үй 14 559
номерлері 7 280 7 280
жабдығы

Жиыны 285 186 32 389 32 389 32 389 32 389 32 389 66 397 45 426 11 418
Затраты 2019 2020 - 2025

ЕТҚ 1 769 1 769

Коммуналдық қызметтер 200 200

Электр энергиясы 40 40

9.учаскесін
Жер және
Жалпыжалдау әкімшілік шығыстар 15 15

Кәсіпорынны
Тазалағыш заттар + қң
онабір
қ үйайда ғы жалпы
материалдары+ және әқ кімшілік
шаруашылы туарлары шығыстары, мың тг 130 130

Қонақ үйге арналған төсек-орын 40 40

Интернет Мегалайн 17 17

Байланыс қызметтері 16 16

Кеңсе тауарлары 3 3

НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу 55 55

Көлік шығыстары 25 25

Мүлік, ыдыс-аяқ 30 30

Жарнама шығыстары 25 25

Банк қызметтері 8 8

Өзге де көлденең шығыстар 40 40

Жиыны 2 413 2 413
Еңбекақы төлеу
№ Лауазымы Саны Жалақы Есептеуге
қоры
Әкімшілік-басқару құрамы

1 Директор 1 130 130 143
2 Басқарушы 1 100 100 110
3 Әкімші 2 80 160 176
4 Бас бухгалтер 1 80 80 88
Жиыны 5 390 470 517

Өндірістік құрам
1 Қонақ үй қызметшісі 2 70 140 154
2 Бармен 1 70 70 77
3 Еңбекақы шығыстарының есебі, мың тг
Аспаз 2 70 140 154
4 Официант 3 60 180 198
Жиыны 8 270 530 582

Қызмет көрсетуші құрам
1 Кір жуушы 2 65 130 143
2 Үй жинаушы 3 50 150 165
Жиыны 5 115 280 308

Қосалқы құрам
1 Күзетші 3 40 120 132
2 Жүргізуші 2 60 120 132
3 Электрик 1 50 50 55

4 Аула жинаушы - бағбан 1 40 40 44
Жиыны 7 190 330 363

Құрам бойынша барлығы 25 965 1 610 1 769
11. Жобаның тиімділігі
Cash-flow проекциясы

• Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-
қосымша) нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты
ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр.
Есеп 3 бөлімнен тұрады:
• операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ
компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын бас қа
қызмет;
• инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат,
материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды сатып
алумен, құрумен және сатумен байланысты қызмет т үрі;
• қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатыны ң
мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет т үрі. Әдетте,
мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті
қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен
қайтаруға байланысты болады.
• Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша о ң серпінін
көрсетіп отыр.
Жобаның залалсыздығын талдау

Кезең 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Қызметтерді сатудан түсетін кіріс

93 932 93 932 94 622 95 346 96 106 96 904
Баланстық пайда 16 370 20 635 25 693 30 767 35 859 40 937

Қызметтердің толық өзіндік құны 77 562 73 297 68 929 64 578 60 247 55 967

Тұрақты шығындар

70 667 66 058 61 327 56 597 51 866 47 167
Ауыспалы шығыстар

6 895 7 239 7 601 7 981 8 380 8 800
Шекті кіріс сомасы 87 038 86 693 87 020 87 364 87 725 88 104

Пайдадағы шекті түсімнің үлесі 0,927 0,923 0,920 0,916 0,913 0,909

Залалсыздық шегі 76 265 71 574 66 685 61 767 56 821 51 878

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық 19% 24% 30% 35% 41% 46%
қоры (%)

Залалсыздық 81% 76% 70% 65% 59% 54%
12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
Әлеуметтік-экономикалық мәні
Жобаны іске асыру кезінде:
жұмысшылардың тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жа ңа ж ұмыс
орнын ашу;
қонақ үй қызметін көрсететін жаңа кәсіпорын ашу;
Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен бас қа да
аударымдардың түсуі міндеттрін (6 жылда 110 млн. те ңгеден астам)
шешу қарастырылған.
Әлеуметтік әсерлер арасынан мыналарды бөліп к өрсетуге болады:
халықтың қонақ үй қызметтеріне деген сұранысын қана ғаттандыруды;
туристер мен саяхатшылардың бір мекеннен екіншісіне қатынайтын алыс
сапарларда талаптарын қанағаттандыру үшін демалыс, тама қтану ж әне
басқа сервистік қызметтерді ұйымдастыруда жағдайлар жасауды б өліп
көрсетуге болады.
Жобаны іске асыру нәтижесінде 25 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті
арттыру жоспарлануда. Шығындарға кадрларды оқыту шы ғыстары
қосылған.

Ұқсас жұмыстар
Мотель ашу бизнес жоспары. Жобаның тұжырымдамасы
Бизнес-жоспар Мотельдер ашу
Бизнес-жоспар Қонақ уй ашу
Өз ісіңізді ұйымдастыру үшін қызмет түрін таңдап, SWOT талдау
Кондитерлік дүкен
Қазақстан Республикасында банктерді ашуды ұйымдастыру ерекшеліктері
Сән салоны Имидж - бизнес жоспар
СҰЛУЛЫҚ САЛОНЫН АШУ
Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау
ДАМУ Репититорлық мектебінің бизнес ­жоспары
Пәндер