ҚАПТАМАНЫ ЭТИКИРЛЕУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қа за қстан Республи ка сының Б ілім ж ә не Ғы лы м м и ни стр лігі

Сем ей қ аласы ны ң Ш әк ә рім ат ынд ағы м ем лек ет тік уни ве рси те ті

 

ТА Қ ЫРЫБЫ: Қ АПТАМ АН Ы ЭТИКИ РЛ ЕУ

О ры нда ғ ан:Жума газинов А.Е.

Те ксер ген: Қ а бд ено ва А.Т.

Семей қ . 20 15 ж.
Көз тартымды ақпаратты этикетка т ұтынушы үшін
таластың ең күшті факторы болып табылады. Б ұндай
этикетка тауарды басқа бөтелке, банка, қораптарды ң
ішінен алыстан ажырату ға мүмкіндік береді. Этикетка
жарнамалық, ақпатаррық элемент ретінде кез келген
өнімнің өндірушідер тұтынушы ға дейінгі жолында
кездеседі.
Этикетканың тауарды жарнамалау ж әне өткізу т әсілі
ретіндегі мәртебелі рөлі оны ң сырт қы
кезтартымдылығына, көркем безендірілуіне ж әне
ақпараттық жағының мазмұнына жоғары талаптар
қойылуын талап етеді.
Соңғы кездерде этикеткалар жа ңа функциялар ға ие болатын
болды.
Олардың арасындағы ма ңыздысы болып а қпаратты штрих-код
арқылы оптикалық әдіспен о қу ж әне ары қарай компъютерлік
өңдеумен байлынысты болып табылады. Этикетка ға осындай
штрих-код қою тауарларды өндірісте, складтарда ж әне д үкенде
есепке алу жүйесін өзгерту ж әне жылдамдату ға м үмкіндік
береді.
Этикетканың тағы бір жа ңа функциясы болып тауарлады
подделкадан қорғау үшін қолдану табылады. Б ұл проблеманы
шешу үшін этикеткаға жоғары қор ғау д әрежесі беріледі:
этикетканы ерекше бір сортты қа ғаздан жасайды, комбинирленген
материалдар, магнитті ж әнелюминисцентті жіптер қолданылады,
голография тәсілін қолдану арқылы баспаны ң бірнеше т әсілдері
біріктіріледі.Соның бірі төменде суретте к өрсетілген
термоотырғызылмалы пленкада флексо басып шы ғару. Б ұндай
этикетка тек қана подделкадан қор ғап ұана қоймай бас қаларды ң
жанында еркешелеп т ұрады.
Жаңа болып этикеткаға температураға байланысыты өз
түсін өзгертетін арнайы термоиндикаторлы қ белгілер
еңгізу табылады. Бұндай минитермометрлер өнімді
тұтынудың оңтайлы темперетурасын білдіру үшін
қолданылады.
Қазіргі заманғы электронды ж әне полиграфиялы қ технологиялар
«интеллектуалды» этикеткалар smart lables жасап шы ғару ға
мүмкіндік береді. Бұндай этикеткалар интегралды қ
микросхемалармен жабдықталады. Интегралды қ микросхема
бұйымның өндірістік желілердегі қоз ғалысын бас қару ға,
ұрлықтар мен подделкалардың алдын алу ға м үмкіндік береді.
Этикеткалардың мынадай т үрлері кездеседі:

• қағаз этикеткалар;
• өзінен жабысатын;
• полимерлі;
• көлемді;
• голографиялық.
Қағаз этикеткалар жоғары сапалы а қ этикеткалар ға арнал ған қа ғаздан жасалады.
Метал қосылған қағаздан жасал ған этикеткалар жо ғары эстетикалы қ қасиеттерге ие
болады. Этикеткаларды типографиялы қ жабды қтарды ң к өмегімен литографиялау
процесінен өткізеді Әрт үрлі т әсілдермен алуан т үсті суреттер, жазулар ж әне м әтіндер
енгізіледі. Кәдүмгі принтерді ң к өмегімен де басады. Қа ғаз ға, картон ға, полимерлерге,
фольгаға, комбинирленген материалдар ға басу үшін ұқсас полиграфиялы қ безендіру
тәсілдері қолданылады.
Өздігінен жабысатын этикеткалар – жабысқақ адгезиялы қ қабаты бар
этикеткалар. Қолдану ға дейін жабыс қа қ қабаты антиадгезиялы қ қа ғазбен
жабылады. Адгезивтер ретінде хлоропрен ж әне акрилатты каучуктер
қолданылады. Эткеткалар белгілі өлшемдегі рулондар т үрінде шы ғарылады.
Этикеткаларды жабыстыру үшін арнайы жабды қтар қолданылады.
Өздігінен жабысатын полимер этикеткалар толығынан алып тастауға
келеді. Манжета типті этикеткалар технологиясы цилиндр формалы
термоусадка беретін пленкадан жасал ған полимер этикеткаларды жабыстыру ға
мүмкіндік береді. Б ұндай этикеткаларды ң арты қшылы ғы – олар бір уа қытта
қаптаманы рұқсатсыз ашудан, подделкадан са қтайды ж әне қаптаманы ң
бұзылмауын қамтамасыз етеді. Этикетка ға құпия белгілер, галографиялы қ
маркалар мен пломбалар енгізілуі м үмкін; этикетка банканы ң корпусын ғана
емес, оның пробкасын немесе қа қпа ғын да жаба алады; басылатын сурет
этикетканың ішкі жа ғында орналасады, сонды қтан жуылмайды, өшірілмейді,
суланбайды.
Манжета-этикетка үшін негізгі материалдар ПВХ, ПП ж әне ПЭТФ болып
табылады. Полимерлі этикетканы ң қалы ңды ғы материалына байланысты
0,04–0,08 мм, усадка температурасы – 100–200 °С құрайды.
Термоусадка беретін этикетка-манжеталарды кез келген формалы ж әне
өлшемді полимерлі, металлды ж әне шыны тара үшін қолданады.
Бұндай этикеткалар үшін 20 % усадка беретін ПВХ – пленка ж әне
қалыңдығы 35–60 микрон ПЭТФ и ПП пленкалар қолданылады.
Пленкалардың термоактивті қабаты болады ж әне олар ультрафиолет лакпен
жабылады. Пленканы ң усадка беру д әрежесін буып-т үйілген б ұйымны ң
формасы және өлшеміне с әйкес та ңдайды .
Термоусадкаланатын этикетканы ң қасиеттері: б өтелкеге оны
толтырудан бұрын киілген этикетка қысым беріп толтыру кезінді
бөтелкені жарылудан са қтайды; жары қ өткізбейтін чехол өнімді УФ
сәулелерден қорғайды, б ұл жерде этикетканы ң өзі т үсін жо ғалтпайды;
спецэффекттерді қолдану ға м үмкіндік береді; сурет этикетканы ң ішкі
жағына басылғанды қтан, келтірілген а қпарат өшпейді; этикетка
температураның өзгеруіне сезімталды қ білдірмейді; тараны ң
өлшемдері және түрінің ерекшеліктеріне қарамастан этикета бірегей
болуы мүмкін; сурет ж әне а қпарат басу үшін аудан к өлемі үлкен.
Көлемді этикетка (үшөлшемді) кәдігі жазы қ бетке м өлдір немесе боял ған
полимердің жалату ар қылы алынады. Полимерді ң химиялы қ таби ғаты алуан
түрлі болуы мүмкін. Б ұндай этикеткалар полиуретанды смола қолдана
отырып шығарады, олар жо ғары физика-механикалы қ ж әне эстетикалы қ
қасиеттерге ие, температура ( –40 ÷ +80 °С аралы ғында) ж әне химиялы қ
(бензин, майлар) әсерлерге шыдамды. Сонымен бірге, к өлемді этикетка өзін-
өзі регенерациялау (елеулі емес сызы қтар пайда бол ған жа ғдайда жазы қ
бетінің формасын орнына қайта келтіру қабілеті) ж әне өзін өзі реттеу
(ультрафиолет сәулелер әнен қор ғану) қабілетіне ие.
Голографиялық этикетка қорғау функциясын
атқарады. Жасау технологиясы қор ғау
элементтерін көшіру және ұдайы қайталу ға жол
бермейді.
Голограммаларың қорғау функциялары оларды ң
екі негізгі қасиеттерінен туындайды
- Қолданылатын материалдарды ң физика-механикалы қ
қасиеттері (қолданылатын материалдар оптикалы қ
тәсілмен көшіру және репликалар алудан қор ғау
қасиеттеріне ие және қор ғау голограммасын қор ғалатын
бұйымның бетінен жұлып алу кезінде а қпаратты
қабаттарының өз-өзінен жойылуын қамтамасыз етеді);
-голографиялы қ бейнеге әртүрлі қор ғау элементтерін
енгізу қа
сиеті.
Көлемді бейнелерді басуды ң жа ңа әдісі болып зеркально-линзовая
стереографиея – «парящие миражи» әдісі табылады. Б ұл әдіс қаптама ға
қазіргі заманға лайық к өркем сыйлы қ сипат береді. Жо ғары сапалы жеке
адамға арналған, эксклюзивті ж әне өте қымбат тауарларды буып-т үюге
арналады. Көзге ауада қалөып ж үрген құбылмалы ке ңістікті бейне болып
көрінеді.
Ғылыми техникалық прогрессті ң жылдам дамуымен
байланысты нарықтың соңғы талаптарына сай келетін
жаңа этикетка түрлері зерттеп шы ғарылады деп к үтуге
болады
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Дәрілік заттарды буып - түю компоненттері
Халық шаруашылығы үшін қаптамалардың маңызы
Тауартасымалы жүйесінде тауарлардың таралары және қаптамалары
Қосымша материалдар (жалғасы)
Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштар
Заманауи орауыштар мен қаптамалар туралы ақпарат
Комбинирленген тара
Жүргізілген сандық зерттеулер анық нәтижелер бермеген нарық аспектілері жайлы нақты ұсыныстар алу
Қаптама және қоршаған ортаның жағдайы
Тұшпара дайындау технологиясы
Пәндер