Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік

университеті

БУХГАЛТЕРЛІК
ЕСЕПТІҢ
КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ МЕН
ҚАҒИДАЛАРЫ

Семей қаласы
2015 жыл
Бухгалтерлік баланс – қасіпорының мүлкі туралы
ақпаратты жинақтау және топтау тәсілі.
Кәсіпорын қаржылары бухгалтерлік баланста
ақшалай бейнеде екі топта бейнеленеді. Біріншісі
кәсіпорын қандай қаржымен иеленеді, екіншісі
қандай қайнаркөздерден құралғанын көрсетеді.
Шоттар жүйесі және қосарлы жазу -
бухгалтерлік есепте шаруашылық
операциялар счеттар көмегімен
(синтетикалық және аналитикалық)
қосарлы жазу әдісімен жүргізіледі

Шот – мүлік және оның құрылу көзі туралы
ағымдағы ақпарат жинақталатын
экономикалық топтама. Бухгалтерлік есеп
әдісінің элементі бола отырып, счет біртекті
экономикалық белгілер бойынша шаруашылық
операцияларды топтауда маңызды роль
атқарады. Қосарлы жазу – бухгалтерлік есеп
счеттарында шаруашылық операцияны
тіркеудің тәсілі.
Есеп берушілік –
Калькуляция -
белгіленген
өзіндік құнды кезеңде (ай,
анықтау мен квартал, жыл)
шығындарды кәсіпорынның,
топтау тәсілі. өндірістік –
өнімнің өзіндік шаруашылық,
қаржылық
құнын есептеу - қызметін
өнімнің бір сипаттайтын
өлшеміне кеткен көрсеткіштер
шығындарды жүйесі.
ақшалай Түгендеу – іс
жүзіндегі мүліктің
формада көрсету.
бухгалтерлік есеп
мәліметтерімен
сәйкестігін
тексерудің тәсілі.
Түгендеу кәсіпорын
мүлкінің
дұрыстығын
анықтау үшін
қажет.
Кез келген ғылымның, соның ішінде бухгалтерлік есептің
принципінің болуы заңдылық. Латын тілінен аударғандағы принцип
сөзі мағынасы жағынан-бастамасы, негізі деген түсінікті білдіреді.
Қаржылық есеп беру тұжырымдамасы (концепциясы) шаруашылық
үдерістері барысында шешім қабылдау үшін бухгалтерлік
ақпараттық мәліметтердің қажеттілігін анықтайды. Жалпы
оқулықтар мен оқу құралдарын оқи отырып бухгалтерлік есептің
жиырмадан астам принципін кездестіруге болады. Авторлар өз
еңбегі барысында оларды кей кездері белгілі бір ұқсастықтарына
қарай біріктіріп отырады. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік
есеп стандарттарында бухгалтерлік есептің мына төмендегідей
принциптері анықталған:

есептеу Әділетті әрі тура көрсету
принципі
үздіксіз
Байыптылық.
Түсініктілік принципі

Толықтылық принципі
Мәнділік принципі
Салыстырмалылық
Маңыздылық принципі
Дәйектілік принципі
Сенімділік принципі
ЕСЕПТЕУ
ЕСЕПТЕУ ПРИНЦИПІ
ПРИНЦИПІ
КӘСІПОРЫНДАҒЫ
КӘСІПОРЫНДАҒЫ КЕЗ
КЕЗ КЕЛГЕН
КЕЛГЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
ОПЕРАЦИЯЛАР (КІРІСТЕР,
(КІРІСТЕР, ШЫҒЫСТАР)
ШЫҒЫСТАР) ЕСЕПТЕЛІП
ЕСЕПТЕЛІП ОТЫРЫЛУЫ
ОТЫРЫЛУЫ ҚАЖЕТ.
ҚАЖЕТ.

Үздіксіз принципі
Ұйымның қызметі үздіксіз жалғаса береді деп болжам
жасалынады.

Түсініктілік принципі
Бухгалтерлік есептің ақпараттық мәліметтері оны пайдаланушыларға
шешім қабылдауы барысында түсінікті болу керектігімен түсіндіріледі.

Мәнділік принципі
Ұйымның бухгалтерлік есеп ақпараттары пайдаланушылардың
қажеттілігін қанағаттандыруы қажет. Сондай-ақ пайдаланушылардың
кәсіпорын жұмысына (қызметіне) баға беруіне көмек тесуі керек.

Маңыздылық принципі
Бухгалтерлік ақпараттық мәліметтердің, қаржылық есептің сыртқы
пайдаланушыларға олардың шешім қабылдауы үшін қажет болуы мен
түсіндіріледі.
Сенімділік принципі Берілген ақпараттық мәліметтерде қате
болмаса, сондай-ақ пайдаланушылар оған сенімді болса, онда
бұл сенімді ақпарат болып табылады.

Әділетті әрі тура көрсету принципі Кәсіпорынның қаржылық
қорытынды есебі осы мәліметтерді пайдаланушыларды қаржы
жағдайы және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы нақты әрі
әділетті ақпараттармен қамтамасыз етуі қажет.

Байыптылық. Шаруашылық қызмет ағымындағы шешімдер байыппен
қабылданғаны дұрыс. Активтер мен табыстар артық бағаланып, ал
міндеттемелер мен шығындар кем бағаланбауы қажет.

Толықтылық принципі
Ұйымның қаржылық қорытынды есебіндегі ақпараттық мәліметтер
сенімді болуы үшін толық болуды қажет етеді және шыққан шығынға
қарай олар мәнді болуы қажет.

Салыстырмалылық Қаржылық ақпарат қажетті де мазмұнды
болуы үшін, бір есепті кезеңді екінші есептік кезеңмен
салыстырып, сәйкестілік, бір ізділік негізінде қарау керек.

Дәйектілік принципі
Кәсіпорын өзінің қызметі барысында таңдап алған есеп жүргізу
саясатын есепті кезеңін басынан соңына дейін дәйекті түрде қолдануы
қажет.
Бухгаптерлік есеп
концепциясы мынаны
айқындайды:
Бухгалтерлік есепте
қалыптасатын ақпарат
тұтынушыларға пайдалы
болуы керек.
Бухгалтерлік есепте
қалыптасатын ақпарат
мүдделі тұтынушыларға
пайдалы болуы үшін, ол
сенімді де салыстырмалы
болуы керек. Бухгалтерлік
есепте қалыптасатын
ақпараттың
пайдалылығын
анықтайтын талаптарды
ұйымның басшылығы
бекітеді.
НАЗАРЛАРЫҢЫ
ЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Банктегі қаржылық және басқару есебі
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
Қазақстандағы бухгалтерлік есептің даму мәселелері мен перспективалары
Пәндер