Жүн және тері,ішіктік заттардың микрофлорасы.ет және тері-ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. Қи микрофлорасының сандық құрамы.Қидағы микробиологиялық үрдістер.Қиды биотермиялық өңдеу
Презентация қосу
Тақырыбы:1. Жүн және тері,ішіктік заттардың
микрофлорасы.ет және тері-ішік шикізаттары
өндірістерін ветеринариялық бақылау.
2.Қи микрофлорасыны ң
сандық құрамы.Қидағы микробиологиялық
үрдістер.Қиды биотермиялық өңдеу

Орындаған:Абдрахимов Б
Тексерген:Омарбеков Е.О

Тобы:ВС-303
Жоспары:

I.Кіріспе бөлім
II.Негізгі бөлім:

2.1 Жас терінің микрофлорасы
2.2 Жүнге сипаттама.Жүн микрофлорасы
2.3Тері-ішік микрофлорасы
2.4Қи-маңызды тыңайтқыш
2.5Қиды мал астында сақтау
2.6 Қиды биотермиялық зарасыздандыру

IV.Пайдаланылған әдебиеттер
I.Кіріспе бөлім

Жануарлар шикізаттары деп– жануарларды сойған, атқан
кезде, кəсіпшілік пен аң шаруашылығынан алынған тағам
ретінде тұтынуға жатпайтын өнімдерді айтады. Жануарлар
шикізаттарына тері– терсектер: түк, жүн, қылшық, мүйіз, тұяқ
жəне басқа тағам ретінде тұтыну жатпайтын мал денесінің
бөліктері жатады. сонымен берге өлген жануарлардың
өлекселері, касапхана конфискаттары жануарлар шикізаттары
болып табылады. Жануарлар шикізаттарының ассортменті: ірі
қара мал, жылқы жəне шошқаның алынбаған терісі; қойдың
тондық шикізаты, елтірілер бағалы терілер, теңіз шошқасының
терісі, шел, үй жəне жабайы шошқалардың қылшықтары, жүн
жəне қауырсын тұяқ пен
мүйіз, сүйек жəне үй жануарларының қаны, құс пен балықты
өңделгендегі қалдықтар, мұны май, желім жəне ет– сүйек
ұнын жасауда қолданады. Ішек пен қарын өңеш пен қуық
бұлар номенклатурада«ішек өнімдері» болып табылады
Жас терінің микрофлорасы.Теріні сырып алғаннан кейін
біраздан кейін теріде ферменттік процестер басталады,б ұл
микробтар дамуына қолайлы жағдай туғызады.Жас тері
микрофлорасы теріге қидан ,топырақтан,судан,ауадан,сойыс

кезінде қолданылған заттардан түседі.Теріде болатын
микроорганизмдер құрамы әр түрлі болады.Микробтардың
шар тәрізді және таяқша тәрізді
формалары,саңырауқұлақтар,аэробтар,анаэробтар
кездеседі.Ыдырау процесі терінің ластанған ,б үлінген
,бүктелген жерлерінен басталады.
Жүн– қой, ешкі, түйе және т.б. жануарлардың түгі, жеңіл
өнеркәсіптің құнды шикізаты. Жүн талшықтары жылуды аз
өткізеді, ылғал тартқыш және берік болады. Ол жіп иіру, мата
тоқу, киіз басу, әр түрлі тоқыма бұйымдар жасау үшін

пайдаланылады. Қой, ешкі және түйе Жүні құнды шикізат
болып есептеледі. Дүние жүзінде қой Жүні көп өндіріледі. Қой
Жүні талшықтарының жуан-жіңішкелігіне, құрылымына қарай
бөлінеді. Жүн құрамындағы қылшықтардың ара қатынасы қой
тұқымына байланысты әр түрлі болады.
Жүн микрофлорасы.Жүн бетінде әрдайым микробтар
болады.Олардың арасында Bac.mesentericus,Bac.cereus к өп
аммонификаторлар кератинді ыдыратып ж үн талшы қтарын жарамыз
етеді .Жүннің өзгеру дәреджесі микробтарға емес бас қа да к өптеген
жағдайға байланысты.Мысалы,ылғал к үйінде жатып қал ған ж үн

термофильді микробтар әсерінен қызады,кейде к өмірге
айналады,тіпті оталып жанады.Болмашы ғана қызу –баяу өтетін
процесс соның салдарынан жүннің түсі ж әне бас қа қасиеттері
жойылады.Кейде pseudomonas indofera-ны ң әсерінен ж үнні ң т үсі
өзгереді.

Тері және ішік микрофлорасы:Мал терісі эпидермистен,дерма және
клетчаткадан тұрады.Эпидермисте май бездері болады.Эпидермисті ң
үстіңгі беті түкпен қапталғаноның ішінде әрқашан микроорганизмдер
толы болады.Дерма емізікшелі және торлы қабаттардан т ұрады.
Тері-ішікті шикізатты құрғақ консервілеу әдісі-кептіру әдісімен

жүргізіледі,тұз қолданбайды ашық ауада,навестерде немесе арнайы
кептігіштерде 35-50°С қояды. Бұл әдісті ұсақ ірі қараның немесе басқа
да ұсақ малдардың терісіне қолданады.құрғақты қ
микроорганизмдердің өмір сүру дәрежесі төмендейді,б ұл әдісті ң ма ңызы
тері-ішіктің дымқылдығын жою.Тері-ішіктің беткі қабаттарында
бациллалар,клострийдилер,коккалар ж әне актиномицеттер кездеседі.
2.4 Қи-маңызды тыңайтқыш

Қи құрамында органикалық заттар көп болғандықтан,
микроорганизмдердің дамуы үшін қолайлы орта болып
табылады. Қида олардың саны едәуір көп. 1 тонна
тыңайтқышта 10 кг микробтық массасы болады, ал 1 гр
тыңайтқышта 90 млрдқа дейін тірі микробтық жасушалар
болады. Микробтар қидағы қоректік заттарды пайдаланып
қана қоймай, оларды ары қарай жетілдіреді.
Микробтардың тіршілігінің арқасында қи органикалық
тыңайтқышқа айналады. Аммонификатор, нитрификатор,
денитрификатор, зең саңырауқұлағы, ашу қоздырғыштары
актиномицетинтермен бірге қида инфекциялық аурудың
қоздырғыштары да бар. Қидың құрамы тұрақты болмайды,
ол қатты және сұйық бөлінулердің ара-қатынасына,
азықтың мөлшері мен сапасына, малдың түріне және
төсеменің түріне байланысты.
Сол сияқты жылқы мен
қойдың, ірі қара малдың
және доңыз қиымен
салыстырғанда, олар

азотқа, фосфор мен
калцийге бай келеді. Сол
сияқты қидағы бағалы
заттардың жоғалмауын
болдырмау үшін және
біршама залалсыздандыру
үшін оны дұрыс сақтау
керек. Қиды сақтаудың
бірнеше әдісі бар: малдың
астында қатты (анаэробты),
борпылдақ-қатты (аэроб-
анаэробты) және
борпылдақ (аэробты).
Тығыз қидағы микроорганизмдер саны(В.Н
Былинкинаның мәліметтерінен),1г қида млн.мен
Микро-р топтары

Қиды төкеннен кейінгі өткен мерзімі

Алғашқы 15 күн 1 ай 2 ай 4 ай
материал

Бактериялар 940 2600 1800 140 130

Бациллалар 6 15 20 7 6

Актиномицеттер 1 1,6 1,8 0,9 1,5
Борпылдақ тығыз(аэробты-анаэробты)сақтау. Қиды
алғашқы кезде үймеге тығыздамай салады.Ауа келуі
арқасында микробиологиялық процестер қауыт
жүреді,температура 50-60°С –қа дейін көтеріледі,4-5

күннен кейін жиылған қиды тығыздайды.Қидың екінші
қабатын борпылдақ етіп салады бұл қабат қызғаннан кейін
тағы тығыздайды,үйме дайын болғанша осылай істей
береді.Қи қызғанда органикалық заттар шығыны арта
түседі спора түзбейтін микробтар соның ішінде патогендік
бактериялар өледі.
Сақтаудың әртүрлі жағдайына байланысты
қүрғақ заттар шығыны.

Сақтау әдісі

Микробтар саны,1г- Құрғақ заттар шығыны, %
да,млрд
Көң қоймасына 17.5 17.9
сақтау

Ашық алаңда 34.2 25.5
сақтау
Салқын сақтау 32,6 16,0

Тығыздалмаған 90,6 33,0
үймеде сақтау
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1.Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. М.:
ДРОФА. –
2006. – 445 с.
2.Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. -М.:
Агроп-ромиздат, 1987, 347 с.
3.Егоров Н.С. Промышленная микробиология.
-М. Высш.шк.,
1989, 688 с.
4 Интернет желісі
Қиды биотермиялық зарасыздандыру.Қиды
зарасыздандыру үшін арнайы алаң белгілейді және
оны алдын ала әзірлейді.Оның ені 2-3 м,тереңділігі-
25см,ұзындығы қажетіне қарай.Жыра түбіне

қалыңдығын 30-40 см етіп не таза қи төсейді,содан
кейін ауру мал қиын төгеді.ауруы күдікті ,ауру
малдардың төсенішін биіктігін 2м етіп қопсытып
үйеді.Оның үстіне және бүйір жақтарына
қалыңдығын 10см етіп топырақ салады.Қыста сабан
қалыңдығын 40см –ге жеткізеді.
Микробиолгиядлық процестер тезірек жүру үшін
құрғақ қиды су құйып жібітеді.Ауру
қоздырғыштарының тұрақтылығына қарай қиды
биотермиялық әдіспен зарасыздандыру жұмысын 2-6
ай бойы жүргізеді.Микроорганизмдер әсерінен пайда
болатын температурада сальмонеллез
,колибактериоз,шошқа қызылшасы,аусыл және басқа
инфекциялар қоздырғыштары қырылады.

Ұқсас жұмыстар
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері, ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн және тері,ішіктік заттардың микрофлорасы.ет және тері-ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2.Қи микрофлорасының сандық құрамы.Қидағы микробиологиялық үрдістер.Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2. Қи микрофлорасының сандық құрамы. Қидағы микробиологиялық үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн,тері және ішік шикізаттары Тері микрофлорасы
Жануарлар ағзасының микрофлорасы
Микробиология негіздері
Адам денесінің микрофлорасы
Организмнің әрбір ағзаларының қалыпты микрофлоралары. Олардың маңыздылығы.Дисбактериоз
Топырақ микрофлорасы және оның топырақ құру процесіндегі рөлі
Пәндер