Салылықтың бақылау формалары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Салылықтың
бақылау формалары

Орындаған:Серікқанов А.Т.
Тексерген:Акишева Д.М.
Жоспар:

1. Қазақстан Республикасның салық жүйесіндегі салы қ ба қылау
жұмысын ұйымдастырудың экономикалық м әні.
2. Хрономераждық зерттеу
3. Салық тексерулерін жүргізудің мерзімділігі
4. Салықтың есептелу, уақытылы болу және толы қ төлену
дұрыстығын тексеру
Салы қ ба қ ылауы – за ңды ж әне жеке т ұл ғаларды ң салы қтар мен
алымдарды д ұ рыс т өлеуін ба қылау ға алу. Салы қ ба қылауын ж үзеге асыру
т ә ртібі Қ Р Салы қ кодексінде (бірінші б өлім) баяндал ған, м ұнда оны ң
нысандары, салы қ т өлеушілерді есепке алу ж әне есепке қою, қайта есепке
алу ж ә не есептен шы ғару т әртібі, банкті ң салы қ т өлеушілерді ң есебімен
байланысты міндеттері, ұйымдарды, тіркейтін ұйымдарды ң, жеке к әсіпкерлер
мен жеке т ұл ғ аларды ң міндеттері, сондай-а қ салы қ қызметі органдарыны ң
құқ ы қ тары мен міндеттері, өз әрекеттері үшін жауапкершілігі, кеден
органдары мен Салы қ ба қылауын қамтамасыз ететін у әкілетті органдарды ң
ө кілеттігі мен жауапкершілігі ай қындал ған.Салы қ ба қылауыны ң не ғұрлым
тиімді нысаны – салы қ тексеруі, я ғни салы қ за ңнамасыны ң са қталуын,
салы қ тар мен алымдарды ң д ұрыс есептелуін, оларды ң бюджетке толы қ ж әне
уа қ тылы т ө ленуін, же ңілдіктерді ң негізді т үрде қолданылуын тексеру.
Тексеруді ң сипаты мен ж үргізілу т әсіліне қарай салы қ тексеруі камералды қ
ж ә не к ө шпелі тексеру т үрлеріне б өлінеді.
Камералды қ салы қ тексеруі – бухгалтерлік есеп- қисапты,
салы қ ма ғл ұ мдамаларын, салы қты есептеу мен т өлеу үшін негіз
болып табылатын салы қ т өлеуші берген бас қа да құжаттарды
зерделеу мен талдау негізінде тікелей салы қ органы барлы қ салы қ
т ө леушіге ж үргізетін ба қылау. Ол салы қ органыны ң орналас қан
жері бойынша ж үзеге асырылады. К өшпелі салы қ тексеруі салы қ
органы басшысыны ң (оны ң орынбасарыны ң) шешімі негізінде
салы қ қ ызметі органыны ң жылды қ ж ұмыс жоспарына ж әне
тексеруді ң то қсанды қ кестелеріне с әйкес ж үргізіледі. Қажет
бол ғ ан жа ғдайда белгіленген кестеден тыс ж үргізілуі де м үмкін
(салы қ т өлеуші ұйымны ң қайта құ рыл ған немесе таратыл ған,
салы қ за ңнамасыны ң өрескел б ұзылуы жайында а қпарат алын ған
жа ғ дайда). Әдетте, салы қ т өлеуші орналас қан жерде ж үргізіледі.
Салы қ ба қылауы келесі к өрсеткіштерімен
бейнеленеді:

Салы қ ба қылауы мемлекеттік ба қылауды ң бір т үрі
болады. Я ғни салы қ за ңдамасыны ң нормативтік
актілерде к өрсетілген ба қылауды мемлекеттік у әкілетті
органмен ж үзеге асырылады. Салы қ ба қылауы - қаржы
ба қ ылауы ретінде қаралады.
Салы қ ба қылауы - мемлекеттік ба қылауды ң арнайы
бір т үрі болып табылады, я ғни салы қ ба қылауын
ж ү зеге асыру ға құқ ы ғы бар органдар қарастырады.
Салық бақылауының келесі элеметтері бар:

• нені тексеру керек - ол бақылаудың
субъектісін айқындайды.
• Кімді тексереді - бақылаудың объектісін;
• Не тексеріледі - бақылаудың затын;
• Не үшін тексеріледі - бақылаудың
мақсаты;
• Қалай тексеріледі - бақылаудың әдісін.
Салық бақылаудың мақсаты болып:
•салық заңдамасындағы бұзушылық факторларын анықтау;
•кінәлі тұлғаларды анықтау және белгіленген заңды міндеттемелерге
айыптау. (привлекать)
•салық заңдамасының бұзушылықтарын жою.
•Жетіспейтін сомасын өндіріп алу түрінде мемлекеттің материалды
қызығушылықтарын қорғау.
•Салық заңдамасының бұзушылықтарын хабарлау.
•Салық бақылаудың әдісі болып оларды жүзеге асыруда нақты іс
әрекеттер табылады.
•Көптеген негіздер бойынша салық бақылауы келесі классификациялау ға
болады:
•Жүзеге асырылу нысаны (формасы) бойынша:
•тікелей (непосредственный)
•жанама (опосредованный)
Салық бақылауы - салық қызметі органдарының салық
заңдарының орындалуын, ЖЗҚ-на міндетті зейнетақы
жарналарының, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорларына
әлеуметтік аударымдардың толық және уақытылы аударылуын
бақылауы.
Салық бақылауы тек салық заңдамасындамасын орындалуын,
МЗЖ-на уақытылы және толық аударылуын ғана тексеріп
қоймайды, сонымен қатар, басқа да міндетті төлемдердің дұрыс
және толық төленуін, ҚР заңдамасындағы бұзылушылықтарды
жоюды бақылап қадағалап отырады.
Салық бақылауының міндеті мен тапсырмалары әр түрлі
болады. Соның ішінде негізгі мақсаты - мемлекеттің кіріс бөліміне
табысты енгізу, ҚР заңдамасының бұзылушылықтарын жою,
салықты төлемеуді болдырмау.
Салық бақылауы:
•салық төлеушілерді тіркеу есебі;
•салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді
есепке алу;
•бюджетке түсімдері есепке алу;
•ҚҚС төлеушілерді есепке алу;
•Салық тексерістері;
•Камералдық бақылау:
•Салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметі мониторингі;
•Фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану ережелері;
•Акцизделетін тауарлардың кейбір түрлерін таңбалау және акциздік
постыларды белгілеу;
•Мемлекет мешігіне аударылған мүлікте есепке алу, бағалау және сату
тәртібін сақтауды тексеру;
•Уәкілетті органдарға бақылау жасау нысандарында жүзеге асырылады.
Салық кодексінде салы қ тексерулеріні ң мынадай
т үрлерге қата ң б өлінеді:

- құ жатты қ тексеру;
- рейдтік тексеру;
- хорнометражды қ тексеру;
Құ жатты қ тексеру мынадай т үрлерге б өлінеді:

1) кешенді тексеру - салы қты ң ж әне бюджетке т өленетін бас қа да міндетті
т ө лемдерді ң барлы қ т ү рлері бойынша салы қ міндеттемелеріні ң орындалуын тексеру;
2) та қ ырыпты қ тексеру - салы қ міндеттемесіні ң салы қты ң жекелеген т үрлері ж әне
бюджетке т ө ленетін бас қа да міндетті т өлемдер бойынша орындалуын;
2.1)міндетті зейнет а қы жарналарын жина қтаушы зейнет а қы қорларына ж әне
ә леуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік са қтандыру қорына толы қ ж әне
уа қ ытылы ұ стап қ алуды ж ә не есептеуді;
2.2)банктерді ң ж ә не банк операцияларыны ң жекелеген т үрлерін ж үзеге асыратын
ұ йымдарды ң осы Кодексте белгіленген міндеттерді орындауын;
2.3)трансферттік ба ғаларды қолдану кезінде мемлекеттік ба қылау м әселелері
бойынша;
2.4)акцизделетін тауарларды ң жекелеген т үрлеріні ң өндірілуі мен айналымын
мемлекеттік реттеу м әселелері бойынша тексеру;
3) қ арсы тексеру - егер салы қты тексеруді ж үргізу кезінде салы қ органында атал ған
т ұ л ғ алар ғ а байланысты салы қ т өлеушілерді ң ж үргізген операцияларыны ң салы қ
есебінде д ұ рыс к өрсетілуі туралы қосымша а қпарат алу қажеттігі туында ған
жа ғ дайда ү шінші бір т ұ л ғ алар ға қатысты ж үргізілетін тексеру.
Рейдтік тексеруді салы қ қызметі органдары жекелеген салы қ
т ө леушілерге қатысты оларды ң Қаза қстан Республикасы
за ң дарыны ң жекелеген талаптарын, атап айт қанда:

1) салы қ т өлеушілерді ң салы қ органдарында тіркеу есебіне
қ ойылуы;
2) фискалды қ жады бар ба қылау- касса машиналарын
қ олдануды ң д ұ рысты ғы;
3) лицензияны ң, біржол ғы талонны ң ж әне өзге де р ұқ сат ету
құ жаттарыны ң болуы;
4) салы қ қызметі органдарыны ң құ зыретінде болатын
акцизделетін тауарларды ң жекелеген т үрлерін ж әне қызмет
т ү рлерін лицензиялау ережелерін ж әне өндіру, са қтау мен
ө ткізу шарттарын орындау м әселелері бойынша ж үргізіледі.
Хронометражды қ зерттеуді салы қ
органдары салы қ т өлеушіні ң на қты
кірісін ж әне кіріс алу ға байланысты
нақты шы ғындарды аны қтау
мақсатымен ж үргізеді.
Хронометражды қ зерттеу у әкілетті
мемлекеттік орган бекіткен т әртіппен
жүргізіледі.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Қазіргі кездегі оқыту жүйесіндегі білімді тексеру, бақылау және бағалаудың жаңа технологиясы
Информатиканы оқытуда қолданылатын әдіс - тәсілдер
Аудиторлық дәлелдемелер
Электронды қолданбалар
МҰҒАЛІМ ОҚЫТУ
Тәрбие үдерісінің формалары мен әдістері, құралдарының жүйесі және ғылыми дүниетаным негізі
Этникалық тәрбиенің ерекшеліктері және оларды анықтаушы факторлар
Жаппай жұмысты уйымдастыру
Кіші мектеп жасындағы оқушыларды оқытудың әдістері, мазмұны мен ұйымдастыру формалары
Оқу процесін ұйымдастыру формалары
Пәндер