Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістер мен техникалық аппаратуралар
Презентация қосу
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістер мен
техникалық аппаратуралар

Орындаған: Каспи Ж.К.
Тексерген: Билялов Е. Е.
Жоспар:

1. Химико -токсикологиялық таулдаудың
міндеті
2. Токсикологиялық талдаудың
зерттеу әдістері
3. Заманауи техникалық
аппаратуралар
Химико -токсикологиялық таулдаудың
міндеті

1. Уланған малға диагноз қою
2. Малға берілетін азық пен малдан
алынатын өнімдердің жарамдылығына
ұсыныс тағайндау (ет, жұмыртқа, сүт).
Химико- токсикологиялық зерттеуді жүргізу
сатылары.
1. Зерттеуга қажетті сынамаларды алу.
2. Зерттелетін материалдан токсикалық
затты оқшаулау.
3. Уды идентификациялауға бөгет жасайтын
бөгде заттардан (экстракттар ) тазалау.
4. Сапалық және сандық әдістердің
көмегімен улы заттарды
идентификациялау.
Химико-токсикологиялық талдау
малға берілетін азық пен малдан
алынатын өнімдердің санитарлық
-гигиеналық талаптарға сай
болуына үлкен рөл атқарады.
Осы зерттеулердің негізінде
малға берілетін азық пен малдан
алынатын өнімдердің қажетті
стандартқа сай екендігіне
қорытынды жасауға болады.
Химико- токсикологиялық
талдау объектілері
Химмико - токсикологиялық объект
ретінде сараптауға ә ртү рлі
биологиялық субстраттар алуға
болады: қан, несеп, құсық ,
экскременттер, жануар өлексесінің ішкі
ағзалары, мал азығының тамақ
қалдықтары, дә рілік заттар,
пестицидтер, су , қора жайдың
объектілері, топырақ.
Токсикологиялык талдаудынң зерттеу әдістері
1. БИОЛОГИЯЛЫК ӘД1С
Патологнялық зерзат және азық құрамындағы улардың шы-
бындарға, шіркейлерге әcepiнe негізделген. Зертханалы қ жануар-
лардың( ақ тышқан, қоян, теңіз шошкасы) Tepici астына және
құсақ куысына азықтан алынған уытты заттың судағы немесе
спирттегі экстрактысын егу аркылы, удың әсерін , клиникалык
Белгілерін және өлімге ұшырататын мөлшерін аныктайды.
Метод газовой хроматографии (ГХ)
2.Биохимиялық әдіс
Коянның гемолизденген эритроциттеріне ацетилхолинэсте-
раза жэне Na, К, АТФ-аза ферменін қолдануға негізделген.
ФОК-тар мен карбаматгардыц бар жоғын анықтағанда, сына-
маның судағы экстрактысымен эритроциттерге әсер eтіп , 2 са-
Ғаттық жанасуцан кейін, керсетілген ферменттердің белсен-
Ділігін анықтайды. Фермент белсенділігін 30-дык әлcipeyi, тек-
серілген зерзатта ФОК-тар мен карбаматтардыц бар екендігін
дәлелдейді.
3. Химиялык әдіс
Колориметрлік, титрометрлік және шөгінді шөгу реакция-
сы принциптеріне негізделген.
Колориметрия - улы заттардың әртурлі реактивтермен
әрекеттесіп , турлі-түсті кешендер түзуіне негізделген. Боялу
дәрежесіне қарай, тексеілген азык құра- мынан уытты заттар
концентрациясын анықтайды. Құстар мен шошкаларға (б ұл
малдар ас тұзына өте сезімтал) арналған кұрама жемнен NaCI
анықтауда титрометрия таптырмайтын әдіс.
Ал алколойдтарды аныктауда шөгінді шөгу реакциясын
колдану үлкен нәтиже береді. Су құрамындагы алколойдтар:
танин, сынап , хлорида фосфор. Вольфрам, фосфор-молибден
немесе пикрин кышкылдарымен эрекеттесіп , суда ерімеітін
шөгінді тузеді.
4. Физикалык-химиялык әдіс.
Бұл әдісті тәжербие жүзінде қолдану өте қолайлы , жұқа қабатты
және газдық хроматография әдістерінен турады. Жұқа кабатты
Әдіс -хроматографияльқ пластинкада жылжымалы е р т н д іл ер
дің
біp нуктеден (старт) екінші нүктеге (финиш) дейін жылжу ара
катынасына негізделген. Сапалық аныктауды сынама әсерінен
Түзілген дак мелшерін үлгілік ерітіндімен салыстыру барысын
да жүргізеді. Газдьқ хроматография әдісі - хлорорганикалык
және фосфорорганикалық косылыстарды аныктауда кеңінен
қолданылатын токсикологиялық талдаудың Kaзipгi заманауи
физикалык-химиялык әдіci.
Ботаникалық әд1с
Улы өсімдіктің бар-жогын аныктауда мал жейттін азықты тексеруді ң ма ңызы өте зор.
мұндай жагдайда біріншіден жайы- лым, кейб1р жагдайларда астаудагы азык қ қалдыгы
тексеріледі.
Тексерілетін азық құрамынан улы өсімдіктерді табу тексеруді ң ботаникалы қ әдісіне
негізделген .
Азықты жэне жайылымды ботаникалык тексеру улы өсімдіктерді ң токсикологиясын
және морфологиясын жаксы білетін мамандардың катысуымен жүргізілуі қажет.
Ботаникалық және фитотоксикалық тексерудщ максаты - жайылымнан немесе азык
курамынан уландыруга күдікті улы өсімдіктерді табу. Егер ондай өсімдіктер кездессе,
оның азықтагы
мөлшерін , өсу орнын және уытты бөлімдерін анықтау.Улы өсімдіктер жайлы толық
деректер алу ушш, төменде керсеткіштерге көңіл бөлген жогары дәрежелі н ә тиже
беретіні
даусыз:
1) Өсімдіктердің түрлерімен танысу;
2) Жайылымдагы малдыц улы өсімдікке деген тәбеті, ягни
малдыц улы өсімдікті жеу -жемеуі ;
3) Улану сәтін және күнін аныктау.
Мундай деректердіи есепке алу, синил кышқылының түзілуінен,

өсімдікке күн көзінің әсер етуінен болатын өзгерістерді анықтауға мүмкіндік береді.
4). Мал багушылардан, жергілікті тұрғындардан жайылым жагдайын, мал куйі жайлы
анамнездін деректер жинау. Мундай деректер нәтйжесін де патологиялык процесс
басталардагы малдың көңіл- куйін , улану сипатын, улану себебін білуге болады.
Қорытынды:
Індетті және инвазиялы аурулардың ( топалаң,
туберкулез, бруцеллез, тениарринхоз) алдын ала
аламыз . Одан басқа аурулар туындауынан басқа
азықтан болатын аурулар токсикоинфекция және
токсикоз анықтай аламыз . Қандай
препараттармен улануына байланысты және
органолептикалық, биохимиялық,
бактериологиялық зерттеулердің нәтижесі
бойынша уланған және еріксіз сойылған малдан
алынған (өлгелі жатқанда) етті барлық жағдайда
тамаққа пайдаландырмай, оларды ішкі
ағзалармен қоса утилизацияға жатқызамыз.

Ұқсас жұмыстар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістер, техникалық аппаратуралар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техникалық аппаратуралар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техниклық аппаратуралар
Абиоз принципі
РЕФРАКТОМЕТРИЯ ӘДІСТЕРІН ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНДЕГІ ЕРІТІНДІ ТҮРІНДЕГІ ЗАТТАРДЫҢ ҮЛЕСІН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНУ
Шартты патогенді микроорганизмдер тудыратын токсикоинфекциялар
Химиялық талдау әдістері
Ақпараттық ресурстар
Хирургиялық науқастарды заманауи тексеру әдістері
САПАСЫН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ИГЕРУ
Пәндер