Сайтқа презентация қосу

Аталық жыныс жүйесі

Аталық жыныс жү йесі

Жоспар:
1. Жыныс мүшесі 2. Жыныс мүшелерінің құрылысы 3. Жыныс мүшелерінің атқаратын қызметі 4. Шәует 5. Буылтық – несеп шығаратын без 6. Ұма 7. Аталық без

Жыныс мүшесі (penis, phallos — грекше; ) — копулятивті мүше, үңгірлі денелерден несеп шығару өзегінен тұрады. Мүшенің артқы бөлігі шат сүйегінің алдыңғы бетіне, жыныс мүшесінің түбірін(radix penis) құрай бекиді. Денесі (corpus penis) және басы (glans penis) болады. Жыныс мүшесінің терісі жұқа, қозғалмалы, басына өтерде күпек басы қосарланған түзеді. Басының жоғарғы жағынданесепшыгару өзегінің сыртқы тесігі (ostium urethrae externum) ашылады.

Аталық жыныс мү шелерін сыртқ ы жә не ішкі мү шелер деп 2 топка бө леді.

Сыртқ ы аталық мушелеріне - ұ ма жә не жыныстық мү ше жатады. Ішкі аталық жыныс мушел еріне аталық бездер, оның қ осалқ ы бө лімдері (ұ рық шығ арушы ө зекшелер, ұ рық тық кө піршіктер, сың ар қ уық асты безі) жатады. Аталық без(ен) екеу, мө лшері 4-6 см,

Шәует шығаратын түтігі (ductus deferens) — жұп мүше, ұзындығы 40-50 см, диаметрі 3 мм-дей, құрамындағы шәует шылбырымен шаптың өзегінің сыртқы тесігіне барады. ž Оның 4 бөлігі бар: ž 1) ұмалық (pars scrotalis), ž 2) шаптың беткейлік сақинасына өтетін шылбырлық  бөлігі (pars fimicularis), ž 3) шап өзегіндегі шап  бөлігі (pars inguinalis), ž 4) тереңдегі шап өзегінен қуықасты безіне дейінгі жамбас  бөлігі (pars pelvina).

шығ аратын тү тік қ ызметтері
Шәует шығаратын түтігі өзекті өтіп, иіліп және кіші жамбасқа өтеді. Шәует шығаратын түтігінің қабырғасы шырышты, бұлшықет және дәнекерлі қабықтардан тұрады. Оның қасында соңғы бөлігі кеңейіп, шәуеті шығаратын түтіктің кең жерін құрайды (ampulla ductus defcrentis), ал сонан соң ұрық шығару түтігімен қосылатын жіңішке өзекке өтеді. Мұнда шәует шашатын түтік (ductus ejaculatorius) бар. Ол қуықасты безінің артынан қисая өтіп, несеп шығару өзегінінің алдыңғы бөлігіне ашылады.

Шәует бездері (vesiculae seminales;) – қалта тәрізді түтікті, ұзындығы 4-6 см, қуықасты безінің үстінде қуықтың артқы қабырғасында көптеген иілімдер мен томпаюлары бар. Әр шәует безінің қуысы сперма құрамына ақуызды сұйықтықты көптеген қатпарлы камерадан құралған. Бездің қабырғасышырышты, бұлшықетті және дәнекер қабықтардан тұрады. ž Қуықасты безі (prostata; ) — жамбастың түбінде орналасқан, несеп шығару түтігін айнала қуықтың астында орналасқан. Оның артқы беті тік ішекке, алдыңғы шат симфизіне, бүйірі-артқы өтісті көтеруші бұлшықетке жанасады. Безде жоғарыға, қуықасты бөлігі (pars prostatae) және алдыңғы, артқы, төменгі латералді беттері және ұшы болады (арех prostatae). Құрылысы бойынша бұл бұлшықеттібезді, салмағы 20-25 г, екі бөліктен тұратын мүше. Көптеген ұяшықты бездері сперма құрамына кіретін секретті жасайды. Несепшығару өзегінің алдыңғы жағында шәует төмпешігі (colliculus seminalis) бар. Оның тереңдеген жері — рудиментті жатыр. Оның бүйірінен шәует жасаушы түтіктер және шығарушы түтіктің тесіктері (ductuli prostatici) ашылады.

Қ уық алды безі м шә ует кө піршікт
1­ шә уе т шығарушы  ө зе к 2­шә ует кө піршікте рі 3­шә ует шашушы  ө зе к 4­қуық алды   б е з не гізі 5­ қуық алды  б е зінің  ме диаль ды   б еті 6­ қуық алды  б е зінің  о ң  жақ б ө лігі 7­ қуық алды  б е зінің  с ол жақ б ө лігі 8­ зә р шығарушы түтігі 9­ қуық алды  б е зінің  алдың ғы б еті 10­  қуық алды  б е зінің  тө ме нгі  аралық б еті 11­ қуық алды б е зінің  ұшы

Буылтық — несеп шығаратын өзек безі (glandulae bulbourethrales терең шатаралықтың қалыңында көлденең бұлшықет орналасқан, яғни Аталық жыныс мүшесінің кеуекті заты денесінің буылтығында. Олардың шығарушы түтігі кеуекті бөлігі (несепшығару өзегінің) ашылады.

Ұма (scrotum; )- тері-бұлшықетті қапшық, онда атабез өзінің қосалқылары мен шәует шылбырының төменгі бөліктерімен орналасқан. Ұма қабырғасы 7 қабықтан тұрады: 1. ұма терісі (dartis); 2. етті қабық (tunica dartos); 3. сыртқы шәует шандыры (fascia spermatica externa) 4. Атабезді көтеретін бұлшықет шандыры (fascia cremasterica); 5. атабезді көтеретін бұлшықет (m.cremaster) 6. ішкі шәует шандыры (fascia spermatica interna); 7. париеталды және висцералды табақшалардан тұратын тұйық сірлі қап (tunica vaginalis testis) түзеді. Ұма қуысы екіге бөлінген, олардың әрқайсысы әр ата безге орын болып табылады.

ұ маның ішінде орналаскан терілі қ алта. Ұ маның ішкі қ уысы құ рсақ қ уысының бір бө лігі болып саналады. Ұ рық тың дамуы кезінде ұ ма құ рсақ қ уысында жатады. Жыныс бездеріө зекшелер арқ ылы ұ ма қ уысына тү скен соң , ондағ ы дә некер ұ лпамен тұ тасып кетеді. Бұ дан кейін ұ ма қ уысы құ рсак қ уысынан бө лініп қ алады. Егер жыныс бездері ұ ма қ уысына ө тпей, құ рсақ қ уысында қ алып қ ойса, жыныс жасушаларының тү зілуіне кедергі жасайды. Ә детте, жыныс бездері шарана жарық дү ниеге шығ ардан бұ рын

Аталық бездер

Аталық бездер қ ызметі
Аталық бездер ағ зада екі тү рлі маң ызды қ ызмет аткарады. Біріншіден, олардан аталық жыныс жасушалары - сперматозоидтар тү зіледі. Бұ л аталық бездердің сыртқ ы секрециялық қ ызметі. Екіншіден, аталық бездерден жыныс гормондары (негізінен тестостерон) бө лінеді. Бұ л аталық бездердің ішкі секрециялық қ ызметі. Сондық тан да жыныс бездері аралас бездерге жатады. Аталық бездерден бө лінген гормондар екінші реттік жыныстық белгілердің жетілуінде негізгі рө л аткарады. Олардың ә серінен жасө спірімдердің дене пішіні ө згереді, мұ рт шығ ады, дауысы

талық бездер құ рылысы
Аталық бездер кө птеген ұ сақ ұ рық тық ө зекшелерден тұ рады. Аталық бездерде жыныс жасушаларының жетілуі де, екінші реттік жыныстық жетілумен тікелей байланысты. Аталық бездерде жетілген сперматозоидтар ұ рық тық ө зекшелері арқ ылы алдымен ұ рық тық кө піршіктерге жиналады. Ұ рық тық кө піршіктеріндегі жә не қ уық асты бездерінен бө лінген сұ йық тық шә ует (сперма) деп аталады. Шә уетпен араласкан сперматозоидтар зә ршығ ару ө зегі арқ ылы ө теді. Ер адамдарда зә ршығ ару ө зегі арқ ылы зә р заты да, шә ует те сыртқ а шығ арылады. Шә уеттің құ рамында сперматозоидтар ө те кө п болады. Мысалы, 1 см3 шә уетте қ алыпты жағ дайда 60 млн сперматозоидтар кездеседі. Сперматозоидтарда кез келген жасушағ а тә н бө ліктер (цитоплазма, ядро жә не т. б.) болады. Басқ а жасушалармен салыстырғ анда сперматозоидтардың пішіні ө згешелеу, ө те ұ сақ (шамамен 7 мкм) жә не қ озғ алғ ыш. Ә рбір

Аталық жыныс б (продольді кеск
1­ ата лық жыныс без інің  ш е мірш е гі 2­ қоса лқысы 3­ ата лық жыныс без   орта лығы 4­ ата лық жыныс без іінң  бөлш е кте рі 5­ ата лық жыныс без   бөлімде рі 6­ а қ қа бықш а 7­ сыртқы  қа бық

Аталық жыныс без оның қ осалқ ыс
1­ ш ә ует ш ыға руш ы  өзе к 2­ қына п қа баты 3­ қоса лқысының ба сы 4­ қоса лқысының де не сі 5­ ата лық жыныс безінің  жоға рғы  ұш ы 6­ ата лық жыныс безінің  а ра лығы 7­ қоса лқы  ұш ы 8­ ата лық жыныс безінің  а лдыңғы  беті 9­ ата лық жыныс безінің  төме нгі беті

Назарларыңызға Рахмет!!!


Пән: МедицинаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь