Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Бухгалтерлік
есептің
концепциялары мен
қағидалары
Орындаған: Нажипова Н.С.
УА-405 топ

Семей қаласы
2015 жыл
Мазмұны:
Бухгалтерлік есептің
концепциялары
Бухгалтерлік есептің
қағидалары
І.БУХГАЛТЕРЛІК
ЕСЕПТІҢ
КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың әдістемелік негізін құрайтын тәсілдер:

Құжаттау –
Түгендеу – іс жүзіндегі Бухгалтерлік баланс –
жасалғ ан уа қытта
мүліктің бухгалтерлік қасіпорының мүлкі
шаруашылы қ
есеп мәліметтерімен туралы ақпаратты
опреацияны
сәйкестігін тексерудің жинақтау және
ал ғаш қаны тіркеу.
тәсілі топтау тәсілі.

Шоттар жүйесі және екі
Жақты жазу – бухгалтерлік Бағалау – кәсіпорын
есепте шаруашылық мүлкін және олардың
операциялар счеттар көмегімен қайнар көздерін
қосарлы жазу әдісімен ақшалай өлшеу тәсілі.
жүргізіледі.

Калькуляция - өзіндік құнды анықтау Есеп берушілік – белгіленген
мен шығындарды топтау тәсілі. кезеңде (ай, квартал,жыл)
Өнімнің өзіндік құнын есептеу - өнімнің кәсіпорынның, өндірістік –
бір өлшеміне кеткен шығындарды шаруашылық, қаржылық қызметін
ақшалай формада көрсету. сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.
Ақшалай, еңбек, табиғи өлшеуіштерде берілетін
мұліктердің біртекті топтамасы, олардың счеттарда
жазылуы және бағалануы бухгалтерлік есеп жүйесін
құрайды.
Кәсіпорындарда бухгалтерлік есептің дұрыс
жүргізілуі есеп принциптеріне сай, объективті, дұрыс
та нақты мәліметтерді қолдану арқылы іске
асырылады.
Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп
халықаралық есеп стандарттарына жақын, еліміздегі
ерекшеліктерді еске ала отырып ел нарығына
икемделіп жасалған.
Қазіргі өркениетті нарық капиталдық, товардың
жұмыс күшінің еркін қозғалысын қалайды. Елімізге
шетел инвестицияларын тарту бухгалтерлік есеп
ұйымдастырудың халықаралық стандарттарға
сәйкес болуын талап етеді.
ІІ. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ
ҚАҒИДАЛАРЫ
Қағидалар - бухгалтерлік есепті ғылым ретінде қалыптастыратын негіздер.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастырған кезде қабылданған белгілі бір қа ғидалар ға
сүйенеді. Олар заң жүзінде бекітіліп, үйлестіруші ұйымдармен пайдалану ға
ұсынылады. Қағидалар бухгалтерлік есепің жалпы концепцияларыны ң негізі
болып, қаржылық есеп берушілікті пайдаланушыларды ң м үдделеріне қарай
стандарттарды жасауға көмектеседі. Отандық т әжірибеде нормативті т үрде
бекітілген бухгалтерлік есептің төмендегідей негізгі қа ғидалары.

Үздіксіздік Нақтылық

Есептеу Байыптылық
Түсініктілік Салыстырмалылық
Мағыналылы қ Тұтастылық

Мәнділік Бірізділік

Уақыттылық
Қағидалар:
• Үздіксіздік. Кез-келген кәсіпорын ұзақ уақыт ағымында үздіксіз қызмет етеді.
Бұл егер кәсіпорын жабылып жатса, оның активтерін а ғымда ғы нары қты қ
құнымен қайта бағалау мүмкін болады дегеннен туында ған.

• Есептеу. Бухгалтерлік есепте қаржылық есеп берушілікте а қша қаржылары
түскенде немесе төленгенде емес, табыстар пайда болғанда, шы ғындар қажет
болғанда танылып, бейнеленеді.

• Түсініктілік. Шаруашылық сүбъектісінің қаржылық есеп берушілігінде
көрсетілетін ақпарат барлық тұтынушыларға түсінікті болуы керек.

• Мағыналылық. Қаржылық ақпарат шаруашылық қызметті бағалау кезінде
дұрыс шешімдер қабылдау үшін тұтынушыларды ң қажеттіліктерін
қанағаттандыруға мағыналы болуы қажет.

• Мәнділік. Бұл қағида ақпарат мәнді және мәнсіз болатынын көрсетеді. Мәнді
ақпараттың болмауы экономикалық шешімдер қабылдау ға әсер етеді.
Нақтылық. Егер ақпаратта қателер жоқ болса ғана, ол нақты бола алады
да, тұтынушылар сенімін туғызады.

Байыптылық. Шаруашылық қызмет ағымындағы шешімдер
байыппен қабылданғаны дұрыс. Активтер мен табыстар арты қ
бағаланып, ал міндеттемелер мен шы ғындар кем ба ғаланбауы қажет.

Салыстырмалылық. Қаржылық ақпарат қажетті де мазмұнды
болуы үшін, бір есепті кезеңді екінші есептік кезе ңмен
салыстырып, сәйкестілік, бір ізділік негізінде қарау керек.

Тұтастылық. Қаржылық есептегі ақпарат тұтас, толық болуы
керек.

Бірізділік. Есептің таңдалған әдістері мен қабылданған әдістемесі
оны өзгертуге нақты себептер туындамайынша өзгермеуі керек.

Уақыттылық. Ақпарат өз уақытында қалыптасып, ұсынылуы қажет.
Бухгаптерлік есеп концепциясы мынаны айқындайды:
Бухгалтерлік есепте қалыптасатын ақпарат тұтынушыларға пайдалы болуы
керек.
Бухгалтерлік есепте қалыптасатын ақпарат мүдделі тұтынушылар ға пайдалы
болуы үшін, ол сенімді де салыстырмалы болуы керек. Бухгалтерлік есепте
қалыптасатын ақпараттың пайдалылығын анықтайтын талаптарды ұйымның
басшылығы бекітеді.
Назарларыңыз
ға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
БХХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ КОНСЕПСЯСЫ СТАНДАРТЫ
Банктегі қаржылық және басқару есебі
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
Пәндер