МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫ
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ №1-2

Орындаған: Нұрбекова Ж.Е
П- 227 топ студенті
МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ
ТҰЛҒАСЫ
Л.М. Митина «іс-әрекет- қарым-қатынас - тұлға» схемасының
контексіндегі мұғалім тұлғасының моделі бес кәсіби маңызды
сапаларға бөлінеді, олар педагогикалық қабілеттердің екі тобын
айқындайды.
Мұғалім тұлғасының моделі

ЖОРАМАЛДАУШЫ- Педагогикалық мақсатты ұйғару
ГНОСТИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕР
Педагогикалық ойлау

Педагогикалық рефлексия
РЕФЛЕКСИВТІ-ПЕРЦЕПТИВТІ
ҚАБІЛЕТТЕР Педагогикалық әдеп

Педагогикалық бағыттылық
ЕҢБЕКТЕРІ
Антон Семенович Макаренко (1888-1939) -
кеңестік педагог. Педогогика тәжірибедегі
бұрын болмаған қараусыз калған жетім
балаларды жалпылай қайта тәрбиелеудің
тәжірибесін жүзеге асырды. Балалардың
оқуы мен оларды еркін өндірістік
шығармашылық жұмыспен тәрбиелеуді
біріктіре алды. Ұжымдық тәрбие
теоретиктерінің бірі, ол: ұжымда және ұжым
арқылы тәрбиелеу; тұлғаны сыйлау мен оған
талап қою; параллельді әрекет ету
қағидаларын жасаушы. Отбасылық тәрбие
теориясын дамытқан. Адамгершілікке
тәрбиелеу үшін бала бойында
жауапкершілікті, жігерді, намысты, мінезді
және тәртіпті тәрбиелеу керек деп түсінген.
МАКАРЕНКОНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ
ЖАҢАШЫЛ МҰҒАЛІМНІҢ
ЭТИКАСЫ
Білім беруде педагогтың
құзырлығы
Мұғалімнің кәсіби құзырлылығы модулі (А.К.Маркова
бойынша)
Еңбектің әрбір жағы үшін психологиялық модуль
Мұғалім еңбегінің жақтары Мұғалім еңбегі Мұғалім еңбегінің
үшін объективті психологиялық
қажеттілер сипаттамасы
Кәсіби білімдер Кәсіби- Кәсіби ұстанымдар Кәсіби-
педагогикалық психо-
іскерліктер логиял
ық
ерекшел
іктер
(сапала
р)

Еңбек процесі Мұғалімнің педа-
гогикалық іс-
әрекеті
Мұғалімнің
педагогикалық
іскерліктері
Мұғалім тұлғасы
Еңбек нәтижесі Мектеп
оқушыларының
білімділігі
Мектеп
оқушыларының
тәрбиелілігі
Еуропада, Ұлыбританияда, АҚШ-та кеңінен таралған
education термині (образование дегенді білдіреді) «образ»
деген түбірі жоқ, алайда білім беру процесіне
қатысушылардың өзара әрекеттесуінің барлық
аспектілерін қамтып, мазмұны бойынша кең ұғым болып
табылады. Сол себепті білім беру оның мәдени
сәйкестілігіне байланысты қоғамның әлеуметтік-мәдени
құндылықтарын интернационалдандыру ретінде оқыту
мен тәрбие беруді өзара қосады. Сонымен бірге, оқыту
мен тәрбие берудің өзара байланысы бұл процесте
ажыратылмайды. «Тәрбие беру де, білім беру де
ажыратылмайды, - деп Л.Н. Толстой ерекше атап өткен.
Білім бермей тәрбие беруге болмайды, ал кез-келген
білімнің тәрбиелеуші әсері бар».
Алғаш рет педагогтың субъективтілік қасиеттерін
құрылымдық көрсетуге әрекет жасаушының бірі
П.Ф. Каптерев деп санауға болады. Ол объективті
және субъективті қасиеттерді, факторларды бөліп,
олардың жоғарыдан төмен дамуын (иерархиясын)
ұйғарды.
Педагогтың жалпы қасиеттері:
Объективтік (мұғалімнің
ғылыми дайындығы)

Арнайы Субъективтік (жеке
мұғалімдік
талант)

Тұлғалық (адамгершілік - еріктік
қасиеттер)
Н.В. Кузьмина бойынша, субъектілік факторлар
құрылымы: табиғаттылық типін, қабілеттер деңгейі мен
құзырлықты қамтиды, оларға арнайы-педагогикалық,
әдістемелік, әлеуметтік-психологиялық, диференциалды-
психологиялық, аутопсихологиялық құзырлық жатады. Осы
факторлық құрылымның үш негізгі құрастырушысы айқын:
тұлғалық, даралық (немесе даралық-педагогикалық) және
кәсіби-педагогикалық. А.К. Маркова бойынша, субъектілік
қасиеттер құрылымы келесі сипаттама блоктарымен
көрсетілуі мүмкін:

Субъектілік қасиеттер құрылымы
Кәсіби, психологиялық,
Объективтік сипаттамалар педагогикалық білімдер
Кәсіби іскерліктер

Кәсіби психологиялық позициялар,
Субъективтік сипаттамалар ұстанымдар
Тұлғалық ерекшеліктер
Кәсіби құзырлылықтың барлық сипаттамалары мұғалім еңбегінің үш
жақтарымен ара қатынаста болуы: оның технологиясымен - өзіндік
педагогикалық іс-әрекетпен, педагогикалық қарым-қатынас және
мұғалім тұлғасымен. Бұл А.К.Маркова бойынша, біріншіден,
педагогикалық еңбек субъекті, мұғалімнің өзін, көрнекі елестетуге
мүмкінді береді:

МҰҒАЛІМ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕҢБЕК СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ

Мұғалім тұлғасы

Мұғалім педагогикалық Мұғалім педагогикалық қарым-
іс-әрекет субъектісі ретінде қатынас субъектісі ретінде
Т !
М Е
Х
РА
Ғ А
З
Ы
Ң
Р Ы
Л А
А Р
А З
Н

Ұқсас жұмыстар
Әрбір мұғалімнің кәсіби
Мұғалім жеке тұлға – оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі
Мұғалімнің жеке тұлғасы-оның кәсіби қызметінің негізі
Педагогикалық қабілеттілік
Мұғалім психологиясы
Мұғалімнің жеке тұлғасы – оның кәсіби қызметінің өзегі
Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі
Баланың жеке тұлғасы оқыту технологиялардағы объект және субъект ретінде
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік біліктілігі
Музыкалық-педагогикалық әрекет ізденістері
Пәндер