Сайтқа презентация қосу

Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Жаратылыстану – математика факультеті.

СӨЖ № 1

Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері.
Орындаған : Шаймерден Б.А. Т – 413 топ Тексерген : Тұрғанбаева Б.Ш

.

Тапсырмалар:
Педагогика пәні және ұғымына ерте ежелгі және қазіргі мағынада анықтама, түсініктеме беріңіз 1. Тәрбиенің мақсаты мен тұлғаны дамытудың қозғаушы күштері жайлы ілім деген не 2. Жоғарғы оқу орнына арналған философия, психология, педагогика оқу құралдарындағы "Тәрбие" туралы ұғымды түсіндірудің кестесін құрастырыңыз. 3. Педагогика категорияларының өзара байланысын көрсететін үлгісін жасаңыз.

“ Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне апат әкеледі”. Әбу Насыр әл – Фараби.

Тақырып бойынша ГЛОССАРИЙ :
Қайта тәрбие - мақсаты келеңсіз қасиеттерді жойып, ұнамды тұлғалық сапаларды дамытуға бағытталған тәрбие түрі. Өзіндік тәрбие - адамның өзіндік дамуға, білім алуға, өз ұнамды қасиеттерін жетілдіріп, келеңсізтұлғалық сапаларын жоюға бағытталған саналы әрі мақсатты бағдарланған іс - әрекеттері. Педагогика- жеке адамның дамуы қалыптасуындағы тәрбие және оқыту теориясын зерттейтін ғылым саласы. Тәрбие – қоғамдық құбылыс,адамның саналы әрекеті. Тәрбие – жеке тұлғаны қалыптастырудың ең маңызды факторы Тәрбие процесі – бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі Тәрбие формасы – тәрбие процесінің сыртқы көрнісі

Тәрбие мақсаты ұғымына педагогикалық тұрғыдан анықтама
И.Г. Песталоцци «Тәрбиенің мақсаты - балаға бастауыш білім, еңбек, ақыл-ой, дене тәрбиесін беріп, жан-жақты және үйлесімді дамыту» «Тәрбиенің мақсаты қоғамға адамшылығы бар адамды тәрбиелеу» пайдалы,

К.Д. Ушинский П.П.Блонский

«Тәрбие мақсаты балаға жалпы адамзаттың және ұлттың мәдениетті меңгеруге көмектесу, жеке тұлғаның жалпы адамзаттық идеалдарын қалыптастыру» "Тәрбиенің негізгі мақсаты баланы жан-жақты дамыту"

В.А.Сухомлинск ий

Адамның өзіне тән қарым-қатынасы Тұлғаның айналамен қарым – қатынасы. Тұлғаның басқалармен қарым – қатынасы.

Тұлғаны дамытудың қозғаушы күштері

Тәрбие ұғымының анықтамасын төмендегі ғылым салаларынан қарастыруға болады.
Философия

Тәрбие

Педагогика

Психология

Ендігі кезекте, төмендегі ғылым салаларына анықтама бере кетейін.
Философия ғылымы Философия - даналыққа құштарлық (ежелгі гректің phileo – құштармын және sophia – даналық деген сөздерінен шыққан); Психология ғылымы Психология психологиялық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Педагогика ғылымы Педагогика тәрбие туралы ғылым. Педагогика өзінің атауын гректің «paidagogas» баланы жетектеуші сөзінен алған.

Философия
Тәрбие – жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі, бұл процесте тұқымқуалаушылық бейімділік пен микроортаның өзгерістері жөнге келтіріледі. Материалистік философия қоршаған орта мен биологиялық бейімділіктер қатарында тәрбиеге ерекше орын бөледі.Тәрбие - жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының үшінші факторы. Бұндағы айта кететін жағдайдың бірі – материалистік түсінікте жеке тұлға тек оъект ретінде ғана емес, сонымен қатар, ең бастысы, тәрбиенің субъектісі ретінде, өзіндік қайта құру қызмет әрекетінің субъектісі ретінде қарастырылады.

Педагогика
Тәрбие процесі - бұл сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеудің кірістіре жүргізілетін тұлғаны қалыптастыру, дамыту процесі. Тәрбие процесі – бұл өзара байланыстылығы ұдайы дамып отыратын тәрбиелеу жүйесінің тізбегі, мұндағы әрбір тізбек алдыңғы нәтижелер есебінен құралады. Тәрбие процесі көп қырлы.Фархиялық, статистикалық, өзін-өзі басқару алыпты қасиеттерімен сипатталады. Тәрбие процесі мазмұндық және процесуалдық жақтары да жеке анықталады. Тәрбие процесі – белгіленген мақсатқа бағытталған тәрбиелеушілер мен тәрбиешілер арасындағы өзара бірлескен әрекет болғандықтан, бұл процесс ең алдымен, мақсатбағдарлы болып табылады.

Психология
Тәрбие - қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды мінезқұлқын дамытушы. Ересек буын қоғамдыдтарихи өмірде жинаңталған тәжірибені, білімді жас буынға тәрбие процесі арқылы береді. Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті, іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш - жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардық өмір сүру тәртібін меңгереді.

Педагогиканың философиямен байланысы
Кейбір жалпы мәселелер философия мен педагогика ғылымдарының бірігіп зерттеуін қажет етеді.Оларға тәрбиедегі жұртшылықтың рөлі, адамды қалыптастыруды тұқым қуалаушылықтың, ортаның және тәрбиенің рөлі, т.б. жатады.

Педагогика психологиямен тығыз байланысты.
Педагогика тәрбие мен дидактика мәселелерін әр уақытта психологиялық ғылыми мәліметтерге сүйене отырып зерттейді. Егер психология психикалық процесті (түйсік, қабылдау, зейін, ес, ойлау, т.б.) және адамның дербес ерекшеліктерін (темперамент, мінез, қабілет), демек, адам психологиясының даму заңдылықтарын зерттейтін болса, ал, педагогика осы мәселелерді терең пайдалана отырып, адамды қалыптастыру үшін тәрбие мен оқыту және білім берудің тиімді әдістері мен құралдарын анықтап ашады. Мектептегі білім және тәрбие беру жүйесінің негізі жас ерекшелігі физиологиясы ғылымына байланысты.

Белгілі ойшыл, педагог Ян Амос Коменскийдің тәрбие туралы тұжырымдары:

"Тәрбие - адамды қалыптастыратын және жетілдіретін үйлесімді процесс" "Келесі ғасырдық қандай болатындығы сол ғасыр үшін тәрбиеленген азаматтарға байланысты"

"Тәрбие мақсаты және міндеттері, маңызы, жүзеге асыру жолдары адамның қоғамда алатын орнымен анықталу керек"

Тәрбие ұғымына осындай анықтама айта отырып, Я.А.Коменский тәрбие мақсатын төмендегідей негізгі элементтерге бөлді:

1. адамға барлық заттарды білгізу "ғылыми білім";

2. заттардың және өзінің қожасы ету "адамгершілік";

3. құдайға, заттарға құлшылық ету - "діни тәрбие";

4. тән саулығы "дене тәрбиесі".

да асын ғын ң ма ағынан – ке и ж да би е Тәр л рухан әне баю « – бұ етілу ж оцесс» іж пр . а үнем салалы инский) ойын рб қ қта көп ухомл халы этикалы ту .С лім еу – (В.А биел гізделген рді дары ге мә т – біз Тәр ге не н өнерле бие – ілік әде ақсат ) Тәр ерш білім р ме уді м раби е дамг меңгер екінші ілікт (Әл – Фа а ізг ын ың ы тт птар р адамн етуі» са ы мақ ғұр еп, бі ал ғаны сқару ықп ой). өзд ұл к ға –т ба адам .Толст рбие дамуын «Тә (Л.Н үрде роцесі» а). т п етс Лийм . (Х.Й

Да

л ар на

зі! сө

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень «Тәрбие – бұл адам жанын жетілдіру өнері. Тәрбиеде адам табиғатын жетілдірудің ең күшті сыры бар» (Иммануил Кант).

Образец текста
– Второй уровень
а ағын лса бір – Четвертый уровень кең м да бо , е, беріп Пятый уровень әрби қандай » «Т ық да , ті аз с өсуіне н с алға есіне тиі дұры л ан и иесінің ген сөз. А ж е н л жа өрсету д уралы со т к мек адамзат амның кө , енді, ғанда, ад а толып қ йтыл әмл жас ғанша а к ол асын зі қожа б іру деген ба л өс -ө еріп, зіледі» зіне б ө азық жүргі і тиіст ынада мағ в). аб ае . Жұ м (М

ымен Третий уровень с

Халқымыздың тәрбие жөніндегі мақал - мәтелдері өте көп. Солардың бірқатарына тоқталып өтейік:

Тәрбие – тал бесіктен.

Тәрбиелі адам - тағалы атпен тең.

Әдепсіз өскен адамнан, тәртіппен өскен тал жақсы. Тәрбиелі кісі — Қант қосқан жармадай, Тәрбиесіз кісі — Шаң боратқан арбадай.

Жаста берген тәрбие — Жас қайыңды игендей.

Себебі: педагогикалық білім ұғымы ұрпақты білімге дайындау немесе тәрбиелеу мен байланысты адам әрекетінің ерекше аймағына кіреді.

Педагогика бұл-адамзат ғылымының ең ежелгі және қоғам дамуының ажырамас саласы болып табылады.

Педагогика категорияларының өзара байланысын көрсететін үлгі:

Педагогика ғылымының тармақтары
Педагогика ғылымының Нені зерттейді тармақтары: Педагогика тарихы Қоғамдық құбылыс ретінде тәрбие дамуы мен педагогикалық білімдердің өткен жолын зертейді. Тәрбие философиясы Тәрбие проблемаларымен шұғылданады. Жалпы педагогика Жас кезеңдер педагогикасы Жоғарғы мектеп педагогикасы Әскери педагогика Адам тәрбиесі заңдылықтарын зерттейді. Педагогиканың мектепке дейінгі және мектептік жүйелерін өз алдына бөлектеп қарастырады. Ғылыми пәндер ішінде ерсектердің педагогикалық проблемаларымен айналысады. Арнайы жағдайларда өтетін тәрбие процестер ерекшелігін зерттейді.

Әлеуметтік педагогика Отбпсы педагогикасын,мәжбүрлі тәрбие педагогикасын,алдын алу педагогикасын зерттейді. Арнайы педагогика Есітпейтіндер мен мылқаулар оқуы және тәрбиесімен сурдопедагогика,зағиптар-тифлопедагогика,ақыл -есі кемдеролигофренопедагогика шұғылданады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.С.Б. Бабаева. Жалпы педагогика. Алматы , 2011 2. Е.Сағындықұлы. Педагогика. - Алматы,1999. 3. С.Қалиев, Ш.Майғаранова, Г.Нысанбаева, А.Бейсенбаева. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытудық педагогикалық негіздері. Алматы, 2001. 4. А.С.Макаренко. Тәрбие мақсаты. – М 1958. 5. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы. – А,1995. 6.Ж.Қоянбаев,Р.Қоянбаев. Педагогика.-Алматы, 1998, 2000.


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь