Бизнес жоспар - Интернет кафе


Презентация қосу5.Бизнес жоспар презентация
Мен өз ісімді болашақта шағын
интернет кафе ашудан бастасам
деймін..
Ол үшін мен ең алдымен бизнес жоспарды құруым қажет.

БИЗНЕС - ЖОСПАР
1.Мұқаба бет
2.Мазмұны
3.Қысқаша баяндамасы
4.Бизнестің сипаттамасы
5.Нарық
6.Ұйымдастыру және басқару
7.Қаржы жоспарлары
8.Қосымшалар
Осы рет бойынша бизнес жоспарымды
құрастырамын.
Интернет – қазіргі таңда кез-келген адамның
өмірінің және жұмысының ажырамас бөлігі
болып табылады. Сонымен қатар, үйден тыс
жерде де, тыныштық атмосферасында жұмыс
істеу де тек жақсы әсер қалдырады.
Интернет-кафеде жұмыс істеу ең жоғарғы
бағаланатын жұмыстардың бірі болып
табылады.
Интернет-кафе – интернетке шығуды
қамтамасыз ететін қоғамдық орын болып
табылады. Әдетте интернет-кафелерде
тамақ ішіп, кофе татып (немесе басқа
көптеген сусындарды) жай әңгімелесуге
болады. Кейбір орындарда интернетке
шығу тегін жүргізіліп, жай кіру ақысының
мөлшеріне қосылады. Интернет-кафе
әдетте үйлерінде интернетке тікелей
шығу мүмкіншілігі жоқ немесе өзге қалада
болып, үйлеріне хат жазғысы келетін
адамдарға өте ыңғайлы. Интернет-кафе,
кейбіреулердің айтуы бойынша, кофейня
кәсібін дамыту мақсатында ашылған орын
болып табылады. Кофейнялар әрқашанда
ақпаратпен алмасу, газеттер оқу немесе
хаттар жазу орны болып табылған.
Табысты интернет‑кафе ашу үшін ең басты шарт –
Табысты интернет‑кафе
оның орналасатын ашу ү
орнын дұрысеңта
шін басты
ңдау. шарт –
Өйткені,
оны ң орналасатын
кафеге ң саны,дяұғрыс
келушілердіорнын таңдау.ңӨ
ни бизнесті йткені, да
табысы
кафеге келушілерді
болаша ң саны,контингентіне
қ клиенттер яғни бизнестің табысы
тәуелді. даЕң
болаша қ клиенттер
алдымен, әлеуетті контингентіне
келіп кетушілердітәуелді. ң
ң қозғЕалыс
алдымен, әлеуетті
маршрутын, келіп
сондай‑а ң өз босң уаққоз
кетушілерді
қ оларды ғалыс
ыттарын
маршрутын,
өткізуге сондай‑а
қатысты қ оларды ң өз босзерттеу
әдеттерін уақыттарын керек.
өткізуге қатысты ә деттерін зерттеу
Көптеген кәсіпкерлер ғимаратты арзанырақ жалға керек.
Көалу
птеген
үшінкәсіпкерлер
шағын ғимаратты
аудандардаарзаныра қ жалға
интернет‑кафелер
үшін Н
алуашады. ша ғын аудандарда
әтижесінде олардыңинтернет‑кафелер
көбісі орналасқан
ашады. Н ә тижесінде оларды ң к ө
жерді дұрыс таңдамағаны үшін орналасбісі қан
сәтсіздікке
жерді
ұшырапдұжатады.
рыс таңдамағаны үшін сәтсіздікке
ұшырап жатады.
Бұдан кейін, мұндай қызмет көрсету нарығында
Бұбдан кейін, мұөндай
әсекелестік те жо қызмет көрсету
ғары екенін және нары
онығында
жеңу
бәсекелестік ө те жо ғ ары екенін ж
үшін интернет‑кафе үшін бір ғана интернеткеә не оны же ңу
үшін
қолжетімділікті үшін бір ғетуді
интернет‑кафеқамтамасыз ана ң интернетке
жеткіліксіз
қолжетімділікті қ амтамасыз етуді ң жеткіліксіз
болатынын ескеру керек. Клиенттерге мүмкіндігінше
болатынын
көптеген ескеру қызметтер мұүсын
керек. Клиенттерге
қосымша мкіндігінше
ған жөн.
көптеген қ осымша қызметтер
Мәселен, құжаттарды шығару және көшіру, ұ сын ған өн.ғы
жта
Мәбір
селен, құжаттарды
міндетті жағдайды шығңарубіріжәне өшіру,залыны
– койын тағы ң,
бірмузыка
міндеттімен жа ғдайдың коллекциясы
фильмдер бірі – ойынбар залыны ң, қ
файлды
музыка мен ң
серверлерді фильмдер
болуы. коллекциясы
Егер сіз бар файлдық
интернет‑кафе
ашсаңыз,ң онда
серверлерді болуы. Егерқ сіз
қоғамды тамаинтернет‑кафе
қтану қызметін
ұсынсаңыз да болады. Бұндай ққызметін
ашса ңыз, онда қ о ғамды қ тама қ тану ызметтің
ұсынса ңыз да болады. Б ұ ндай
ассортименті кәдімгі кафелердегідей кең болуы қ ызметті ң
ассортименті
міндетті емес, кәдімгі
жеңілкафелердегідей
тамақтану немесе кең бірболуы
шыны
міндетті емес, же ң іл тама қ тану немесе
кофе ішу мүмкіндігінің өзін келушілер жо ғары бір шыны
кофе ішу мүмкіндігіні
бағалайтын болады, ңбастапөзін қкелушілер жоғары
ы кезеңде тіпті жай
бағкофені
алайтын болады, бастап
ң өзі де жеткілікті. қы кезе ңде тіпті жай
кофенің өзі де жеткілікті.
Технология.
Технология. Егер
Егер интернет
интернет клубты
клубты тек
тек чатта
чатта отырып,
отырып, ойын ойнау ғ
ойын ойнау арналғ
ғаа арнал ған
ан орын
орын деп
деп
есептеуді
есептеуді додоғ арсақ
ғарса қ,, онда ө
онда өзз табысымызды
табысымызды айтарлыайтарлық тай ккө
қтай өтере аламыз. Ө
тере аламыз. Өзз
клубың
клубы ңызды адамдар құ
ызды адамдар жаттарын ррә
құжаттарын әсімдей
сімдей алатын
алатын орын
орын деп есепте ң
деп есепте ңіз:
із: келген
келген адам
адам
компьютерге отырады, қ
компьютерге отырады, ажетті аақ
қажетті паратты ккө
қпаратты өшіреді,
шіреді, портфолиосына
портфолиосына санды сандық қ фото
фото
жасатады,
жасатады, шы шығ арылғ
ғарыл ған
ан материалдарын сканерлейді, құ
материалдарын сканерлейді, құжаттармен
жаттармен ж жұ ұмыс
мыс істейді,
істейді,
радио тың
радио ты ңдайды,
дайды, м мә ліметтерін қ
әліметтерін қаағазғ
ғаз ғаа басып шығ
басып шы ғарады,
арады, керектісін
керектісін ламинаттайды,
ламинаттайды,
керектісін
керектісін брошюралайды,
брошюралайды, м мұқ
ұқабасын
абасын сатып алады, құ
сатып алады, жаттың
құжатты бірнеше ккө
ң бірнеше өшірмесін
шірмесін
жасайды,
жасайды, ма маң ызды құ
ңызды жаттың
құжатты жоғ
ң жо ғалып
алып кетпеуіне
кетпеуіне сенімді болуы ү
сенімді болуы үшін санды қ
шін санды қ
ккө
өшірмені CD‑ғ
шірмені CD‑ а, ұ
ға, ұялы телефонының
ялы телефоныны ң флэшкасына
флэшкасына ж жәәне
не USB драйвқ
USB драйв қаа жазып
жазып алады.
алады.
Мінекей, осындай қ
Мінекей, осындай қызмет
ызмет т түүрлері бар ө
рлері бар өзінше
зінше бір
бір таптырмас
таптырмас ке ке ң
ңсе.
се.
2000-200

аймақтар ылдары Мәскеу
ында инт ме н о н ы ң
байланы ернет-ка
сты еді. О ф е
бөлімше сы уақыт бойынша буммен
лерінде И та
мүмкінд нтернетк пошта
ігін жүзе е тікелей
ге асырат ш
бағдарла
ма жа р и я ын федер ығу
ланады. ал
кафелерд
ің өсуі т Қазіргі т дық
ек аймақ аң д
Мәскеуд
е интерн тарда бол а интернет-
ішетін ор ет-к ып ж
ындар ре афе тұтынушыла атыр.
тінде тар р
қолданы
лады. Бұ туы өте а ды кофе
байланы ның бір з
с болып себебі ре
табылады тінд
өсуіне қ
арамаста . Елдегі ж е Wi-Fi
өздері де н , ті ағдай
жеке ноу пті астаналық сту дың
стопқа и тбук пен денттерд
нтернет- ең жақы ің
кафені та н деген х
ңдайды [ от-
Интерне 1].
т-кафе - б
адамның ұл жай ғ
қажетілік ана бизн
өнерін б терінің, ес емес,
ір ортақ технолог ол
табылады затқа бір иялар ме
.Д іктіре н
қызметте әл осы жерде кө тін жер болып
рді бірде птеген бө
Интерне н п ай да л лек
т-кафеде а н уға бола
жауапкер ж ұмыс іст д ы.
шілікті т еу үлкен
демалу о ала
рны емес п етеді. Интерне
іскерлік ,и т-к
мақсатта нтернетке байлан афеде тек
үшін жи ғы кезде ысы бар
налатын сулерді, ж
табылады таптырм ай әңгім
. Зерттеу ас орын б елесу
адамның жүргізе о олып
45%-да ү тырып, т
мүмкінд йінде ин е к 100 %
ігі бар ек тернетке
қаншама енін аны шығу
адамның қталды,
пайдалан интернет с о н д ы қт
ылатыны -кафелер ан
н білу оң ді
ай
Әдетте, интернет-
кафелерде бірнеше залдар
болады, сондықтан әлемнің
кез-келген түкпірінен
плазмалық панель арқылы
конференция жүргізуге
болады. Сонымен қоса,
интернет-кафедегі жұмыс
тәулік бойы болуы мүмкін.
Көптеген интернет-
кафелер тәулік бойғы
режимде демалыссыз және
үздіксіз жұмыс істейді.
Сондықтан, штат 2
компьютерге 1 қызметкер
деп жиналады. Былайша
алғанда, 1 кезекте шамамен
10 адам мен персонал
басқарушысы болады.
Тиімсіз жақтары:
Интернет-клубтарды басқару қиын болып келеді,
сондықтан онда жұмыс істеу үшін персоналдан толық
берілу мен жұмысқа қабылдаудың негізгі шарты болып
IT маманының білімі талап етіледі. Интернет-кафедегі
жұмыс, сонымен қатар, үлкен ұйымдарға алмайтын жас
мамандарға жақсы практика ретінде бола алады.
Дегенмен, интернет-кафеде жұмыс істеуге қажетті
барлық құрал-жабдықтармен: жылдам, қымбат емес,
байланыстағы интернетпен, веб-камерасы бар
компьютерлермен, микрофон мен наушниктер, лицензиясы
бар бағдарламалық қамсыздандырылу, Wi-Fi бойынша
байланыспен қамтамасыз етілген.Әдетте, интернет-
кафелерде бірнеше залдар болады, сондықтан әлемнің
кез-келген түкпірінен плазмалық панель арқылы
конференция жүргізуге болады. Сонымен қоса, интернет-
кафедегі жұмыс тәулік бойы болуы мүмкін. Көптеген
интернет-кафелер тәулік бойғы режимде демалыссыз
және үздіксіз жұмыс істейді.
Мекен жайымыз: Семей қаласы .
Глинка кошесі
“ CarMen” интернет кафесі
Жұмыс уақыты: 09:00 ~ 21:00
дүйсенбі демалыс күн!
Интернет-кафе ашу жөніндегі бизнес‑жоба өзін‑өзі ақтап қана қоймай, сонымен
қатар табыс әкеліп тұруы үшін не қажет?

1) Ғимарат 2)Құрал-жабдық.

3)Технология.
5)Қызметкерлер.
4)Маркетинг
Ғимарат.
Табысты
Табысты интернет‑кафе
интернет‑кафе ашу ашу ү шін еең
үшін ң басты
басты шарт
шарт –– оныоныңң
орналасатын орнын д ұрыс та ңдау.
орналасатын орнын дұрыс таңдау. Өйткені, кафегеӨ йткені, кафеге
келушілердің
келушілерді саны, яяғ
ң саны, ғни бизнестің
ни бизнесті ң табысы
табысы да болашақ
да болаша қ
клиенттер контингентіне т әуелді. Е ң алдымен,
клиенттер контингентіне тәуелді. Ең алдымен, әлеуетті ә леуетті
келіп кетушілердің
келіп кетушілерді ң қ озғ
қоз ғалыс
алыс маршрутын, сондай‑ақ
маршрутын, сондай‑а қ
оларды ң өз бос уа қ ыттарын
олардың өз бос уақыттарын өткізуге қатысты ө ткізуге қ атысты
ә
әдеттерін
деттерін зерттеу
зерттеу керек.
керек. К Көөптеген
птеген ккә
әсіпкерлер
сіпкерлер
ғ имаратты арзаныра қ жал ға алу ү шін ша ғ ын
ғимаратты арзанырақ жалға алу үшін шағын аудандарда аудандарда
интернет‑кафелер
интернет‑кафелер ашады.
ашады. Н Нәәтижесінде олардың
тижесінде оларды ң кк ө
өбісі
бісі
орналасқ
орналас қан
ан жерді
жерді ддұұрыс
рыс та таң дамағ
ңдама аны ү
ғаны шін ссә
үшін әтсіздікке
тсіздікке
ұ шырап жатады.
ұшырап жатады.
Мен
Мен
– ғимарат жалдау 40 м² – 80 000
теңге ай сайын.
Құ рал-жабдық
Құрал-жабды қ..
алғ
ал ашқ
ғаш қы уақ
ы уа қытта
ытта кемінде
кемінде 55 компьютер, желілік құ
компьютер, желілік құрылрылғ
ғы,
ы,
принтер, к өшіру аппараты, факс
принтер, көшіру аппараты, факс аппараты қажет. аппараты қ ажет.
–– ү үстел
стел 8000
8000 xx 55 =
= 40000
40000
операциялық
–– операциялы қж жү үйесі
йесі бар
бар 55 компьютер
компьютер –– 170
170 000
000 хх 55 =
= 850
850 000
000
тең
те ңге.
ге.
–– желіжелі ж жәәне
не оны
оны ж жө ндеу ү
өндеу шін құ
үшін рылғ
құрыл ғы
ы сатып
сатып алу–
алу– 4040 000
000
те
теңге. ң ге.
–– принтер
принтер 20 20 000
000 тетеңңге.
ге.
–– құ ққ
құлаққап 2000 x 5= 10000
ла ап 2000 x 5= 10000
–– a4 парақ
a4 пара қ 700
700 xx 5=
5= 3500
3500
–– cd дискілер
– факс
cd 100
100 x 5 =
10000
дискілер x 5 = 500
500

Жиыны
Жиыны :: 974.000
974.000
Қызметкерлер.
Интернет‑кафе
Интернет‑кафе д дұ рыс қ
ұрыс қызмет
ызмет
етуі ү
етуі үшін сізге қ
шін сізге қандай
андай штат
штат
керек?
керек?
Штатта,
Штатта, ереже ереже бойынша
бойынша 55
адам
адам болады:
болады: администратор,
администратор,
менеджер,
менеджер, кофеші-қ
кофеші- қызметші,
ызметші,
ресепшн және көшіру
орталығ
орталы ының
ғыны ң қ
қызметкері,
ызметкері,
ккү
үзетші
зетші
Айлық
Айлы жалақ
қ жала қылары:
ылары:

Директор:
Директор: 100000
100000

Администратор
Администратор :: 80000
80000

Менеджер:
Менеджер: 70000
70000
Кофеші қ
Кофеші қызметші:
ызметші:40000
40000

Ресепшн:
Ресепшн: 40000
40000

К Кү зет қ
үзет қызметкері
ызметкері :: 50000
50000
Жиыны:
Жиыны: 380
380 .000
.000
Интернет кафенің тұтынушылары:
Студенттер
Жасөспірімдер
Интернет желісін пайдалану мүмкіндігі жоқ қолданушылар
0 т е
е ң
ң ггее
4 0 т
11 ссааггаатты ы 4 00 н ан н 11
5 даа д а м
м н а
11 ккү үн нддее 5 а 00 т е
ең
ң г
г е
ед
д еен
н
а т т
т а
а 220000 т а 600 7700
г
ссаагат а г а
а т
т т
т а6
12 са с г
11 ккүүннддее 12 і
а м к
к е
е л
л еедді ы сс
д
аадам 0 т
т а
а б
б ы
й д а
а 77220000000
а
11 ай д
8 . 6 4
4 0
0 000000
лддаа 8. 6
11 жжы ыл
Жалпы шығын : Табыс көлемі:
.Шығ
.Шығыстар:
ыстар: 11 сагаты
сагаты 400 тең
400 те ңге
ге
11 ккү
үнде
нде 55 адамнан
адамнан 11 сагатта
сагатта
–– ғ ғимарат
имарат жалдау
жалдау 40
40 м²
м² –– 80
80 000
000
те ң ге ай сайын.
теңге ай сайын.
2000 тең
2000 те ңгеден
геден
–– құ 11 ккүүнде
нде 12 12 сагатта
сагатта 60
60 70
70 адам
адам
құрал жабдық
рал жабды қтар:
тар: 1.
1. 005500
005500
Интернет қ
–– Интернет қостыру
остыру –– 20
20 000
000 келеді
келеді
тең
те ңге.
ге. 11 айда
айда 720000
720000 табыс
табыс
–– қ
қызметкерлерге толенетін
ызметкерлерге толенетін 11 жылда
жылда 8.8. 640
640 000
000
айлық
айлы жалақ
қ жала қы
ы 380.000
380.000 Жалпы
Жалпы табыс:
табыс: жылына
жылына
Жалпы шыгын :: 1.465000
Жалпы шыгын 1.465000 7.175000
7.175000
Қорытынды:
Өз ойымды қорытындыласам, иә, интернет-кафе әр түрлі
жастағы адамдарға жұмыс береді, дегенмен онда көбінесе
студенттер қызмет атқарады. Олар персоналдың негізгі
бөлігін құрайды және интернет-кафеге келетін адамдармен
байланыста болады. Сондықтан, жұмысқа алушылар әдетте
тұрақты емес графикті ұстанады. Бұл тек қызметкерді
жұмысқа алмай тұрғанында болады. Жұмыс беруші тұлға
оқуды өз қаражатынан төлеп, оларға белгілі бір сынақ
мерзімін береді, оның бітуімен қызметкерді штатқа қосады
немесе жұмыстан шығарады. Мұный барлығы кадрлар
мөлшерін минимумға келтіру үшін жасалады, ол интернет-
кафенің беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. Сондықтан,
басшылар кадрларды өте мұқият етіп, тексеріп барып
қабылдайды
Назарыңызға
рахмет!!!

Орындаған: Курмашева МадинаПәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь