Мектептегі оқу-тәрбие процесін басқару мазмұны мен оны ұйымдастыру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Жаратылыстану – математика факультеті.

СӨЖ № 4
Мектептегі оқу-тәрбие процесін бас қару
мазмұны мен оны ұйымдастыру

Орындаған: Шәймерден Балнұр
Т – 413 топ
Педагогикалық процесті басқару дегеніміз әлеуметтік жүйені
басқару.
(Н.Д.Хмель)
Қазіргі заман мектебі – күрделі де кірітірілген жүйе, ол оқушыларды ң, оларды оқытып, т әрбиелейтін
мұғалімдердің, мектеп әкімшілігінің ( директоры, оны ң о қу ж әне т әрбие ж ұмысы бойынша
орынбасарлары), оқу – тәрбиелік және қызмет көрсететін адамдарды ң әс-әрекетінен, мектеп алдында
тұрған жалпы міндеттерді шешуге белгілі бір жағдай жасайтын материалды қ базадан т ұрады.

Мектеп дегеніміз – мұғалімдер мен онда қызмет ететін адамдар ұжымы, олар білім беру ж үйесін
мемлекеттік тұрғыдан басқарудың объектілері болып табылады.

Қазіргі мектепті өзара байланысы бар, ішкі құрылымы ж әне социуммен белгіленетін т ұтас әлеуметтік
педагогикалық жүйе ретінде қарастыру керек. Ол өзара тығыз байланысты екі ж үйеден т ұрады:
басқарушы және басқарылушы.

Мектеп ұжымы

Басқарушы Басқарылушы

Мектеп басшылығы; Оқушылар;
Мұғалімдер Оқушылар ұйымдары
Басқару – басқару жүйесінің жалпы заңдылықтары және мәліметтерді өңдеу, алу, беру арқылы ж үзеге асады.
Л.М.Плахова

Басқару қызметінің мәні,мақсаты, міндеттері

Мектепті басқарудың басты мәні - оқыту мен тәрбиелеудегі оңтайлы нәтижені алу мақсатында оқушылар
мен олардың ата – аналарына педагогтардың мақсатты бағытталған ы қпал етуінен т ұрады.

Мақсаты: Мектеп құрылымын байланыстыру тәсілін анықтау, оның тұтасты ғы және ортамен өзара қарым-
қатынастары арқылы мектептің интеграциялық жүйесін жасау.

Міндеттері:

Білім алушылардың денсаулығын
Сапалы білім беруге қол жеткізу сақтау және нығату

Білім беру мазмұны мен Оқу -тәрбие үрісінде
технолгияларын жетілдіру отбасының міндетін нығайту

“Өмір бойы білім беруді” жүзеге асыру жолында баршаға арналған білім беру ж үйесінде вариативтік
оқыту жолдарын көтеру арқылы білім алушылар мен ата-аналарды ң білім алу с ұраныстарын
қанағаттандыру;
Тәрбие жұмысын жетілдіру.
Басқару-ұжымды, топты, жеке адамды тәртіпке салу, сапалық ерекшелікті
сақтау, жетілдіру және дамытуға ықпал жасау, шаралау кешені
В. Г. Крысько

Басқару органдарының құрылымы
Конференция,мектеп кеңесі, пед
кеңес, директор жанындағы кеңес,

рылымы
құрылымы
Мектеп директоры
экономикалық кеңес, эексперттік
кеңес, аттестаттау комиссиясы Бастауыш білім беру

Директордың Әдістемелік (ғылыми әдістемелік)

ң құ
кеңес, дирекор орынбасары

ы
орталығғы
орынбасарлары жанындағы кеңес,

мысының
Қоғам дық

беру орталы
Функционалды қызмет жұұмысыны Функционалды қызмет жетекшілері
гуманитралық білім
беру

естері
ңестері
жетекшілері жанындағы кеңестер

білім беру
Кафедралар
Кафедралар
кең
ес ж

Жаратылыстану-

йлестіру ке
Білім мониторингі, Кафедра, бірлестік, топтар,
ңес

параттыққ білім
маркетинг орталығы мәжілістер математика білім

Үйлестіру
кең

беру
дістемелік ке
ылыми-әәдістемелік

Мұғалімдер, сынып Оқушылар комитетінің

Аққпаратты
жетекшілері, үйірмелер, жиналыстары
Эстетикалық білім

Ү
қоғамдар жетекшілері
беру
Оқушылардың
қызығушылықтары

А
Мұғалімдер кеңесі
бойынша әр түрлі топ
Ғылыми-

жетекшілері Психологиялық
білім беру
Ата-аналар , жұртшылық Ата-аналар комитетінің
Ғ

өкілдері жиналыстары
п і кі р і :
тар
тің
г
п
о
е
г
кт
а
ме

Пед қа ру – ы н,
Б а с а с у
л ыпт і м ді
п і ш і ндегі қ а
н, т
и
екте у ы
ар у – м
ақ тан әне
«Басқ ги я лық, тұ р
е т у ін ж
о ло ет с ыз
« псих қ және қы зм
та м а
л ы а м
ы р у шы ын қ
а ст у ық
ұйымд » с и я қты да м
ін б
а рл
ты
ем елік ет ет са т
әд і с т ақ
е с т е р ме н рдің
м
р д ел і проц кт іл е
і.
кү
ы с аналы су б ъ е
ре к ет
ик
аста р д і с -ә шн
қа т ы н
. П ота
е р ет теу. М.М
түрд
Ш ук ина.
Г.И.
Мектепті педагогикалық басқарудың құрылымы

Педагогикалық кеңестің төрағасы-

Директор

Директордың орынбасаы Оқушылар комитетінің төрағасы

Мұғалімдер Оқушылар

Тәрбиешілер Ата-аналар комитетінің төрағасы

Кітапханашы Дәрігер
Мектеп директоры оқу-тәрбие жұмысы мен сапасы үшiн арнайы жауапкершiлiк
атқарады.
Мектеп директорының міндеттері

оқу-тәрбие процесiнiң барысын, оқушылар бiлiмiнi ң сапасы мен жеке т ұл ға ретiнде дамуын, сыныптан тыс
жұмыстың мазмұны мен ұйымдастыруын бақылау;
оқушылардың кәсiби бағыты бойынша тәрбиелiк ж ұмысты ұйымдастыру ж әне олар ға өмiрде өз жолын
табуға кеңес беру;
кадрларды дұрыс таңдау мен орналастыру, мектептiң педагогикалы қ ұжымына басшылы қ ету,
мұғалiмдердiң кәсiби, ғылыми-теориялық және психологиялы қ-педагогикалы қ де ңгейiн к өтеруге жа ғдай
жасау, олардың педагогикалық шығармашылығына жол ашу ж әне о қыту мен т әрбиенi ң озат педагогикалы қ
тәжiрибесiн енгiзу;

ата-аналар қоғамдастығы ұйымдарының жұмысын ұйымдастыру мен олар ға басшылы қ жасау;

мектептегi қажеттi санитарлық-гигиеналық тәртiптi орнату, оқушылардың, мұғалiмдер мен мектептi ң
қызмет көрсету адамдарының сабақтағы және іс-әрекеттi ң басқа да түрлерi барысында ғы е ңбектi қор ғау
мен қауiпсiздiк шараларын сақтау;

мектептiң қазiргi заманғы оқу-материалдық базасын нығайту мен дамыту;

Еңбек туралы Заңға, мектептiң iшкi тәртiп ережелерi мен жар ғысына с әйкес мектеп қызметкерлерiнi ң
мiндеттерiн анықтау мен нақтыландыру;

оқушылардың өзiн өзi басқару органдарына практикалық көмек көрсету ж әне оны ң іс- әрекетiн
белсендiру, мектептегi оқу-тәрбие жұмысын жетiлдiру бойынша мұғалiмдер мен о қушыларды ң қо ғамды қ
ұйымдарымен iскерлiк ынтымақтастық қатынас жасау;
Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарының қызметі мен
міндеттері:

мектептегi сабақтарды және оқыту процесiндегi тәрбиелiк жұмысты ұйымдастыру;

оқу бағдарламаларының орындалуын, сабақтардың барысы мен о қушылар үлгерiмiнi ң сапасын
бақылау;

әртүрлi пәндер бойынша сыныптан тыс оқу жұмысын ұйымдастыру (пәндiк үйiрмелер, қо ғамдар,
олимпиадалар, жарыстар, т.б.);

оқушылардың оқу көлемін реттеу;

мектептiң оқу-тәрбие жұмысын талдау және педагогикалық ұжым іс-әрекетiнi ң нәтижелерi
туралы сандық және жазбаша есеп беру;

оқу-тәрбие жұмысын жетiлдiру мәселелерi бойынша бiлiм беру департаментіні ң н ұс қауларын
жүзеге асыру мен олардың орындалуын бақылау;
Педагогикалық кеңес — мектеп, техникум, училищелердегі ұжымды басқару органы. Құрамына
оқу орнының директоры, педагогтар, кітапханашы, дәрігер, ата-аналар комитетіні ң төрағасы енеді.
Кеңес төрағасы сол оқу орнының директоры болады және жыл сайын бір мұғалім хатшылыққа
сайланып отырады. Педагогикалық кеңестің жоспары жалпы жұмыс жоспары негізінде жасалып,
сол оқу орнының басты, көкейтесті мәселелерін қамтиды. Кеңесте әкімшіліктің есебі тыңдалады,
оқытушылардың баяндамалары, ұжымның пед. мәселелер бойынша жүргізген жұмыс
қорытындылары, т.б. талқыланады. Педагогикалық кеңес әр оқу тоқсанында кем дегенде бір рет
өткізіледі.
Педагогикалық кеңестің қызметі

Мектептің педагогикалық тұжырымдамасынын талқылау және
бекіту

Педагогикалық ұжымның Білім беру мазмұнының әр түрлі
ұйымдастырушылық нұсқаларын таңдау
құрылымын анықтау

Тұтас педагогикалық Оқу-тәрбие мәселелерін талдау
мектептің процесінің
нәтижелеріне ұжымдық
талдауды іске асыру
Басқару қызметінің қағидаларды
Заң дегеніміз - адамдардың тәжірибесін қоғам игілігіне
пайдаланатын адамдық даналылықтың жоғарғы
көрінісі.
С.Джонсон
Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп
отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді
тоқтатысымен оның мұғалімдігі де
жойылады.
Мұғалімнің кәсіби біліктілігі
– нәтижеге К.Д.Ушинский

бағытталған білім сапасының кепілі
Педагогика пәніне қатысты
суреттермен жұмыс
Қашықтықтан оқыту
Педагогикалық эксперимент
Оқыту құралдары
Бақылау әдісі
аланың мектепке дайындалуы
12 жылдық білім беру

Педагогикалық шеберлік
Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Абай атындағы қазақ Ұлттық педагогикалық Университеті.
Алматы: “Нұрлы Әлем”, 2003.
2. Әбиев Ж. Педагогика. Алматы., 2004.
3. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. Алматы,2005.
4. Қоянбаев.Р. Тәрбие теориясы. - Алматы, 1991.
5. ҚоянбаевЖ.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер
студенттеріне арналған оқу құралы.- Алматы, 2004
6. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық
процесс. А., 2002

Ұқсас жұмыстар
Білім беру ұйымдарында әдістемелік жұмысты басқару
Мектептегі жаңашылдықты басқару
Тəрбиенің құралдары
Сынып оқушыларының жетістіктері
Мектептерді басқарудың ерекшеліктері
Тәрбие заңдылықтары
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау
Психологиялық-педагогикалық коррекцияның этикалық және кәсіби сұрақтары
Педагогикалық консилиумның мақсаты
Ұйымдастыру формасы
Пәндер