Сайтқа презентация қосу

Адамның діни сеніміне құрмет оның таңдауына құрмет

Ө зін-ө зі тану пә ні
Орындаған:жұмахан а т-413 Тексерген:Кошкимбаева Р Х

Тақырыбы:Адамның діни сеніміне құрмет оның таңдауына құрмет ретінде

Дін дегеніміз сенім-нанымның ұ йымдасқ ан тү рдегі жү йесі ә рі рухани дә стү р.Бү гінгі таң да ә лемде дә стү рлі ә рі негізгі сегіз дін бар:ИСЛАМ,БУДДИЗМ,ХРИСТОС,КҮ НЗ(КОНФУЦИ), ХИНДУ,ИДАЙ,ШИНТО,ДАО.Бұ лардың арасында Дао.шинто,хиндуизм ү шеуі ө здігінен даму арқ ылы қ ағ идаларын қ алыптастырса,қ алғ ан бесеуінде ө з ойшылдары-пайғ амбарлары бар жә не солардың пайымдары мен ғ ақ илиясына сү йенеді.Айталық ,Буддизм-шагжимуна будда,христос-құ тқ арушы иса,ислам-мұ хаммед ғ .с,кү ніз-ұ лы ұ стаз конфуци,иудай-мойсә с пайғ амбарлардың уағ ыздарын ұ станады.Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень


Пятый уровень

Ислам дінінің негіздері

Вставка рисунка Вставка рисунка

Ислам діні негіздері 3-ке бө лінеді 1.Сенім(Иман) негіздері 2.Ғ ибадат негіздері 3.Моральдық негіздер Мұ сылман болу ү шін”усул-и дін”(діннің негіздері)деп аталатын сенім негіздеріне міндетті тү рде иман ету крек.АЛЛАдан басқ а илаһ болмағ анына,Хз.МҰ ХАММЕДтің АЛЛАның құ лы жә не елшісі екеніне,сену,намаз оқ у,ораза тұ ту,зекет беру жә не қ ажылыққ а бару-ИСЛАМның негіздері мен шарттары болып табылады.Сү йікті пайғ амбарымыз бір хадисінде:Ислам 5нә рседен құ рылғ ан.АЛЛАдан басқ а илаһ болмайтынына Хз.МҰ ХАММЕДтің АЛЛАның расұ лы екеніне куә лік ету,намаз оқ у,ораза тұ ту,зекет беру жә не қ ажылыққ а бару”-деп бұ йырып,осы негізгі 5 нә рсені тү сіндірген.

Ислам діні


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Ислам діні-АЛЛА тағаланың МҰХАММЕД Пайғамбер салла-л-лаһу ғалейһи уа салам арқылы жіберген ақиқат жолы,пендені құтқарар тура жол,дүние жүзіндегі ең ықпалды.әрі кеңінен тараған дін.Ислам дінінің негіздерінің бірі-намаз оқу.АЛЛАның бар және бір екеніне,Хз .МҰХАММЕДтің оның құлы және расулы екеніне иман еткен мұсылман АЛЛА үшін ғибадат жасауға міндетті.Ғибадат Құран аяттарымен тікелей АЛЛА тарапынан парыз қылынған.Хз.МҰХАММЕД пен алғашқы мұсылмандар тарапынан жасалған сүннет ижма және қияс арқылы тұрақты болады.Ғибадаттардың парыз қылынуында әйел мен ерлер арасында айырмашылық болмаған.Намаздың жауапкер мұсылмандарға парыз болғандығы ҚҰРАН КӘРІМДЕ көрсетілген:”Намаз мүміндерге белгілі уақытта парыз қылынды.”(НИСА СҮРЕСІ,103)

Құран жайында


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Құранның Жаратушымыздың сөзі екені және адамзат түсінісін деп түсінікті бір тілде(арабша) және мазмұнда жіберілгені әрқашанда назарда тұруы керек.Құранда қанша аят бар болса сол аяттар өздерінен бұрынғы және кейінгі аяттармен қоса зерттелуі тиіс.Құранның бір бөлігін мойындап,бір бөлігін мойындамауҚұранды тұтастай мойындамау дегенді білдіреді.Құранда харам етілмеген нәрсенің діни тұрғыдан халал екенін білген жөн.

НАМАЗ


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Намаз туралы жү здеген аят бар :олардың біразының мағ ынасы тө мендегідей.”(Мқ хаммед САУ) кү ндіздің екі жағ ында,(таң жә не екінті намазы).Тү ннің кү ндізгі таяу кезінде ,(ақ шам,жамыйық )намазын толық орында.Шынында жақ сылық тар,жаманшылық тарды жояды .Бұ л тү сінушілер ү шін бір насихат”(һұ д сү ресі,114).”Намазды толық орындаң дар да зекет берің дер.Ә рі Пайғ амбарғ а бой ұ сының дар.Ә ринемә рхаметке бө ленесің дер”(Нұ р сү ресі,56).”Намаздарғ а сондай-ақ орта намазғ а сақ тық істең дер.Аллағ а бой ұ сынғ ан тү рде тұ рың дар”(Бақ ара сү ресі,238).

Иман негіздері
Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень
Иман,сену,мақұлдау,қабылдау,бағынау мағыналарын береді.Ал исламда иман тәуһид сөзінде (лә илөһә иллалаһ уә Мұхаммедун ресулуллаһ)анықталған ақиқаттарды бекітеді.Имен негіздері Құран Кәрімде көрсетілген және Хз.пайғамбардың хадистерінде түсіндірілген.Иман жүрек,ақыл және ғылым негіздеріне сүйенеді.Адам баласы Ұлы алланың бұйықтарының ақиқат екеніне тек осы жол арқылы жетеді және иман етеді.Ойлану,білу,мақұлдау-иманның негізгі элементтері

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Дін жайында


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Діннің көбі жасаған қағидаларына сай өзіндік өркениетін қалыптастырады.Батыс өркениетінің базасы христиан діні болса,Үндістандікі хиндуизм,ислам өркениетінің негізгі мұсылмандар.Ал,қытай өркениеті Күнз мен лаоны уағыздарына сүйенеді.Сондай-ақ,бір ұлтқа арналған діндерде баршылық.Айталық,хиндуизмүндістерге,иудайзм-тек ебірейлерге қатысты дін.Ал шинто-тек жапондарға ғана тән.

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Жан мен тән тазалығын қамшының өріміндей қатар өрген жан«тазалық-иманның жартысы»деген Пайғамбар өсиетін орындаған болады.Алайда иманның жүректе нықтап ұялауы-тек Аллаһтың қалауымен болатын дүние.Образец текста


Второй уровень


Сайып келгенде,адам құлшылық мақсатында тазалыққа ден қойып,жүрегіндегі иманы күшеймек.

Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

«Иманнан соң дін тірегі намаз»-дейді


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Четвертый уровень  Пятый уровень

«Намаздың -кілті тазалық »деген


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Намаз оқу үшін дәрет алып тазалық жасаудың міндеттелкі тегін емес.Дәрет алмаған жан намаз оқи алмайды.Мәселен,Құрандағы мына аят дәретке,тазалыққа ерекше көңіл бөлетін Құба мешітіндегі сахабалар жайлы түскен.”Алғашқы күннен-ақ тақуалық негізінде құрылған мешітте(Құба мешіті)намаз оқығанның әлбетте ең дұрысы.Онда тазарғандағы жақсы көретін адамдар бар.Аллаһ барынша тазарушыларды ұнатады”.

Мә улітке шақ ыру


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Четвертый уровень  Пятый уровень

Құ ран Кә рімнің қ азақ ша мағ ынасы


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Бұ л Құ ран Шә рифтің қ азақ ша аудармасын ардақ ты Халиф Алтай орындады жә не бұғ ан Меккедегі Дү ние жү зілік Ислам бірлігі(Рабыта)келісім берді.

Бірінші кітабі

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Екінші кітабі

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Бірқұдайшылық

Аллаһтың басшылығы


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Аллаһтың Елшісі(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)былай деп айтатын:<Діндегі нысапсыздықтан(артық кетуден)абай болыңдар,өйткені сендерден бұрын өмір сүргендерді діндегі шектен шығушылықтары опат қылды!>-деді.Бұл хадис сахих болып табылады.Оны имам ән-Насан тағыда басқалар келтіреді.Бұл хадис-Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі босын)қосташу қажылығы кезінде айтқан хадистерінің бірі.

ИМАН


Образец текста


Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровеньОбразец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Ей,иман еткендер!Сендерге тү сіндірілгенде ө здеріне жақ пайтын нә рселерді сұ рамаң дар!құ ран тү сіріліп жатқ анда сұ рағ андарың сендерге тү сіндіріледі.Аллаһ оларды кешіреді.Аллаһ аса кешірімді,аса мейірімді!(М ә ида сү ресі,5/101)

Сө здердің ең жақ сысы-Аллаһ тың сө зі


Образец текста


Второй уровень


Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровеньОбразец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Аллаһ ә р нә рсенің жаратушысы


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень


Пятый уровень

Назарларыңызға рахмет!


Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень  Пятый уровень

етвертый у ровень Пятый уров ень

Третий уро вень Ч

Образец те кста Вто
рой уровен ь


Пән: ДінПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь