Электронды үкімет. Egov.kz сайтының қызметі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Электронды үкімет.
Egov.kz сайтының
қызметі.

Орындаған: Шынықұлова А.Ғ.
Тобы:Вс-503
Электронды үкіметтің пайда болуы
Қазақстан Республикасында «Электронды үкіметті» қалыптастыру мемлекеттік
басшысы Н ұрс ұлтан Назарбаевтіы ң бастамасы бойынша қол ға алынды. Е- үкіметті
енгізу бағдарламасы 2004 жлы 10- қарашада Президентті ң жарлы ғымен бекітілді. 2006
жылы сәуірде «электронды қ үіметті ң» www.egov.kz порталы іске қосылды.
Электронды үкіметтің дамуы
I кезең. Ақпараттық
II кезең. Интерактивтік
III кезең. Транзакциялық
IV кезең. Қазіргі күні дамуда
Электрондық үкімет инфрақұрылымы
аясында жеке және заңды тұл ғалар ға
2000-нан астам ақпараттық, 236
интерактивтік және транзакциялы қ
қызметтер, олардың 108-і
«электрондық лицензиялау», 108-і
«Электрондық үкімет» порталдары
арқылы ұсынылуда.
Азаматтар арасында үлкен сұранысқа ие мемлекеттік қызметтерді
автоматтандыру шаралары өз шарасын табатын болады. Мемлекет
басшысының тапсырмасына сәцкес әлеуметтік – маңызды қызметтердің
60% - ы 2012 жылдың соңына дейін, ал 2014 жыл ға дейін 100%
электрондық нұсқаға көшуі тиіс.
ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТТІ ПАЙДАЛАНУДЫ Ң ЖАЛПЫ
ЕРЕЖЕЛЕРІ:

• «электрондық үкімет» веб-порталы (б ұдан әрі – Портал) –
барлық шоғырландырылған үкіметтік а қпарат қа ж әне
электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге
қолжетімділіктің бірыңғай терезесін құрайтын а қпаратты қ
жүйе;
• Порталдың құрауыштары – жекелеген электронды қ
қызметтер, ақпарат және (немесе) сервистерді ұсыну ға
мамандандырылған Порталдың б өліктері;
• Портал және оның құрауыштарыны ң иесі - а қпараттандыру
саласындағы уәкілетті орган;
• Портал және оның құрауыштарыны ң пайдаланушысы – Қаза қстан
Республикасының қолданыста ғы за ңнамасы аясында о ған қажетті
интерактивтік мемлекеттік қызметтер немесе а қпарат, электронды қ
ақпараттық ресурстарды алу үшін Портал ж әне оны ң құрауыштары
қолданатын, Порталда ж әне оны ң құрауыштарында тіркелген осы
Келісімнің талаптарын қабылда ған кез келген жеке немесе за ңды т ұл ға;
• қысқа мәтіндік хабарлама (бұдан әрі – SMS-хабарлама) –
ұялы байланыс арқылы ақпаратты беру ж әне қабылдау
бойынша ұялы байланыс операторымен к өрсетілетін
қызмет;
• «мобильдік үкімет» - Портал құрауышы, – ұялы байланыс
технологиялары және Интернет арқылы электронды қ
нысанда көрсетілетін қызметтерге ж әне өзге қызметтерге
қолжетімділікті ұсынатын ақпаратты қ ж үйе;
• PUSH – мобильдік телефонның экранында пайда болып,
маңызды оқиғалар мен жаңартулар туралы хабарлайтын
«мобильдік үкімет» пайдаланушыларыны ң мобильді
қосымшасының қысқаша шығатын хабарламалары;
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТ (Б ҰДАН ӘРІ - ҚЫЗМЕТ) –
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУМЕН
АҚПАРАТТЫҚ, ИНТЕРАКТИВТІК Ж ӘНЕ
ТРАНЗАКЦИЯЛЫ Қ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЕКЕ Ж ӘНЕ ЗА ҢДЫ
ТҰЛҒАЛАРҒА ҰСЫНУ;

ПОРТАЛ ЖӘНЕ ОНЫ Ң ҚҰРАУЫШТАРЫНЫ Ң ӘКІМШІСІ
(БҰДАН ӘРІ – ӘКІМШІ) – « ҰЛТТЫ Қ А ҚПАРАТТЫ Қ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР» АКЦИОНЕРЛІК ҚО ҒАМЫ;

ПОРТАЛ ЖӘНЕ ОНЫ Ң ҚҰРАУЫШТАРЫНЫ Ң ИЕСІ
(БҰДАН ӘРІ - ИЕСІ) А ҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДА ҒЫ
УӘКІЛЕТТІ ОРГАН;
Электронды үкімет дегеніміз – мемлекет ат қаратын
барлық қызметтер мен функцияларды ң электронды
түрі.Электрондық Үкіметтің іс – әрекетіні ң қызмет ету
тетігі ақпараттық технологияларды ке ңінен қолдану ға
негізделген және азаматтар мен ұйымдар ға барынша
қызмет көрсетуге бағытталған.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Электронды өкімет. е. gov. kz сайтының қызметі жайлы ақпарат
Электронды үкімет. e. gov. kz сайтының қызметі туралы ақпарат
Egov.kz сайтының қызметі
Электронды өкімет және e.gov.kz сайтының қызметі
Электронды үкімет. Е.gov.kz сайтының қызметі
Электронды өкімет. e. gov. kz сайтының қызметі туралы ақпарат
Электрондық үкімет порталы мен оның ұсынатын қызметтері
Электронды өкімет. e.gov.kz сайтының қызме
Электрондық үкімет қызметтері
Электронды өкімет
Пәндер