І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Презентация қосу
Бухгалтерлік
есептің
концепциялары
мен қағидалары

Орындаған:Сериков Аманжол
УА-405 топ
Мазмұны:
Бухгалтерлік есептің
концепциялары
Бухгалтерлік есептің
қағидалары
І.БУХГАЛТЕРЛІК
ЕСЕПТІҢ
КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың әдістемелік негізін құрайтын т әсілдер:

Құжаттау –
Түгендеу – іс жүзіндегі Бухгалтерлік баланс –
жасалғ ан уа қытта
мүліктің бухгалтерлік қасіпорының мүлкі
шаруашылы қ
есеп мәліметтерімен туралы ақпаратты
опреацияны
сәйкестігін тексерудің жинақтау және
ал ғаш қаны тіркеу.
тәсілі топтау тәсілі.

Шоттар жүйесі және екі
Жақты жазу – бухгалтерлік Бағалау – кәсіпорын
есепте шаруашылық мүлкін және олардың
операциялар счеттар көмегімен қайнар көздерін
қосарлы жазу әдісімен ақшалай өлшеу тәсілі.
жүргізіледі.

Калькуляция - өзіндік құнды анықтау Есеп берушілік – белгіленген
мен шығындарды топтау тәсілі. кезеңде (ай, квартал,жыл)
Өнімнің өзіндік құнын есептеу - өнімнің кәсіпорынның, өндірістік –
бір өлшеміне кеткен шығындарды шаруашылық, қаржылық қызметін
ақшалай формада көрсету. сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.
Ақшалай, еңбек, табиғи
өлшеуіштерде берілетін мұліктердің
біртекті топтамасы, олардың счеттарда
жазылуы және бағалануы бухгалтерлік
есеп жүйесін құрайды.
Кәсіпорындарда бухгалтерлік есептің
дұрыс жүргізілуі есеп принциптеріне
сай, объективті, дұрыс та нақты
мәліметтерді қолдану арқылы іске
асырылады.
Қазақстан Республикасының
Бухгалтерлік есеп халықаралық есеп
стандарттарына жақын, еліміздегі
ерекшеліктерді еске ала отырып ел
нарығына икемделіп жасалған.
Қазіргі өркениетті нарық капиталдық,
товардың жұмыс күшінің еркін
қозғалысын қалайды. Елімізге шетел
инвестицияларын тарту бухгалтерлік
есеп ұйымдастырудың халықаралық
стандарттарға сәйкес болуын талап
етеді.
ІІ.
БУХГАЛТЕРЛІ
К ЕСЕПТІҢ
ҚАҒИДАЛАР
Ы
Қағидалар - бухгалтерлік есепті ғылым ретінде қалыптастыратын негіздер.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастырған кезде қабылданған белгілі бір
қағидаларға сүйенеді. Олар заң жүзінде бекітіліп, үйлестіруші
ұйымдармен пайдалануға ұсынылады. Қағидалар бухгалтерлік есепің
жалпы концепцияларының негізі болып, қаржылық есеп берушілікті
пайдаланушылардың мүдделеріне қарай стандарттарды жасауға
көмектеседі. Отандық тәжірибеде нормативті түрде бекітілген
бухгалтерлік есептің төмендегідей негізгі қағидалары.

Үздіксіздік Нақтылық
Есептеу Байыптылық

Түсініктілік Салыстырмалылық
Мағыналылы қ Тұтастылық

Мәнділік Бірізділік

Уақыттылық
Қағидалар:
• Үздіксіздік. Кез-келген кәсіпорын ұзақ уақыт ағымында үздіксіз қызмет етеді.
Бұл егер кәсіпорын жабылып жатса, оның активтерін а ғымда ғы нары қты қ
құнымен қайта бағалау мүмкін болады дегеннен туында ған.

• Есептеу. Бухгалтерлік есепте қаржылық есеп берушілікте а қша қаржылары
түскенде немесе төленгенде емес, табыстар пайда болғанда, шы ғындар қажет
болғанда танылып, бейнеленеді.

• Түсініктілік. Шаруашылық сүбъектісінің қаржылық есеп берушілігінде
көрсетілетін ақпарат барлық тұтынушыларға түсінікті болуы керек.

• Мағыналылық. Қаржылық ақпарат шаруашылық қызметті бағалау кезінде
дұрыс шешімдер қабылдау үшін тұтынушыларды ң қажеттіліктерін
қанағаттандыруға мағыналы болуы қажет.

• Мәнділік. Бұл қағида ақпарат мәнді және мәнсіз болатынын көрсетеді. Мәнді
ақпараттың болмауы экономикалық шешімдер қабылдау ға әсер етеді.
Бухгаптерлік есеп концепциясы мынаны айқындайды:
Бухгалтерлік есепте қалыптасатын ақпарат тұтынушыларға пайдалы болуы
керек.
Бухгалтерлік есепте қалыптасатын ақпарат мүдделі тұтынушылар ға пайдалы
болуы үшін, ол сенімді де салыстырмалы болуы керек. Бухгалтерлік есепте
қалыптасатын ақпараттың пайдалылығын анықтайтын талаптарды ұйымның
Назарларыңы
зға Рахмет

Ұқсас жұмыстар
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалық негізі
Бухгалтерлік есептің мақсаты
Ұйым капиталының айналымы
Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Пәндер