Сайтқа презентация қосу

Бизнес-жоба Қағаз майлықтар өндіру

Образец текста

Бизнес-жоба
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

– Второй уровень

Қ ағ аз майлық тар ө ндіру

Кіріспе
Бұ л бизнес-жоба "Қ ағ аз майлық тар ө ндіру" жобасын инвестициялаудың негізділігін экономикалық тұ рғ ыда тү сіндіруге арналғ ан. Бизнес-жобада инвестициялы қ есептеулер жасау ү шін қ ажетті барлық ақ параттар берілген, соны ң ішінде кірістерді ң , жобаны ж ү зеге асыру барысында талап етілетін шығ ыстардың жә не негізгі салымдарды ң негізгі т ү рлері берілген. Сонымен қ атар ауыз су саудасы нары ғ ының саипаттамасы о ғ ан қ атысты сұ раныс пен тұ тыным динамикасы кө рсеткіштерімен бірге, сонымен қ атар ба ғ алы қ кө рсеткіштерімен бірге ұ сынылғ ан. Аталғ ан кө рсеткіштер негізінде жобаны ж ү зеге асыру барысында нарық тың даму кө рсеткіштеріне болжам жасал ғ ан. Инвестициялы қ жобаны ң тиімділігі мен тә уекелдеріне бағ а берілген жә не жобаны ң негізгі интегралды қ кө рсеткіштері – таза дисконттық табыс , кірістіліктің ішкі нормасы , кірістілік индексі , ө зін-ө зі ақ таудың дисконттық кезең і нарық тың нақ ты даму қ алпының негізіне ба ғ ыттала отырып есеплтеген. Ұ сынылғ ан бизнес-жобаның кө мегімен ә леуетті инвесторлар аталмыш жобағ а қ аражат енгізудің тиімділігін ба ғ алай алады, жобаны қ аржыландыруды ң неғұ рлым тиімдірек ү лгісін таң дау мү мкіндігіне ие болады. Жобаны ң тиімділігін экономикалық тұ рғ ыда тү сіндіру ү шін есептеулер жасауғ а пайдаланыл ғ ан деректерді ң негізгі кө здері мыналар болды: 1. «Инвестицилы қ жобаларды ба ғ алау ж ә не оларды қ аржыландыру ү шін іріктеу бойынша ә дістемелік нұ сқ аулар», ЮНИДО ә дістемесі (Б ҰҰ жанындағ ы ө ндірістік даму Комитеті), ол жобаның ерекшеліктеріне байланысты тү рлендірілген. 2. БАҚ пен Ғ аламтордың ашық кө здерінен алын ғ ан а қ параттар; 3. Қ азақ стан нарығ ына жасалғ ан зерттеулер нә тижелері; 4. Қ Р статистика Агенттігіні ң статистикалық деректері, талдаулық шолулар жә не баспас ө з хабарламалары. Инвестицияның тиімділігін бағ алау мақ сатында есептеулер жү ргізу барысында дисконтталғ ан ақ ша ағ ымы ә дісі қ олданылды . Зерттеулер 2012 жылды ң қ арашасында жү зеге асырылды

Бұ л концепцияда қ ағ аз майлық тар ө ндіру жә не оны ыдыстарғ а құ ю бойынша типтік компанияның ашылуы қ арастырылғ ан. Бұ л жоба бизнес-жоба құ рамы бойынша қ ағ аз майлық тар нарығ ындағ ы жаң а ойыншылар ү шін кө мекші құ рал ретінде дайындалғ ан. Бұ л даму жолы ұ сыныстық сипаты ие жә не тек жалғ иыз дұ рыс ә діс теп қ арастырылмайды. Жобада жабдық тарғ а, қ ызметкерлерге жә не ө німді алғ а жылжытуғ а жұ мсалатын шығ ындар максималды кө рсеткіштермен алынғ ан. Нақ ты жағ дайларда ә р иелік етуші тұ лғ а оны ө зінің қ алауы бойынша тиімді етіп ө згерте алады. Сонымен қ оса барлық есептеулер қ ала жағ дайларында, халқ ы 500 мың нан асатын жерде жұ мыс істейтін кә сіпорын ү шін жасалғ ан, ал басқ а жерлер ү шін тиісті ө згертулер енгізу керек. Сипатталғ ан ү рдістерде пайдаланылатын барлық жабдық тар, кө ліктер жә не жұ мсалатын материалдар сапасы бойынша барлық талаптарғ а сай жә не қ олданысқ а ұ сынылғ ан. Жобаны ң концепциясы мынадай: 1. Жобаның территориялық орналасуы: Павлодар қ аласының ө ндірістік аумағ ы, шикізат кө зіне, демек Павлодар қ атырма қ ағ аз зауытына жақ ын жер; 2. Орналастыру ү шін ауданы 250 м2 болатын орын сатып алу: a. Ө ндірістік цех - 150 м2; b. Шикізат пен дайын ө нім қ оймасы - 50 м2; c. Ә кімшілік-тұ рмыстық жайлар - 50м2. 3. жабдық тар сатып алу, орнату ж ә не іске қ осу-реттеу, пайдалануғ а тапсыру жә не қ ағ аз майлық тар ассортиментін шығ ару; 4. Ө німді – ассортиментті қ ағ аз майлық тар сату, дайындалғ ан маркетингтік бағ дарламағ а сә йкес кө терме сатып алушыларғ а тікелей шарт негізінде сату.

1. Жобаның концепциясы

2. Ө німнің (қ ызметтің ) сипаты
Бұ л жоба төң ірегінде ө німнің бір тү рі – қ ағ аз майлық тар тү р-тү рімен шығ арылатын болады. Қ ағ аз майлық тар – жеке сауданың желілеріндегі, қ оғ амдық тамақ тану кә сіпорындарында ж ә не ү й тұ рмысында кең інен қ олданылатын ең ө тімді гигиеналық тауардың бір тү рі. Қ ағ аз майлық тар жұ мсақ , гигиеналық , кө зді тү стің қ анық тығ ы мен суреттерінің қ ызық тығ ы қ уантады, мерекелік ә сер береді. Ең танымал тү рі ө лшемі 24х24 см болатын, ¼ болып бү ктелген қ ағ аз майлық тар. Қ ағ аз майлық тар – тазалық пен жайлылық тың негізгі құ ралының бірі. Олар ылғ ал мен майды керемет сің іреді, бетті, қ олды, ә р тү рлі заттардың ү стін тазартады. Жең іл жойылады жә не арзан тұ рады. Бү гінгі кү ні майлық тар – кү нделікті тұ рмыста алмастырушысы жоқ заттардың бірі. Жолда, ү йде немесе табиғ атта қ ағ аз майлық тар таптырмайтын кө мекші, себебі олар кө п орын да алмайды, салмағ ы да ө те аз. Қ ағ аз майлық тар тазалық ты сақ тауғ а кө мектеседі жә не кез-келген жағ дайларда неғұ рлым ыңғ айлырақ етеді. Қ ағ аз майлық тардың сапасы ө ндіріс технологиясының барлық ө ндіру кезең дерінде сақ талуына, соғ ан қ оса ә рине, ө німді сақ тау шарттарына байланысты болып келед

Түйіндеме Бұл бизнес-жоба Қазақстан Республикасының Оңтүстік-Қазақстан облысында (ОҚО) «Қағаз майлықтар өндіру» жобасының қаржылық-экономикалық тиімділігі мен техникалық тұрғыда жүзеге асырылуын түсіндіру мақсатында әзірленді. Компания қағаз майлықытар өндірісін, сақталуын және сатылуын жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Қағаз майлықтар тарату нарығы сауда мен қызметтер саласындағы кең ауқымды сала болып табылады. Мақсаттық топ: 1. Супермаркеттер; 2. Шаруашылық және арнайы дүкендер; 3. Әмбебап және өнеркәсіптік тауар дүкендері; 4. Ашық базарлар; 5. Дүңгіршектер мен даладағы сөрелер.

Назарларың ызғ а рахмет!!!


Пән: Бизнесті бағалауПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь