ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы ақпарат
Презентация қосу
СӨЖ
ПӘН : ИНФОРМАТИКА
ОРЫНДАҒАН : РАХИМБЕКОВА А.С.
ТОП: БЛ-509
ТЕКСЕРГЕН : ЖАКСЫГУЛОВА Д.Д.
Жоспар :

ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.
Программалар
Программа — магниттік
тасымалдаушыда (дискіде)
файл түрінде сақталып, әрбір
адамның командасы бойынша
компьютер жадына жуктеліп,
орындауға арналған машина
тіліндегі нүсқаулар жиыны.
Көптеген мәселелер өзара
байланыстағы бір-бірімен
бірігіп отырып жұмыс істейтін
программалар кешендерінің
көмегімен шешіледі .
Алдын ала келісім нақты программа арқылы
орындалатын әрекеттер (функциялар) жиыныны ң
және әр функцияның орындалу вариантын
анықтайды.
Үнсіз келісім егер жұмыс істеп отырған адам айқын
түрде нұсқамаса, көрсетілген немесе басқа әрекеттің,
яғни функцияның нақты атқарылу параметрлерін
(басқа да вариантгары болғанда) тағайындайды.
Интерфейс - программалық жабдық пен жұмыс
істейтін адам арасындағы сұқбат жүргізу шарттары
мен келісімдер жиыны.
Программалық жасақ - информациялық
технологиялардың елеулі бір бөлігі. Программасыз кез
келген аппаратура жәй элементгер жиыны болады да,
ол ешнәрсе істей алмайды.
ЭЕМ программалары екі топқа бөлінеді, олар:
1) жүйелі программалық жасақ;
2) қолданбалы (кәделі) программалық жасақ.

Жүйелі программалар ЭЕМ-нің аппараттық
жабдықтар жұмысын басқарып, жүмыс істеп
отырған адамды қолданбалы программалармен
байланыстырады.
Жүйелі программалық жасақты бірнеше топқа
жіктеуге болады:
1) операциялық жүйелер;
2) утилиттер;
3) сервистік программалар.
Операциялық жүйелер - компьютерді
басқаруға арналған және қолданбалы
программалармен байланысы бар
нақты программа. Дербес
компьютерлер үшін кең тараган
операциялық жүйелерге :
МЗ (РС) DOS, Windows 95, Windows NT,OS/2,
UNIX жатады,
Дербес компьютерлерлерге арналған
операциялық жүйелердің барлығы да
тек бір адамдық болып табылады.
Расында да екі адамның бір мезетге бір
компьютерде жұмыс істеуін елестету
қиын ғой .
WINDOWS 95, WINDOWS NT, OS/2, UNIX көп
мақсатты жүйелер болып саналады.
Көп мақсаттылық — бір компьютерде бір уақытта
қатарласа бірнеше есепті шығару мүмкіндігі немесе
бірнеше әрекеттің қатар атқарылып жатуы. Мысалы,
Сіз мәтін көшіріліп жатқан шақта ойнап та
отыруыңызға болады, өйткені бұл жұмыстарды
әртүрлі қүрылғылар атқарады немесе ол
қүрылғылардың жұмыс жылдамдығы адамның
жылдамдығынан өте жоғары болып келеді.
Көптеген ІВМ - үйлесімді компьютерлер дискілікМЗ
DОSоперациялық жүйесі мен көп терезелі
WINDOWS графикалық операциялық жүйесін
пайдаланады.
Операциялық жүкелер көптеген функцияларды
орыңдайды:
информацияны дискіге жазу-оқуды жүзеге асырады,
мәліметтер сақтауды ұйымдастырады, компьютер
құрылғыларының өзара байланыста жұмыс істеуін,
барлық қолданбалы программалар жұмысының
орындалуын қамтамасыз етеді.
Бүл жүйе ЭЕМ іске қосылғаннан кейін иілгіш не
қатты дискіден алғашқы жүктелетін кещенді
программа болып табылады. Белгілі бір қосымша
қызмет атқаруға керекті программалар тобы
утилиттер болып табылады. Оларға мысал ретінде
антивирустік (вирустерге қарсы) программаларды,
мәліметтерді архивтеу (кысу) программаларын,
компыотердің: жұмыс істеу қабілетін (диагностика)
тексеретін программаларды (тест ирограммалары)
айтуға болады.
Сервистік программалар — әрбір адамның
операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін
программалар тобы.
Қолданбалы программалар арқылы біздер өз
есептерді шығарамыз. Мұндай программалар
"қосымшалар" (приложения) деп те аталады.
Қолданбалы программалар сан алуан, оларға
қарапайым программадан бастап күрделі есептерді
шығара алатътн қуатгы мамандандырылған жүйелерді
(мәтіндік продессор, графикалық редактор,
баспаханалық жүйелер т.б.), ғылыми мөселелерге
арналған жоне жалпы көпшілікке қызмет ету
кешендерін де жатқызуға болады.
- белгілі бір мамандық салалсында нақты есептер
шығара алатын программадар жиыны. Олар белгілі бір
мақсатта пайдаланылатын және әмбебап болып екіге
бөлінеді.
Әмбебап программалық жабдық тек бір
есепті шығарып қана қоймай, белгілі бір
мамандық саласында есеп жұмыстарын
түгел автоматтандыруды, немесе
ақпараттың белгілі бір түрлерін өңдеуді
түгел қамти алады. Әртүрлі ақпараттарды
өңдеуге мүмкіндік беретін әмбебап
программалық жасақтың негізгі түрлері
мыналар:
- мәтін редакторлары;
- графикалық редакторлар;
- электрондық кестелер;
- оқыту және ойнау программалары;
- ақпараттық жүйелер және т.б.
Мәтін редакторлары экранда мәтіндерді
түзетуге, қателерін уақытында табуға,
абзацтардың сол жақ, оң жақ шеттерін
туралауға, мәтіндерді дискілерде ұза қ уа қыт
сақтап, қажет болғанда бірден тауып алуға,
бірнеше алфавитті (латын, орыс, қазақ) қатар
пайдалануға, құжаттарды қағазға бірнеше
дана етіп басып шығаруға мүмкіндік береді.
Кең тараған мәтін редакторларына Місrosoft
Word, РаgеМаkег, Word Реrfect т.б. жатады.
Дербес ЭЕМ-дер кітап, журнал, газет, т.б.
шығаруда кең пайдаланылады.
Графиктік редакторлар графиктік ақпаратты
дайындау мен өңдеуге арналған программа
болып табылады. Олар өмірде жиі кездесетін
есептеу нәтижелерін график түрінде
шығаруда өте ыңғайлы. Оның үстіне
графикалық редакторлар бейнелерді әртүрлі
етіп - схемалар, сызбалар, суреттер ж әне т.б.
түрлерде бере алады.
Күрделі графикалық бейнелер тұрғызу кезінде түрлі-түрлі фигура
мен контурларды пайдаланып, олардың әрқайсысын әртүрлі
түстерге бояуға да болады. Осындай мүмкіндіктері бар графиктік
редакторларға Ms Раіnt, СоrеlDrаw, Grаf-іn-thе-Вох, PhotoShop,
AutoCad, РС Illustrator т.б. жатады.
Электрондық кестелер жүйесіндемиллионнан аса торлар (ұялар)
болады, олар пернелермен ақпаратты енгізу арқылы немесе формулалар
өрнегін есептеу нәтижесі бойынша компьютерге жазылады. Мұнда
кестелік мәліметтерді түзету, оларды дискілерде жазып сақтау, түрлендіру,
қағазға басып алу сияқты көптеген өрнектер өте жылдам орындалады.
Кең тараған электрондық кесте жүйелеріне Lotus 1-2-3, SuреrСаlс,
QuatroРго, Ехсеl сияқты программалар жатады.
Ойын программалары дербес ЭЕМ-дeрдeгі қызықты кез
келген жан әуестенетін топқа жатады. Дербес
компьютерлердің кеңінен тарауына да себепші болған
ойын программалары еді. Компьютерлік ойындар -
демалудың жаңа технологиясы. ЭЕМ-де ойнағанда
онымен шектен аса әуестенудің зиян екенін есте са қта ған
жөн.
Оқыту программалары оқу-үйрену сабақтарын
ұйымдастырады. Компьютерлер сабақ оқуда электронды қ
оқулық және тренажерлер түрінде, лабораториялық
аспап, әрі ақпараттық анықтамалық жүйе есебінде
кеңінен пайдаланылады.
Әмбебап программалық жабдықтың дамуының
арқасында күрделі шоғырландырылған (интегралданған)
жүйелержасалынып жатыр. Мұндай жүйелерге, мысалы,
конструкторлық жобалауды, электрондық тақшалар жасап
дайындауды, экономикалық және бухгалтерлік ж ұмыстарды
автоматтандыру істерін жатқызуға болады. Инженерлік
практикада қазір осындай мақсаттарға MatLab, MatCad, Еureka
сияқты программалық дестелер кеңінен қолданылып жүр.
Қолданбалы программалар арасындағы ерекше топқа
қолданбалы программаларды даярлаудың аспаптық
жабдықтары (инструментальные средства) жатады.
Аспаптық жабдықтар- басқа программалар мен
автоматтандырылған жүйелерді даярлау үшін
программалаушылар пайдаланатын программалар мен
программалық кешендер.
Дербес компьютерде кең тараған аспаптық жабдықтарға
VISUAL ВАSІС, TURBO РАSСАL, DELPHI, С++ және
ASSEMBLER сияқты программалау тілдері жатады. Бұл
тілдердің әрқайсысы белгілі бір мәселелер тобын шешуге
өте қолайлы.
Қазіргі кезде жасалынып жатқан программалар теледидар,
тоңазытқыш, шаңсорғыш тәрізді өндірістік өнімдер
санатына кіреді. Бұл программаларды жасау мен тарату -
өндірісті жүргізу заңдылықтарымен бірдей деңгейде
болады деген сөз.
БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖҮЙЕСІ, ПРОГРАММАЛАУ
ЖҮЙЕСІ — ЭЕМ-дегі бағдарламалау процесін
жүргізуге көмектесетін негізгі (базалық)
бағдарламалық жабдықтаманың бір бөлігі.
Бағдармалау жүйесінің құрамына: ЭЕМ-ге бағдарлама
құрып, компьютергеендіретін редактор; ендіру
тіліндегі бағдарламаны тікелей орындайтын
интерпретатор; бағдарламаны ЭЕМ-ге ендіру тілінен
машиналық тілге аударатын транслятор немесе
компилятор; бағдарламаны тексеріп, жөндейтін
үйлестіргіш (реттегіш); транслятордың жұмыс
процесі кезіндегі бас бағдарламаға біріктірілетін
қосалқы (көмекші) бағдарламалары бар трансляция
кезеңінің кітапханасы (ЭЕМ-нің сыртқы жадында
сақталынып тұратын бағдарламалар немесе
алгоритмдер жиынтығы); құрастырылған
бағдарламаны жүзеге асыру кезінде қажет болатын
машиналық тілдегі көмекші бағдарламалары бар
орындау кезеңінің кітапханасы; Бағдарламалау
жүйесінің қызметін тұтастай көрсететін монитор
енеді
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы ақпарат
ДЭЕМ – нің программалық жабдықтары туралы
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ­нің программалық жабдықтары
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалау
Программа
Пәндер