Гаж және оның картографиядағы маңызы
Презентация қосу
ГАЖ ЖӘНЕ ОНЫҢ
КАРТОГРАФИЯДАҒ
Ы МАҢЫЗЫ
ҚАЖЫГЕЛДИНА МАХАББАТ
ГК-407
ҚАРАСТЫРАТЫН
СҰРАҚТАР
1. ГАЖ дегеніміз не?
2. Мүмкіндіктері қандай?
3. ГАЖ класификациясы қандай?
4. Ақпаратты ГАЖ-ға қалай енгізеді?
5. ГАЖ-ға қандай мысал көрсетуге
болады?
ГАЖ – ҒАЛАМДА БОЛЫП
ЖАТҚАН БАРЛЫҚ
ҚҰБЫЛЫСТАР МЕН
НЫСАНДАРДЫ ТАЛДАУ
КАРТАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ЖАҢАШЫЛ КОМПЬЮТЕРЛІК
ТЕХНОЛОГИЯ
МУМКІНДІКТЕРІ
- берілген аумақтың картасын талдау мен
визуализациялауға толық мүкіндік алу
- карта жасау мен географиялық талдау
- статистикалық талдау жасау
- мәліметтер базасын сақтау және
олармен жұмыс істеу
- қоршаған ортадағы құбылыстар мен
жағдайларға болжам жасау
- басты факторлар мен себептерді және
олардың себеп-салдарын анықтау
- ағымдық шешімдерді жоспарлау
ГАЖ ДАМУЫ ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ 50 ЖЖ.
БАСТАЛЫП БҮГІНГІ КҮНІ ӨНДІРІСТЕ,
КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАДЫ.

1963-1971 жж.
Р. Томлисон
Канадада алғшқы
ГАЖ жасап
шығарған.
ГАЖ
Информати
ка

+
География = Картографи
я

+
Ақпараттық
жүйелер
ГАЖ
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Территорияның қамтылуына
байланысты

Ақпараттық модельдеу
саласының пәніне байланысты

Мәселелік бағытына қарай
Территорияның
қамтылуына
байланысты 

ғаламдық субаймақты
қ, жергілікті
(global GIS) (local GIS)
Субконтинен аймақты
талдық қ
(regional
GIS)
Ұлттық
АҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛЬДЕУ
САЛАСЫНЫҢ ПӘНІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ
жер қойнауын пайдаланушы
қалалық (муниципалды) ГАЖ
(urban GIS)

таулы-геологиялық ГАЖ

табиғатты қорғау ГАЖ
(environmental GIS)
КЕЗ-КЕЛГЕН ГАЖ-ДАҒЫ
ДЕРЕКТЕРДІ 5 ҮРДІС
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ:.

Енгізу

Манипуляция

Басқару

Сұраныс
Визуализациял
ау
АҚПАРАТТЫ ГАЖ-ҒА ЕНГІЗУ
ГАЖ МЫСАЛДАРЫ
НАЗАРЫҢЫЗҒА
КӨП РХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
Геодезиялық және картографиялық ГАЖ
Географиялық ақпараттық жүйе
ГАЖ Әскери салада пайдалану
Геоақпараттық жүйелер. MapInfo
ГАЖ - бен жұмысты ұйымдастыру
ГАЖ ақпараттық жүйесімен тан
Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
Сыртқы жүйелерден ақпаратты біріктіру
Мәліметтерді дайындау
Пәндер