Отбасы психологиясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Отбасы
Отбасы
психологиясы
психологиясы
О р ы н д а ғ а н : Д а ул е т б е ко в а А . Ж
О р ы н д а ғ а н : Д а ул е т б е ко в а А . Ж
Те кс е р г е н : Ко ш к и м б а е в а Р. Х
Те кс е р г е н : Ко ш к и м б а е в а Р. Х
“Адам баласының
“Адам баласыны жаман құ
ң жаман құллққы
ы
жаратылысынан
жаратылысынан емес емес ,,
өөскен орта, ккөөрген
скен орта, рген үүлгі,
лгі, өөнеге
неге
білетіндігінен....
білетіндігінен....
ККөөпшілікті адамшылдыққ
пшілікті адамшылды ққаа ттәәрбилеу
рбилеу
үүшін,
шін,
жас
жас буынды
буынды жа жаққсылап
сылап ттәәрбиелеу
рбиелеу
ққажет.’’
ажет.’’

Мухтар Ә
Мухтар Әуезов
уезов
• Н. Назарбаев “Ғасырлар тоғысында” еңбегінде “Тәрбиенің
түпкі мақсаты қоғамның нарықты қарым-қатынасқа көшу
кезінде саяси экономкалық және рухани дағдарыстарда жеңіп
шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасыр құрушы, іскер, өмірге
икемделген, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны
қалыптастыру” деген тұжырымдама жасаған.
ОТБАСЫ
дегеніміз не?
Отбасы
Отбасы дегеніміз
дегеніміз –– некелесуден,
некелесуден,
туыстыққ байланыстардан
туысты байланыстардан ттұұратын
ратын
шағғын
ша ын топтар, жеке өөмірді
топтар, жеке мірді
ұұйымдастыруды
йымдастырудың маңңызды
ң ма ызды формасы
формасы
жжәәне
не әәлеуметтік
леуметтік ққооғғамдасты
амдастыққ ттүүрі
рі
Отбасы құрамына қарай
• Нуклеарлы отбасы - БҰЛ ЕРЛІ-
ЗАЙЫПТЫЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
БАЛАЛАРЫ. ЕГЕР ОТБАСЫ БАЛАСЫЗ
БОЛСА, ОНДА МҰНДАЙ ОТБАСЫНЫҢ
ҚҰРАМЫ ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРМЕН
ШЕКТЕЛЕДІ.
• Кеңейтілген толық отбасы – БҰЛ АТА-
ӘЖЕЛЕРМЕН НЕМЕСЕ БАСҚА ДА
ТУЫСҚАНДАРЫМЕН
ТОЛЫҚТЫРЫЛҒАН ОТБАСЫ.
• Толық емес отбасы – БҰЛ АЖЫРАСУ НЕМЕСЕ
ҚАЙТЫС БОЛУ ЖАҒДАЙЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ
БІРЕУІНІҢ БОЛМАУЫ.
• Қызметі бойынша толық емес жанұя – БҰЛ
ҚҰРАМЫ ЖАҒЫНАН ФОРМАЛЬДІ ТҮРДЕ
ТОЛЫҚ ЖАНҰЯ. МҰНДА ЕРЛІ-
ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ БІРЕУІ ҮНЕМІ
ҚЫЗМЕТІН ОРЫНДАМАЙДЫ. МҰНЫҢ
СЕБЕПТЕРІ ТҮРЛІШЕ: АУЫР, АСҚЫН ҒАН
АУРУ, КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҰЗАҚ
УАҚЫТ ҮЙДЕ БОЛМАУ.
Отбасының
Ү йлену жүру
Бала
Танысу,
¥лы жол үүйі
¥лы жол йің нің
ңні
.
ң
табалдырығғынан
табалдыры ынан
басталады.
басталады.
Өнегелі отбасына т ә
Өнегелі отбасына тә нн
ққасиеттер?
асиеттер?
.
.

Өнегелі отбасы
“Тізесін бүгіп отырған инабатты әйел
көрікті,

Самай шашы ағарған баба көрікті,

Ақ сүтіне тойғыза тойғыза емізген ана
көрікті,

Үлкен шаңырақ үйдің қасына тігілген отау
үйі көрікті,

Өнегелі бала көрікті”
Қорқыт ата
Өнегелі балаға
тән
қасиеттер?
..

Өнегелі бала
Ананың ізін қыз
басар,
атаның ізін ұл
басар.
Әке асқар
ТАУ
Отбасының тірегі
ӘКЕ
Жақсының үлгісі -
жанып тұрған
шамдай.
Шешеннің сөзі - ағып
тұрған балдай .
АНА –– аағғып
АНА ып
жатқ
жат ан ббұұла
қан лақ
қ
Ана – жүрек, жүректі құдіретте.

жүрек,
Ана––тірек,
Ана жүректі
тіректі құдіретте.
құрметте,
Ана – тірек, тіректі құрметте,
Ана – шыңың, шыңыңа сағынып
Ана – шыңың, шыңыңа сағынып
жет.
жет.
үні
Ана––күкні
Ана ң,ңк,үк
ніүңні
ең өт өт
е табынып
табынып
БАЛА
жа ғасында ғ
ы құ ра қ
Балалы үй – БАЗАР,
Баласыз үй – қу
мазар
Жұмыс
Жұмыс үшін
үшін уақыт
уақыт
табыңыз,
табыңыз, бұл
бұл
табыстың
табыстың көзі.
көзі.
•КӨҢІЛ КӨТЕРУГЕ
УАҚЫТ
ТАБЫҢЫЗ, БҰЛ-
ЖАН ӘУЕНІ.
•Махаббатқа
уақыт табыңыз,
бұл- өмірдің
шынайы
қуанышы.
Достыққа
уақыт табыңыз,
бұл – бақыттың
көзі.
•Ойлануға
уақыт
табыңыз,
бұл құат
Ойын үшін
уақыт табыңыз,
бұл- жастықтың
құпиясы.
Армандауға уақыт
табыңыз, бұл-
жұлдыздарға
апарар жол.
Бала тәрбиесіне
уақыт табыңыз,ол
жарқын болашақ
жалғасы.
Назарлары ңыз ға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Девиантты мінез - құлық психологиясына қысқаша сипаттама
Мектеп жасына дейінгі балалар тобында психологтың жұмыс ерекшеліктері
Ж.Пиаже 1921-1922 жж.  Психиканың түрлі кезеңмен дамуы концепциясының авторы
Мектепке дейінгі мекемедегі психолог кабинеті
Психиканың түрлі кезеңмен дамуы концепциясының авторы
Тәрбие психологиясының басты міндеттері
ПРЕЗЕНТАЦИ ПСИХОЛОГ
Дерттің ауру адамға психологиялық әсері
«Ойынның педагогикалық мәні. Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалау ойыны»
Ж.Пиаже және оның мектебі
Пәндер