Сайтқа презентация қосу

Макарон өнімдерінің технологиясы

Тақырыбы: Макарон өнімдерінің технологиясы

Образец текста
– Второй уровень Макарон ө німдеріне жалпы сипаттама. Макарон ө німдері ең алуровень Третий ғ аш Азия елдерінде ертеден Четвертый уровень – белгілі болғ ан. Орта ғ асырларда неополитон саудагерлері » Пятый уровень макарон ө німдерін АҚ Ш-тан Италияғ а ә келген. Содан бастап Италия макарондардың Отаны атанғ ан. «макарон - италяндардың дә стү рлі тағ амы» деп атауғ а болады.

– Второй уровень Макарон кепкен соң, суытпай қапшыққа салуға  Третий уровень соң, суытпай болмайды. Біріншіден, оның температурасы жоғары,  Макарон кепкен қапшыққа уровень – Четвертый салуға болмайды. екіншіден оның әр қабатындағы ылғалдылығы әр түрлі.  Біріншіден, оның температурасы » Пятый уровень Сондықтан, кептірілген соң макаронды біраз уақыт  жоғары, екіншіден оның әр тыныштық жағдайда салқындату керек. Бұл кезде оның  қабатындағы ылғалдылығы әр түрлі. Сондықтан, кептірілген ішкі қабаттарындағы ылғалдылығы сыртқы  соң макаронды біраз уақыт қабаттарына қарай ығысып, осы екі қабаттың арасында  тыныштық жағдайда қарама­қарсы кернеу күштер теңеледі. Кептіру ең  салқындату керек. Бұл кезде оның ішкі қабаттарындағы жауапты және ұзаққа созылатын процесс. Егер  ылғалдылығы сыртқы макаронды жасап шығару процесі 50 минутқа созылатын  қабаттарына қарай ығысып, осы болса, қысқа кесілген макарондарды 1 сағатқа дейін  екі қабаттың арасында қарамақарсы кернеу күштер теңеледі. кептіреді, ал ұзын макарондарды кептіру 2 сағатқа дейін  Кептіру ең жауапты және ұзаққа созылады да, осыған сай барлық кететін уақыттың 95­ созылатын процесс. Егер 98% алады.   макаронды жасап шығару
процесі 50 минутқа созылатын болса, қысқа кесілген макарондарды 1 сағатқа дейін кептіреді, ал ұзын макарондарды кептіру 2 сағатқа дейін созылады

– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

XVIII ғ. Италияда, Францияда макарон өнімдері өндірісте механикалық престерімен шығарыла бастады. Қазақстан үшін макарон өнімдерін шығару жаңа сала.

Образец текста
Кептірілген макарондар МемСТ 87592 «макарон өнімдері,техникалық шарттар» стандартына сәйкес, жылу берілмейтін қоймаларда, өзінің сапасын төмендетпей ұзақ сақтауға жарамды болу керек. Бұл стандарт бойынша макарон өнімдерінің ылғалдылығы он үш проценттен жоғары болмау керек. Осы ылғалдылыққа дейін макаронның әр килограмынан ек жүз грамм суды ұшырыпжіберукерек.

– Второй уровень

Третий уровень

– Четвертый уро » Пятый уров

Образец текста
– Второй уровень Макарон ө німдері жақ сы сақ талады. Третий уровень Олардың кө птеген тағуровень жә не – Четвертый амдар гарнирлер дайындауғ а уровень » Пятый болады. Макарон ө німдерінің тағ амдық құ ндылығ ы жоғ ары. Олардың құ рамына белоктар 9-11,8 пайыз, кө мірсулар 70-75 пайыз, майлар 0,92,7 пайыз, клетчатка, минералды заттар кіреді. 100 г ө німнің энергетикалық құ ндылығ ы 330-340 ккал тең .

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Образец текста

Энергетикалық құндылығы шамамен 100 г шаққ анда Третий уровень – Четвертый уровень 1,5*103 кДж құрайды. Тағ»амдық құндылығы ұн сорты Пятый уровень байытқыш қоспаларға байланысты. Макарон өнімдерін өндірісінің даму бағыттарының бірі амин қышқ ылы, витаминдер және минералды заттар құрамы теңестірілген өнімдер құру болып табылады.
– Второй уровень

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Макарон ө німдері тек бидай ұ нынан жасалады. Олар құ рғ ақ кү йінде, құ рылысы тығ ыз, берік уровень – Второй болғ андық тан, ішінде тез бұ зылып кететін су сү йгіш заттар немесе қ оспалар жоқ Третий тағ амды болғ андық тан, ө зінің дә мдік жә неуровень қ қ асиеттерін – Четвертый уровень тө мендетпей, бір жылдан артық уақ ыт сақ талады. » Пятый уровень Макарон ө німдерінің негізгі қ асиеттеріне: Ішіндегі минералды заттар аз, ал белок тағ ы басқ а құ нарлы заттарды кө п ұ стайтын сапалы бидай ұ нынан істейтін болғ андық тан, олардың тағ амдық құ ндылығ ы жоғ ары; Қ ара жұ мыс істейтін адамдар ү шін оның белоктары мен кө мірсулардың сің імділігі жоғ ары; Тағ амды дайындаудың жең ілдігі жә не тез пісетіндігі; Тағ ам пісіруге алынғ ан суда ө те аз еріп,шығ ып кетпейтіндігі жатады.

Образец текста

Ылғалдығы он үш проценттен жоғары макарондарды қапшыққа қаптауға болмайды, ал оны өте кептіріп жіберуге де болмайды,онда бір өлшем макарон – Второй уровень жасауға кететін ұнның мөлшері нормадан артық ысырап болады. Кептіргіш қондырғыдан шыққан соң макарондар кеуіп болғанша кебу процесі Третий уровень жалғаса түседі. Сондықтан кептіру процесін оның ылғалдылығы 13,5-14,0 – Четвертый уровень проценке дейін тоқтатады. Қалған 0,5-1,0 процент ылғал олар суып, ылғалдығы тұрақтану» Пятый уровень үшін керек. Егер макарондарды өте ұзақ уақыт суытсақ ол өңезденіп, қышқылданып, стандарт талабына сай келмейтін болып кетеді. Сондықтан кептіру процесі макаронды тек керекті ылғалдыққа дейін ғана кептіріп, мықты, ішінде сынығы, ұнтағы өте аз, шыны, қышқылдығы, ылғалдығы стандартқа сай өнім алуды қамтамасыз ететін шекке дейін жүргізіледі. Олар кепкенде ылғалдылығы 29-31%-тен 13,5%-ке дейін төмендейді.Егер шикі макарон өнімдері серпімді- созылғыш болатын болса, сол қасиеттерін олар ылғалдылығы жиырма процентке дейін төмендегенше сақтайды. Сонда олар алдымен серпімді- шымыр түрге көшіп әбден кепкен соң шымыр затқа айналады. Макарон өнімдерінің ылғалдығы төмендеп ,кебуіне байланысты, олардың ұзындық өлшемдері мен көлемдері біраз төмендеп ,ұзындығы сегіз процентке дейін қысқарады. Егер макаронды ақырындап кептірсек ,осы қысқару процесі кептірудің басынан аяғына дейін созылады. Осы қысқару процесі, ондағы ылғалдылықтың төмендеуімен қатар жүреді, яғни олардың арасында тура пропорциялық қатынас бар. Егер макарон өнімдерін жоғары температурада өте тез кептіретін болсақ,кептірудің алғашқы минуттарында қысқару тез жүріп,оның ылғалдылығы төмендеген сайын, қысқарудың қарқыны бәсеңдейді.

Образец текста

Образец текста


Макарон ө німдерін шығ ару процесі: Второй уровень шикізат пен суды дайындау; Третий уровень шикізат пен суды ө лшеу; – Четвертый уровень » Пятый уровень қ амыр илеу; қ амырды қ ысып сығ ымдау, престеу; ө німдерді қ алыптау; ө німдерді бө лу; кептіру; тұ рақ тандыру, суыту; жіктеу, сортау жә не қ аптау; оларды сақ тау процесінен тұ рады

Образец текста
Өнімдерді кептіру. Мақсаты формасын қалыптастыру және микроорганизмдердің Третий уровень өнуін тоқтату. Бұл технологиялық процестің ұзақ және жауапты сатысы. – Четвертый уровень
» Пятый уровень

– Второй уровень

Макарон өндірісінде ауамен қанықтырылған макарон өнімдерін кептіруде конвективті кептіру қолданылады. Кептірілген өнімдерді салқындату. Бұл процес жоғары температураны қаптау бөлімінің ауа температурасымен теңестіру үшін керек. Егер макарон өнімдерін салқындатусыз қаптаса, онда қапта ылғал пайда болады, ол қапталған өнімдердің массасының төмендеуіне әкеледі.

Қ амырды араластыратын машинаның ішінде ұ н мен таза су – Второй уровень араластырылып, қ амыр жасалынады. Кейін ол арнайы қ алыптаманың ішінде қ ажет пішіндерге б лініп, кептіріледі, салқ ындатылады. ө Третий уровень

Образец текста

– Четвертый уровень » Пятый уровень

Сақтау температурасы буып макарон сақтау үшін оңтайлы температура – Второй С 20-22 ° уровень Макарон ашылмаған пакетте болса, үйде бір жылға дейін, бірақ тек Третий уровень температурада аз ылғалдылық құрғақ, қараңғы жерде 25 градусқа дейін – Четвертый уровень сақтауға болады. Орау макарон ашылған болса, ол тығыз қақпағы бар » Пятый уровень пластикалық немесе шыны ыдыста орналастыру арқылы сақтауға болады .

Образец текста

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень Қорытынды. – Четвертый уровень Қорытылай келсек, макарон бұйымдары » Пятый уровень басқаларға қарағанрда біршама басымдылыққа ие, аса маңызды тағамдық өнім: 1. сақтау ұзақтығы -1 жыл, сапасын жоғалтпастан; 2. дайындау тез және қарапайым; 3. тағамдық құндылығы аса жоғары (100 г құрғақ өнімнен дайындалған тағам – адам ағзасына бір тәулік бойы қажетті ақуыз бен көмірсулардың 10% қанағаттандырады); 4. макарон өнімдерінің тағамдық заттарының, ақуыздары мен көмірсуларының көп екендігі анықталған.

Образец текста
– Второй уровень

Назарларың ызғ а рахмет!!!
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень
Назарларыңызға рахмет!!!


Пән: Өнеркәсіп, ӨндірісПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь