Сайтқа презентация қосу

Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2. Қи микрофлорасының сандық құрамы. Қидағы микробиологиялық үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ АГРАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ «ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯ» КАФЕДРАСЫ

БӨЖ
1. Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2. Қи микрофлорасының сандық құрамы. Қидағы микробиологиялық үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу.
 

Орындаған :Сарқытов А.А Тексерген :Омарбеков Е.О

Жануарларды сойып, терісін сыпырып алған соң оның құрамынд ағы белоктар, майлар, фе рменттер мен сулар микроорганизмдердің дамуына қолайлы мүмкіндік беріп, тері ұлпасының бет жағындағы, сондай-ақ ішкі қабатындағы белокты бөлігін бүлдіреді. Теріде әрқашанда белгілі мөлшерде микроорганизмдер кездеседі. Жас терінің 1г бөлігінде ондаған, тіпті жүздеген миллион микробтар болуы мүмкін. Әсіресе лас теріде микроб көп, 1г қида 43 млн микроб болатындығы дәлелденген. Терідегі микрофлора алуан түрлі. Мұнда 00 градусқа жуық температурада дамитын миророганизмдер де, 10-150 градустан төмен температурада тіршілік ететіндері де болады. Соның біреуі (аэробты) ауа енгенде ғана дамиды, ал екінші біреуіне (анаэробты) өсіп-өнуі үшін ауаның енуі міндетті емес. Бактериялар өзінің тіршілік әрекетінде теріні ыдырат ад ы, д ерманың жә не онд ағы жасуша эл ементтерін ің құрылымын бұзады, ал мұның өзі тері ұлпасының сапасын кемітіп, жүннің байланысын әлсіретеді. Қолайлы температура жағдайында, ылғал жеткілікті болғанда бұл бактериялар тез арада өсіп-өнеді. Олардың бүлдіру әрекеті әуелі тері бетінде басталып, оның терең қабатына жайылады, сөйтіп шіріген иіс шығарады. Мұндай процесті шіріп ыдырау немесе шіру деп атайды.

Б а к т е р и я л а р б ө л г е н ф е р м е н т т м ұ н ы ң ө з і ш і р у м е н а я қ т а л а б а я у л а т п а с а , о н д а т е р і т е з қ а с и е т і н , я ғ н и б ү л і н г е н т е р і н і ү л п і л д е к ж ү н д і а ң т е р і с і н і ң т о б о с а п қ а л у п р о ц е с і ж е д е л ж ү р і л д е р к е з і н д е , д ұ р ы с ж ү р г і з у д і ң ж ү н д і а ң т е р і л е р і н і ң т а у а р л ы қ

е р д і ң ә с д ы . Е г е р а р а д а қ ұ е ш қ а н д а р л ы қ а б а е д і . С о н м а ң ы з д ы с а п а с ы н

е р і н е н т е р і н і ң ұ л п а , ж а с у ш а л а р ы б ү л і н е д і , а в т о л и з ж ә н е ш і р у п р о ц е с т е р і н д е р к е з і н д н ы н ж о я д ы . О с ы н д а й п р о ц е с т е р д і ң н ә т и ж е с і й т е х н о л о г и я л ы қ а м а л д а р м е н қ а л п ы н а к е л т і т ы ж ұ қ а , е м і з і к т і қ а б а т ы қ а л ы ң б о л а т ы н с е д ы қ т а н м а м ы қ т ы ү л п і л д е к ж ү н д і ж а н у а р л а р л ы ғ ы а с а ж о ғ а р ы б о л ы п с а н а л а д ы . О с ы ғ ы л ы қ о р ғ а у я ғ н и а л ғ а ш қ ы ө ң д е у і с - ш а р а л а р ы н ж қ а р а с т ы р ы л ғ а н .

е н р б т м ү

н е м е т о қ д е т у м ү е п т і е р і с и б а з е г е

с т е м

е а в т о л и з г е ұ ш ы р а й д ы д а , а т п а с а н е м е с е б а р ы н ш а р і н і ң ө з г е р г е н с а п а л ы қ к і н е м е с . Ә с і р е с е м а м ы қ т ы о н д а ғ ы ж ү н т а л ш ы қ т а р ы н ы ң і н а л ғ а ш қ ы ө ң д е у ш а р а л а р ы н я н д а м а д а м а м ы қ т ы - ү л п і л д е к а с ы р у д ы ң ғ ы л ы м и н е г і з д е р і

Тері бетіне түк, май және май бездерінің өзектері шығады. Сау мал терісінің қабатында микробтар түк ұясында және өзектерде болады. Шел қабық стерилды, оның бетіне микробтар мал терісін сыдырғанда және теріні өңдеу кезінде түседі.

Ыдырау процесі терінің ластанған, бүлінген, бүктелген жерлерінен басталады. Осындай жерлерден протеолитты мезофилды бактериялардың 20-ға жуық түрі болады. Без өзектері және түк ұясы арқылы микробтар тканға өтеді. Егер орта әлсіз сілтілі болса, онда олар өте тез дамиды. Ткандар ыдырай бастағанын тері түсінің өзгеруіне, шірік иісіне қарай анықтауға болады.

Теріні сылып алғаннан кейін біраздан кейін теріде ферменттік процестер АВТОЛИЗ басталады

қидан Жас тері
микрофлорасы ластанады Сойыған кездегі қолданылға н заттардан

судан

топырақтан ауадан

Теріде болатын микроорганизмдер құрамы әр түрлі болады.Микробтардың шар тәрізді, таяқша тәрізді формалары,саңырауқұлақтар, аэробтар,анаэробтар кездеседі

Зең басу – ылғал,салқын,жақсы желдетілмейтін үйлерде байқалады.Шала кептірілген тері шелінің бетінде, кейде эпидермис бетінде зең саңырауқұлақтарының майда колониялары пайда болады.Протеолиттік ферменттер әсерінен ткань белоктары ыдырайды,соның салдарынан терінің беріктігі ж/е басқа қасиеттері кемиді

Шіри ыдырау – Эпидермис жағынан да,шел қабық жақтан да басталады.Микробтар тері ылғалдығы 35% кезінде дамиды.Микробтар тері қабатына терең бойлаған сайын эпидермис шырыштанады ж/е ыдырайды,түк ұясынан тез жұлынады.

Тұзды дақ – жоғары температурада күшті ылғалды жағдайда үйде ылғалдай тұздалған теріде майда,пішінсіз,қызыл не қоңыр түсті дақ пайда болады.Бұндай дақтардың себептері анықталмаған.Тұзды дақ орналасқан жерде колланған талшықтары ісінеді ж/е талшықты құрылысынан айырылады

Теріні консервілеу. Өнеркәсіптік өңдеуге жіберілген тері алғашқы құрылысын және өзіне тән қасиеттерін сақтауы керек. Тері осы қалпында қалу үшін тері салқындысымен консервілеу керек. Тері консервілеудің бірнеше әдісі бар, олардың барлығы микробтар дамуына жол бермеуге бағытталған

Тұздау. Теріні консервілеудің ең көп таралған әдісі. Натрий хлориді теріде ылғал мөлшерін кемітеді. Осмостық қысымды арттырады, соның арқасында микробтар дамуына қолайсыз жағдай туғызады. Тұздаудың ылғал және құрғақ түрлері бар.

Ылғалдай тұздап консервілеу – теріні жәйіп не алдын ала тұздықтау. Теріні ортасы бітеу сөреге тұздағанда теріні шелін жоғары қаратып жаяды. Содан кейін оған натрий хлоридін себеді, сөйтіп сөренің биіктігі 1-1,5 метрге жеткенше бірінің үстіне бірін салып үйеді. Тері осындай сөреде 5 – 7 күн тұздалады.

Құрғақтай тұздап консервілеуге ылғалдай тұздап консервілеу мен кептіру кіреді. Алдымен теріні тұздайды, бірінің үстіне бірін салып үйіп, үш тәулік осы күйінде қалдырады. Тері бетіндегі натрий хлоридін тазартқаннан кейін теріні шел жағын жоғары қаратып іліп кептіреді. Теріні осы әдістің технологиясын бұлжытпай орындағанда тері жақсы сақталады, бұзылмайды.

Ж ү н м и к р о фл о р а с ы
Жүн бетінде әрдайым микробтар көп, әсіресе Bac.mesentericus,Bas.cereus көп, аммонификаторлар кератинды ыдыратып жүн талшықтарын жарамсыз етеді Мик-қ процестер дамуын және жүннің бүлінуін тоқтату үшін жүнді тенде, ағаш сөрелерде, құрғақ және жақсы желденетін қойма, үйде сақтау керек. Pseudomonas indofera-ның әсерінен жүннің түсі өзгереді. Шіріген жүн талшық қатарының беріктігі төмендейді.

Қи микробиологиясы. Қида көп органикалық заттар болады, осыған байланысты қида микроорганизмдер дамуына өте қолайлы жағдай туады. Микробтар қидың қоректік заттарын пайдаланумен қатар оны қалыптастырады. Микробтар тіршілік әрекетінің арқасында қи органикалық тыңайтқышқа айналады.

Қиды мал астынды сақтау. Қи мал астында тығыздалады, анаэробты жағдай туғызады, онда микробиологиялық процесс баяу жүреді. Бұл жағдайда қида пайдалы заттар көп сақталады, соның арқасында қи жақсы органикалық тыңайтқышқа айналады. Қиды осылай сақтағанда қи ыдырайды. Қора ауасында аммиак және басқа газдар көбейеді, бұлар малдың сілекей қабықтарын ісіндіреді және сөйтіп малға инфекция түсуіне мүмкіндік туады.

Тығыз сақтау – қи қоймасына қатарлап салып үйеді,тығыздайды. Қи үйіндісінде анаэробты жағдай туады, онда микробиологиялық процесс баяу жүреді және температура сәл көтеріледі.бұндайда қида байилла ж/е актиномициттер аз болады

Борпылдақ сақтау. Қиды борпылдақ етіп салады, бұл аэробты жағдай туғызады және микробиологиялық процестің қауырт жүруіне әсер етеді. Аммонификаторлар белокты аммиакқа дейін ыдыратады. Уробактериялар мочевинаны ыдыратқанда да аммиак түзіледі. Аммиак нитрофикаторларға қорек болады, олар аммиакты нитриттер мен нитраттарға дейін тотықтырады.

Пайдаланылған әдебиеттер
1.Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік құрал). Микробиология кафедрасы-ның профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. – 176 б. 2.Ветеринариялық санитариялық микробиология.,, Б.Т.Толысбаев, К.Б. Бияшев, Р.Ж. Мықтыбаев.Алматы 2008 3.kk.wikipedia.org

Назарларыңызға рахмет!!!


Пән: Өнеркәсіп, ӨндірісПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь