Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2. Қи микрофлорасының сандық құрамы. Қидағы микробиологиялық үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДА ҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
АГРАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ «ВЕТЕРИНАРИЯЛЫ Қ САНИТАРИЯ» КАФЕДРАСЫ

БӨЖ
1. Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері –
ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау.
2. Қи микрофлорасының сандық құрамы. Қидағы
микробиологиялық үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу.

Орындаған :Сарқытов А.А
Тексерген :Омарбеков Е.О
Ж А Н УА РЛ А РД Ы С О Й Ы П , Т Е Р І С І Н С Ы П Ы Р Ы П А Л Ғ А Н С О Ң О Н Ы Ң
Қ Ұ РА М Ы Н Д А Ғ Ы Б Е Л О К ТА Р, М А Й Л А Р, Ф Е Р М Е Н Т Т Е Р М Е Н С УЛ А Р
М И К Р О О Р ГА Н И З М Д Е РД І Ң Д А М У Ы Н А Қ О Л А Й Л Ы М Ү М К І Н Д І К
БЕРІП, ТЕРІ ҰЛПАСЫНЫҢ БЕТ ЖАҒЫНДАҒЫ, СОНДАЙ-АҚ ІШКІ
ҚАБАТЫНДАҒЫ БЕЛОКТЫ БӨЛІГІН БҮЛДІРЕДІ. ТЕРІДЕ
Ә Р Қ А Ш А Н Д А Б Е Л Г І Л І М Ө Л Ш Е РД Е М И К Р О О Р ГА Н И З М Д Е Р
КЕЗДЕСЕДІ. ЖАС ТЕРІНІҢ 1Г БӨЛІГІНДЕ ОНДА ҒАН, ТІПТІ
Ж Ү З Д Е Г Е Н М И ЛЛ ИОН М И К РОБ ТА Р Б ОЛУ Ы М ҮМ К І Н. ӘС І Р Е СЕ
ЛАС ТЕРІДЕ МИКРОБ КӨП, 1Г ҚИДА 43 МЛН МИКРОБ
Б О Л А Т Ы Н Д Ы Ғ Ы Д Ә Л Е Л Д Е Н Г Е Н . Т Е Р І Д Е Г І М И К Р О Ф Л О РА А Л УА Н
Т Ү РЛ І . М Ұ Н Д А 0 0 Г РА Д У С Қ А ЖУ Ы Қ Т Е М П Е РАТ У РА Д А Д А М И Т Ы Н
М И Р О Р О ГА Н И З М Д Е Р Д Е , 1 0 - 1 5 0 Г РА Д У С ТА Н Т Ө М Е Н
Т Е М П Е РА Т У РА Д А Т І Р Ш І Л І К Е Т Е Т І Н Д Е Р І Д Е Б О Л А Д Ы . С О Н Ы Ң
Б І Р Е У І ( АЭ РО Б Т Ы ) АУА Е Н Г Е Н Д Е ҒА Н А Д А М И Д Ы , АЛ Е К І Н Ш І
Б І Р Е У І Н Е ( А Н АЭ РО Б Т Ы ) ӨС І П - ӨН У І ҮШ І Н АУА Н Ы Ң Е Н У І
МІНДЕТТІ ЕМЕС. БАКТЕРИЯЛАР ӨЗІНІ Ң ТІРШІЛІК
Ә Р Е К Е Т І Н Д Е Т Е Р І Н І Ы Д Ы РА ТА Д Ы , Д Е Р М А Н Ы Ң Ж Ә Н Е О Н Д А Ғ Ы
Ж А С У Ш А Э Л Е М Е Н Т Т Е Р І Н І Ң ҚҰ Р Ы Л Ы М Ы Н Б Ұ З А Д Ы , А Л М Ұ Н Ы Ң
ӨЗІ ТЕРІ ҰЛПАСЫНЫҢ САПАСЫН КЕМІТІП, Ж ҮННІ Ң
Б А Й Л А Н Ы С Ы Н Ә Л С І Р Е Т Е Д І . Қ О Л А Й Л Ы Т Е М П Е РА Т У РА
ЖАҒДАЙЫНДА, ЫЛҒАЛ ЖЕТКІЛІКТІ БОЛ ҒАНДА Б ҰЛ
Б А К Т Е Р И Я Л А Р Т Е З А РА Д А Ө С І П - Ө Н Е Д І . О Л А РД Ы Ң Б Ү Л Д І РУ
Ә Р Е К Е Т І ӘУ Е ЛІ Т Е Р І Б Е Т І Н Д Е БАС ТАЛ Ы П, О НЫ Ң Т Е Р Е Ң
Қ А Б А Т Ы Н А Ж А Й Ы Л А Д Ы , С Ө Й Т І П Ш І Р І Г Е Н И І С Ш Ы Ғ А РА Д Ы .
М Ұ Н Д А Й П Р О Ц Е С Т І Ш І Р І П Ы Д Ы РАУ Н Е М Е С Е Ш І РУ Д Е П
АТА ЙД Ы .
Б А К Т Е Р И Я Л А Р Б Ө Л Г Е Н Ф Е Р М Е Н Т Т Е Р Д І Ң Ә С Е Р І Н Е Н Т Е Р І Н І Ң Ұ Л П А , Ж А С У Ш А Л А Р Ы Б Ү Л І Н Е Д І , Н Е М Е С Е А В Т О Л И З Г Е
Ұ Ш Ы Р А Й Д Ы Д А , М Ұ Н Ы Ң Ө З І Ш І Р У М Е Н А Я Қ Т А Л А Д Ы . Е Г Е Р А В Т О Л И З Ж Ә Н Е Ш І Р У П Р О Ц Е С Т Е Р І Н Д Е Р К Е З І Н Д Е Т О Қ Т А Т П А С А
Н Е М Е С Е Б А Р Ы Н Ш А Б А Я У Л А Т П А С А , О Н Д А Т Е Р І Т Е З А Р А Д А ҚҰ Н Ы Н Ж О Я Д Ы . О С Ы Н Д А Й П Р О Ц Е С Т Е Р Д І Ң Н Ә Т И Ж Е С І Н Д Е Т Е Р І Н І Ң
Ө З Г Е Р Г Е Н С А П А Л Ы Қ Қ А С И Е Т І Н , Я Ғ Н И Б Ү Л І Н Г Е Н Т Е Р І Н І Е Ш Қ А Н Д А Й Т Е Х Н О Л О Г И Я Л Ы Қ А М А Л Д А Р М Е Н Қ А Л П Ы Н А К Е Л Т І Р У
М Ү М К І Н Е М Е С . Ә С І Р Е С Е М А М Ы Қ Т Ы Ү Л П І Л Д Е К Ж Ү Н Д І А Ң Т Е Р І С І Н І Ң Т О Р Л Ы Қ А Б А Т Ы Ж ҰҚ А , Е М І З І К Т І Қ А Б А Т Ы Қ А Л Ы Ң
Б О Л А Т Ы Н С Е Б Е П Т І О Н Д А Ғ Ы Ж Ү Н Т А Л Ш Ы Қ Т А Р Ы Н Ы Ң Б О С А П Қ А Л У П Р О Ц Е С І Ж Е Д Е Л Ж Ү Р І Л Е Д І . С О Н Д Ы Қ Т А Н М А М Ы Қ Т Ы
Ү Л П І Л Д Е К Ж Ү Н Д І Ж А Н У А Р Л А Р Т Е Р І С І Н А Л Ғ А Ш Қ Ы Ө Ң Д Е У Ш А Р А Л А Р Ы Н Д Е Р К Е З І Н Д Е , Д Ұ Р Ы С Ж Ү Р Г І З У Д І Ң М А Ң Ы З Д Ы Л Ы Ғ Ы
А С А Ж О Ғ А Р Ы Б О Л Ы П С А Н А Л А Д Ы . О С Ы Ғ Ы Л Ы М И Б А Я Н Д А М А Д А М А М Ы Қ Т Ы - Ү Л П І Л Д Е К Ж Ү Н Д І А Ң Т Е Р І Л Е Р І Н І Ң Т А У А Р Л Ы Қ
С А П А С Ы Н Қ О Р Ғ А У Я Ғ Н И А Л Ғ А Ш Қ Ы ӨҢ Д Е У І С - Ш А Р А Л А Р Ы Н Ж Ү З Е Г Е А С Ы Р У Д Ы Ң Ғ Ы Л Ы М И Н Е Г І З Д Е Р І Қ А Р А С Т Ы Р Ы Л Ғ А Н .
Тері бетіне түк, май және май бездерінің
өзектері шығады. Сау мал терісінің
қабатында микробтар түк ұясында және
өзектерде болады. Шел қабық стерилды,
оның бетіне микробтар мал терісін
сыдырғанда және теріні өңдеу кезінде
түседі.
Ы Д Ы РАУ П Р О Ц Е С І
Т ЕР ІН ІҢ Л АС ТАН ҒАН ,
БҮЛІНГЕН,
БҮКТЕЛГЕН
Ж ЕРЛ ЕР ІН ЕН
БАС ТАЛ АДЫ .
О С Ы Н Д А Й Ж Е РЛ Е РД Е Н
ПРОТЕОЛИТТЫ
МЕЗОФИЛДЫ
БАК Т ЕР И Я Л А РДЫ Ң 2 0 -
ҒА ЖУЫҚ ТҮРІ
БОЛАДЫ . БЕЗ
ӨЗЕКТЕРІ ЖӘНЕ ТҮК
ҰЯСЫ АРҚЫЛЫ
МИКРОБТАР ТКАНҒА
ӨТЕДІ. ЕГЕР ОРТА
ӘЛСІЗ СІЛТІЛІ
БОЛСА, ОНДА ОЛАР
ӨТЕ ТЕЗ ДАМИДЫ.
Т К А Н Д А Р Ы Д Ы РА Й
БАСТАҒАНЫН ТЕРІ
ТҮСІНІҢ ӨЗГЕРУІНЕ,
Ш І Р І К И І С І Н Е Қ А РА Й
А Н Ы Қ ТАУ Ғ А Б ОЛ А Д Ы .
ТЕРІНІ СЫЛЫП АЛҒАННАН КЕЙІН БІРАЗДАН КЕЙІН
ТЕРІДЕ ФЕРМЕНТТІК ПРОЦЕСТЕР АВТОЛИЗ БАСТАЛАДЫ

қида
н судан
Жас тері
микрофлорас
ы ластанады
Сойыған
кездегі
қолданыл топырақта
ған ауада н
заттарда н
н
Теріде болатын
микроорганизмдер құрамы
әр түрлі
болады.Микробтардың шар
тәрізді, таяқша тәрізді
формалары,саңырауқұлақта
р,
аэробтар,анаэробтар кездеседі
Зең басу – ылғал,салқын,жақсы Шіри ыдырау – Эпидермис
желдетілмейтін үйлерде жағынан да,шел қабық
байқалады.Шала кептірілген тері жақтан да
шелінің бетінде, кейде эпидермис басталады.Микробтар тері
бетінде зең саңырауқұлақтарының ылғалдығы 35% кезінде
майда колониялары пайда дамиды.Микробтар тері
болады.Протеолиттік ферменттер қабатына терең бойлаған
әсерінен ткань белоктары сайын эпидермис
ыдырайды,соның салдарынан терінің шырыштанады ж/е
беріктігі ж/е басқа қасиеттері кемиді ыдырайды,түк ұясынан тез
жұлынады.
Тұзды дақ – жоғары температурада күшті
ылғалды жағдайда үйде ылғалдай тұздалған
теріде майда,пішінсіз,қызыл не қоңыр түсті дақ
пайда болады.Бұндай дақтардың себептері
анықталмаған.Тұзды дақ орналасқан жерде
колланған талшықтары ісінеді ж/е талшы қты
құрылысынан айырылады
Теріні консервілеу. Өнеркәсіптік өңдеуге
жіберілген тері алғашқы құрылысын және өзіне
тән қасиеттерін сақтауы керек. Тері осы
қалпында қалу үшін тері салқындысымен
консервілеу керек. Тері консервілеудің бірнеше
әдісі бар, олардың барлығы микробтар дамуына
жол бермеуге бағытталған
Тұздау. Теріні Ылғалдай тұздап Құрғақтай тұздап
консервілеудің консервілеу – теріні жәйіп консервілеуге ылғалдай
ең көп таралған не алдын ала тұздықтау. тұздап консервілеу мен
әдісі. Натрий Теріні ортасы бітеу сөреге кептіру кіреді. Алдымен
хлориді теріде тұздағанда теріні шелін теріні тұздайды, бірінің
ылғал мөлшерін жоғары қаратып жаяды. үстіне бірін салып үйіп, үш
кемітеді. Содан кейін оған натрий тәулік осы күйінде
Осмостық хлоридін себеді, сөйтіп қалдырады. Тері бетіндегі
қысымды сөренің биіктігі 1-1,5 натрий хлоридін
арттырады, метрге жеткенше бірінің тазартқаннан кейін теріні шел
соның үстіне бірін салып үйеді. жағын жоғары қаратып іліп
арқасында Тері осындай сөреде 5 – 7 кептіреді. Теріні осы әдістің
микробтар күн тұздалады. технологиясын бұлжытпай
дамуына орындағанда тері жақсы
қолайсыз жағдай сақталады, бұзылмайды.
туғызады.
Тұздаудың
ылғал және
құрғақ түрлері
бар.
ЖҮН МИКРОФЛОРАСЫ
Жүн бетінде әрдайым микробтар көп, әсіресе
Bac.mesentericus,Bas.cereus көп,
аммонификаторлар кератинды ыдыратып жүн
талшықтарын жарамсыз етеді

Мик-қ процестер дамуын және жүннің бүлінуін
тоқтату үшін жүнді тенде, ағаш сөрелерде,
құрғақ және жақсы желденетін қойма, үйде
сақтау керек.
Pseudomonas indofera-ның әсерінен жүннің түсі
өзгереді. Шіріген жүн талшық қатарының
беріктігі төмендейді.
Қи микробиологиясы. Қида көп
органикалық заттар болады, осыған
байланысты қида микроорганизмдер
дамуына өте қолайлы жағдай туады.
Микробтар қидың қоректік заттарын
пайдаланумен қатар оны
қалыптастырады. Микробтар тіршілік
әрекетінің арқасында қи органикалық
тыңайтқышқа айналады.
Қиды мал астынды сақтау. Қи мал
астында тығыздалады, анаэробты
жағдай туғызады, онда
микробиологиялық процесс баяу
жүреді. Бұл жағдайда қида пайдалы
заттар көп сақталады, соның
арқасында қи жақсы органикалық
тыңайтқышқа айналады. Қиды
осылай сақтағанда қи ыдырайды.
Қора ауасында аммиак және басқа
газдар көбейеді, бұлар малдың
сілекей қабықтарын ісіндіреді және
сөйтіп малға инфекция түсуіне
мүмкіндік туады.
Тығыз сақтау – қи қоймасына қатарлап
салып үйеді,тығыздайды. Қи үйіндісінде
анаэробты жағдай туады, онда
микробиологиялық процесс баяу жүреді
және температура сәл көтеріледі.бұндайда
қида байилла ж/е актиномициттер аз болады
Борпылдақ сақтау. Қиды борпылдақ етіп салады, бұл
аэробты жағдай туғызады және микробиологиялық
процестің қауырт жүруіне әсер етеді. Аммонификаторлар
белокты аммиакқа дейін ыдыратады. Уробактериялар
мочевинаны ыдыратқанда да аммиак түзіледі. Аммиак
нитрофикаторларға қорек болады, олар аммиакты
нитриттер мен нитраттарға дейін тотықтырады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1.Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік
құрал). Микробиология кафедрасы-ның
профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л.
Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы,
оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р.
Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова,
Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. – 176 б.
2.Ветеринариялық санитариялық
микробиология.,, Б.Т.Толысбаев, К.Б.
Бияшев, Р.Ж. Мықтыбаев.Алматы 2008
3.kk.wikipedia.org
Назарларыңызғ
а рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері, ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн және тері,ішіктік заттардың микрофлорасы.ет және тері-ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. Қи микрофлорасының сандық құрамы.Қидағы микробиологиялық үрдістер.Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау
Жүн және тері,ішіктік заттардың микрофлорасы.ет және тері-ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2.Қи микрофлорасының сандық құрамы.Қидағы микробиологиялық үрдістер.Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн,тері және ішік шикізаттары Тері микрофлорасы
Жануарлар ағзасының микрофлорасы
Микробиология негіздері
Субөнімдерді өңдеу технологиясы
Адам денесінің микрофлорасы
Организмнің әрбір ағзаларының қалыпты микрофлоралары. Олардың маңыздылығы.Дисбактериоз
Пәндер