ИнтернеТ Ауқымды желісі. БРАУЗЕРЛАР.ЭЛЕКТРОНДЫ Қ ПОЧТА. ИНТЕРНЕТТІҢ ПАЙДАСЫ МЕН ЗИЯНЫ


Презентация қосуИНТЕРНЕТ АУҚЫМДЫ ЖЕЛІСІ.
БРАУЗЕРЛАР.ЭЛЕКТРОНДЫ Қ ПОЧТА.
ИНТЕРНЕТТІҢ ПАЙДАСЫ МЕН ЗИЯНЫ.

Орындаған:Мухамедияров.М
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д
• Ауқымды компьютерлік желілер әрт үрлі протоколдар бойынша ж ұмыс істейді.
Қазіргі кезде ке ң тара ған ау қымды желі – Интернет желісі, ТСР/IP протоколы
негізінде құрыл ған
• Интернет – ауқымды а қпаратты қ инфра құрылым. Қазіргі уа қытта 20-да аса
ауқымды (глобальды желілер (compuserve, America Online, MS Network)) бар,
бірақ оларды ң е ң танымалдысы – Интернет желісі.
• Интернет – бір-бірімен байланыс каналдары ж/е бірегей қабылдау,
мәліметтерді беру стандарттары ар қылы өзара байланыс қан компьютерлер мен
компьютерлер желілеріні ң жиынты ғы. Ол деген жер шарын қамтып жат қан
ауқымды бүкіл әлемдік а қпарт ж үйесі болып отыр.
• Алғашқыда Интернетті құру ма қсаты — әрт үрлі типтегі компьютерлерді
біріктіру болып табыл ған. Қазіргі уа қытта компьютер мен телекоммуникация
айма қтарында ғана емес, сонымен бірге әрбір адам өзіне қажетті а қпаратты
тауып, оған қажетті дегенді жібере алады. Соны ң н әтижесінде Интернет а қпарат
ресурстарымен үздіксіз толы ғып отырады.
• 1965 ж. Массачусет технологиялы қ институтында ғы компьютер
калифорнияны ң телефон байланысына қосылды.
• Интернет 1969 ж. А ҚШ-та осы елді ң қор ғаныс министрлігіні ң тапсырысы
бойынша жасал ған ARPANET желісінен пайда болды. ARPANET желісі о қу
орындарын, әскерлер мен әскери м әдігерлерді біріктіретін желі еді. Ол о баста
зерттеушілерді ң а қпарат алмасуына к өмек ретінде, сондай-а қ ядролы қ шабуыл
кезінде қалай байланыс жасау керектігін зерттеу үшін жасал ған.
• Ау қымды желі (Глобальная сеть; GAN — global area network немесе WAN — wide area
network) — ж үздеген ж әне мында ған километрлік аума қты қамтитын
халы қаралы қ, мемлекетаралы қ, республикалы қ немесе салалы қ компьютер желілері.
• Кез келген компьютерді, оларды ң орналас қан географиялы қ мекен-жайына қарамастан,
бір-бірімен байланыстыру ға м үмкіндік береді. Ау қымды желі к өбінесе жергілікті ж әне
айма қты қ есептеу желілерін біріктіру н әтижесінде құрылады.

• Ау қымды есептеу желісі (Глобальная вычислительная сеть) — бір- бірінен алыс
орналас қан жергілікті желілер мен жеке компьютерлерді байланыстыратын есептеу желісі.
Ау қымды есептеу желілері негізгі үш құрауыштан т үрады:
• а) желіні ң т үйіні ретінде қарастырылатын жергілікті есептеу желілері;
• ә) жергілікті есептеу желілерін байланыстыратын арналар;
• б) байланыс арналарына қатынас құру ға м үмкіндік беретін жабды қтар мен
программалар.
• Мысалы, Internet торабы — т үрлі-т үрлі хаттамалармен ж ұмыс істейтін, әр т үрлі есептеу
машиналарын байланыстыратын, м әліметтерді тасы ғыштарды ң (телефон сымдары,
оптикалы қ талшы қ, жер серігіні ң арналары ж әне радио-модемдер сия қты) барлы қ
т үрлерімен тасымалдайтын компьютерлік желілерді ң бірлестігі.
• Ең көп тара ған қызмет көрсету т үрлері: электронды қ пошта (E-mail), желілік
жаңалы қтар немесе телем әслихат (Usenet), тарату тізімдері (Maillists), б үкіл әлемдік өрмек
(WWW— World Wide Web), файлдар жеткізу (FTP — File Transfer Protocol), қашы қтан қатынас
құру (Telnet) ж өне т.б.
• ARPANET ал ғаш қыда ғалымдар ға тек ж үйеге енуге ж/е қашы қта ғы компьютерге
программа енгізуге м үмкіндік берді. Ұзамай б ұз ған файлдарды, электронды
поштаны ж/е ж өнелту тізімін беру м үмкіндіктері қосылды. М ұнда ғы ма қсат бір
м әселемен айналысыпы ж үрген зерттеушілерді ң а қпарат алмасуларына
м үмкіндік ашу болатын. Біра қ ARPANET –ті ң өсуіне орай ж/е бас қа желілер
дамып, оларды бір-бірімен жал ғастыру қажеттілігі туындады. Осылай бір-бірімен
жалғасқан желілерден т ұратын Интернет д үниеге келді.
• 1971-72 жылдары ARPANET желілеріне арнал ған бірі ңғай хаттамалармен
(протокол) ж ұмыс ая қталды. Б ұл хаттама Network Control Program (NCP) деген
атауға ие болды.
• Қазіргі кезде Интернетте байланысты ң барлы қ белгілі желілері қолданылады:
төмен жылдамды қта ғы телефондардан жо ғары жылдамды қта ғы спутниктік
арналарға дейін. А қпаратты қ ж/е ба ғдарламалы қ құралдар да әр т үрлі.
Компьютерлер арасында а қпарат беру қолданылатын байланыс желілерінен, ЭЕМ
ж/е бағдарламалы қ қамтамасыз ету т үрінен т әуелсіз болу үшін, а қпарат беруді ң
арнайы хаттамалары жасал ған.
• Интернетте 2 негізгі хаттама қолданылады. Компьютер тілінде хаттама
дегеніміз – келісмідер жиынты ғы, ал ол болса, т үрлі программалар арасында
м әліметтерді алмасуды реттейді. Хаттамалар желіге м әліметтерді беру мен
қателерді өңдеуді тапсырады. Оларды пайдалану м әліметтер алмасуды ң
нақтылы ақпаратты қ тарату ж үйесіне т әуелсіз стандарттар жасау ға м үмкіндік
береді. Желіаралы қ хаттама (Internet Protocol — IP) берілетін дректерді жеке
пакеттерге б өліп, алушыны ң адресі к өрсетілген та қырыппен жабды қтайды.
• Беруді басқару хаттамасы (Transmission Control Protocol TCP) м ұндай пакетті ң
дұрыс жеткізілуіне жауапты. Қос пакет белгілі бір д әрежеде бірт ұтас н әрсе
болғандықтан, оларды TCP/ IP хаттамасы деп атайды. Олар 1974 ж. Жасал ған.
Егер Интернетке қыс қаша аны қтама іздесек, онда оны жай ғана б ұл TCP/ IP
хаттамасын пайдаланатын желілерді ң желісі деп атау ға болады.
• Байланысты ң талшы қты қ-оптикалы қ ж әне спутниктік тізбектерімен
біріктірілген е ң өнімді компьютерлерді ң бірнешеуі Интернетті ң тірек желісін
құрайды. Тірек желісінде суперкомпьютерлер ж ұмыс істейді, оларды әдетте аса
ірі университеттік н/е ғылыми зерттеу орталы қтарында орналас қан, к өбі А ҚШ
территорияларында.
• Тірек желісі тізбектеріні ң өнімділігі секундына бірнеше Гбит- қа жетеді тірек
желісіне, мысалы, қарама ғанда ұлтты қ к өлемдегі компьютерлік желілер бар. Тек
ірі ұйымдар ғана қосылады. Оларды ң байланыс тізбектіріні ң өткізу қабілеттілігі
ондаған, тіпті жүздеген Мбит/с шегінде.
• . Ұлттық желілерге к әсіпорындар мен провайдерлерді ң жергілікті желілері
қосылады. Тізбекті ң типіне байланысты оларды ң өнімділігі онда ған Мбит/с- қа
дейін барады. Кейін б ұл жергілікті желілерді ң компьютерлеріне жеке
пайдаланушылар қосыла алады.
• Интернет желісі толы ғымен орталы қсыздандырыл ған. Ол дегеніміз – желіні
пайдалану ережелері мен шарттарын белгілейтін, оларды ң орналасуын қада ғалап,
бұзушыларды жазалайтын бас қарушы инстанцияны ң болмауы. Уа қыт өте бере желіні
пайдалануды ң жалпы қабылдан ған белгілі принциптері қалыптасты
• Мысалы, Франция – fr, А ҚШ-us, Ресей-ru, Қаза қстан-kz,б ұрын ғы КСРО-su.
Мысалы:www.relcom.ru адресі бойынша www дегеніміз – ресурс аты – (World Wide
Web), relcom – фирма аты, ru – Ресей.
• IP адрес дегеніміз – н үктелермен 4 б өлікке б өлінген (оларды ң еш қайсысы 225-ден
аспауы керек) 32 биттік сан (мысалы, 49.19.81.2). пайдаланушы ға т үсініксіз
болғ анымен д әл осы адрес компьютермен о қылады.
• Домендік адресте алдымен компьютерді ң аты, содан со ң ол қосыл ған желіні ң
аты келеді. Та қырыпты қ белгілеріне қарай б өлінетін домендер де болады. Мысалы,
коммерциялы қ ұйымдар — com, ал о қу орындары – edu, халы қаралы қ ұйымдар – int.
• Компьютерді ң аты өзіне бірнеше домендік де ңгейлерге қосады. әр де ңгей
басқасынан нүктемен б өлінеді. Жо ғары де ңгейдегі доменні ң сол жа ғында т ұр ған
барлы қ атаулар қосымша домен болып есептелінеді.
Мысалы, home.microsoft.com атауы. М ұнда com – коммерциялы қ ұйымдар үшін
жалпы домен. Home – Microsoft- қа қосымша домен, ал ол өз кезегінде com-ны ң
қосымша домені болып табылады.
• .gov – үкіметтік ұйымдар
• .org – коммерциялы қ емесе мекемелер, ұйымдар
• .net – желілерді қолдайтын ұйымдар
• Браузер ( Қарап шы ғушы) (Браузер, просмотрщик; browser) -
• гипермәтіндік байланысу м үмкіндігі бар файлдармен ж ұмыс істеуге арнал ған
бағдарлама. Ол әркімні ң та ңдауы бойынша к әдімгі м әтінні ң, статикалы қ
бейненің немесе графиктерді ң экранда бейнеленуін ж әне олармен байланыс қан
басқа файлдарды іздестіруді қамтамасыз етеді. Ке ң тара ған қарап
шығушыларға Web-браузер, internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
және т.б. жатады;
• Желіде жұмыс істеуге арналган қосымша ба ғдарламалы қ жаса қтама
(мысалы, ол Microsoft Internet Explorer World Wide Web беттерін қарап шы ғу ға
мүмкіндік береді);
• Web-беттерін қарап шы ғу ға арнал ған құрал. Гиперсілтеме к өмегімен бір
бетті қарап шы ққаннан кейін келесі бетке өтуге м үмкіндік жасайды.
• Электронды қ пошта (E-mail).

• E-mail немесе электронды қ почта – на қты абоненттерге желi ар қылы хабарлар жiберу жолымен м әлiмет
алмасу т әсiлi.
• Бас қа да байланыс қызмет т үрлері сия қты, электронды қ пошта қызметі программалар ж ұбы мен
оларды ң ө зара қарым- қатынас хаттамаларыны ң к өмегімен ж үзеге асырылады. Интернет
жағ ынан программа-сервер, т ұтынушы жа ғынанпрограмма-клиент ж ұмыс ат қарады.
• Электронды қ поштаны ң ж ұмысы екі қолданбалы хаттама ға негізделген:
• 1)шы ғ атын хабарды жіберуге – SMTP (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – пошта жіберетін қарапайым
хаттама) хаттамасымен;
• 2)келіп т үсетін корреспонденцияны қабылдау ға - РОРЗ (Post Office Protocol 3 – протокол почтового
отделения, версия
• 3) хаттамасымен ж үргізіледі.
• Электронды қ поштаны ң қолданушысы болу үшін:
• 1)модем немесе желілік адаптер, с әйкес кабелдер керек;
• 2) қандай да бір пошталы қ серверде тіркелуі ңіз қажет. Мысалы:Sultanov@mail.ru – м ұнда:
• *коммерциялы қ @ символыны ң сол жа ғында ғы б өлім – пошталы қ сервис қызметін қолданушыны ң
адресі ( қолданушы поштасыны ң адресі);
• * коммерциялы қ @ символыны ң о ң жа ғында ғы б өлім –пошталы қ серверді ң адресі ( қолданушыны ң
электронды қ адресі)
• 3)электронды қ поштамен ж ұмыс істеуге м үмкіндік беретін арнаулы программа (MS Outlook, The Bat!,
Eudora ж әне т.б.) керек.

• Бұл әлемде интернетке кірмейтін адам мы ңны ң бірінде ғана шы ғар. Б үкіл
дүние жүзіндегі адамдарды ң 90%- ға жуы ғы интернетке кіреді. Я ғни интернетті ң
маңызы зор. Интернетсіз адам өмірін елестету өте қиын. К үн өткен сайын
адамдар интернетке т әуелді болып барады. Адамзат баласы кем дегенде к үніне 1
сағатын Интернетте өткізетіні белгілі.
Ал енді интернетті ң пайдасына келсек:
1. Интернеттен не керек б әрін табасы ң. Әсіресе студенттер ж әне мектеп
оқушылары реферат, ма ғл ұматтар, шы ғарма ж әне т.б алады. Қазірді ң өзінде
интернет ар қылы тест тапсырып, интернет ар қылы саба қ алып жат қандада бар.
Сондай а қ интернет ар қылы ж ұмыс істеп, сол ар қылы а қша табу ғада болады.
Яғни интернетті ң пайдасы өте к өп.
2. Интернет ар қылы танысып, отау құрып жат қандарда бар. Я ғни б ұл екі
адамды қосатын к үш.
Ал зиянына келетін болса қ.
1. Ең бастысы өз денсаулы ғы ңды құртасы ң. К өз ден бастап.
2. Уақытың босқа кетеді. Я ғни спортпен ш ұғылдану ға уа қыты ң болмай қалуы
мүмкін.
Қанша зиян дегенмен, Интернетті ң пайдасы басымыра қ. Біра қ денсаулы қтыда
ойлау керек! К үніне 2-3 отырса сол да жетеді!
Интернет пен Денсаулы қты қатар алып ж үрі ңіздер!
• Қазіргі техника д әуірінде адамны ң к үнделікті өмірі компютермен өтеді. Оны
ешкім жоққ а шы ғара алмайды. Компютерге отыр ған кезде адам жай ғана
отырмай интернет пайдаланады. Қазір интернеттен өзі ңе керектіні ң б әрін таба
аласын. Тіпті, интернетте отырып-а қ өзіне керектіні сатып алуы ңа болады (киім,
тамақ,әшекей-б ұйымдар т.б.).
• Әрине, б ұл өзіңе пайдалы. Біра қта әрбір затты ң өз уа қыты, өз орны болу
керек емес пе? Ал қазіргі жастар к үні-т үні сол мониторды ң алдында отыру ға
бар. Ол бір жа ғынан денсаулы ққа әсер етеді, ал бір жа ғынан сана ға әсер етеді.
Кейбіреулер айтып жатады интернетке отырса ң б әрін білесі ң, б әрінен хабардар
болып отырасы ң деп, ол да д ұрыс біра қ ол адамны ң өзіне байланысты. Ол
жақсы бірдеңелер біліп жатама немесе ойын ойнап, агентте отырама. Мысалы,
қазіргі ата-аналар интернетті балаларына қосып беріп жатады. Өзі білмесе де
баламның көзі ашы қ болсыншы, білсін, о қысын деп. Ал бала болса құр
ойнаумен уа қытын өткізеді.
• Ал сабақ жайында қалады. Қазір интернетте дені д ұрыс ойында жо қ, кіле ң
атыс-шабыс. Міне, осыны ң б әрі бала санасына әсер етеді.Компьютер
мониторыны ң кескіндері адам к өзіні ң к өру өткірлігін нашарлатады. Әрине, м ұны
барлығыда біледі. Сонымен қатар тапжылмастан компьютер алдында отыр ғанда
бұлшық еттерді қажытады ж әнеде омырт қа ға зиян болады. Міне. м ұны ң б әрі
адам өміріне қауіпті әрі зиян.Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь