Ғылыми менеджмент мектептері туралы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҒЫЛЫМИ
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕКТЕПТЕРІ
классикалық мектеп арқылы жүргізілген.
қарастырып,
Алғашқы менеджерлердің көңіл аударған келелі
ғылыми басқа-
мәселелерінің бірі өндірістің тиімділігі болды.
рудың негізін
Өндірістің тиімділігі жұмыс орнының
салған Ф.Тейлор
ңғайлылығына,
(1856-1915 жж.)
жұмысшының бейімділігі мен шеберлігіне,
ғылыми басқару
әртүрлі жұмыстарға жұмсалатын шығындарға
мектебінің дамуына
келей
жол ашты.
байланысты. Менеджменттің классикалық
Өзінің
ктебінің
«Управление
өкілдері осындай мәселелерді шешу жолдарын
фабрикой» (1903 ж.),
қарастырды. Сол кездегі ғылыми ізденушілердің
«Принципы
көзқарасы бойынша менеджмент дегеніміз өнер
научного управления»
деп санады, себебі кез-келген адам жетекшілік,
(1911 ж.) деген
басшылық қызметін атқара алмауы мүмкін.
еңбектерінде
Жоғарғы дәрежедегі нағыз менеджерлердің
Ф.Тейлор еңбектің
мінез-құлқының өзіне тән ерекшеліктері мен
түрлерін сараптап, жұмысшылардың
қабілеті болуы тиіс. Мінез құлық белгілерінің
еңбегіне
концепциясын қарастыру сәтінде
хронометраж жасап, тиімділігін
«Менеджмент ғылым ба?» - деген сұрақ
арттыру арқы-
ындайды.
лы еңбекті ғылыми ұйымдастыру
шараларын
жүзеге асырды. Сөйтіп Ф.Тейлор
менеджмент
саласында революцтя жасап,
менеджменттің
ғылыми мектебі пайда болды.
Басқарудың класикалық мектебінің енді бір түрі
Әкімшілік басқару мектебі болып саналады.
Әкімшілік басқару мектебі менеджердің ролі
мен қызметі жөніндегі мәселелерді зерттеген.
Бұл идеяның негізін қалаған француз ғалымы
А.Файоль (1841-1925 жж.) Ол менеджменттің
қазіргі кездегі қолданылып жүрген мынадай
нкцияларын анықтаған: жоспарлау, ұйымдастыру,
мотивация және бақылау.
Анри Файоль фр. Henri Fayo
29.07.1841 — 19.11.1925
30-шы жылда
ры мене -джмент сала
сында адам
дардың қар
ым-қатынасы мектебі пайда
болды.Оның негізін
қалаған
дар психолог
тар мен социо
логтар. Бұл жағдайда ең
басты көңіл аударатын

мәселе, жұмыс
шының орын
дайтын мін
деті емес, оның
Басқа ғалымдармен бірге
М.П.Фоллет те осы бағыттағы
ғылымды дамыта отырып,
басшылық стилін талдап, оның
түрлерін анықтады.

Өндіріс тиімділігін арттыруда жұмысшының ж
басына қамқорлық, оның көңіл-күйі,демалысы
еңбек ақысының мөлшері де үлкен роль атқа
Адамдардың жеке басына көңіл аударған бір
ғалым Р.Оуэн болды.

Адамның жеке басының қажеттілігін анағаттандыру
еңбек мотивациясына ықпал ететіндігін, мотивация
теориясының құрылымынанықтаған А.Маслоу. Ол
адамдарда кездесетін қажеттілік иерархиясын ашып
көрсетті.
Ал ақпараттар кезеңінде, яғни басқарудың дамыған
мерзімінде математика мен компьютерді, электронды есептеу
техникасын кеңінен қолдану арқылы басқаруды жетілдіруде
мүмкіндік туды.
Басқару шешімдерін қабылдау, оңтайлы шешімдерді
анықтау, есептеулер мен салыстыру арқылы және
математикалық әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылатын
болды. Басқаруда мәліметтер мен ақпараттарды қолдану кезеңі
сандық мектеп өкілдері теориясымен дамыды. Сандық мектеп
теорияшыларының ойынша басқарудың концепциясын дайындау,
жоспарлау математикалық талдаулардың нәтижесі арқылы
ғана жүзеге асады. Шын мәнінде қазіргі заманда әрбір
өркениетті елдің табыстарға жетуі математикалық-
техникалық прогрестің көмегі екендігіне сөз жоқ.

Ұқсас жұмыстар
Ғылыми менеджмент мектептері
Менеджменттің теориясы мен практикасы
Ғылымит менеджмент мектептері
Менеджмент мектептері
Менеджмент ғылымы
Менеджмент туралы
Менеджмент басқару туралы ғылым
Менеджмент туралы ғылымды қалыптастыру және дамыту
Менеджмент психологиясы
Ғылыми менеджмет мектептері
Пәндер