Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі жайлы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Еңбек қорғау және
еңбек қауіпсіздігі

Орындаған: П-409 Разина А. С.

Тексерген: Жуманова Г. Т.
Қауіп-қатер

Әсер ету әдістері
бойынша:
Шыққан тегі Жинақталғ ан Зардап зияны
• Физикалық
бойынша: орны бойынша: бойынша
• Химиялық
• Техногендік • Литосфералық • Әлеуметтік
• Механикалық
• Антропогендік • Гидросфералық • Техникалық
• Биологиялық
• Экологиялық • Атмосфералық • Экологиялық
• Жүйкефизио-
логиялық

Байқау саласы
Салдары бойынша:
бойынша: Әрекет-сипаты
• Ауру табу Уақыты бойынша:
• Өндірістік бойынша:
• Жарақат алу • Соқпалы
• Тұрмыстық • Сылбырлығ ы
• Әлсіреу • кумулятивті
• Спорттық • белсенділігі
• Өрт
• Жол-көліктік
Еңбекті қорғауды екі мағынада түсінуге болады.

кең тар

Кең мағынада еңбекті қорғау
дегеніміз бұл қызметкердің
еңбек қызметі барысында
оның өмірі мен денсаулығын
қорғауға бағытталған
Тар мағынада еңбекті қорғау
шаралар жүйесі. Кең мағынада
дегеніміз бұл қызметкерлердің
еңбекті қорғау құқықтық,
өмірі мен денсаулығы үшін
медициналық, техникалық
қауіпсіз еңбек жағдайларын
және экономикалық құрамдас
қамтамасыз етуі тиіс құралдар
бөліктерден тұрады. Бұл жерде
мен шаралардың жүйесі.
ескеретін бір жайт, еңбекті
қорғаудың кем дегенде бір
құрамдас бөлігі бұзылса, онда
бүкіл еңбекті қорғау бұзылды
деп саналады.
Тар мағынада еңбекті қорғау шаралар мен құралдар
мыналарда көзделген:
• еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен
нұсқауларда;
• ауыр, зиянды және қауіпті жұмыстарда
істейтін тұлғалар үшін жеңілдіктер мен өтемақылар
туралы арнайы нормаларда;
• әйелдердің, кәмелетке толмағандардың және
еңбекке қабілеті төмен тұлғалардың еңбегін қорғау
жөніндегі нормаларда;
• өндірістегі қайғылы оқиғаларды тергеу және
есепке алу ережелерінде;
• кауіпсіздік техникасы және өндірістік
санитария жөніндегі ережелерде.
Еңбек құқығы:
Жұмыскермен қызметкердің
тікелей еңбек ету жағ дайы
бойынша жұмыс беруші атынан
әрекет ететін әкімшілікпен
қатынасын реттейді;
өндірісті басқаруғ а
жұмыскердің қатысу, еңбек
жағ дайын тағ айындау мен
қолдану жағ дайы
бойынша әкімшіліктің еңбек
ұ жымымен қатынасы;
еңбек дауларын қарастыру
бойынша қатынастар;
еңбекті қорғ ау және бірқатар
басқалары бойынша қатынастар
17-бап. Қызметкердiң еңбек қауіпсіздiгіне және еңбекті қорғауға құқықтары
Қызметкердің: 
1) еңбек қауiпсiздiгiне және еңбекті қорғауға;
2) жұмыс берушіден ұйымның жұмыс орны мен аумағының сипаттамасы, еңбек жағдайлары,
еңбек қауіпсіздігi мен еңбектi қорғаудың жай-күйі туралы, өмiрге және денсаулыққа төнетiн қауіп
туралы, сондай-ақ зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстік факторлардың әсерiнен оны қор ғау
жөніндeгi шаралар туралы шынайы ақпарат алуға;
3) өндiрiстік жарақаттануға, кәсiби ауруға немесе жұмыс қабiлетiн төмендетуге әкеп соқтыруы
мүмкiн зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк факторлардың әсерiнен қорғалған жұмыс oрнына;
4) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсiздігі және еңбекті қорғау туралы заңдарында,
сондай-ақ жеке еңбек және ұжымдық шарттарда көзделген талаптарға сәйкес жеке және ұжымдық
қорғану құралдарымен, арнаулы киіммен қамтамасыз етілуге;
5) өзінің жұмыс орнындағы еңбек жағдайына, қауіпсiздігіне және еңбектi қорғауға тексеру
жүргізу туралы уәкілеттi органға және оның аумақтық бөлiмшелерiне өтiніш жасауға;
6) еңбек жағдайларын, қауіпсiздiгін және еңбектi қорғауды жақсартуға байланысты мәселелердi
тексеруге және қарауға өкіл ретiнде қатысуға;
7) өзiнiң денсаулығына немесе өмiрiне қатер төндіретін жағдай туындаған кезде бұл туралы
тiкелей басшыға немесе жұмыс берушінің өкiлiне хабарлай отырып жұмысты орындаудан бас
тартуға;
8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен еңбек мiндеттерiн қауіпсіз
атқару үшiн қажетті білім алуға және кәсiби даярлыққа;
9) шарттық міндеттемелерді, еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқару кезiнде өмiрi мен денсаулығына
келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес өтетуге;
10) ұйымның жұмысы еңбек қауіпсіздігi және еңбектi қорғау жөнiндегi талаптарға сәйкес
келмегендiктен тоқтатылған уақытта орташа жалақысының сақталуына;
11) жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңсыз әрекеттеріне
шағым жасауға құқығы бар.
18-бап. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау саласындағы міндеттерi
Қызметкер:
1) еңбек қауiпсiздігi және еңбектi қорғ ау жөнiндегi нормаларды ң,
epeжeлер мен нұсқаулықтардың талаптарын, сондай-а қ ж ұмыс
берушінің өндірісте жұмысты қауіпсіз жүргізу ж өніндегі талаптарын
сақтауғ а;
2) арнаулы киімді, жеке және ұжымдық қорғ ану құралдарын өз
мақсатында пайдалануғ а;
3) өндірісте болғ ан әрбір жазатайым оқиғ а туралы, кәсіби аурудың
белгілері туралы, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулы ғына қатер
төндіретін жағ дайлар туралы өзінің тікелей басшысына дереу
хабарлауғ а;
4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жа ғдайларда,
сондай-ақ еңбек жағ дайларын өзгерте отырып басқа жұмыс қа
ауыстырылғ анда не кәсіби аурулардың белгілері пайда бол ғанда
жұмыс берушінің қаражаты есебінен міндетті т үрде алдын ала,
мерзімдік (еңбек қызметі ішінде) медициналы қ тексеруден ж әне
ауысым алдындағ ы медициналық ку әландырудан өтуге міндетті.
19-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау саласындағы құқықтары
Жұмыс берушінің: 
1) өз өкілеттігі шегінде еңбек қауіпсіздігі ж әне е ңбекті қор ғау
мәселелері жөнінде актілер шығ аруғ а;
2) қызметкерлерден Қазақстан Республикасының е ңбек
қауiпсiздiгi және еңбектi қорғ ау туралы заңнамасын және еңбек
қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғ ау жөнiндегi нұсқаулықтарды
сақтауды талап етуге;
3) жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағ дайларын жасау ғ а
қосқан үлесі, қауіпсіз еңбек жағ дайларын жасау ж өніндегі
өнертапқыштық ұсыныстары үшін қызметкерлерді көтермелеуге;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғ ау жөніндегі талаптарды
бұзғ ан қызметкерлерді Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тәртіппен жұмыстан шеттетуге және т әртіптік
жауапкершілікке тартуғ а құқығ ы бар.
i қ о р ғ а у е режелерiн бұзу
152-бап. Еңбе
к т
н , ө н д iр iс т iк санитария
ехникасы ережелерiн
1. Қауiпсiздiк т уд ы ң ө зг е д е
е еңбектi қорғ
а
ереж ел е р iн н е м е с
д а ст ы р у н е м е се қамтамасыз
с ақтауды ұйым
о сы ер еж е л ер д i
ү кт ел ге н а дамның бұзуы
у ж ө н iн д егi мiндеттер ж
е л т iр у ге ә к еп соқса - екi
ет к
зд а д ен с ау лы ққа ауыр зиян ке дейiнгi
абайсы п т iк к ө р с е тк iш
з айлық есе гi мерзiмге
жүзден бес жү i ж ы л ғ а д е й iн
ш е р д е а й ы п п ұл салуға не ек й iн г i м ерзiмге белгiлi
мөл л ғ а д е
зеу ж ұм ы с т а р ына, не үш жы iр қ ы зм е т пе н айналысу
тү қ ару не белгiлi б
н
ы м д а р д ы а т ас бостандығы
бiр лауаз л м е р зi м г е б
ырып, нақ со
құқығынан ай
шектеуге жазал
анады.
ке п с о қ қ а н дәл сол әрекет
дам өлiмiне ә азымдарды
2. Абайсызда а ел г iл i б iр л ау
ш ж ы л ғ а д ей iнгi мерзiмге б ай н а л ы с у құқығынан
ү н
-
iлi бiр қызметпе
атқару н ем е с е б е лг
ж ы л ғ а д е й iн г i мерзiмге бас
е онсыз бес
айырып немес ге н е д ә л с ол мерзімге бас
ек т еу
бостандығын ш ру ға ж а заланады.
ай ы
бостандығынан
Еңбекті қорғауды бұзғаны үшін жауапкершілік. 
ҚР «Еңбекті қорғ ау туралы» заңында еңбекті қорғ ау ғ а
катысты заң шығ арушылық және өзге де нормативтік құқықтық
актілерді бұзғ аны үшін жауапкершілік көзделген. Бұл
жауапкершілікті шартты түрде кәсіпорындардың, лауазымды
тұлғ алардың және қызметкерлердің жауапкершілігі деп бөлуге
болады.
Кәсіпорындар еңбекті қорғ ау талаптарын қамтамасыз
етпегені үшін және еңбекті қорғ ау талаптарына жауап бермейтін,
өндірістік мақсаттағ ы өнімді шығ арғ аны және өндіргені үшін
экономикалық жауапкершілікке тартылады.
Еңбекті қорғ ау туралы заңдарды бұзушылықтарды қадағ алау
және бақылау органдары анықтағ ан кезде, кәсіпорындар
өздерінің қаражаты есебінен еңбекті қорғ ау қорларына
Қазақстан Республикасының заңдарында анықталғ ан тәртіпте
және мөлшерде айыппұл төлейді.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Жұмыскерлерге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту және білімін тексеруді өткізу тәртібі
Тар мағынада еңбекті қорғау жүйесі
Алдын ала және кезекті медициналық тексеруді ұйымдастыру
Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу
Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі
Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі туралы
1 Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу 2 Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу 3 Жұмыс орнындағы микроклиматқа баға беру
ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
Еңбек қорғау заңнамасын бұзған жағдайдағы жауапкершілік
Қайғылы жағдайларды тергеу және есептеу
Пәндер