Картография
Презентация қосу
КАРТОГРАФИЯ
Топографиялық
түсірістердің
Сапасын бағалау
Топографилық
түсірістер
*Жер беті бөлікшесінің жергілікті 
заттары мен бедерін шартты 
белгілермен қағазда белгіленген 
масштабта бейнелеу мақсатымен 
жүргізілетін далалық және 
камералық жұмыстар кешені. 
Топографиялық түсіріс ортогональді 
проекцияда 1:100 000 және одан 
ірірек масштабтарда жасалады.
ТОПОГРАФИЛ
ЫҚ
ТҮСІРІСТЕР
ТҮРЛЕРІ
фототеодолитт
мензулалық тахеометрлік
ік

Аэрофото Стереофото
топографиялы топографиялы
қ қ
АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯЛЫҚ

*Аэрофототүсіріс
ФОТОТЕОДОЛИТТІК

*Фототеодолиттік 
түсіріс
*Стереофототопографиялық түсіріс
*Тахеометрлік
түсіріс
*Мензулалық
түсіріс
*Топография-
геодезиялық
ізденістердің
құрамына
*-топография- келесілер
геодезиялық зерттеулерді ң бар
материалдарын жинау және талдау;
кіреді:
*-3 және 4 класты мемелекеттік геодезиялық торларды, 2
разрядты толықтыру торларын және II, III, IV класты
нивелир торларын бөлу (салу);
*- пландық-түсіріс геодезиялық торларын құру;
*- топографиялық түсіріс (қажет кезінде
аэрофототүсіріс) жасау және топографиялық пландарды
жаңарту.
Ұшу-түсіру жұмыстарының
сапасын бағалау
Әрбір маршрут бойынша жапсарлық 
басылымдардан жайылма құрастыру 
жасайды. Алдымен аэрофото-суреттердің 
өзара қарама-қарсы координаталық 
таңбаларының ортаңғы көтері-лімдері 
арқылы өтетін, координаталық осьтердің 
қиылысуында түсірімдердің басты 
нүктелерін табады. 
*Түсірімдердің масштабтары
*әр  түрлі  болғандықтан,  дәл  құрастыруға 
қол  жеткізу  мүмкін  емес.  Құрастыру 
дәлдігін  арттыру  үшін  бір  түсірімнің 
контурларын  кіші  масштабты  басқа 
түсірімнің  контурларынан  әр  түрлі  жаққа 
орналастырады.  Екі  түсірімді  жүктермен 
бекітіп,  оларды  шамамен  бойлық 
жабынның  ортасынан  кеседі.  Кесу  сызығы 
құрылыстар  арқылы  өтпеу  керек  және 
өткір  бұрыштарымен  сызықтық 
объектілерді қиып өтпеу керек. 
Назарларың
ызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Картографиялық жұмыстардың түрлері
Ежелгі карталар
Карта - Жер шарының бетін немесе оның бөліктерін белгілі бір картографиялық проекцияда жазықтыққа кішірейтіп және жинақтап бейнелеу
Ежелгі адамдардың географиялық карталары
Тақырыптық картография
КАРТОГРАФИЯНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Антикалық кезеңіндегі картография және географиялық картаның даму ерекшеліктері
Сандық карта
Жер ресурсын басқарудың негізгі әдістері
АТЛАСТАР КАРТОГРАФИЯС
Пәндер