Енгізу шығару порттары input/output


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Енгізу шы ғ ару порттары
input/output

Орындаған: Әкімжанов Б.Б.

Семей. 2015
Шығару құрылғылары
Принтерлер мен плоттерлер
Принтер (баспа құрылғысы) мәтіндік және графикалық мәліметтерді
компьютердің жедел жадынан қағазға басып шығару ға арналған.
Қазіргі кезде принтерлердің матрицалық, лазерлік, сия б үріккіш ж әне
термографиялық түрлері бар.
Матрицалық принтерлер олардың қағазға таңба салатын баспа тиегі тік
орналасқан металл инелерден тұрады.
Сия бүріккіш принтерлерде бүрку арқылы шы ғарылады. Біра қ олар
қалыңырақ қағазды және тұрақты түрде қадағалап қарап тұруды керек
етеді.
Лазерлік принтерлер - ксерография принципін қолданатын құралдар ға
жатады, бұларда әріп бейнелері электрлік тәсілмен бояу ж ұқтырыл ған
доңғалақ арқылы қағазға түседі. Доңғалаққа әріптер бейнесіндегі бояу
жұқтыру компьютер командалары арқылы лазерлік сәулелермен ж үргізіледі.
Лазерлік принтерлер өте сапалы басылым бере алады ж әне жылдамды қтары да
жоғары – орташа есеппен алғанда, секундына 330 символ (бір бетті 5 – 15
секундта) басып бере алады.
Шығару құрылғылары
Плоттер (графиксызғғыш)
Плоттер (графиксыз ыш) сызбаларды
сызбаларды (графиктерді,
(графиктерді, суреттерді)
суреттерді)
ққаағғаз
азғғаа шышығғару
аруғғаа арнал
арналғған
ан құ рылғғы.
құрыл Плоттердің
ы. Плоттерді ң әәрекеті
рекеті
ққарапайым:
арапайым: жазу жазу құ ралы ((ққалам)
құралы алам) ізіз ққалдыра отырып ққаағғазда
алдыра отырып азда
жылжиды.
жылжиды. Сызбаларды
Сызбаларды салусалу барысында график ттұұррғғыз
барысында график ызғғыштар
ыштар сегіз
сегіз
ттүүрлі-т
рлі-түүсті
сті фломастерлерді немесе ққарындаштарды
фломастерлерді немесе арындаштарды ққолданады,
олданады, олар
олар
ққажеттілік
ажеттілік жа жағғдайда автоматты ттүүрде
дайда автоматты рде алмасады. Кез-келген ккүүрделі
алмасады. Кез-келген рделі
геометриялыққ фигураларды
геометриялы фигураларды бейнелеу сапасы ттұұра
бейнелеу сапасы раққты
ты жжәәне
не өөте
те
жоғғары.
жо ары.
Колонка дыбыстық
Колонка -- дыбысты қ аақпаратты шығғару
паратты шы аруғғаа арнал
арналғған
ан құ рылғғы.
құрыл ы.

Плоттер
Колонка
Енгізу құ
Енгізу құрыл
рылғғылары
ылары

Сканер (ізкескіш) –– ққаағғаз
Сканер (ізкескіш) азғғаа бетіндегі мәәліметтерді
бетіндегі м (мәәтін,
ліметтерді (м тін, сурет,
сурет,
график) оптикалыққ негізге
график) оптикалы негізге ссүүйене
йене отырып
отырып компь
компьютерге
ютерге жылдам
жылдам енгізе
енгізе
алатын құ
алатын рылғғы.
құрыл ы.
Сканердің
Сканерді ң ттүүрлері: планшетті, ққолмен
рлері: планшетті, олмен істейтін,
істейтін, барабанды,
барабанды,
параққты
пара тыққ,, форма
форма сканерлері,
сканерлері, штирх
штирх сканерлер.
сканерлер.
Сканер ккөөріністі
Сканер ріністі машина
машина кодына
кодына айыстырып,
айыстырып, компьютер
компьютер жадына
жадына
жазады. Сканердің
жазады. Сканерді ңж жұұмыс
мыс ататққару
ару принципі
принципі былай: жарыққ ссәәуле
былай: жары уле жол-
жол-
жолы
жолы бойынша
бойынша жазыжазыққ суретті сканерлейді. ББұұлл электронды
суретті сканерлейді. электрондыққ ссәәулені
уленіңң
дисплей
дисплей экранын
экранын сканерленгені
сканерленгені сия сияққты. Сканерлеу ннәәтижесінде
ты. Сканерлеу тижесінде ққаағғаз
аз
құ жаттың
құжатты ң сызба
сызба бейнесі
бейнесі жасалады.
жасалады.
қосымша
Енгізу құрылғылары Шығару құрылғылары
Аппараттыққ жабды
Аппаратты жабдыққтар
тар

Біз үүлкен
Біз лкен ЭЕМ-ді
ЭЕМ-ді немесе
немесе дербес
дербес компьютерді
компьютерді алса алсаққ та,олар бір-біріне ұқ
та,олар бір-біріне ұқсас
сас
принципте
принципте ж жұұмыс
мыс істейтін мынадай құ
істейтін мынадай рамнан ттұұрады:
құрамнан рады:
1.Орталыққ процессор;
1.Орталы процессор;
2.Енгізу құ
2.Енгізу рылғғысы;
құрыл ысы;
3.Есте саққтау
3.Есте са тау құ рылғғысы;
құрыл ысы;
4.Шығғару
4.Шы ару құ рылғғысы.
құрыл ысы.
Орталық
Орталы қ процессор барлыққ,, есептеу
процессор барлы есептеу жжәәне информация өң
не информация өңдеу
деу істерін
істерін орындайды.
орындайды.
Бір интегралдыққ схемадан
Бір интегралды схемадан ттұұратын
ратын процессор
процессор микропроцессор
микропроцессор деп деп аталады.
аталады.
ККүүрделі
рделі машиналарда
машиналарда процессор бір-бірімен өөзара
процессор бір-бірімен зара байланысты
байланысты бірнеше
бірнеше
интегралдыққ схемалар
интегралды жиынынан ттұұрады.
схемалар жиынынан рады.
Енгізу құ
Енгізу рылғғысы
құрыл ысы информацияны
информацияны компьютерге енгізу ққызметін
компьютерге енгізу атққарады.
ызметін ат арады.
Есте
Есте са сақ тау құ
қтау рылғғысы
құрыл ысы программаларды,
программаларды, м мәәліметтерді
ліметтерді ж жәәне
не ж жұұмыс
мыс
ннәәтижелерін
тижелерін компьютер
компьютер жадына
жадына са саққтау
тауғғаа арнал
арналғған.
ан.
Шығғару
Шы ару құ рылғғысы
құрыл компьютердің
ысы компьютерді ңж жұұмыс
мыс ннәәтижесін адамдарғғаа жеткізу
тижесін адамдар жеткізу үүшін
шін
ққолданылады.
олданылады.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
BIOS
COM - қолданушының программалары мен берілгендерді жадқа енгізу және оларды өңдеу
Паскаль программалау тілінде деректерді енгізу және шығару
Стектік жады
Сиқырлы сандар сайысы
Алгоритм типтері
Алгоритм
Көңілді тапқырлар сайысы
Алгоритмді блок - схема түрінде жазуда қолданылатын геометриялық фигуралар
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Пәндер