Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
Презентация қосу
Бух.есеп
концепциялары
мен
қағидалары
Бухгалтерлік есепті
ұйымдастырудың әдістемелік
негізі
калькулья Есеп
түгендеу
ция берушілік

құжаттау бағалау

Шоттар
жүйесі
Бухгалтер
және
лік баланс
қосарлы
жазу
Түгендеу – іс жүзіндегі мүліктің бухгалтерлік есеп
мәліметтерімен сәйкестігін тексерудің тәсілі. Түгендеу кәсіпорын
мүлкінің дұрыстығын анықтау үшін қажет. Түгендеуге негізгі
құралдар, материалдық – товарлық бағалықтар, ақшалай қаржылар
жатқызылады. Түгендеу белгіленген уақытта, материалды жауапты
адам ауысқанда, тергеу орындарының, аудитордың талабымен
өткізіледі

Құжаттау – жасалған уақытта
шаруашылық опреацияны
алғашқаны тіркеу. Бухгалтерлік
есепің айрықша белгісінің өзі осы
– құжаттау. Бухгалтерлік есепте
шаруашылық операция
құжаттарда бейнеленуі керек.
Бағалау – кәс
іпорын мүлкін
олардың қайн және
ар көздерін ақ
тәсілі. Бухгалт шалай өлшеу
ерлік есеп жүй
құрылуы үшін есінің дұрыс
бағалау проце
жүруі керек. М сі дұрыс
үлікті бағалау
нақты шығын дың негізінде
дар жатады.

ба л ан с – қ ас іп о ры ны ң м үлкі
Бухгалтерлік у тәсілі.
ж и н а қ тау ж ә н е то п та
туралы ақпаратты к б ал ан ста
ла р ы бу х га л те р лі
Кәсіпорын қаржы і. Б ір інш ісі
пт а бе й не л ен ед
ақшалай бейнеде екі то ед і, екіншісі
да й қ ар ж ы м ен и ел ен
кәсіпорын қан н к ө рсетеді.
ө зд ер д ен қ ұ ра л ғ ан ы
қандай қайнар к е те ң болуы
ан сты ң ек і бө лі гі д
Бухгалтерлік бал
керек.
Шоттар жүйесі және қосарлы жазу - бухгалтерлік
есепте шаруашылық операциялар счеттар көмегімен
(синтетикалық және аналитикалық) қосарлы жазу
әдісімен жүргізіледі.
Шот – мүлік және оның құрылу көзі туралы ағымдағы
ақпарат жинақталатын экономикалық топтама.
Бухгалтерлік есеп әдісінің элементі бола отырып, счет
біртекті экономикалық белгілер бойынша шаруашылық
операцияларды топтауда маңызды роль атқарады.
Қосарлы жазу – бухгалтерлік есеп счеттарында
шаруашылық операцияны тіркеудің тәсілі.
Шаруашылық операция бір сомада екі счетта
жазылады.
Калькуляция - өзіндік құнды анықтау
мен шығындарды
топтау тәсілі. өнімнің өзіндік құнын
есептеу - өнімнің бір өлшеміне кеткен
шығындарды ақшалай формада
көрсету.

Есеп берушілік – белгіленген кезеңде (ай,
квартал, жыл) кәсіпорынның, өндірістік –
шаруашылық,
қаржылық қызметін сипаттайтын
көрсеткіштер жүйесі.
Есеп берушіліктің көрсеткіштері
кәсіпорынның қаржылық жағдайын
талдау үшін қажет.
Қағидалар - бухгалтерлік есепті ғылым ретінде
қалыптастыратын негіздер. Бухгалтерлік есепті
ұйымдастырған кезде қабылданған белгілі бір
қағидаларға сүйенеді.
Олар заң жүзінде бекітіліп, үйлестіруші ұйымдармен
пайдалануға ұсынылады. Қағидалар
бухгалтерлік есепің жалпы концепцияларының негізі
болып, қаржылық есеп берушілікті
пайдаланушылардың мүдделеріне қарай
стандарттарды жасауға көмектеседі. Отандық
тәжірибеде нормативті түрде
бекітілген бухгалтерлік есептің
төмендегідей негізгі қағидалары.
Қағидалар - бухгалтерлік Үздіксіздік.
есепті ғылым ретінде Кез-келген кәсіпорын ұзақ уақыт
ағымында үздіксіз қызмет етеді. Бұл
қалыптастыратын негіздер . Олар егер кәсіпорын жабылып жатса, оның
заң жүзінде бекітіліп, активтерін ағымдағы нарықтық
үйлестіруші ұйымдармен құнымен қайта бағалау мүмкін болады
пайдалануға ұсынылады. дегеннен туындаған. Жұмыс ісгеп
Қағидалар бухгалтерлік есепің тұрған кәсіпорын концепцияларына
сәйкес, мұның қажеттігі шамалы. Бұл
жалпы концепцияларының негізі қағида егер кәсіпорын тұтасымен
болып, қаржылық есеп сатылса, алғашқыда, ликвидациялық та
берушілікті пайдаланушылардың баланстар жасалмайды дегенді
мүдделеріне қарай мегзейді. Меншік иесі ауысқанмен
стандарттарды жасауға кәсіпорын басқа болып кетпейді, ол
өзінің есеп жүйесін толығымен
көмектеседі. Отандық сақтайды.
тәжірибедеЕсептеу.
нормативті түрде Мағыналылық. Қаржылық ақпарат
бекітілген
Бухгалтерлікбухгалтерлік қ есепң
есепті
есепте қаржылы шаруашылық қызметті бағалау кезінде
өмендегідей
тберушілікте негізгі
ақша қағидалары.
қаржылары түскенде дұрыс шешімдер қабылдау үшін
немесе төленгенде емес, табыстар тұтынушылардың қажеттіліктерін
пайда болғанда, шығындар қажет қанағаттандыруға мағыналы болуы
болғанда танылып, бейнеленеді. қажет.
Түсініктілік. Шаруашылық Мәнділік. Бұл қағида
сүбъектісінің қаржылық ақпарат мәнді және мәнсіз
есеп берушілігінде болатынын көрсетеді.
көрсетілетін ақпарат барлық Мәнді ақпараттың
тұтынушыларға түсінікті болмауы экономикалық
болуы керек шешімдер қабылдауға
әсер етеді.

Нақтылық. Егер ақпаратта
қателер жоқ болса ғана, ол
нақты бола алады да,
тұтынушылар сенімін
туғызады.
Байыптылық.
Шаруашылық қызмет ағымындағы
шешімдер байыппен қабылданғаны
дұрыс. Активтер мен табыстар артық
бағаланып, ал міндеттемелер мен
шығындар кем бағаланбауы қажет.

Салыстырмалылық.
Қаржылық ақпарат қажетті де
мазмұнды болуы үшін,бір есепті
кезеңді екінші есептік кезеңмен
салыстырып, сәйкестілік, бір ізділік
негізінде қарау керек.

Уақыттылық. Тұтастылық.
Ақпарат өз уақытында қалыптасып, Қаржылық есептегі ақпарат
ұсынылуы қажет. тұтас, толық болуы керек.
Қазіргі уақытта елімізде бухгалтерлік есепті
нормативті реттеудің 4 деңгейлі жүйесі
қызмет етеді.
Бірінші деңгей - ҚР
заңдары мен ҚР
Президентінің жарлығы

Екінші деігей- Ұлттық
бухгалтерлік заңдар жүйесі-
бухгалтерлік есеп бойынша
ережелер

Үшінші деңгей- салалық Төртінші деңгей-
ерекшеліктерді ескеретін кәсіпорынның ішкі
әдістемелік нұсқаулар жұмыс құжаттары
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А РАХМЕТ!!!!!

Ұқсас жұмыстар
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Қазынашылық қызметтің теориялық негіздері
Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің пәні мен әдістері
Тамақтану концепциялары
Пәндер