Құжат беттерін рәсімдеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҮЙГЕ ТАПСЫРМА
Құ жат беттерін
2.3 тақырып оқуға ,
рәСұрақтар
106-бет сімдеу мен
тапсырмаларға
дайындалу.
ІІ кезең:
І КЕЗЕҢ: «МИҒА
Бәріміз бірге
ШАБУЫЛ»
...

ІІІ кезең:
“Кім жылдам?”
БОС ОРЫНҒА ҚАЖЕТТІ СӨЗДЕРДІ ЖАЗЫҢЫЗДАР:

1. Мәтінді форматтау дегеніміз - мәтіннің пішінін
оның параметрлері арқылы қою.
"КӨПІР" тапсырмасы

2. Символдардың параметрлерін өзгерту үшін
меню қатарынан формат → қаріп командасы
орындалады.
3. Абзац параметрлерін қою үшін меню
қатарынан формат → абзац командасы
орындалады.
1. ИНФОРМАТИКАЛЫҚ ДИКТАНТ
(БОС ОРЫНҒА ҚАЖЕТТІ СӨЗДІ ЖАЗ)

1. Құжат мәтіні қағаз бетінде жақсы шығу үшін
оның бетінің параметрлерін , яғни жоғары және
төмен , сол және оң жақ өлшемдерін, сонымен қатар
беттің жоғары және төменгі колонтитулының
орналасуын қою керек. 2. Ол үшін файл → беттің
Теориясы "Б І Л У"

параметрлері командасы таңдалынады. 3. Бетке
қосымша бөлуді орналастыру үшін курсорды жаңа
бет басталатын жерге қойып, меню қатарынан
қою → бөлу командасы орындалады. 4. Беттің
нөмірлерін қою үшін қою → беттің нөмірлері
командасын орындау қажет. 5. Колонтитул -
құжаттың әрбір бетінің жоғары немесе төмен
жағына басылатын мәтін немесе сурет .
СҰРАҚҚА ЖАУАП БЕРЕ ОТЫРЫП,
БОС ОРЫНДАРДЫ ТОЛТЫР:
1. БЕТ ПАРАМЕТРЛЕРІ диалогтік терезесі не
үшін қ олданылады?
Жауабы:
. Бет параметрлері диалогтік терезесі
Теориясы "ТҮСІНУ"

мәтіннің
қ ағ аз бетінде жақ сы орналасуы үшін,
беттің
жиектерінің параметрлерін және
колонтитул орнату үшін қ ажет.
СҰРАҚҚА ЖАУАП БЕРЕ ОТЫРЫП,
ТҮСІНДІР:
Бет параметрлері диалогтік терезесінің
БАҒДАРЛАУ рамкасында қағаз бетінің кітаптық
немесе альбомдық түрі қолданылады. Екі
түрдің бір-бірінен АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ НЕДЕ?
Теориясы "ТАЛДАУ"

ЖАУАБЫ:
Бағдарлау рамкасында қағаз
бетінің кітаптық түрі ақпаратты
қағаз бетіне вертикаль , ал альбомдық
түрі горизонталь орналастыруға
мүмкіндік береді.
СХЕМА БОЙЫНША ЖҰМЫС:
(ҚҰЖАТ БЕТТЕРІН РӘСІМДЕУ ҮШІН ОРЫНДАЛАТЫН ӘРЕКЕТТЕР)

ҚҰЖАТ БЕТТЕРІН РӘСІМДЕУ ҮШІН:
Теориясы "ЖИНАҚТАУ"

БЕТТІ БЕТТЕРДІ
БЕЛГІЛЕУ БӨЛУ

БЕТ КОЛОНТИТУЛ
НӨМІРЛЕРІН ОРНАЛАСТЫРУ
ҚОЮ
актикасы "ҚОЛДАНУ
КОМПЬЮТЕРМЕН ЖҰМЫС:
1. Microsoft Word мәтіндік редакторын іске
қ ос;
2. Беттің параметрлерін жоғ ары және төмен
шекарасы бойынша – 2 см;
оң және сол жақ шекарасы бойынша – 3
см етіп енгіз;
3. Бағ дарлау өрісі бойынша альбомдық
түрін тағ айында.
Практикасы "БАҒА БЕРУ"
Сен қалай ойлайсың?
БЕТТІҢ НӨМІРЛЕРІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ
ОРЫНДАЛАДЫ. ЖАҢА БЕТ ҚОСЫП НЕМЕСЕ
АЛЫП ТАСТАСАҚ БЕТ НӨМІРЛЕРІН ҚАЛАЙ
ОРНАТУҒА БОЛАДЫ ?

ЖАУАБЫ:

БЕТТІҢ НӨМІРЛЕРІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ
ОРЫНДАЛҒАНДЫ ҚТАН,
Мені ... ҢА БЕТ ҚОСЫП
ң ойымша ЖА
НЕМЕСЕ АЛЫП ТАСТАСАҚ, ОЛ АВТОМАТТЫ
ТҮРДЕ ӨЗГЕРІП ОТЫРАДЫ.
ІІІ кезең:
І деңгей (5 балл)
Тест сұрақтарға жауап беріңіздер:
ГРАФИКАЛЫҚ ТЕСТ
1. Құжаттың әрбір бетінің жоғары немесе төмен жағына басылатын мәтін
немесе сурет қалай аталады?
а) абзац б) фрагмент в) колонтиту
2. Бетке қосымша бөлуді орналастыру үшін қандай команда орындалады?
а) файл – беттің параметрлері б) қою – бөлу в) файл - бөлу
3. Бағдарлау өрісінде қағаз бетінің қандай түрлерін таңдау мүмкіндігі бар?
Теориясы "Б І Л У"

а) кітаптық, альбомдық б) тігінен, көлденең в) макет, кітаптық
4. Колонтитулға қандай ақпарат енгізуге болады?
а) кесте, сызық, мәтін б) сурет, мәтін в) кесте , мәтін
5. Колонтитулға сурет енгізу үшін қандай команда орындалады?
а) файл – сурет б) қою – кесте в) қою - сурет

в
б
а
1 2 3 4 5
КОМПЬЮТЕРМЕН ЖҰМЫС:
1. Microsoft Word мәтіндік редакторын іске қ ос;
2. Бетті альбомдық түрде орнатып, екі
колонкағ а бөл, ол үшін разметка страницы
→ колонки командасын орындау қ ажет;
3. Колонтитул қ ойыңыз, ол үшін вставка →
колонтитул командасын орындау қажет.
4. “Информатика” деген сөзді колонтитул
қоршауына жазыңыз.
ІІ деңгей
(5 балл + 4 балл = 9 балл)
СҰРАҚҚА ЖАУАП БЕРЕ ОТЫРЫП,
ТҮСІНДІР:
Колонтитул не үшін қажет? Қандай
ақпараттар енгізілуі мүмкін?
Теориясы "ТҮСІНУ"

-
Колонтитул – әрбір беттегі ақпарат
туралы жалпы мәлімет немесе сурет.
Колонтитулға әдетте, беттің
Жауабы:
нөмірлері,
кітап аттары немесе ағымдағы
бөлім
Бет параметрлері диалогтік терезесі бойынша
қызметтік мүмкіндіктерін атаңыз:

беттің жоғары,
төмен, оң және сол бағдарлау өрісінде
жақ шекаралары қағаз бетінің
бойынша шекара
өрістерін кітаптық немесе
Теориясы "ТАЛДАУ"

тағайындайды альбомдық түрі
тағайындалады

параметрлері
таңдалған
беттің сыртқы
түрі
көрсетіледі
КОМПЬЮТЕРМЕН ЖҰМЫС:
1. Microsoft Word мәтіндік редакторын іске
қос;
2. Мәнжазбаның сыртқы бетін тағайында,
бүгінгі тақырып бойынша;
3. Бет шекарасын барлық шеті бойынша –
2 см етіп тағайында;
4. Қаріп өлшемін: тақырыпты – 20,
басқа мәлімет бойынша – 16 етіп енгіз.
ІІІ деңгей
(5 балл + 4 балл + 3 балл = 12 балл)
СӨЗЖҰМБАҚ
1. Өңдеу, енгізу, өшіру, орнын ауыстыру немесе
құжаттың мазмұнын түзету әрекеті қалай
аталады?
Теориясы "ЖИНАҚТАУ"

2. .
3. Бет шекарасын шеті бойынша туралау.
4. . . . рамкасында параметрлері таңдалынған
беттің сыртқы түрі көрсетіледі.
5. Бет өрісін . . . шекарасы бойынша туралау.
6. . . . рамкасында қағаз бетінің кітаптық немесе
альбомдық түрі таңдалынады.
7. Терезе элементтерінің бірі :
8. Құжаттың әрбір бетінің жоғарғы немесе төменгі
жағына басылатын мәтін немесе сурет.
1 Р е д а к ц и я л а у
2 Ә
3 С о л жа қ
4 ү л г І
5 тө Ме н г і
6 б а ғ Д а р л а у
7 мЕ н ю жо л ы
8 к о л о н т и тУ л
Практикасы "БАҒА БЕРУ"
ТҮСІНДІР:
Microsoft Word редакторында
форматтау және рәсімдеу әрекеттерін
мәтінді енгізіп болған соң, орындауға
болады ма?
Менің ойымша, мәтіндік редакторда
мәтінді форматтау, рәсімдеу әрекеттерін
мәтінді енгізу қалай ойлайсы
Сенбарысында және ңенгізіп
? болған
соң да орындауға болады.
Үйге тапсырма
ОРЫНДАЛМАЙ ҚАЛҒАН ІІ, ІІІ ДЕҢГЕЙ

ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАП КЕЛУ;
7.7. – тақырып. КЕСТЕЛЕРМЕН ЖҰМЫС
Назарларыңызға
рахмет
Сабақ аяқталды.
Сау болыңыздар!

Ұқсас жұмыстар
MS-Word қортынды сабақ
Бастапқы бақылау - бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі
Еңбек келісімі
Үлгілерді номерлеу және этикетка жасау
Медициналық құжаттарды рәсімдеу
Қызметкерлерді жинау және басқару
Пішімдеу тақтасы
Бухгалтерлік құжат
Ветеринариялық анықтамалар
Келісімшарт
Пәндер