Кім тапқыр? Электр тогы жайында
Презентация қосу
Азиада ойындары
Кім тапқыр?
1. Электр тогы дегеніміз не?

2. Электр тогының пайда болуы мен ұзақ сақталуы
үшін қажетті және жеткілікті шарттарды ата.

3. Вольт бағанасы туралы не білесің?

4. “Электр қозғаушы күші” дегеніміз не?
(өлшем бірлігі мен белгіленуін жаз)
5. Өткізгіштегі электр тогын оның өткізгішке
тигізетін әрекеттерін ата.
6. Қандай ток көздерін білесің және олардың
шартты белгісін сыз.

7. Зарядтардың бөлінуі дегеніміз не?

8. “Электр тогы” түсінігін алғаш рет кім енгізді?
Электр тогын өлшеу және салыстыру
үшін ток күші деген арнайы шама енгізіледі.
Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уа қыт аралы ғында
тасымалданатын электр мөлшерінің сол уа қыт аралы ғына қатынасын ток к үші деп
атаймыз:

Халықаралық бірліктер жүйесінде ток күші ампермен (А) өрнектеледі:

1 ампер – вакуумде бір – бірінен 1 м қашы қты қта орналас қан, к өлдене ң қимасыны ң
ауданы өте аз, шексіз ұзын түзу екі өткізгіштің бойымен өтетін т ұра қты ток к үші. М ұндай
ток ұзындығы өткізгіштердің әрбір кесіндісінде 2*10 -7Н-ға тең өзара әрекеттесу күшін
тудырады.
1 мА = 10-3А
1 мкА = 10 -6А
1кА = 10 3А
Тізбектің берілген бөлігінде заряд орын ауыстыр ғанда, электр өрісіні ң ат қар ған ж ұмысыны ң
осы зарядқа қатынасы кернеу деп аталады:

Халықаралық бірліктер жүйесінде ток күші вольтпен (В) өрнектеледі:

1 вольт – Өткізгіш бойымен 1 Кл заряд орын ауыстыр ғанда, 1 Дж-ге те ң ж ұмыс шамасына
тең кернеу.
Өткізгіштің қандай да бір екі нүктесінің арасында ғы кернеуді өлшеу керек болса, вольтметрді
сол нүктелерге жалғайды. Құралды осылайша жалғауды параллель жал ғау деп атайды. Б ұл
кезде “+” қысқышын ток кзінің оң полюсінен, ал “-” қыс қышын ток к өзіні ң теріс полюсінен
келетін өткізгіш сыммен жалғайды.
Ток к өзі (батарея, аккумулятор және т.б.) және ток к өзінің полюстерін жалғайтын өткізгіш тұйық электр тізбегін құрайды.

Электр тізбегі

Ішкі Сыртқы

Қысқыш,
өткізгіш
Ток көзі
сымдар, кілт,
т.б.
Амперметр Вольтметр
Суретте берілген сұлбаларда жіберілген
қателерді табыңдар.
Алаугер
Сөздікпен жұмыс

Ток күші (I) – электр тогын өлшеу және салыстыру үшін
арнайы енгізілген шама.
1 ампер – ток күшінің өлшем бірлігі
Амперметр - ток күшін өлшейтін құрал
Токтың жұмысы (А) – токты тудыратын электр
өрісінің жұмысы
Электр кернеуі – токтың атқарған жұмысын
анықтайтын физикалық шама
1 вольт – кернеудің өлшем бірлігі
Вольтметр – өткізгіштің ұштарындағы токты
өлшеуге арналған құрал.
Кім алғыр?

Құра
Өлш Шарт Өлше
лды
Атау Белгі ем Форм ты йтін
...
ы ленуі бірлі уласы белгі құра
жалғ
гі сі л
айды
Ток
күші

Элек
тр
керн
еуі
Кім алғыр?

Өл Құралд
Бел Шарт
ше Форм Өлшей ы
Атау гі- ты
м ула- тін ...
ы лен белгі
бір сы құрал жалғай
уі сі
А
лігі ды
Ток
күші I А I=q/t V
Амперметр Тізбектей

Элек
тр
керн U В U=A/q Вольтметр Параллель
еуі
Кім жылдам?
А
К
К
У
М
У
Л
Я
Т
О
 
Р
Кім тапқыр?
1. Ток күші дегеніміз не және оның белгіленуі.

2. Электр кернеуі тізбекке қалай жалғанады және
оны қандай құралмен өлшейді?
3. Электр кернеуі дегеніміз не және оның белгіленуі,
шартты белгісі.

4. 1 ампер дегеніміз не?
5. Өткізгіштегі ток күшін қандай құралмен
өлшейді?
Ол тізбекке қалай жалғанады?
6. Ток күшінің өлшем бірлігін ата (үлестік және
еселік бірліктерімен қоса).

7. “Электр тізбегі” туралы не білесің?

8. Амперметрдің шартты белгісін сыз.
Бағалау парағы
Жалпы
Р/с Аты - жөні
балл
1 Аятбек Айдана
2 Батырбек
Құрманғазы
3 Божбанбай Күләш
4 Жаппарсадық
Мереке
5 Жұман Бақытжан
6 Төлепберген Ақерке
7 Түлкібай Оразбай
Үй тапсырмасы:

1. §36. Ток күші. Амперметр
§37. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр

тізбегі
2. 78-суреттегі шартты белгілерді
жаттап алу
3. А.Ампер, В.Вольта өмірбаянына
реферат жазу.

Ұқсас жұмыстар
Электр кернеуі
Тапқыр достар ойыны жайлы ақпарат
Сілтілік металл - натрий
Электр тогының жұмысы
Тақтадағы шартты белгілердің ішінен кедергінің шартты белгісін көрсет
Металдар мен электролитт ердегі электр тогы
Электр құбылыстары
Тұрақты тоқ заңдары туралы ақпарат
Физика – ғажайыптар әлемі
Тәжірибенің мақсаты - металдардағы электрондардың инерциялық қозғалысын байқайтын тәсілді табу
Пәндер