Қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуге шолу. Операциялық жүйе


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазіргі заманғы
бағдарламалық қамтамасыз
етуге шолу.
Операциялық жүйе.
Бағдарлама – магниттік тасымалдаушыда файл
түрінде сақталып, қолданушының бұйрығы
бойынша компьютер зердесіне жүктеліп, орындау ға
арналған машина тіліндегі нұсқаулар жиыны.
Компьютердегі бағдарламалық жасақтама
құрамын бағдарламалық конфигурация деп атайды.
Бағдарламалар арасында, физикалық буындар мен
блоктар арасындағы сияқты байланыс бар –
көптеген бағдарламалар өзінен төмен деңгейдегі
басқа бағдарламаларға сүйеніп жұмыс істейді .
Қолданбалы программалар
Қолданбалы деп белгілі бір қызметтер
саласының нақты бір мақсаттық
мәселелерін шешуге арналған программалық
жабдықтама деп аталады. Көбінесе мұндай
програмамларды қосымшалар деп атайды.
Бағдарламалық қамтамасыз ету
(БҚ) -компьютерде ақпаратты
автоматтандырып өндеуді жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін бағдарламалар жиынтығы.
Мақсаты мен жүзеге
асыратын қызметтеріне қарай
кез келген бағдарлама екі
топқа бөлінеді

Жүйелік
Қолданбалы
(Жалпы)
Жүйелік бағдарламалық жасақтама (ЖБЖ) –
ЭЕМ барлық ресурстарын басқаруды,
пайдаланушымен интерфейсін ұйымдастыруды
қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдарды ң
жиынтығы.
Қолданбалы бағдарламалық жасақтама —
әртүрлі мәселелік аумақтардағы қоданбалы
есептерді шешуді жасақтайтын жеке қолданбалы
бағдарламалар мен қолданбалы дестелерден т ұратын
бағдарламалық жасақтама түрі
Жүйелік
Қолданбалы
(Жалпы)
Жалпы (әмбебап)
Операциялық жүйелер мақсаттағы
мен олардың бағдарламалар
пайдалану интерфейсі
мәселелік
Утилиталар бағытталған ҚПЖ

Сервистік интегралданған
бағдарламалар ҚПЖ

Драйверлер
Жалпы (әмбебап) мақсаттағы
бағдарламалар
• Мәтіндік редакторлар
• Графиктік редакторлар
• Электрондық кесте
• Оқыту және ойын программалары
Арнайы мақсаттағы бағдарламалар

• Графикалық процессорлар (Corel Draw, Adobe
PhotoShop);
• Баспа жүйелері (Page Maket, Quark XPress);
• Видеомонтаж редакторлары (Sony Vegas Pro)
• Аудиомонтаж редакторлары (Sound Forge)
Операциялық жүйе
Операциялық жүйе (operating system) —
компьютердің барлық басты әрекеттерін (пернелер
тақтасын, экранды, диск- жетектерді пайдалануды),
сондай-ақ қатар операциялық жүйенің
басқаруымен іске қосылатын басқа
программалардың жұмысын басқаратын, көбінесе
тұрақты сақтауыш құрылғыда тұратын,
машиналық кодта жазылған программа.
Интерфейс (inter—өзара, face—бет жағы) –
программалық жабдық пен жұмыс істейтін адам
арасындағы сұхбат жүргізу шарттары мен
келісімдер жиыны.
Операциялық жүйе

Міндеттерді атқару Пайдалану бойынша:
бойынша:
Бір адам пайдаланатын
Бір міндетті
Бірнеше адам
Көп міндетті пайдаланатын
Операциялық жүйе түрлері

Бір міндетті ОЖ
Көпміндетті ОЖ
Көпміндетті ОЖ
Бірнеше адам пайдаланатын ОЖ
Утилиттер
Утилиттер дегеніміз – операциялық жүйенің және
құралдардың жұмысымен байланысты арнайы типтік
тапсырмаларды орындау ға арналған ба ғдарлама.
Утилиттерді көмекші бағдарламалар деп атайды.
Олар есептеу жүйесіне қызмет етуге ж әне оны ң
жоғарғы тиімділігін арттыру ға негізделген.
Көмекші бағдарламалардың негізгі түрлері:
• Архиватор-бағдарламалар (WinRar и WinZip);
• Ақпараттардың резервтік көшірмесін жасайтын
бағдарламалар (APBackUp, Acronis True Image);
• Антивирустық бағдарламалар (Kaspersky Antivirus,
DrWeb, Norton Antivirus және т.б.);
• Коммуникациялық бағдарламалар (Venta Fax, Cute
FTP);
• Компьютерді тексеруге (диагностикалауға) арнал ған
бағдарламалар (Sisoft Sandra, Norton System
Information);
• Дискілерді тиімділеуге (оптимизациялауға) арнал ған
бағдарламалар (Norton Disk Doctor, Microsoft Scandisk);
Сервистік программалар
адамның операциялық жүйемен жұмыс
істеуін жеңілдететін программалар тобы.
Драйверлер - бұл операциялық жүйелер
мен перифириялық құрылғыларды
басқаратын және олардың арасындағы
байланысты қамтамасыз етіп,
құрылғылардан өтетін мәліметтер ағынын
бақылап отыратын программалар.
Драйвердің міндеттері:
- жүйелік және қолданбалы бағдаламалар-
дан түсетін сұраныстарды өңдеу;
- оларды физикалық құрылғыға түсінікті
тілге аудару,
- оның жұмыс істеу процесін басқару,
- деректермен алмасу,
- параметрлерді орнату,
- бір қалып-күйден екіншісіне ауыстыру.
ОЖ эволюциясы

Бір пайдаланушы
Көп
Бір пайдаланушы
Бір міндетті пайдаланушы
Көп міндетті
Көп міндетті

MS DOS
MS Windows
Mac OS X Windows Server
Mac OS X Server

Ұқсас жұмыстар
Операциялық жүйе түрлері
Операциялық жүйелер, түрлері
Linux операциялық жүйесінің ерекшеліктері
Бағдарламаланатын логикалық контроллер
Желілік операциялық жүйе
Түрі географиялық ақпараттық жүйе
Linux операциялық жүйенің негізгі қасиеттері
Интеллектуалды ақпараттық жүйелер
Кәсіпорынның архитектерасы
Операциялық жүйе
Пәндер