Сайтқа презентация қосу

КӘСІПКЕРЛІК туралы

КӘСІПКЕРЛІК
Орындаған: Нажипова Н.С. УА-405 топ

Семей қаласы 2015 жыл

КӘСІПКЕРЛІК: МӘНІ, МАЗМҰНЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУ ШАРТТАРЫ
Кәсіпкерлік түсінігін алғаш рет ағылшын экономисті Ричард Контильон XVII ғ. – XVIII ғасырдың басында енгізген. Оның пікірінше, кәсіпкер – тәуекел жағдайында іс-әрекетін жүзеге асыратын адам. Кәсіпкерліктің одан әрі дамуына үлес қосушы ғалымдар көп болды. Оларға: А.Смит, Ж.Б.Сэй, А.Маршал, ДЖ.Б.Кларк, Й.Шумпетер және т.б.

Кәсіпкерлік экономикада маңызды орынға ие бола отырып бірқатар маңызды фунцияларды орындайды. Олар:

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНДАРЫ

Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысаны дегеніміз – заңмен және басқа да құқықтық нысанмен қарастырылған, кәсіпорынның қалыптасуының құрылымдық тәсілі мен түрі, оның меншік формасы, шығаратын өнім көлемі мен ассортименті, оның капиталының қалыптасуы, қызметінің сипаты мен мазмұнына тәуелді болғандықтан және әртүрлі фирмааралық одақтарға кіру тәсілі мен бәсеке күресін жүргізу әдісіне байланысты жіктелуі.

Кәсіпкерлік

Көлемі бойынша - шағын -орта -ірі

Меншік нысаны - жеке меншік - мемлекеттік - шетелдік

Аумақтық қамтылуы - жергілікті - аймақтық - халықаралық

Салалық бағыты - аграрлық - құрылыс - сауда - басқалары

Қызмет түріне қарай - өндірістік - коммерциялық - қаржылық - кеңес берушілік

Ұйымдық-құқықтық нысан - өндірістік кооператив - кооперативтер - толық серіктестік - командиттік - ЖШС - қосымша жауапкершілік серіктестік -мемлекеттік кәсіпорындар

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ТӘУЕКЕЛДЕР

Тәуекелді басқару дегеніміз – тәуекел факторларын бейтараптандыру және талдау әдістерінің жиынтығы.

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БИЗНЕСЖОСПАРЛАУ

Жоспарлау – өзінің мақсаттарына жету үшін шаруашылық жүргізуші субъектінің ұтымды іс – әрекетін экономикалық негіздеу процесі. Жоспарлау – бұл «бизнес» жүйелерінің сыртқы ортаға бейімделуі. Бизнес-жоспар – жоспарланған істің нақты іске асатындығын көрсететін экономикалық тұрғыда негізделген аналитикалық құжат.

Бизнес-жоспардың құрылымы шартты түрде келесі бөлімдерден тұрады:

Резюме
Кәсіпорынның сипаттамасы Өнімнің сипаттамасы

Өндірістік жоспар Маркетинг жоспары Тәуекелді бағалау Қаржылық жоспар

Нарықты талдау
Ұйымдастырушылық жоспар

Қосымшалар

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру – жай және ұлғаймалы ұдайы өндірісті қаржылық қамтамасыз ету шарттары мен қағидаларының, нысандары мен әдістерінің жиынтығы. Сыртқа қаржыландырудың ең кеңінен тараған түрлерінің бірі несиелеу болып табылады. Несие – бір меншік иесінің басқа меншік иесіне кез – келген нысандағы құндылықтарды уақытша пайдалануға берумен байланысты экономикалық қатынастар жүйесі.

Кәсіпкерлік қызметтегі лизингтік және факторингтік операциялар

Лизинг – бір жағынан инвестициялық қызмет түрі болса, екінші жағынан жалдың (аренданың) ерекше түрі болып табылады. Лизингтің арқасында кәсіпкер немесе кәсіпорын өндіріске қажетті құралдарды ірі капитал салымын жасамастан уақытша пайдалануға мүмкіндік алады.

Факторинг – тауарларды сату мен қызмет көрсету үрдісінде контрагенттер арасында туындайтын төленбеген қарыздарды факторингтік компаниялардың төлеуімен байланысты комиссиялық операциялардың бір түрі.

КӘСІПКЕРЛІК ҰЙЫМДЫ КАДРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Кәсіпкерлік қызметтегі жүзеге асыру үшін қажетті еңбек ресурстарын қалыптастыру қажет. Еңбек ресурстары деп еңбек қызметіне қатысу үшін қажетті физикалық және интеллектуалдық қабілеттерді иеленетін халықты айтамыз. Кәсіпорын персоналы деп оның төзімдік құрамына кіретін барлық жұмыскерлердің жиынтығын айтамыз Кадр саясаты деп персоналмен жұмыс жасаудың негізгі бағыттарын анықтайтын қағидалардың, талаптардың, идеялардың, теориялық көзқарастардың жүйесін айтамыз. Кәсіпкерлік қызметте еңбекақы төлеуді ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Еңбек кодексінің 126-бабына сәйкес, еңбек ақы төлеу жүйесі тарифтік, тарифсіз немесе аралас жүйелер негізінде қалыптастырылуы мүмкін.

КӘСІПКЕРЛІК МӘМІЛЕЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Мәміле – азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттері. Кәсіпкерлік жүйесіндегі әріптестік түрлері:  Өндіріс сферасындағы әріптестік . Бұған келісім-шарт, қосалқы мердігерлік, жобалық қаржыландыруды жатқызуға болады.  Сауда немесе тауар айырбасындағы әріптестік. Бұған тауар айырбас (қарсы сауда) операциясын жатқызамыз.  Қаржылық қатынастар сферасындағы әріптестік. Бұл сфераға венчурлік қаржыландыру, сақтандыруды жатқызуға болады. ҚР-ның Азаматтық кодексіне (378-бап) сәйкес, шарт дегеніміз екі немесе одан да көп адамның азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы келісім.

КӘСІПКЕРЛІК ҚҰПИЯ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОРҒАУ ТӘСІЛДЕРІ

Кәсіпкерлік құпия – таралуы зиян келтіретін кәсіпорынның қызметі туралы мәліметтерді жариялауға кәсіпорынның, қызметкердің заңмен қорғалатын құқығы. Коммерциялық құпия – жариялау олардың мүдделеріне зиянын тигізетін фирма, кісіпорын қызметі туралы мәліметті айтамыз.
Коммерциялық құпияны қорғауды қамтамасыз ету Ішкі Құқықтық Ұйымдық Сыртқы Техникалық Психологиялық

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Кәсіпкерліктің жауапкершілігі деп мемлекеттің, қызметкерлердің, шаруашылық жүргізу субъектілерінің құқықтарын бұзуға, орындалмаған міндеттемелерді қалпына келтіруге бағытталған белгілі бір іс-әрекеттерді жасау қажеттілігін, міндетін түсінеді. Кәсіпкерлік сферасында заңдылық жауапкершілік түрлерінің қатарына әкімшілік жауапкершілікті жатқызуға болады. Яғни оған, азаматтардың өмірі мен денсаулығы, мемлекеттік немесе қоғамдық меншікке қол сұғуы және т.б. жатқызамыз. Қылмыстық жауапкершілік мемлекеттік мәжбүрлеумен байланысты қарастырылады және ықпал етудің ең қатал шарасы ретінде қабылданады. ҚР Азаматтық кодексіне (268-бап) сәйкес міндетте деп бір адам басқа адамның пайдасына мүлік беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және т.б. сияқты белгілі бір әрекеттер жасау.

КӘСІПКЕРЛІК МӘДЕНИЕТІ МЕН ЭТИКАСЫ

Кәсіпкерлік мәдениет – субъектілердің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудағы белгілі бір қалыптасқан қағидалары, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы. Іскерік қарым-қатынас – белгілі бір нәтижеге жетуді, нақты проблеманы шешуді немесе анықталған мақсаттарды іске асыруды көздейтін, сондай-ақ қызмет, ақпарат, тәжірибе алмасу орын алатын, өзара байланысу және өзара әрекеттесу үрдісі. Іскерік қарым-қатынас әртүрлі нысандарда іске асырылады: 1.Іскерлік сұхбат; 2. Іскерлік келіссөздер; 3.Іскерлік жиналыс. Әмбебап этика – бұл кәсіби бейімділігі мен әлеуметтік функцияларына байланыссыз, барлық адамдар үшін міндетті ережелер мен нормалар және қағидалар. Корпоративті этика – бұл әрбір компанияның қызметкерлерінің іс-әрекетінің мәдениеті, олардың сенімдері, дәстүрлері, әріптестермен және өздерінің арасындағы өзара қарым-қатынас деңгейі.

КӘСІПКЕРЛІК АЯСЫНДАҒЫ БӘСЕКЕ МЕН БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК

Бәсеке (лат. «қақтығысу») – қандай да бір құндылықтарды иелену үшін индивидтер, топтар немесе қоғам арасындағы күрес. Бәсекелестік – дербес жасаған іс-әрекеттері тиісті тауар нарығындағы тауарлар айналысының жалпы жағдайына олардың әрқайсысының біржақты ықпал ету мүмкіндігін тиімді шектейтін нарық субъектілерінің жарыспалылығы. Бағалық бәсеке – баға арқылы, яғни, бағаны көтеру немесе төмендету көмегімен жүргізілетін бәсекелік күрес. Бәсекеге қабілеттілік – қандай да бір объектінің белгілі бір нарыққа ұсынылған ұқсас объектілерімен салыстырғанда нақты қажеттілікті шынайы немесе әлеуетті дәрежесін сипаттайтын қасиет

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау – ол кәсіпорынның қаржы-экономикалық жағдайын интегралды бағалауды білдіреді. Талдау мынадай бағыттар бойынша жүргізіледі: Өнім өндіру мен сатуды талдау; негізгі өндірістік қорларды талдау; кәсіпорынның материялдық ресурстарын талдау; кәсіпорынның ресурстарын талдау; өнімнің өзіндік құнын талдау; пайда мен табыстылық деңгейін талдау; кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау; Кәсіпорынның қаржылық жағдай деп өз қызметін қаржыландыру мүмкіншілігін айтамыз.

КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

ҚР-ның «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңында елімізде жеке кәсіпкерлікті қолдауға арналған арнай тарау (4-тарау) бар. Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы – бұл кәсіпкерлік субъектілерін тамытуға көмектесетін және оларға өз қызметін жүргізуге қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз ететін ұйымдар мен бірлестіктер жиыны. Бизнес-инкубатор – шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қалыптасуы кезеңінде өндірістік үй-жайлар, құрал-жабдықтар беру, ұйымды, құқықтық, қаржылық, ақпараттық қызметтер көрсету жолымен оларды қолдау үшін құрылатын заңды тұлға.

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ТОҚТАТУ

Еліміздің заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызмет заңды тұлға құрмастан және заңды тұлға құру арқылы жүзеге асырылады. Кәсіпорынды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, өзгерту) оның меншік иесінің, құрылтайшылардың (қатысушылардың), сондайақ заң құжаттарында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүргізіледі. Банкроттық – борышкердің сот шешімімен танылған оны таратуға негіз болатын дәрменсіздігі; шаруашылық субъектінің қарыздық міндеттемелері бойынша төлем жасай алмауы және қаражаттың жоқтығынан ағымдағы негізгі қызметін қаржыландыру мүмкіншілігінің болмауы.


Пән: Бизнесті бағалауПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь