Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желілер жайлы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
 Компьютерлік желілер.
Электронды пошта қызметі.
Әлеуметтік желілер
Компьютердің жүйелік блогында ішкі, сыртқы
құрылғылармен байланыс жасауға арналған арнайы
тарақша қосқыш түріндегі порттар бар. Олар тізбекті
және параллель қосылатын болып екіге бөлінеді. Осы
порттар арқылы әр түрлі құрылғылар арасында
ақпараттарды тасымалдауға болады. Егер екі немесе
одан да көп компьютерлерді порттары арқылы
байланыстыратын болсақ бұл компьютерлердің
арасында ақпарат алмасу жұмысын жүргізуге
мүмкіндік туады. Осылай байланыстырылған
компьютерлер тобы компьютерлік желі құрады.
Компьютерлік желі дегеніміз – ресуростарды (дискі, файл,
принтер, коммуникациялық құрылғылар) тиімді пайдалану
мақсатында бір – бірімен байланыстырыл ған компьютерлер
тізбегі.Компьютерлік желілер масштабы мен мүмкіндігі бойынша
ерекшеленеді. Ең шағын желілер жергілікті деп аталады да,
компьютерді біріктіру үшін қолданылады.
Жергілікті желіден кейінгі орынды масштабы бойынша
корпоративті есептеуіш желілер алады. Б ұл желілерді ірі
мекемелерді, банктер мен олардың филиалдары, са қтандыру
компаниялары, бұқаралық ақпарат құралдары құрады.
Егер желі елдегі аймақтық масштабтағы компьютерлерді
біріктіретін болса, аймақтық есептеуіш желісі деп атайды.
Мұндай желіде байланыс желісі ретінде телефон байланысы,
телефон тораптары немесе сымсыз байланыс серігі қолданылады.
Егер қашықтағы компьютерлерді байланыстыру үшін телефон
желісі қолданылса, модем қажет болады
Модем (МОдулятор/ДЕМодулятор сөздерінің қысқартылуы) –
таратушы жағында компьютердегі сандық сигналдарды
үздіктелген аналогтық сигналдарға айналдруды қамтамасыз
ететін қабылдаушы жағында сигналдарды осыған кері
түрлендіретін құрылғы.
Модем арқылы көптеген дербес пайдаланушылар аймақтық және
коммерциялық желілерге, Интернетке қосылады. Сондай –
электрондық поштаны пайдаланады, конференцияларға қатыса
алады.
Үлкен қашықтықты және пайдаланушыларды молынан қамтитын
есептеуіш желілер телекоммуникациялық есептеуіш желілері деп
аталады. Телекоммуникациялық желілер – ақпарат алмасу және
оны өңдеуді бөлісу желісі, ол өзара байланысқан жергілікті
желілерден құралады. Мұндай масштабтағы желілер аппаратттық,
ақпараттық, программалық сияқты қоғамдық ресуростарды
ұжымдаса пайдалану мақсатында құрылады.
Телекоммуникациялық желіні пайдаланушыларының өздерінің қай
жерде орналасқанына қарамастан ақпаратты жедел түрде кез
келген қашықтыққа жіберуге, сонымен қатар желіден қажет
мәліметті дер кезінде алуға мүмкіндігі бар.
Модем
Интернет – (ағылшынша Internet – желіаралық байланыс) бүкіл жер шары
бойынша ақпарат ағынын таратуды қамтамасыз ететін желілер жиынтығы.
Өзара байланыстырлыған миллиондаған компьтерден құралған, біртұтас
ақпараттық  кеңістіктіИнтернет деп атайды.
Әр түрлі масштабтағы желілердің өзара біріктірілуі мүмкін. Мысалы,
кабельмен жалғастырылған мекемедегі жергілікті желі аймақтық желіге, ал
әр түрлі аймақтық желілер телефон джелісі арқылы байланыстырылуы
мүмкін. Үлкен қашықтықта желіаралық байланыс орнату қажет болғанда
кабельдік желілерді пайдалануға болмайды.Мұндай жағдайда
телекоммуникация каналдары:телефон, радио, релелік байланыс, талшықты –
оптикалық байланыс, ғарыштық жасанды серіктері арқылы байланыс т.б.
қолданылады.
Әр түрлі желілерді түйістіру шлюз деп аталатын арнайы компьютерлер
немесе программалар арқылы қамтамасыз етіледі. Шлюздер бір желіден
қабылданғандеректер форматын басқа желідегі деректер форматына
түрлендіреді. Әр түрлі масштабтағы желілерді біріктіру нәтижесінде қалалар,
елдер және континенттер арасында өзара ақпарат алмасу мүмкіндігі
беріледі. Қорғану қызметін атқаратын шлюздік компьютерлер бранмауэрлер
деп аталады. Ауқымды желі немесе Интернет – адамзаттың ақпараттық
технология саласындағы жеткен жетістіктерінің бірі.
Интернет желісін алғашқы дүниеге келтіруге себеп болған 70 – жылдар
басында АҚШ қорғаныс инистрлігінің APRANET компьютерлік жүйесі болып
саналады. 1973ж. APRANET Англия мен Норвегия мемлекеттеріне байланыс
орнатып әлемдік кеңістікке шықты. Интернеттің кеңінен таралуына себеп
1982 жылы пайда болған ТСР/ІР хаттамася (протоколы) болды.
Жергілікті желі – саны шектеулі компьютерлерді біріктіру үшін қолданылады.
Компьютерлерді желіге қосу үшін компьютерден басқа құрыл ғылар:желілік адаптер,
кабель, концентратор (HUB) немесе коммутатор (SWICH) қажет.
Желілік адаптер – компьютердің байланыс желісімен сәйкестендірілуін қамтамасыз
ететін құрылғы.
Коммутатор мен концентратор ақпарат алмасу сапасын жақсартады және
деректерді таратудың әр түрлі стандартын қолданатын желіні ң әр т үрлі б өліктерін
біріктіреді.
Сонымен, жергілікті желі дегеніміз – бір – бірімен қатар орналас қан компьютерді
біріктіретін жүйелер (бір бөлмеде немесе бір ғимаратта, қатар орналс қан
компьютерлер).
Жергілікті желінің екі түрі бар: клиент – сервер ж әне бір де ңгейлі (бір рангілі), я ғни
тең дәрежелі желі.
Сервер – ортақ пайдалануға арналған барлық ресуростарды қамтитын компьютерлер.
Ортақ ресуростарды пайдалану үшін сервер қосулы болуы қажет. Серверге принтерлер,
модем, ортақ қолданбалы программалар (мысалы, электронды қ пошта), факстер ж әне
т.б. қамтылған ресуростарды толығынан қолдануға м үмкіндік береді. Бір де ңгейлі
желіде барлық жұмыс станциясы қайсы бір ма ғына сында бас қалары үшін сервер
қызметін атқарады. Олар ортақтастырылған желі ресуростарын бірден қолдана алады
және ресуростарды бөлуді бақылап отыратын қуатты орта қ сервер компьютер
болмайды. Бір деңгейлі желілердің маңызды ерекшелігі – онымен ж ұмыс істеу үшін
арнайы программалық жабды қтың қажеті жо қ.
Жергілікті желідегі компьютерлердің бір – бірімен геометриялы қ байланысу
тәсілі топология деп аталады. Байланыстыру топологиясыны ң бірнеше т үрі бар:
1.Шина – барлық компьютерлер тізбекті түрде бір кабельге жал ғанады.
2.Сақина топологиясы деп аталатын желі байланысында барлы қ компьютерлер т ұйы қ
сақина түріндегі кабельге жалғанады.
3.Файлдық серверлерге негізделген желіде компьютерлер бір – бірімен жұлдыз схемасы
түрінде жалғанады.
4.Егер мекеме көп қабатты үйде орналасса, онда оны ң әр қабатында ғы жеке серверін
байланыстыратын бүкіл мекемеге ортақ бір сервер беріліп, оны ақшақар (снежинка)
схемасы деп атайды, көбінесе осы топологияны пайдалан ған тиімді.
Жергілікті желінің қамтамасыз ету мүмкіндіктері:
— ақпараттың арнайы серверлерде сақталуы, бірнеше пайдалнушыны ң қандай да бір
дерекпен жұмыс істеу;
— бірнеше пайдалнушыны қолданатын программалы қ жабды қтарды файлды қ дискілерді ң
серверлерінде бір ғана данадан са қтау;
— электрондық пошта мен топты қ жоспарлауды пайдаланатын пайдаланушыларды ң
ұжымдық жұмыс істеуі мен құжат айналымы;
— желілік принтерлерді бірлесіп пайдалану;
— Интернетке қосылу мүмкіндігі.
Ортақ деректер базасыны ң каталогі, желілік ресурстар мен біры ңғай қор ғаныс саясатын
бөлісудің орталықтандырылған тәсілі бар компьютерлр тобыны ң домен атауы болады.
Әрбір доменге жеке ат беріледі. Доменні ң деректер базасы каталогі домен бақылаушасында
(контролер) сақталады. Әрбір доменде тек бір ғана негізгі ба қылаушы болады.
Байланыс хаттамалары. Желіде жұмыс істеуге арналған
жаңа ақпараттық технологиялар
Компьютерлер желіге қосылғаннан кейін бірінші рет іске қосыл ғанда
операциялық жүйе DHCP (Dynamic Configuration Protocol) серверін іздейді.
Мұндай типтегі серверлер компьютерлерг е желіден бірін – бірі о ңай табу үшін
адрес меншіктейді. Егер желіде DHCP сервері болмаса, онда операциялы қ ж үйе
автоматты түрде қосылғаннан басқа компьютерлерді аны қтай алатын режімге
ауысады. Мұндай механизмді IP – адрестеу (Automatic IP – addressing) деп аталады.
Компьютерлердің бір – бірімен байланыс жасау ережесі желілік хаттама деп
аталады.
Хаттама (протокол) – екі компьютердің бір –бірімен қатынасуны ңы формалды
ережелерінің жиынтығы.
Microsoft фирмасы мекеме ішінде жлімн ж ұмс істеу үшін TCP/IP қолдануды
ұсынады. NetWare сервері бар жергілікті желілерде пакеттерді желі б өліктері ж әне
редиректор арасында маршрутизациялану м үмкіндігін беретін IPX/SPX (Intеrnet
Packet Exchange/Sequeneed Packed Exchange) хаттамасы
қолданылады.Microsoft Фирмасының 3Com компаниясымен бірігіп құрған Point –
to – Point Тunneling Protocol (РРТР) хаттамасы Internet арқылы сенімді байланыс
құру мүмкіндігін береді.
Электрондық пошта қызметі
(E-mail).
E-mail немесе электрондық почта – нақты абоненттерге желi арқылы
хабарлар жiберу жолымен мәлiмет алмасу тәсiлi.
Басқа да байланыс қызмет түрлері сияқты, электрондық пошта қызметі
программалар жұбы мен олардың өзара қарым-қатынас хаттамаларыны ң
көмегімен жүзеге асырылады. Интернет жағынан программа-сервер,
тұтынушы жағынанпрограмма-клиент жұмыс атқарады.
Электрондық поштаның жұмысы екі қолданбалы хаттамаға негізделген:
Шығатын хабарды жіберуге – SMTP (SMTP – Simple Mail Transfer
Protocol – пошта жіберетін қарапайым хаттама) хаттамасымен;
Келіп түсетін корреспонденцияны қабылдау ға - РОРЗ (Post Office
Protocol 3 – протокол почтового отделения, версия 3) хаттамасымен
жүргізіледі.
Электрондық пошта – бұл желіні пайдаланушылар арасында а қпаратты жіберу мен
сақтау жүйесі; компьютердің көмегімен кез келген түрдегі хабарларды немесе баспас өз
хабарларын беру.
Электронды поштамен ж ұмыс істегенде Off Line режімін пайдаланады.
Off Line бұл пайдаланушы онда Хост – машинамен байланыса алатын, поштаны ж әне
жаңалықтарды десте түрінде жіберіп ала алатын ж ұмыс режімі. Off Line режімінде
пайдаланушының қосылуы оның өзін тіркеу де (пароль мен электронды қ адрес берілуі)
және сәйкес бағдарламалық жабдықтама орнату.
Электрондық пошта — бұл қазіргі тез, сенімді ж әне үнемді абоненттер арасында
құпия сақтау кепілдігімен ақпараттар алмасу құралдарыны ң бірі болып саналады.
Электрондық пошта жұмысының принциптері мынадай: Хост-машина ға қосыл ған әрбір
абонентке (Интернеттің қандай да бір желіге кіретін машинасына ж әне ол абонентке
қызмет көрсететін провайдерге жататын) электронды қ адрес ж әне қат қыл дискіде орын –
электрондық пошталық «жәшік» беріледі, о ған қатынау пайдаланушыны ң паролімен
бұғатталады.
Электрондық адрес пайдаланушыны ң желідегі орнын аны қтау үшін қолданылады. Хост-
машиналары хаттармен алмасуды автоматты режімде орындайды. Хост-машиналармен
байланысуарқылы пайдаланушылар пошта алады, б ұл кезде пайдаланушыны ң
компьютерінің қосылып тұруы міндетті емес. Электронды қ поштаны ң к өмегімен
мәтіндік, графикалық ақпараттарды, кез келген к өлемдегі файлдарды жіберуге болады.
Шектеулер тек хост-машинамен пошта алмасу кезінде ғана қойылуы м үмкін. Біра қ
отандық телефон желілері айтарлы қтай шуыл д әрежесімен айырмашылы қты
болғандықтан, ақпаратпен алмасудың на қты жылдамды ғы 28000 бит/сек аспайды,
сондықтан 300 К-дан артық хабар жіберуді ң қажеті жо қ.
Электрондық хабар немесе файл т үріндегі хатты, жергілікті желі ар қылы
да, дүниежүзілік желі арқылы да жіберуге болады. Жергілікті желі
бойынша жібергенде ОЖ-ның құрамдас құралдары немесе қызметтер
пайдаланылады, ал дүниежүзілік желі бойынша жібергенде арнайы
бағдарламалық жабдықтамалар және белгілі электронды қ хабарламамен
жұмыс істеу ережелері қолданылады, сонымен қатар қосымша аппаратты қ
жабдықтама – модем қажет болады.
Кез келген электрондық хабар (хат) та қырыпты қ б өлімімен денесінен
құралуы керек. Хаттың тақырыптық бөлігінде пайдаланушыны ң,
жіберушінің адресі, жіберу уақыты, хат та қырыбы, оны ң
маңыздылығының дәрежесі міндетті түрде көрсетілуі керек. Хатты ң
денесінде, мәтіннің өзінен бас қа, жіберушіні ң қолы қойылады.
Электрондық хабарлармен алмасу әдеттегі поштадан әлде қайда ы ңғайлы,
өйткені ол сенімді, арзан және уа қытты үнемдейді.Электронды қ
хабарларды дайындау үшін арнай ба ғдарламалы қ құралдар, өзгеше
мәтіндік редакторлар қолданылады. Хабарларды жіберуді әдетте бас қа
бағдарламалар орындайды. Мұның бәрі қандай компьютерлік желіні
қолданылуымен байланысты.
Электрондық поштаның қолданушысы болу үшін:
1)модем немесе желілік адаптер, с әйкес кабелдер керек;
2)қандай да бір пошталық серверде тіркелуі ңіз қажет.
Мысалы:Sultanov@mail.ru – мұнда:
*коммерциялық @ символының сол жағындағы бөлім –
пошталық сервис қызметін қолданушының адресі
(қолданушы поштасының адресі);
* коммерциялық @ символының оң жағындағы бөлім –
пошталық сервердің адресі (қолданушының электронды қ
адресі)
3)электрондық поштамен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін
арнаулы программа (MS Outlook, The Bat!, Eudora ж әне т.б.)
керек.
Әлеуметтік желілер
Әлеуметтік желілер - ермектері бірдей адамдардың Интернетте бірігетін
қоғамдастық сайттары. Осы сайттарда адамдар жедел т үрде м әліметтер алмасады ж әне
достар табады. Бірақ осы сайттар ар қылы тек қатынасып қана қоймай, адамдар музыка,
видео іздеуі де мүмкін.
Әлеуметтік желілерде адамдар өзі жайлы м әлімет тастап қалдыра алады (ту ған к үні,
оқыған мектебі, университеті, ермектері ж әне т.б.), бас қа қатынасушылар осы
мәліметтерді пайдаланып сол адамды таба алады.
Әлеуметтік желілер Интернетте 1995 ж. бастап ке ң тарал ған, осы жылы бірінші
әлеуметтік желі - Classmates.com (Сыныптастар) сайт ашылды. 2003-2004 жж. MySpace,
Facebook жобалары шықты.
Сауда ұжымдары әлеуметтік желілерге үлкен қызы ғушылы қ к өрсетті. Осындай жобалар
бірнеше миллиондық аудиторияны тартты әрі оларды ң жарнамасы қатты әсер жасады.
Қазақстанда қазіргі кезде ең көп қолданыста ғы әлеуметтік желілерді ң бірі nur.kz сайты
болып есептеледі. Одан Басқа да Birge.kz, Ilike.kz, on.kz, www.kazlife.com, Zhelide.kz
сайттары жұмыс істеуде. Солардың ішінде Zhelide.kz сайтына келетін болса қ, Желіде.кз
сайты 2011 жылдың тамыз айында ашылды, сондай аз уа қыт ішінде 10000-нан аса
қолданушы жинап үлгерді. Бұл ҚАЗНЕТ үшін өте жо ғары к өрсеткіш болып есептеледі.
1970-ші жылдардың соңында адамдар бір-бірімен әңгімелесе алатын
алғашқы электронды хабарландыру та қталары пайда бола бастады. Әрине,
сол кезде бүгінгідей ыңғайлы болған жо қ, біра қ адамдарды ғаламторда
біріктірудің бұл алғашқы қадамдары еді.Келесі кезе ң, ал ғаш қы «on-line»
сервистердің пайда болуы еді. Әңгімелесуге арнал ған чатты жаса ған бірінші
компания «CompuServe» болды. Сервисте әңгімелесуді ң бір са ғатына 30
доллар төлеу керек еді, бұл осы компанияны ң негізгі кемшілігі болды.
Кейін жедел хабарламалар жүйесі пайда болды. Файлдарды жіберетін ж әне
чаттағы жедел әңгімелесудің бірінші сервисі, 1988 жылы «MultiUser Talk»
программасын алмастыр ған IRC (Internet Relay Chat) болды. 1991 жыл ғы
«Шөлдегі дауыл» әскери операциясын «on-line» режимінде б үкіл әлемнен
келген хабарламалар трансляциясынан кейін «IRC»-ді ң ке ң танымла болды.
«IRC» – дің негізгі кемшілігі - шектеулі қолдану болды.
1990 жылдардың ортасында «ICQ» құрылды, ол жеке компьюерлерге
арналған жедел хабарламалар жеткізудің бірінші ж үйесі болды. «ICQ»-ді ң
негізін «Mirabilis» компаниясы қалады. Б үгінгі та ңда ICQ – «Mail.Ru Group»-
тың құрамына кіреді, 2012 жылды ң наурызда ғы к өрсеткіш бойынша әлем
бойынша 23.4 млн. қолданушысы бар. Әлеуметтік желілерді ң құрылуына
келсек.
Әлеуметтік желілердің пайда болуының басты себебі, ол әрине,
адамдардың бір-бірімен әңгімелесуді қалауы.Бұрындары адамдар
әңгімелесу үшін бір-бірімен кездесетін. Ер жігіт қызбен танысқысы келсе,
көшеде танысып, серуендеуге шақыратын, киноға, театрға апаратын. Ал
бүгінгі күні жастар қалай танысады? Таныс емес адамдарды, әлеуметтік
желідегі парақшасына қосып танысады.Интернеттің пайда болуымен және
таралуымен барлығы өзгере бастады. Достарыңмен тілдесу виртуалды
әлемге көше бастады. Бұл дұрыс па, бұрыс па, әркім өзі шешеді. Соңғы
кездері адамдар бетпе-бет кездесуден гөрі әлеуметтік желілерде тілдесуді
қалайды.
Әлеуметтік желілердің пайда болуы мен дамуына не түрткі болды? Әрине
тез дамып келе жатқан интернет.
Интернеттегі әлеуметтік желінің бірінші аналогі 1995 жылы Рэнди Конрадс
іске қосқан «Classmates» болып табылады.  Сайттың аудармасы
«Сыныптастар». Сайттың мақсаты, сыныптастарды және мектептегі
достарды табуға мүмкіндік жасау. Бастапқыда сайт танымал емес еді,
өйткені профильді жасау және достарды қосу функциялары болмады. Ал
сайт қолданушылары тек білім беру мекемелерінің және сонда оқыған
оқушылардың тізімін ғана көре алатын. «Classmates» әлеуметтік желілердің
пайда болуына түрткі болды.  Жоба нәтижелі болды, және де өз иелеріне
табыс әкелді. Осыған қызығушылықпен қараған басқа адамдар өз
әлеуметтік желілерін ойлап табуға кірісті. Бүгінгі күні сайт өз жұмысын
жалғастыруда. Әлем бойынша сайттың қолданушылар саны 50 млн
Бүгінгі күні, біздің түсінігіміздегі бірінші толы ққанды әлеуметтік желіні
Эндрю Вейнрейх 1997 жылы іске қос қан «SixDegrees»-деп айту ға болады.
Әлеуметтік желінің мақсаты «алты қолалысу» теориясын д әлелдеу еді.
Келесі әлеуметтік желілер «AsianAvenue», «MiGente», «BlackPlanet» 1997
және 1999 жылдары аралығында пайда болды. Функционалды ғы жа ғынан
алдындағылардан қатты өзгешелік болмады.1999 жылды ң 18 наурызында
америкалық студент-программист Брэд Фицпатрик «жанды журнал» -
Livejournal-ды құрды. Ол ТМД елдерінде ке ң танымал болды. «Livejournal»»
бірінші болып топтарды құрып, хат алмасу м үмкіндігін е ңгізді. Осыны біз
бүгін барлық әлеуметтік желілерден байқай аламыз.
2004 жылы Марк Цукерберг «TheFacebook» әлеуметтік желісіні ң негізін
қалады. 2005 жылдан бұл желі «Facebook» деп атала бастады. 2008 жылы
«Facebook» әлеуметтік желісі әлемдегі е ң танымал әлеуметтік желіге айналды,
және де бүгінгі күнге дейін к өшті ң басында. Б үгінгі к үні «Facebook» әлем
бойынша «Google»-дан кейін ең к өп танымалдылы ққа ие екінші интернет сайт.
2006 жылы Джек Дорси - «Twitter» жобасын іске қосты. Ол тез дамып келе
жатқан жаңа әлеуметтік желіге айналды. «Twitter»-ді ң ерекшелігі, тек 140
символдан ғана тұратын хабарлама жаза аласыз. 2010 жылдан бастап сайттан
видео, фото көруге мүмкіндіктері пайда болды. Б үгінгі та ңда «Twitter» әлем
бойынша ең көп қаралатын сайттардың 10-на кіреді.
Айшылық алыс жерлерден,
Көзіңді ашып-жұмғанша,
Жылдам хабар алғызды, – деп келетін Ыбырай Алтынсартнні ң өле ң жолдары бар. Өле ңін
нақ бір қазіргі технологияның мүмкіндігіне тамсанып жазып отыр ғандай.
Рас, қазір үйде отырып-ақ әлемнің кез келген түкпіріндегі адаммен әп-с әтте хабарласа
аласыз. Байланыстың түрі де көп. Телефонмен, интернет ар қылы, тіпті бейнебайланыс
арқылы өзімен тікелей сөйлесе бересіз. Бұл б үгінгі технологияны ң адамзат қа сыйлап
отырған мүмкіндігі. «Бұрын ұялы телефон, интернет болма ған кезде адамдар қалай өмір
сүрген а?!» деп таңданып қоятынымыз бар. И ә, ж ұмысымызды же ңілдеткен
технологияның мүмкіндіктері мол. Бірақ біз оларды ң к өлеңкелі т ұсына м ән бермей
жүрміз.
Ұялы телефонның зияны жайында к өп айтылып келеді. Жиі қолданатын адамды ми ісігіне
ұшыратуы мүмкін деген сияқты қорқынышты мәліметтерді ғалымдар ал ға тартуда. Ал
интернеттен келетін қауіп – одан да қор қынышты.
Қазіргі таңда интернет жастардың басты ермегіне айналды. Кез келген уа қытта, кез келген
жерде қосылып алып, өз алдына виртуалды әлемде ж үретіндер к өбейді. С өзді ң, досты ң
қадірі жоғалып барады. Әлеуметтік желілерде байланыс орнатуды ң т үрі к өбейген сайын
оған қызыға түскендердің қатары артуда. Әлеуметтік желіде мы ң досы бар жандарды ң
шынайы өмірде сыр бөлісе алатын жалғыз жолдасы да жо қ. О ған өкінбейтіндері де кем
емес. Виртуалды әлемді өзі танымайтын, өзі к өрмеген досыны ң ма қтауына семіріп, өзін
керемет жан сезінетіндер ж ұртпен араласудан қалып барады. Қалай с өйлесу керектігін де
ұмыта бастағандай.
Пайдаланылған
әдебиетер
Ғаламтор көздері
Информатика пәнінен оку құралы. Астана
2004ж.
авторлары:М.Қ.Байжұманов және
Л.Қ.Жапсарбаева
Дәріс дәптері

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік және әлеуметтік желілер
Локальді және глобальді желілер. Internet және электронды пошта
Компьютерлік желі туралы жалпы түсінік
Компьютерлік желілер.Электрондық пошта.Әлеуметтік желілер
Компьютерлік желілер. Әлеуметтік желілер
КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР. ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТА ҚЫЗМЕТІ. ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР жайлы
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желілер туралы
Әлеуметтік желілер туралы ақпарат
ЛОКАЛЬДІ ЖӘНЕ ГЛОБАЛЬДІ ЖЕЛІЛЕР
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желі
Пәндер