Мұрагер музыка бағдарламасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мұрагер
музыка
бағдарламасы
т ер д ег і б а р л ы қ пәндер
іздегі мектеп
Қазіргі таңда елім
т ас қ а н б іл ім ж үйесімен
а қалып
кеңес заманынд
п ә н і ғ а н а ұ л т т ық жүйемен
музыка
жүргізіледі. Тек к а пәні белгілі
т е р д е м у зы
с а лғ а н . Қ а зі рг і таңда мектеп
жа
м бе р ге н ов т ы ң «Мұрагер»
ит Райы
күйші Абдулхам
қ ы лы о қ ы т ы л ады. Аталған
бағдарламасы ар ы л д ай болса да,
ы н а 2 0 -3 0 ж
ғ д ар л а м а н ы ң қалыптасқан
ба ліг ін д е оқу
ім м и н и с т р
к б ы л т ы р ғ ы ж ылдан бері біл
те ғ да й , өйткені
н а р л ы қ ж а
а н д а рт ы н а е н д і. Бұл өте қуа
ст
ан а сы н қ а л ы п т астыруда төл
ел е ң ұ рп а қ т ың ұлттық с
ө ск
к ам ы зд ы ң м а ңызы зор.
музы
өнеріміз, ұлттық
Ұлтты ұлт
рет інде сақтап қа
латын ең басты
құндылықтар
ды ң бірі – музыка
. Музыка – тіл,
салт-дәстүр, ә ұлттық
дет-ғұрып, бар
л ығын өз бойы
ұлттың жаны. на жинаған
Ұ лттық музыка
болашақ ұрпақ
болмысын, сан т ың
асын қалыпта
стыратын құр
жетпес құндыл ал. Осы баға
ығымызды біз
қаншалықты
оның қадірін б қастерлеп,
іліп жүрміз. Бү
гінде еліміз бой
жуық мектеп м ынша 80-ге
узыка сабағын
«Мұрагер» бағ
арқылы өтеді. дарламасы
Ауыл, қала ме
ктептерінде ұл
сусындап өсіп ттық өнермен
келе жатқан ж
ас буын бүгінд
жетістіктерге ж е айтарлықтай
етті деуге болад
ы.
Мұрагер
бағдарламасы
жайлы
Абдулхамит РАЙЫМБЕРГЕНОВ, күйші, өнертанушы:
– «Мұрагер» бағдарламасының негізі 1985 жылы қалана бастады. Оны жасауыма
сол кездегі ахуал т үрткі болды: өзім домбырадан дәріс беретін консерваторияда
жылына небәрі 7-8 бала ғана бітіретін. Солайша жылдан-жыл ға бізді ң ұлтты қ
өнеріміздің аясы тарылып бара жатты. Бұған бейжай қарап отыра алмадым да,
Алматыдағы №12 мектептен сынып алып, сол жерде өзім осы ба ғдарламаны
т әжірибеден өткізе бастадым. Он жылдай қаза қ мектептерінде тегін саба қ беріп,
т әжірибенің нәтижесін күттім. Бұлай еткен себебім, егер біз мектеп
қабырғасындағы балаларды ұлттық мәдениетімізге т әрбиелемесек, онда ерте ң
біздің жырымызды, айтысымызды тыңдап, өнерімізді қажет ететін ешкім
қалмайды деп ойладым. Шүкір еңбегім далаға кеткен жоқ. Бірақ өкінішке орай
қазіргі таңда бізде өз өнерімізді дәріптеу, қадірлеу әлі де кенжелеу қалып т ұр.
Айталық өздеріңізге есімі таныс дәст үрлі әнші Ұлжан Байбосынова Америка ға да,
Жапонияға да, әлемнің талай мемлекеттеріне барып терме-тол ғау, жырларымен
концерт беріп жүр. Жақында ғана Германияға барып симфониялы қ оркестрмен
Сырдың термелерін орындап, концерт беріп қайтты
.Шетелдіктер біздің
өнерімізге тамсанады,
құрметтейді, өздері шақырып
концертімізді қойдырады,
халық нағыз өнер адамын
алақанында ұстайды. Ал біз
төл өнерімізді өзгеден неге
төмен санаймыз? Қобыланды,
Алпамыс жырларымыз кімнен
кем? Әрине, өнерде әркімнің
өз орны бар. Дегенмен мен
үшін Құрманғазы
Бетховеннен биік тұруы тиіс.
Біз осыны баланың санасына
кішкентайынан құймасақ,
өсіп кеткен соң нәтиже
болмайды.
ш і с ы нып
с т а п сегізін
н ы п т ан ба й р ет етін
– б і р і нші сы а д ом быра ү
«Мұра
гер» 3 0 б а ла ғ
е й ін б ірд е н
ы н м е ктеп
ы л а р ына д і н е н т ұрат ың
оқуш ем ел е р б а л а н
ы т у ә діст і с ы н ыпта ен»,
й ы о қ б і р ін ш р и д і р г
арна а ғ д а рлама л а н » , « На
асы. Б сақ қ ұ
р л а м « А қ
бағд а
н а ж е ңі л
і к ү й лерден
қ а ғ ы п алуы н г е н » секілд е р і , мен
е н о з і н д
бірд
к е н д ір», «Б н с а л д ың ә
ізді Е с Б іржа
с м үй с е р і,
«Қо Ақан
3 с ы н ы п т а
н д ы х алық
а с т а п 2-
а н ғ а п сы д а н к е йін
б
а н ғ а з ы, Қаз л ғ а са ды. Со
и н а , Қ ұрм
й л е р і н е жа б арып
Д к ү е й ін
о р л а р ының ы н а , о дан к
композ
ит
л т ж ырлар
т ұ р м ыс-са ғ а к ө шеді.
еп кала р
біртінд к м у з ы
р г е , ә лемді
рл е
оркест
Бесін
ші сыны
пта айт
11 буынд ыс өнер
ық өлең іне ден қ
құрауды ойылып,
дәріс бе ң ең же балалар
ріледі. А ңіл әдіс ға
лтыншы темесі б
Тұрмаға с ыныпта Б ойынша
мбет, А ұқар, Ақ
қтан сы тамберд
негізделг нды жы і,
ен жыра раулар п
улық дә оэзиясын
өзіне сол стүр оқ а
жыраул ы тылады
ар стил . Балала
тапсырм і н де өлең-ж рдың
алар бер ырлар қ
іледі. Бұ
л – өске ұрауға
ой-өрісі лең ұрп
н сол ме ақтың
нталит қиялын,
сыныпт ет к е қайта
а күллі т ру. Ал ж
үркі, шы етінші
дәстүрі ғ ыс халы
оқытыл қтарын
ады. ың музы
калық

Ұқсас жұмыстар
«Мұрагер» халық ұлттық педагогикасының негізінде жасалған оқыту жүйесі
А.Райымбергенов жетекшілігімен құрылған музыкалық МҰРАГЕР бағдарламасы
«Мұрагер»
Балалардың және жас жеткіншектердің дамуына маңызды фактор - құрбылар қауымдастығы
ҚАЗАҚ МУЗЫКА ӨНЕРІНІҢ ГИМАЛАЙЫ
Дыбысты шығармау белгісі
Музыка мұғалімнің міндеті:
Бастауыш мектептегі музыка сабағының типтік бағдарламасы мен әдістемелік кешені,мазмұндық сипаты
Бастауыш мектептің 1-4 сыныптарына арналған музыка пәнінің бағдарламасы
"АҚ БАСТАУ" балалар ұйымы
Пәндер