Сайтқа презентация қосу

Бауыр тәрізді мүктер

Қ азақ стан Республикасы Білім жә не Ғ ылым мимнистірлігі Семей қ аласының Шә кә рім атыдағ ы мемелекеттік университеті

Тақ ырыбы:Бауыр тә різді мү ктер
Орындағ ан:Жайсаң баева С.Ж. Тексерген: Мадыбекова А.С. Топ: БЛ - 309

Семей 2015

МҮ К ТӘ РІЗДІЛЕР БӨ ЛіМІ (МОХОВИДНЫЕ) – ВКҮ ОРНҮ ТА Бұ л бө лімге ө мір сү руі ылғ алы жеткілікті, кө п жағ дайда тіпті аса ылғ алды ортамен байланысты болып келетін жоғ ары сатыдағ ы ө сімдіктер жатады. Аздағ ан мү к тә різділер ылғ алы жеткіліксіз облыстарда ө мір сү реді. Мү к тә різділердің карапайым тү рлері сабаққ а жә не жапыраққ а бө лінбейді, олардың вегетативтік денесі талломнан немесе слоевищеден тұ рады. Жақ сы жетілген мү к тә різділер нағ ыз жапырақ ты сабақ ты ө сімдіктер болып келеді. Барлық мү к тә різділердің тамырлары болмайды. Ө сімдіктің субстратқ а бекінуін жә не топырақ тан ылғ алды кабыддау қ ызметін ризоидтары атқ арады. Ризоид дегеніміз сыртқ ы клеткаларда болатын

Мү ктер
Бауыр мү ктері класы (Нepaticopsida) Антоцероттар класы (Аnthocerotopsid a) Жапырақ ты сабақ ты мү ктер класы (Bryopsida)

Мү к тә різділерді инвентаризациялау ә лі кү нге дейін аяқ талмағ ан, ә сіресе бриологтар тропикалық жә не оң тү стік жарты шар аймақ тарын нашар зерттеген. Дү ние жү зі бойынша шамамен 22000-нан 27000-ғ а дейін мү к тә різділердің тү рлері кездеседі. Олардың 8500 дейін бауыр мү ктері (280 туыс), 14500-ге дейін {кейбір авторлардың мә ліметтері бойынша 1 8000-дейін) жапырақ ты-сабақ ты мү ктер (700-ден аса туыс) жә не 300-дей тү рін (3 немесе 6 туыс) антоцероттар тү зеді. Жоғ ары сатыдағ ы ө сімдіктердің ішінде тү рлерінің саны жағ ынан мү к тә різділер гү лді ө сімдіктерден кейінгі екінші орынды алады.

БАУЫР МҮ КТЕРІ КЛАСЫ
Бұ л кластың ө кілдері вегетативтік денесінің дорзовентральды болып келуімен ерекшеленеді. Бұ ларғ а талломды формаларымен қ атар жапырақ ты сабақ ты ө сімдіктерде жатады. Алайда соңғ ыларының вегетативтік денесі жапыраққ а жә не сабаққ а бө лінгенімен дорзовентральды қ алпын сақ тайды. Бауыр мү ктерінің кейбір клеткаларында (талломды жә не жапыракты сабақ ты ө кілдерінде) бір, екі немесе бірнеше майлы денешіктер болады. Олар ә зірге сферокарпуста жә не антоцероттарда белгісіз. Майлы денешіктер клеткалардың ішінен шығ атын артық заттар (секреты). Химиялық кұ рамы жағ ынан, олар эфир майларының қ оспасы, шамасы ө сімдіктерді малдың жеп қ оюынан қ орғ айтын болса керек. Бауыр мү ктерінің аздағ ан бір тобының жапырақ тары мен сабақ тары болады. Олардың вегетативтік денесінің құ рылысы радиальды болып келеді (Нарlоmіtrіаsеs). Спорофиттің қ орапшасында спорадан баска элатералар болады, олар споралардың шашылуына ү лкен ә серін тигізеді. Бауыр мү ктерінің протонемасы нашар жетілген жә не кө п

Бауыр мү ктері класы

Маршанциялар Marschantiidae

Юнгерманиялар Jungermannidae

Маршанциялар
Маршанциялар муктерінін 6000 тү рі, 300 туысы белгілі. Бү л катардың ең кең таралган жә не танымал тү рі кэдімгі маршанция - Marchantia polimorpha. Ол солтү стік жарты шардың орман зонасында кең таралган (космополит). Денесі жіпшелі талломнан тұ рады (калындыгы 1-2 см-ге, кейде 5-20 см-дей), дихотомиялы бұ тактанғ ан, таллом шетіндегі оймакшада ө су нү ктесі орналасқ ан, кү рылымы дорзо-вентральды, талломның жогаргы бетінде шығ арушы бү ршіктерінде сағ акты аяғ ы бар диска пішінді антеридий жэне кө псә улелі жұ лдыз пішінді архегониясы бар. Ал тө менгі бө лігінде бірклеткалы ризоидтары (қ арапайым жэне тілшік) жэне амфигастриялары болады. Архегония мен антеридия дамығ аннан кейін су аркылы ұ рық тану жү реді, архегония қ ауашаққ а немесе қ орапшағ а айналады, споралары 33 диплоидты. элатера аркылы тарайды. Спорадан алғ ашкы жіп немесе протонема, ал одан жана маршанция дамиды. Практикалык манызы жок.

Маршанцияның ө мірлік циклы: А-спорогон; Б-гаметофит; М-мейоз; 1-споранның ө суі жә не ө скіннің тү зілуі; 2-таллом; 3-эпидерма; 4-устьице; 5ассимиляциялық ұ лпа; 6-қ алың дағ ан қ абық ша; 7-ризоидтар; 8кә рзең ке; 9-тірек (кө терме); 10-антеридий; 11-сперматозойд; 12архегоний; 13-жұ мыртқ а клеткасы; 14-спорагонның тү зілуі; 15спора тү зетін клеткалар жә не элатердің бір бө лігі; 16-спора мен элатердің тү зілуі; 17-споралардың шашылуы.

Кә дімгі маршанцияның вегетативті кө беюі: А-кә рзең кесі бар талломның бір бө лігі; Б-кә рзең ке (тікесінен жарып карағ анда); В-ө нім денешігінің тү зілуі; Г-ө нім денешігі (сыртқ ы тү рі жә не кесіндісі).

Юнгерманиялар
Неміс биологы Юнгерманнын кұ рметіне юнгерманиялар деп аталғ ан. 8 мыннан астам (казір 5 мың ) тү рі жэне 195 туысы белгілі. Талломды жэне жапыраксабакты формалары да болады. Қ оныржай жэне салкын ендіктерде тарапғ ан, біра қ негізінен тропикада кен тараган эпифиттер, эпифиллдер. Ішкі кұ рылымы ө те карапайым, дорзо-вентральды. Практикалык маң ызы жок.

Юнгерманиялар қ арапайым, анатомиялық құ рылыстарын сақ тай отырып, сыртқ ы құ рылыстарының кү рделенуіне қ ол жеткізген. Сө йтіп олардың жапырақ ты сабақ ты құ рылысы қ алыптасқ ан. Тү рлерінің саны жағ ынан юнгерманиялар ең кө бі болып есептелінеді, олар ә сіресе табиғ и жағ дайда орасан кө п болып келеді.

Юнгерманиялар

МЕТЦГЕРИЕВ ЫЕ (Metzgeriales)

ГапломитриевыеЮнгерманиевые.


Пән: БиологияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь