Бизнес жоспар Қақталған ет өндірісі цехын ашу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
БИЗНЕС ЖОСПАР
Қақталған ет өндірісі цехын ашу
Жоспар:

Кіріспе
1. Жобаның тұжырымдамасы
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
3. Өндірістер бағдарламасы
4. Маркетингтік жоспар
5.Өнімнің жоспарланған бағасы
6. Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін
өзгерістер
7.Маркетинг стратегиясы
8.Техникалық процесс
9.Ұйымдастыру,басқару және құрам
Кіріспе
Ерте заманнан бері ет адамның ең маңызды тағамы болып табылады, бұл белоктың негізгі к өзі. Ет өңдеу
өнеркәсібі дәстүрлі түрде Қазақстан өнеркәсібінің ең басты ауылшаруашылық саласы болды. Оны ң м әні малды
кешенді қайта өңдеуден тұрады. Сала қызмет бағдарлары әр түрлі бірнеше кәсіпорынды білдіреді: малды өсіру
мен бордақылау, құрама жем шығару, кондициялы малды сою мен қайта өңдеу, ет өнімдерін шы ғару, өнімді
сақтау және сату, сол сияқты саланың сервистік кәсіпорындары.
Бүгінде Қазақстанда ет өнімдерінің нарығы кеңес одағы кезіндегі нары қтан ерекшеленеді. Қаза қстанда етті
тұтыну көлемі әлі де ішкі өндіру көлемінен жоғары. Бұл Бразилиядан, Австриядан ж әне бас қа да елдерден
әкелінетін ет импортына байланысты болуда.
Қазақстанда бүгінде жан басына жылына орташа 44 кг келеді, б ұл Ресейді ң жа қын орналас қан қалаларында ғы
тұтынудан ерекшеленеді, ал дамыған елдерде – орташа жан басына жылына 87 кг келеді.
Етті тұтыну көлемінің төмен болуының негізгі себептері:
Основными причинами столь низкого потребления мясной продукции являются:
- Халықтың сатып алу қабілетінің төмендігі;
- Ет өнімдерінің ветеринарлық нормаларға сәйкессіздігі;
- Миграция;
- Тамақ өнімі бағасының жоғарылығы;
- Басқа өнім түрлерінің пайда болуы болып табылады.
Жобаның тұжырымдамасы

Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Қызылорда облысында (б ұдан әрі – Қызылорда
облысы) қақталған ет өндірісі цехын ашуды қарастырады.
Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін пайда табу болып
табылады.
Мыналар ет және ет өнімдері нарығының негізгі субъектілері болып табылады
- шаруа (фермер) шаруашылықтары;
- жеке қосалқы шаруашылық және ет өндіретін ауылшаруашылық кәсіпорындары;
- ет өнімдерінің шағын кешендерін екінші және үшінші өндіріс құралдарымен қамтамасыз ететін к әсіпорындар;
- ет және ет өнімдерін өндіру мен сату үшін жағдайлар жасайтын ет өнерк әсібі к әсіпорындары мен нары қты қ
инфрақұрылым кәсіпорындары.
Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді тұтынушылар – қо ғамды қ тама қтандыру
кәсіпорындары, облыс пен жақын орналасқан аудандар тұрғындары болып табылды.
Өнімнің сапасын құраушылар:
- Өндірген, ораған, сақтаған, тасымалдаған және сатқан кезде гигиена талаптарыны ң орындалуы;
- Өнім санитарлық, ветеринарлық нормаларға сәйкес келеді;
- Ет (шикізат) сою пунктінен түседі;
- Мұздатылған емес, салқындатылған етті пайдалану (соңғы өнімнің сапасын жақсартады);
- Азықтық қосындылардың сәйкестік сертификаттары болады;
- Отандық және шетелдік ет шикізаты өнеркәсіптік қайта өңдеуге ветеринарлы қ ілеспе құжаттарымен бірге
қабылданады;
- Жоғары технологиялы және заманауи жабдықтарды пайдалану.
Цех жалпы алаңы 150 шаршы метр жалға алынған орын-жайда орналасады.
Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын соңғы нұсқа емес, тек осындай бизнес-идеяны дамытуды ң әлеуетті
мүмкіндігі ғана. Сондықтан да жобаны іске асыр ған кезде сату ба ғдарламасы сия қты к өрсетілетін қызметтерді ң
де өзгеруі мүмкін. Жоспарланған қызметтердің бәсекелестік басымды ғын, сондай-а қ сатып алынатын жабды қты ң
ерекшелігін барынша ашып көрсету қажет болады .
Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы

Қақталған ет сойылған салдың тұздалған және/немесе қандайда бір термикалы қ өңделген кесек еті болып
табылады.Оның тағамдық құндылығы жоғары (100 г-да 260—630 ккал) ж әне д әмдік қасиеті керемет.

Еттің түріне байланысты шошқа, сиыр және қой еттері қақталады.
Қақталған ет термикалық өңдеу ерекшелігі бойынша шикідей қақат алған, пісірілген, қа қтал ған-пісірілген,
қақталған-бұқтырылған, бұқтырылған және қуырылған болып бөлінеді.
Тағамдық және дәмдік құндылықтарына қарай қақталған ет сорттарға бөлінеді.
Пайдаланылған кесек етке және оны өңдеу тәсілдеріне байланысты — окорока, рулеттер, әр т үрлі қа қтал ған
болып бөлінеді..
Қақталған ет — ірі кесекті ет — шошқа және сиыр етінен жасалған деп саналады. . Сал қын т үрде пайдалануға
арналған бұл жеңсік тағам негізінен жоғары сортты сиыр және шошқа етінен жасалады.
Қақталған ет табиғи өнім болып табылады, оны дайындау үшін өндірген кезде құрамында ғы с ұйы ғы алынып
тасталатын ет пайдаланылады, сондықтан да оның құрамында негізгі шикізатты ң қал ған бас қа да азы қты қ
құрамдары сақталады.
Өнімнің бір түрін дайындау жоспарлануда – 200 гр., 400 және 500 граммен әр т үрлі орамаларда ғы қа қтал ған
сиыр еті.
Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ауқатын
жақсарту үшін пайда табу болып табылады.
Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді тұтынушылар –
қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, облыс пен жақын орналасқан аудандар
тұрғындары болып табылды.
Цех жалпы алаңы 150 шаршы метр жалға алынған орын-жайда орналасады.

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды
қамтиды:

Шығыстар, мың тг. 2 012
Негізгі капиталға инвестициялар 7 595
Негізгі капитал 6 451
Барлығы 14 046
Ішкі кірістілік нормасы (IRR) 71%
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге 25 792
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл 2,4
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл 2,7

Жылдық пайда мың тг. 12 427
Активтердің рентабельділігі 31%

Қаржыландыру көзі, мың тг . Сомасы Кезеңі Үлесі
Өз қаражаты 6 451 03-06.2012 46%
Қарыз қаражаты 7 595 03.2012 54%
Барлығы 59 470 100%

Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 12%
Өтеу мерзімі, жыл 4,0
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 3
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 3
Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы
есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.
Кредиттеудің келесі шарттары қабылданды:
Жобаның 5 жылына арналған кәсіпорын қызметі тиімділігінің көрсеткіштері.:
15% дисконттау ставкасы кезінде инвестицияланған капиталдың дисконтталған таза кірісі 25 792
мың теңгені құрайды.
* Қызылорда * Жаңа жұмыс
облысының орындарын құру,
бюджетіне бұл * Қақталған ет
* Экологиялық таза
салықтар мен жұмысшылардың өндіретін жаңа цех
өнім өндіру
басқа да тұрақты кіріс ашу;
аударымдардың алуына мүмкіндік
түсуі. береді;
мыналарға ықпал ететін болады:
Жоба экономикалық көзқарас жағынан
Өндірістер бағдарламасы

1- кестеде өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы берілген
1-кесте – Жылдар бойынша жоспарланатын өнімділік бағдарламасы
Сату бағдарламасы жүргізілген маркетингтік зерттеулер (т ұтынушыларды ң қа қтал ған
етке басымдық берулерін айқындау мақсатында) нәтижелеріні ң негізінде, сондай-а қ
жарнамалық акциялар арқылы жүзеге асырылатын болады.
Бағаны қалыптастырған кезде тұтынушылардың орташа табыстары ар қылы
айқындалатын сатып алу қабілеттіліктері ескерілді.
Бағаны қалыптастыру нарықтық бағалар мен өнімні ң өзіндік құнына негізделген.

Көрсеткіш 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Қуаты, % 41% 65% 80% 85% 90% 100% 100%

Сатудан т үскен табыс, мың тг. 24 420 51 480 63 360 67 320 71 280 79 200 79 200
Маркетингтік жоспар

4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Республикада шамамен 6,2 млн. бас ірі қара мал бар.
2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы республикада мал басы ұлғайды:
- ірі қара мал –1,1% -ға 6 160,4 мың басқа дейін;
- соның ішінде сиыр –2,3%-ға 2 778,8 мың бас;
- құс –1,1%-ға 33 036,3 мың басқа .
3-кесте – 2015 жылдың 1 қаңтарына ҚР мал шаруашылығын дамытудың негізгі
көрсеткіштері (шаруашылықтардың барлық санатында)
2011 жыл 2010 жыл 2011 ж. 2010 ж. қарағанда
± %

Мал шаруашылығы өнімі өндірісі
сойылатын тірі салмақтағы мал мен құсты 1 646,0 1 598,2 47,8 103,0
сату, мың т
сиыр сүті, мың т 5 341,2 5 269,0 72,2 101,4
тауық жұмыртқасы, млн. дана 3 700,9 3 286,4 414,5 112,6
Мал мен құс саны, мың бас
ірі қара мал 6 160,4 6 095,2 65,2 101,1
оның ішінде сиыр 2 778,8 2 717,2 61,6 102,3
қой 15 167,4 14 660,8 506,6 103,5
ешкі 2 672,9 2 708,9 -36 98,7
шошқа 1 356,1 1 326,2 29,9 102,3
құс 33 036,3 32 686,4 349,9 101,1
2-кесте – Өнімнің жоспарланған бағасы

Сиыр етінің бағасы нарық бағасы ескеріле келе жасалды (АО "Қазагромаркетинг АҚ. сайты).
Өнімнің конкурстық құны:
Жоғары технологиялы жабдықтарды пайдаланудан;
- сапалы шикізатты пайдаланудан тұрады.
Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция назарға алынған жоқ, инфляцияға байланысты
бағаның көтерілуі кәсіпорынның сату бағасымен қатарлас жүретін болады.
Сиыр еті тг./кг. ҚҚС-сыз 1 560
Сол сияқты жылғы еті аздап 4 % өсіп килограмына 818 теңгені құрады. Құс еті мен окорочка 1-2 % шамасында ғана өсіп, онша
өзгерген жоқ,. Сәуір айында килограмм окорочка мен құс етінің құны тиісінше 347 и 387 теңгені құрады.
Шұжықтың бағалары: жартылай қақталған және пісірілген түрі төрт ай бойы тұрақты өсті, сәуірде баға - 681 и 576 те ңге
деңгейінде тұрақтады.
2015 жылғы сәуір мен 2009жылғы сәуірдегі ет пен қайта өңдеу өнімдерінің орташа республикалық бағасын салыстыру, те ңге/кг

сиыр еті қой еті шошқа еті жылқы еті тауы қтар сан етi ш ұжы қ
шұжық
Қақталған
пiсiрiлген

2010 ж. 2009 ж.
2015 жылғы сәуірдегі баға бойынша көрсеткіштер ұсынылған барлық ет тағамы өнімдері бойынша , құс етін қоспа ғанда,
алдындағы жылдан жоғары болды.
Сиыр еті 2009 жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 2010 жылғы сәуірде 15 % қымбаттады.Сондай-ақ қой еті де 2009
жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 2015 жылғы сәуірде 10 % қымбат болды. Шошқа ж әне жыл қы еті тиісінше 9 ж әне 7 %
қымбаттады. Шұжықтың құны 4-6 % өсті.
Еттің барлық түрінің бағасының өсуіне 2009 жылмен салыстырғанда 2015 жылы мынадай факторлар әсер етті:
- тірі мал бағасының артуы;
- ЖЖМ-ның балық түрлері бағасының өсуі;
- халықтың табысының артуы;
- жүк тасымалдау қызметтерінің қымбаттауы;
- инфляция деңгейі.
Ет өндіру маусымдылығының Қазақстан Республикасы қалаларының барлық базарларында бағаның серпініне әсер еткені
байқалады.
2014-2015 жж. қаңтар-қыркүйекте ҚР ет және өт өнімдері өндірісін қайта өңдеу және консервілеу, млн.
тенге

62,204
62,500
62,000
61,500
60,629
61,000
60,500
60,000
59,500

Суретте көрсетілгеніндей 2015 жылы ҚР ет өнімдері өндірісінің көлемі 1 575 млн. теңге (немесе 2,6%) ұл ғайды.
Жетекші өңірлер республикадағы барлық малдың төрттен бірі ұсталатын Солтүстік Қазақстан, О ңтүстік-Шы ғыс
(20%) және Шығыс Қазақстан (17,8%) болып қалуда. В Солтүстік негізінен ІҚМ-ға, оңтүстік – қой шаруашылығына
бейімделген. Қосымша ет республикаға Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Ресей мен Қытайдан әкелінеді. Ал қайта
өңдеуге жіберілетін өндірістік ет Аргентинадан, Бразилиядан, Польша мен Жаңа Зеландиядан әкелінеді. Экспортты қ
бағалау бойынша олардың үлесіне айында орташа шамамен 300 тоннадан келеді.
Импорт – көтерме нарықтардың жағдайына қарағанда онша өзекті емес, бірақ Қазақстан нары ғында ғы еттің
теңгерімсіздік көзі болып табылады. Қазақстандықтар тұтынатын барлық өнімнің 95% импортты ң үлесіне тиеді.
Негізгі және әлеуетті бәсекелестер
Кәсіпорынның негізгі бәсекелестері ҚР мен облыстағы қақталған ет өндірушілер болып табылады.
5-кесте – Кәсіпорындар – ҚР еттен қақталған өнім өндірушілер

All-Biz, сайтының деректері бойынша Қызылорда облысында қа қталған ет өндіретін к әсіпорындар жо қ.
Кәсіпорын өнімі сапасының негізігі құрамдауыштары:
- Өндірген, ораған, сақтаған, тасымалдаған және сатқан кезде гигиена талаптарыны ң орындалуы;
- Өнім санитарлық, ветеринарлық нормаларға сәйкес келеді;
- Ет (шикізат) сою пунктінен түседі;
- Мұздатылған емес, салқындатылған етті пайдалану (соңғы өнімні ң сапасын жақсартады);
- Азықтық қосындылардың сәйкестік сертификаттары болады;
-Отандық және шетелдік ет шикізаты өнеркәсіптік қайта өңдеуге ветеринарлы қ ілеспе құжаттарымен бірге
қабылданады;
- Жоғары технологиялы және заманауи жабдықтарды пайдалану.

Кәсіпорынның атауы Облыс Мекенжай

№1 еткомбинат ЖШС Қарағанды Қарағанды қаласы, Молоков
көшесі,, 115/2

Мясная империя ЖШС Шығыс Қазақстан Семей қ., Краснознаменка к., 13

Тай ЖШС Қарағанды Қараганды қ.,, Складская к.,, 9

Дедов ЖШС Қарағанды Актас қ., Ковыльная к., 37
Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін өзгерістер

Ет өнімдерін тұтынуға алдағы уақытта үй шаруашылығының мөлшері, жұмыс істейтін әйелдер саныны ң ұл ғаюы, жасы,
білімі, халықтың табысы, көші-қон процесі, тамақ өнімдеріні ң құны, т ұтынушыларды ң білімі мен хабардар болу,
денсаулықты күту сияқты факторлар әсер ететін болады.
Ет тағамдарына деген сұраныс қажеттілікпен ғана емес, азы қ-т үлікті сатып алу қаражатыны ң болуымен де
айқындалатын болады. Алдағы уақытта ет және ет өнімдері нарығында ғы табысты ң ұл ғаюы өзгерістерге әкелуі м үмкін.
Қосымша ақша тамақты көптеп сатып алуға жұмсалмайды. Табыс т өмен болған кезде тамақ өніміні ң ба ғасы мен сапасы
бірінші орынға шығады. Жоғары табыс болған кезде сапасына, т үр-т үріне, т әмдік қасиеттеріне, өнімні ң сырт қы келбетіне
талап күшейеді.
Ауқатты адамдар ингриедиентке, құрамына, табиғилығына, денсаулыққа пайдалылығына назар аударатын болады.
Ет және ет өнімдері нарығының даму стратегиясын іске асырудың екі нұсқасы болуы мүмкін.
Бірінші нұсқа - инерциялы, бұл кезде өткен жылдарды ң стратегиялы қ деректеріні ң негізінде ай қындалатын өсу баяу
жүреді.
Екінші нұсқа – аграрлық саясатты жандандыру мен мемлекеттік қолдау кезінде жа ңа технологияларды, енгізуге, өнімді
қолдануға негізделген индустриалды инновациялық нұсқасы.
Ет ресурстарын ұлғайту проблемасы орларды өндіруді ң, тасымалдаудың, қайта өңдеуді ң және ет өнімдерін сатуды ң
барлық кезеңдеріндегі қолда бар резервтерге байланысты болуда.
Ет өндірісі көлемін ұлғайту іс-шаралары ретінде табынды ке ңінен өсіру, сатылатын малды ң өнімділігін арттыру, өлімін
азайту, ет бағытындағы малды басым дамыту, асыл т ұқымды селекциялы қ жұмыстарды жүргізу, азы қтарды жа қсарту,
фермалардағы мал санын оңтайландыру ұсынылады. Ет өңдейтін к әсіпорындарда ет ресурстарын ұл ғайту резервтері
қосалқы шикізатты барынша толық пайдалануға, өнімнің түр-түрін жетілдіруге, өсімдік және мал ба ғытында ғы белокты
препараттар мен ораудың жаңа түрлерін қолдануға, өндірісте жаңа технологияларды енгізуге байланысты болады.
Соңғы жылдары көптеген елдерде кәсіпорындарды белгілі бір айма қта ғы кластерлерге біріктіру қолданылуда.
Қазақстанда қалыптасқан тарихи мамандандыруға, таби ғи-климаттық жағдайлар ға, өндірістегі д әст үрлерге ет өнімдерін
тұтынуға байланысты ет кластерін құру мүмкін болады. Оның жұмыс істеу тиімділігі ет өнімдері өндірісі к өлеміні ң
өсуінен, олардың сапасының жақсартуынан, өндірістік шығындарды және тиісінше бағаны азайтудан, инфра құрылымды
жақсартудан, жұмыспен қамтудан және халықтың табысын арттырудан, к әсіпорынны ң сапалы қ жа ңа де ңгейде барынша
тығыз жұмыс істеуден көрінетін, болады.
Маркетинг стратегиясы

Мыналар ет және ет өнімдері нарығының негізгі субъектілері болып табылады
- шаруа (фермер) шаруашылықтары;
- жеке қосалқы шаруашылық және ет өндіретін ауылшаруашылық кәсіпорындары;
- ет өнімдерінің шағын кешендерін екінші және үшінші өндіріс құралдарымен қамтамасыз ететін к әсіпорындар;
- ет және ет өнімдерін өндіру мен сату үшін жағдайлар жасайтын ет өнерк әсібі к әсіпорындары мен нары қты қ
инфрақұрылым кәсіпорындары.
Қазақстанда жоғары сапалы өнім шығаруды көздейтін, жоғары технологиялы ж әне заманауи өндіріс ретінде
жаңа кәсіпорынды жайғастыру қажет.
Өнімді шығарардан 1-2 ай бұрынғы бастапқы кезеңде мал шаруашылығы өнімі өндірісіні ң бастал ғаны туралы
баспасөзде мақалалар мен отандық тауар өндірушілер туралы жарнамалар орналастыра отырып PR науқанын
жүргізу қажет.
Сұраныс пен өткізуге ынталандыруды қалыптастыру мыналарды ескере отырып жоспарлануда:
- Сапалы өнім;
- Басқалармен салыстырғанда бағаның барынша төмен деңгейі;
- Білікті құрам;
- Заманауи жабдықтар;
- Сұранысқа ынталандыру бағдарламасын іске асыру.
Жобаны іске асырудың бастапқы айларында кәсіпорын директорыны ң сауда желілерін аралауы мен сататын
тауар ұсынуы жоспарлануда. Нарықта отандық қақталған өнімдерді ң аз екенін ескере отырып т ұтынушылар осы
өнімге назар аударатын және «дәмін тату» үшін сатып алатын болады. Егер өнім тұтынушылар ға ұнаса, олар үнемі
сатып алады. Сауда желілерінен басқа, шағын азық-түлік д үкендерімен де ынтыма қтасты қ шартын жасасу
жоспарлануда.
Техникалық процесс

Қақтау тетігі екі фазадан тұрады: қақтау заттарын жо ғары ға орналастыру ж әне оларды жо ғарыдан ауыстыру.
Бұл ретте бірінші фазаның жылдамдығы негізінен қа қтау температурасына (ол жо ғары, қоз ғалысыны ң
жылдамдығына болған сайын түтін концентрациясына (жазы қты ғына), байланысты оны ң заттары сі ңеді). Бірінші
фазаның өсуін жеделдету үшін УКУ-1М камерасында жоғары қысымдағы электр өрісін пайдалану к өзделген,
ысталатын ет бөліктерін иондайды, олардың қозғалыс жылдамды қтары мен өнімні ң жо ғары бетіне тез қонуына
әсер етеді. Осының нәтижесінде қақтау заттарының сіңу кезеңі бірнеше са ғаттан 5-20 минут қа дейін
қысқарады.
Алайда, қақтаудың бірінші фазасын жүзеге асыру жоғары сапалы ет өнімін алу үшін жеткіліксіз.
Қақтау заттары өнімнің бойына белгілі бір м өлшерде сі ңуі қажет. Осындай жа ғдайда ғана толы қ әсерге қол
жетеді. Қақтау заттарының өнімнің бойына тез сіңуі көптеген факторлар ға, соны ң ішінде бірінші кезекте
ортаның температурасына, өнімнің жоғарғы бетін (бетіні ң тегістігі немесе б ұжырлы ғы, қабы ғыны ң болуына),
шикізаттың құрамында сұйықтың болуына, бұлшық ет, майлы ж әне жал ғастыратын тіндерді ң ара қатынасына,
ұнтақтау деңгейі мен басқа да факторларға байланысты болады.
Атап айтқанда, 18-22° С температураға қарағанда 35-50° С температура кезінде өнімді қа қтау заттарымен
толықтыру екі ес е тез жүреді; шпиг шошқа етіне қара ғанда қа қтау заттарын 1,5, сиыр етіне қара ғанда 2,1 есе
тез жұтады. Шошқа шпигіне қақтау заттары сағатына 0,1—0,2 мм жылдамды қпен сі ңетінін ескере келе
қақтаудың екінші фазасын қамтамасыз ету үшін талап етілетін ұстау мерзімін тез аны қтау ға болады. Б ұл ретте
қақтау түтіні барлық жағына бірдей түскенін ескеру керек, ұза қты ғын есептеген кезде шпикті ң қалы ңды ғын да
ескерген жөн. Шұжықтың ішектері жасанды ішектерге қарағанда қақтау заттары үшін 20—25% астам тез өтеді.
Алдын ала пісірілген тартылмаған ет өнімдерінде (пісірілген окорока, пісірілген-т ұздал ған та ғам) қа қтау
заттарының ішкі сіңу жылдамдығы тартылған еттен (жартылай фабрикат ш ұжы қтар) дайындал ған ж әне
ысытылмаған тағамға қарағанда барынша жоғары .
Ұйымдастыру, басқару және құрам

Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды.
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы төменде көрсетілген түрлерден тұрады

11-сурет – Ұйымдастыру құрылымы

Директор

Сату
Бухгалтер - Өндіріс Жабдықтауш
бойынша Еден жуушы
кассир бастығы ы
менеджер

Оператор Қасапшы Көмекшік Жүргізуші

Құрамды басқарудың келтірілген құрылымын жүйелікке жатқызуға болады. Ол директордың кәсіпорын ж ұмысын жедел
басқаруына және жағдайдан хабардар болуына мүмкіндік береді.
Назарларыңызға рахмет

LOGO

Ұқсас жұмыстар
Бизнес жоспар: Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Кондитерлік дүкен
Кеңселік жиһазды жасау цехын құру
Бизнес жоспар құру. Металл есіктер,әйнек торлар өндіру цехын құр
киім өндіріс цехын ашу
Жайдарлы тігін шеберханасы
Балық өндірісі
Биотехнологиялық консервілеу әдістері
Қақталған өнімдер ұзақ жолға шыққанға ыңғайлы, жақсы сақталатын өнім
Пәндер