Сайтқа презентация қосу

Бизнес-жоспар. Ірімшік және сүзбе өндіретін цех ашу

Бизнес-жоспар. Ірімшік және сүзбе өндіретін цех ашу

Тексерген:Есенбекова З.Ж. Орындаған:Тұрсағатова Қ. Тобы:ТК-421.

Қысқаша шолу Цехтің сипаттамасы Тауарлар мен қызметтер Негізгі жабдықтар Маркетинг Жарнамалау Жобан Негізгі шикізат Қосалқы жабдықтар

Резюме Жобаның тұжырымдамасы ірімшік және сүзбе өндірісі кәсіпорынын құруды қарастырады. Кәсіпорын қызметінің мақсаттары ірімшік және сүзбе өндіру және оны сату болып табылады. Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы өнімдерді тұтынушы орташа табысы бар тұрғындар болып табылады. Цех (өндірістік орын-жай), сондай-ақ ірімшік және сүзбе, пастеризацияланған сүт және қаймақ дайындау үшін сүтті қайта өңдеуге қажетті жабдықтар сатып алу жоспарлануда.

Вставка рисунка Вставка рисунка

Кә сіпорында мынадай ө нім тү рлері болады:

- Қалыпқа келтірілген пастеризацияланған сүт (3,2%); - Қаймақ (30%); - Жартылай майлы сүзбе (9%); - Қатты ірімшік.

Біздің сүзбе келесі маңызды белгілермен ерекшеленеді:Ірімшік жә не сү збе цехінің ө ндірісте тек қ ана таза сү тті жә не табиғ и шикізатты пайдалану, жартылай фабрикаттар мен басқ а да қ оспаларды пайдаланбау болып табылады.

Жобаның тиімділігі Cash-flow проекциясы Cash-flow проекциясы нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөлімнен тұрады: операциялық қ ызмет – қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсімі мен шығыстарын құрайтын өзге де қызмет инвестициялық қ ызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі құралдар, материалдық емес активтер) және өзге де инвестицияларды сатып алумен, құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі қ аржылық қ ызмет — компанияның капиталының және қарыз қаражатының мөшері мен құрамында өзгерістерге әкелетін қызмет түрі. Әдетте осындай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тартумен және қайтарумен байланысты болады.

Жобаны іске асыру шығындары

Атауы

Сомас ы, сәуір 10 004

2 016 мамыр 10 004

ИПКС-0101

сү тті

қ айта

20 008

өң деу шағ ын зауыты ИПКС-0116 жұ мсақ жә не қ атты ірімшік ө ндіретін жабдық тар жиынтығ ы 19 773 9 886 9 886

Сү т таситын машина (тат баспайтын болаттан) ГАЗ3309 ГАЗ Бизнес" Барлығ ы 3302 "Газель-

11 945

-

11 945

5 908 66 513

28 770

5 908 37 743

2016 жылғ а арналғ ан инвестициялық шығ ындар

Кредит бойынша төлемдер, теңге Кредит басында жіберілген қабылданған олқылықтарға сәйкес толық көлемінде 2022жылы өтеледі.
Сыйақ ы Игеру 12,0% 48 659 2016 48 659 Капиталданды ру % Есептеу % НБ ө теу 20 664 50 786 3 629 2 116 5 375 8 464 4 359 8 464 3 343 8 464 2 328 8 464 1 312 8 464 317 6 348 Ө телді,% НБ қ алдығ ы 18 537 -0 1 502 48 670 5 375 40 206 4 359 31 741 3 343 23 277 2 328 14 813 1 312 6 348 317 -0 2 127 2 127 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Маркетингтік жоспар


Сүт өнімдерін тұтынуға әсер ететін факторлардың бірі оның бағасы болып табылады. Тұтыну бағасы сатып алушыны оның табысының деңгейіне және бәсекелестік ортаны қалай қабылдауына байланысты қанағаттандыра алады. Әдетте, бәсекеге қабілеттілік бәсекелестер тауарларының бағасынан айырмашылықта болатын тауарды барынша төмен бағамен сату есебінен ұлғайды. Бздің цехтің ірімшік пен сү т ө німдері бағ асының орташа кө рсеткіші кестеде келтірілген

Сусындардың атауы «Голландский» қ атты ірімшігі «Сметанковый» қ атты ірімшігі «Жаксы» қ атты ірімшігі «Плавыч» балқ ытылғ ан ірімшігі «Охотничий» балқ ытылғ ан ірімшігі Қ аймақ Айран Дә нді сү збе Йогурт Био - айран Ряженка Сү збе Қ аймақ Айран Йогурт Тә тті қ ышқ ыл сү т сусындары Йогуртты қ ышқ ыл сү т сусындары

Көлемі

Бағасы

1 000 г. 1 000 г. 1 000 г. 1 000 г. 1 000 г. 500 г. 550 г. 200 г. 450 г. 450 г. 450 г. 200 г. 200 г. 1 000 г. 400 г. 500 г. 290 г.

1 600 тг 1 400 тг 1 200 тг 700 тг 800 тг. 257 тг. 153 тг. 199 тг. 140 тг. 126 тг. 151 тг. 132 тг. 91 тг. 137 тг. 156 тг. 112 тг. 134 тг.

Жобаның қаржылық көрсеткіштері

Жобаның 5 жылына арналған баланстық есеп коэффициенті

Ішкі кірістілік нормасы (IRR)

16% Активтер құ рылымындағ ы негізгі қ аражаттың ү лесі, 5 жылғ а 4 672 0,6

Ағ ымдағ ы таза құ ны (NPV), тең ге. Жобаның (жай), жыл Жобаның ө зін-ө зі ақ тауы ө зін-ө зі ақ тауы

4,1 Міндеттемелерді ө з капиталымен жабу коэффициенті, 5 жылғ а 5,8 2,9

(дисконтталғ ан), жыл

Пайда мен залалдардың есептері

НЕГІЗГІ ЖАБДЫҚ ТАР
Жабдықтардың атауы Тоңазытқыш Кондиционер Ірімшік дәнін  дайындайтын аппарат Миксер  Термос Микротолқынды пеш Пеш Жабдық саны,дана 2 1 6 2 2 1 1 1 жабдық бағасы, тг 50000 20000 2400 1500 9000 5000 20000

Ірімшік және сүзбе өндірісі үшін қажетті жабдықтар тізбесі

№ 1

Атауы Сүтті есепке алу мен сүзу үшін қажетті жабдықтар жиынты ғы ИПКС-0121-6000УФ, есепке алу өндір. 12000 л/с, сүзу дндір. 6000 л

Дана 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20 орталық сорғышы, өндір. 2 куб.м/с ИПКС-053-1000 ваннасы, көлемі 1000 л ИПКС-024-1000(Н) салқындатқыш ваннасы, салқын түрде өндіру 6 кВт, көлемі 1000 л ИПКС-013 (Р-1500Р) пастеризациялау жабдығы жиынтығы, тіркелген, өндіріс. 1500 л/с Ж5-ОСБ кілегей алынатын сеператор, өндіріс. 1000 л/с ИПКС-042 сүт құйғыш аппараты, өндір. сағатына 1400 пакет К-11 ауа компрессоры, қысымы 10 атм, өндір. 160 л/мин шы ғарады ИПКС-072-200(Н) ұзақ пастеризациялау ваннасы, көлемі 200 л, жылытылады және автоматты блокпен басқарылады ИПКС-011(Н) ұзақ пастеризациялау ваннасы, көлемі 100 л ИПКС-025-02 тығыздау тележкасы, көлемі 240 л, механикалы сымды ИПКС-122УС қалыптау-орау қондырғысы, өндір. сағатына 600 стакан Электронды Штрих-шағын таразысы, 6-1,2, 6 кг дейін ИПКС-075-1,2(Н) жұмыс үстелі, размері 1200x600x850 мм электрмен

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ЖАРНАМАЛАУ
Жарнамала Жарнамала у түрі у бағасы, тг Жарнама саны Айына у бағасы,тг Жылына дар саны 1 ай жарнамала жарияланым

Телевиден ие арқылы
Журнал  (газет)  арқылы Радио  арқылы Транспортта рда  жарнамалау

1000

5000

250

2500

3 ай

1200

3 ай

1000

5000

6 ай

Жылдық жарнамалауға 162000 тг жұмсау жоспарлануда

Ірімшік және сүзбе өндірітін цехтің SWOT анализ

Жобаның залалсыздығ ын талдау, тг
ПКезең Қ ызметтерді сатудан тү сетін кіріс Баланстық пайда Қ ызметтердің толық ө зіндік құ ны Тұ рақ ты шығ ындар Ауыспалы шығ ындар Шекті кіріс сомасы Пайдадағ ы шекті тү сімнің ү лесі Залалсыздық шегі Кә сіпорынның қ аржылық тұ рақ тылық қ оры (%) Залалсыздық 147% 92% 79% 77% 75% 72% 70% 2016 25 443 -6 025 31 469 18 825 12 644 12 799 0,503 37 421 -47% 2017 79 147 3 098 76 049 35 761 40 289 38 859 0,491 72 837 8% 2018 89 236 8 975 80 261 34 739 45 522 43 714 0,490 70 915 21% 2019 89 236 9 997 79 239 33 717 45 522 43 714 0,490 68 829 23% 2020 89 236 11 018 78 217 32 696 45 522 43 714 0,490 66 743 25% 2021 89 236 12 040 77 196 31 674 45 522 43 714 0,490 64 658 28% 2022 89 236 13 040 76 195 30 673 45 522 43 714 0,490 62 615 30%

Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, тг
№ Лауазымы Саны Жалақ ы Есептеуге ЕТҚ

Әкімшілік-басқару құрамы 1

Директор Бухгалтер Барлығы Өндірістік құрам

1 1 2

130 70 200

130 70 200

143 77 220

1 2

Өндіріс меңгерушісі Операторлар Барлығы Қызмет көрсету құрамы

1 8 9

90 60 150

90 480 570

99 528 626

1 2 3

Жүргізуші Жұмысшылар Еден жуушы Барлығы Қосалқы құрам

4 2 1 7

70 55 45 170

280 110 45 435

308 121 49 478

1 2

Күзетші Шаруашылық меңгерушісі Барлығы

3 1 4

40 60 100

120 60 180

132 66 198

Назарларың ызғ а рахмет!


Пән: Бизнесті бағалауПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь