Электронды құжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау туралы ақпарат
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Электронды қызмет
түрлері.Электронды құжат
айналымы.Электронды оқулықтар
дайындау.
Орындаған: Таңат Н.Н.
Тексерген: Кайсанов С.Б.
Топ: ВС -
503

.Семей 2015
«Электронды үкімет» порталының веб-порталында электронды
қызмет көрсететін жаңа электронды қызмет түрлері талқыланды.
ХҚКО-мен аталған электронды мемлекеттік қызмет түрлерін,
сонымен қатар олардың тиімділігі: бюджет шығындарының елеулі
түрде қысқаруы, мемлекеттік қызмет көрсетудің стандарттық және
ескі түрін көрсету барысында мемлекеттік қызметшілерді қамту,
анықтамалар санының қысқаруы, тіркелген және рұқсат етілген
құжаттарды көрсету қажеттілігі, халыққа ақпараттық көмек
көрсетуді жақсарту мен мемлекеттік қызмет өкілдеріне өтініш
білдірген азаматтардың жеке уақытын үнемдеу сұрақтарына кеңінен
тоқталды.
Интернеттегі қарым-қатынасты бірқатар маңызды
ерекшеліктер бөледі: 1) қатынас жазбаша түрде ғана
жүзеге асады, ол бұл кезегінде қатынастың жазбаша
түрі жақындатылады; 2) коммуниканттар арасындағы
тікелей байланыс пен қатынасқа қатысушылар туралы
нақты ақпараттар жоқ болады.
Электрондық қарым-қатынас – хабарламаны машина оқығыш
формаға айналдыратын электронды-есептегіш техника мен қазіргі
байланыс құралдарын пайдалануды анықтайды. Бірақ коммуникант пен
реципиент үшін бұл хабарламалар жазбаша, визуальді немесе аудиальді
хабарлама түрінде қызмет етеді. Бұл жағдайда хабарлама жазбасын құжат
ретінде рәсімдеп, яғни компьютер жадында өзгермейтін түрде немесе
бөлек машинаоқығыш жинақтауда сақтауға болады.
Электронды қатынас негіздерін білу бүкіл әлемдегі қолданушыларға
көптеген жаңа мүмкіндіктер ашып берді: электронды оқу құралы
көмегімен өзінше білім алу мүмкіндігі, электрондық кітапхана мен
баспасөз, электрондық газет-журналдар арқылы кез келген өзекті және
қажетті ақпаратты алу мүмкіндігі, электрондық үкімет жүйесінің көмегі
арқылы үкіметпен келіссөз жүргізу және т.б.
Электронды жадыда ақпаратты өңдеуге арналған коммуникант – адамды
электрондық құжат, электрондық баспа немесе қолданбалы бағдарлама ретінде
енгізгендері екені бәрімізге түсінікті. Ауызша хабарлама немесе кітап м ұқабасы
түріндегі құжат та, дәстүрлі жазбаша құжат ретінде компьютер арқылы
коммуникант адамнан реципиент адамға ақпарат береді. Компьютер –
ақпаратты жазуға, сақтауға, іздеуге арналған техникалық құрылғы ғана.
Әрине, компьютерлендіру, құжаттарды жазу, құру, сақтау әдістерін, олардың
материалдық формасын, қолдану мүмкіндіктерін өзгертеді. Электронды қарым-
қатынас жазбаша немесе ауызшадан негізі ерекшеленеді деп айту ға бола ма?
Құжатты сақтау кезінде ақпараттың сақталу және таралу түрлері өзгереді;
қағаз сақтағыштың орнына электронды сақтау бағдарламасы пайдаланылады,
бірақ жазбаша түрі де жоғалмайды; электронды құжаттар керек уақытында
оңай материалданады.
1. Осы Электрондық құжат айналымы ережесі (бұдан әрі — Ереже) «Электронды қ
құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасыны ң
2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының 4-бабының 2) тармақшасына және 2-бабының
5-тармағына сәйкес әзірленді.
Ереже жеке немесе заңды тұлғалардың, мемлекеттік органдарды ң немесе
лауазымды адамдардың, электрондық құжат айналымы тәртібін ай қындайды.
Ереженің қолданысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын
құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттарға таралмайды.
Заңды тұлғалар, мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар үшін
электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық (құпия) кілттерін жасау жөніндегі
жұмыстар (қалыптастыру, тіркеу, беру, сақтау, жою тәртібі) және мемлекеттік
құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттар мен
электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық (құпия) кілттерінің құпиялылық
режимі мен сақталуын қамтамасыз етудің тәртібі мемлекеттік құпияларды қорғау
саласындағы нормативтік құқықтық актілермен айқындалады.
«Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар таратылуы шектелген электронды қ
құжаттармен мемлекеттік органдардың жұмыс істеу тәртібі «Қазақстан
Республикасында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі кейбір
шаралар туралы» 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 Қазақстан Республикасы
Үкіметінің және «Мемлекеттік органдардың қызметтік ақпаратпен жұмыс жасау
ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 51 қпү қаулыларымен
айқындалады.
2. Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) ақпаратты криптографиялық қорғау құралы - кілттерді криптографиялық түрлендіру алгоритмдерін, к өбейтуді, қалыптастыруды, б өлуді ж әне бас қаруды
іске асыратын құрал;
2) кілтті жеткізгіш - электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық (құпия) кілтін қамтитын а қпаратты жеткізгіш;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын куәландырушы орталық (б ұдан әрі - МО КО) - Қаза қстан Республикасы мемлекеттік органдарыны ң
электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесіне қатысушыларына қызмет көрсететін куәландырушы орталы қ;
4) Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы - «электрондық үкіметтің», мемлекеттік және мемлекеттік емес а қпаратты қ жүйелерді ң
қатысушыларына қызмет көрсететін куәландырушы орталық;
5) құжаттың электрондық көшірмесі - өтініш берушінің немесе аталған құжатты куәландыруға өкілеттіктері бар адамны ң не мемлекеттік қызмет к өрсетуді
алушының өзі жеке қатысқан кезде берген жазбаша келісімі негізінде халыққа қызмет көрсету орталы ғыны ң у әкілетті қызметкерінің электронды қ цифрлы қ
қолтаңбасымен куәландырылған, түпнұсқа құжаттың түрін және ондағы ақпаратты (деректерді) электрондық цифрлық нысанда толы ғымен көрсететін
құжат;
6) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.10.31 № 1380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен;
7) мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі (б ұдан әрі - ЭҚАБЖ) - Қаза қстан Республикасыны ң мемлекеттік
органдары мен тиісті мемлекеттік органның лауазымды тұлғалары арасында ғы электронды қ құжат алмасу ға арнал ған электронды қ құжат айналымы жүйесі;
8) нормативтік-анықтамалық ақпарат - нормативтік құжаттарға негізделген және құжаттың әртүрлі сипаттарын анықтау үшін пайдаланылатын ақпарат
(жіктеуіштер, анықтамалықтар, тізбелер және басқалары);
9) ЭҚАБЖ орталығы - электрондық құжат айналымы жүйесіне қатысушыларды тіркеуді, нормативтік-аны қтамалы қ а қпаратты үйлестіруді және
электрондық құжат айналымы жүйесіне қатысушылар арасында ғы электрондық құжаттар алмасуды қамтамасыз ететін Э ҚАБЖ ішкі ж үйесі;
10) электрондық құжат - өзіндегі ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолта ңба арқылы ку әландырыл ған
құжат;
11) электрондық құжат айналымы жүйесі - оған қатысушылар арасындағы қатынастар «Электронды қ құжат және электронды қ цифрлы қ қолта ңба
туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқы қты қ актілерімен
реттелетін электрондық құжаттар алмасу жүйесі;
12) электрондық құжат айналымы жүйесіне қатысушы - электрондық құжаттарды жинау, өңдеу, са қтау, беру, іздестіру және тарату процестеріне қатысатын
жеке немесе заңды тұлға, мемлекеттік орган немесе лауазымды адам;
13) электрондық ақпараттық ресурстар - ақпараттық жүйелерде қамтылатын, электронды қ түрде сақталатын а қпарат (а қпаратты қ дерек қор);
14) электрондық құжаттың қағаздағы көшірмесі - ақпаратты (деректемелердің мәліметтерін) электронды қ түпнұс қадан толы қ шы ғару ар қылы алын ған,
электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған, электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық (құпия) кілтін пайдалана отырып құрыл ған, түпн ұс қа
электрондық құжатты толық бейнелейтін ақпараты бар және барлық деректемелері мен оларды ң бір б өлігі осы құжатты растау ға өкілеттігі бар адам раста ған
қағаз жеткізгіштегі құжат;
15) электрондық құжаттың түпнұсқасы - электрондық цифрлық қолтаңбаның, жабық (құпия) кілті пайдаланыла отырып құрыл ған электронды қ
цифрлық қолтаңбамен куәландырылған (қол қойылған), бастапқыда электрондық құжат форматында қалыптастырыл ған және қа ғазда ғы шы ғыс
түпнұсқасы жоқ құжат;
16) электрондық құжаттың форматы - оның негізінде электрондық, құжат қалыптасқан электрондық хабарламаны ң мазмұнды б өлігіні ң құрылымы;
17) электрондық тіркеу бақылау карточкасы - электрондық құжат деректемелерін тіркейтін, белгіленген нысан бойынша құжат туралы есептік деректер бар
электрондық құжат;
18) электрондық, цифрлық қолтаңба құралдары - электрондық цифрлық қолтаңбаны жасау және оның түпнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын
бағдарламалық және техникалық құралдардың жиынтығы;
19) тіркеу куәлігінің иесі - өз атына тіркеу куәлігі берілген, тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін жабы қ кілтті за ңды түрде иеленетін жеке
немесе заңды тұлға;
20) электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді қорғау - а қпаратты алу, көшірмесін тарату, түсіру (және/немесе түрлендіру), жою немесе
оқшаулау жөніндегі заңсыз әрекеттерді қоса алғанда, электрондық ақпараттық ресурстарды, а қпараттық жүйелерді сақтау ға, оларға за ңсыз енуді ң
қолжетімділігін (оның ішінде ақпаратқа заңсыз енуді) болдырмауға ба ғытталған іс-шаралардың құқықтық, ұйымдық және техникалық кешені.
3. Жеке, заңды тұлғалардың электрондық ЭҚАБЖ-де «электрондық үкімет» веб-
порталын пайдалана отырып жөнелтілген өтініштерін қабылдау ж әне өңдеу
«электрондық үкіметтің» веб-порталы, ЭҚАБЖ, МО КО және Қазақстан
Республикасының ұлттық куәландырушы орталығының өзара іс-қимылы ар қылы
жүзеге асырылады.
3-1. Құжаттың электрондық көшірмесін жасаған кезде Қазақстан
Республикасының заңнамасында айқындалған тиісті т үпнұсқа қа ғаз құжат
деректемелерінің деректерін қамтитын ақпарат толы қ қалпына келтіріледі.
Ескерту. Ереже 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметіні ң 2012.10.31 №
1380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданыс қа енгізіледі)
Қаулысымен.
4. ЭҚАБЖ-ны басқа ақпараттық, ақпараттық-коммуникациялық жүйелермен
және электрондық құжат айналымы жүйелерімен түйіндестіру тәртібін Э ҚАБЖ-
мен ықпалдастыру жөніндегі талаптарға және ақпаратты қ қауіпсіздікті
қамтамасыз ету бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына с әйкес
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (электрондық ақпаратты қ ресурстарды
қорғау) жөніндегі талаптарды орындай отырып, электрондық цифрлы қ қолта ңба
қалыптастыру тәртібіне сәйкес ақпараттандыру саласында ғы у әкілетті орган
айқындайды.
5. Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарымен ЭҚАБЖ-нің өзара іс-
қимыл тәртібін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісім
бойынша ақпараттандыру саласындағы у әкілетті орган ай қындайды.
Мемлекеттік органдардағы электрондық құжат айналымының т әртібі . Мемлекеттік органдарда электрондық құжат айналымын ұйымдастыру үшін мынадай функциялардың орындалуын қамтамасыз ететін Э ҚАБЖ
пайдаланылады:
1) пайдаланушылардың қол жеткізуін авторландыру және қол жеткізу құқықтарын шектеу;
2) электрондық құжатты қалыптастыру (құру);
3) электрондық құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасын қалыптастыру және тексеру;
4) электрондық құжаттардың есебін жүргізу (кіріс және шығыс электрондық құжаттарды тіркеу);
5) электрондық құжаттармен ұжымдық жұмыс;
6) электрондық құжаттардың (оның ішінде Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігіні ң, Қаза қстан Республикасы Премьер-Министрі Ке ңсесіні ң тапсырмалары) орындалуын ба қылау;
7) электрондық құжатты іздестіру;
8) мемлекеттік орган шегінде және мемлекеттік органдардың арасында электронды қ құжаттарды жіберу ж әне алуын растау;
9) мұрағаттарды және құжаттамаларды басқарудың уәкілетті органы белгілеген мерзімде электрондық құжаттарды са қтау;
10) электрондық құжатты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік м ұра ғаттар ға оларды кейіннен мемлекеттік са қтау ға тапсыра отырып, уа қытша са қтау үшін мемлекеттік органны ң
электрондық құжаттар мұрағатына тапсыру;
11) электрондық құжаттарды, электрондық цифрлық қолтаңбаның жойылған жабық (құпия) кілттері мен Э ҚАБЖ электронды қ дерек қорын кепілдендірілген жою.
7. ЭҚАБЖ 60 Мб аспайтын көлемімен электрондық құжаттарды жеткізуді қамтамасыз етеді, оның қосымша салымының саны 6 файлдан аспайды.
8. Электрондық құжат екі бөліктен тұрады: мазмұнды және деректемелік.
Электрондық құжаттың мазмұнды бөлігі мынадай форматтардағы бір немесе бірнеше файлдардан т ұрады:
1) PDF, TIFF, JPEG - графикалық формат;
2) RTF, DOC, DOCX - мәтіндік формат;
3) XLS, XLSX - кестелік формат;
4) PPT - таныстырулар;
5) RAR, ZIP - мұрағатталған формат.
Қазақстан Республикасы Президенті актілері жобаларының мазмұнды бөлігі ЭҚАБЖ-де тек DOC, PDF форматында ғана қалыптастырылады.
Электрондық құжаттың мазмұнды бөлігі мынадай деректемелерді қамтиды:
6) жөнелтуші ұйымның ресми атауы;
7) ұйым туралы анықтамалық деректер (заңды мекенжайы, телефоны, факсы, ұйымның электронды қ мекенжайы (бол ған жа ғдайда);
8) құжат түрінің атауы;
9) кіріс құжаттың тіркеу нөміріне және күніне сілтеме;
10) құжатты жасау және басып шығару орны;
11) адресат;
12) құжатты бекіту грифі (болған жағдайда);
13) мәтінге тақырып (болған жағдайда);
14) құжаттың мәтіні;
15) қосымшасының бар болуы туралы белгі (болған жағдайда);
16) орындаушы туралы белгі (орындаушының тегі және телефоны);
17) электрондық цифрлық қолтаңба.
Электрондық құжаттың деректемелік бөлігі мынадай деректемелер пайдаланылатын электронды қ тіркеу ба қылау карточкасын жасау ар қылы қалыптастырылады:
18) құжат түрінің атауы;
19) құжаттың күні;
20) құжаттың тіркеу нөмірі;
21) істер номенклатурасының индексі;
22) бағдарламалық қамтамасыз етудің атауы мен нұсқасы, оның көмегі арқылы құжат жасалады;
23) электрондық цифрлық қолтаңба;
24) мәселенің сипаты;
25) тақырыбы (қысқаша мазмұны);
26) негізгі құжат пен қосымшаларының парақтар саны;
27) мемлекеттік органның-адресаттың атауы;
28) адресат лауазымының атауы (болған жағдайда);
29) адресаттың тегі (болған жағдайда);
30) орындаушының тегі;
31) орындаушының телефон нөмірі;
32) бақылау туралы белгі;
33) құжаттың орындалуы және оны іске жіберу туралы белгі;
34) құжаттың тіркеу нөміріне және күніне сілтеме;
35) қағаздағы құжат түпнұсқасының, электрондық құжаттың қағаз көшірмесінің болуы немесе болмауы туралы белгі.
Электрондық оқулықтар ғылыми негізде дайындалған педагогикалық ақпараттық өнім. Электронды қ о қулы қ дайындауды ң
концептуальдық негізі модульдық оқытудың педагогикалық теориясы болып табылады. Сонымен қатар электрондық оқулық дайындауды ң
педагогикалық
принциптер жүйесі оқытудың дидактикалық жүйесіне сәйкес келеді. Яғни, процесінің автоматтандырылған формасы іспетті. "Электронды қ практикум" берілген.
Оқушы оқулықгы қажет етпей-ақ информатика негіздерінен кез-келген мәліметті тауып алып, оқып-ақ үйренуіне болады. Лабораториялық, практикалы қ
жұмыстар компьютер көмегімен тез, жылдам түсіндіріледі. Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтарымен қамтамасыз етілген.
Қазіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін электронды оқулықтар жасаумен шүғылданып келеді. Электронды оқулық оқушы үшін дайын
материал. Оқушылар үшін электрондық оқулық- мектепте оқыған жылдардың барлығында да өздері толықгырып отыра алатын және нәтижелік эмтиханға
дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы болып келеді. Электронды оқулықтармен жұмыс істеу әрбір о қушыны ң өз м үмкіндігін есепке ала отырып, о қып
үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады.

Мүғалім үшін электронды оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалы қ тәжірибесіндегі
материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады.

* Электрондық оқулықтарды дайындаудың бір жүйеге келтірілген зандылығы болуы керек. Осыған байланысты

электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай дидактикалық шарттарды ескеру керек секілді.

- белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электрондық оқулықгың сол пәннің типтік бағдарламасына сөйкес болуын;

- электрондық оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға қатысты лекция конспектісін қамтитын негізгі; зертқаналық және практикалық
тапсырмаларды орындауға арналған қосымша; материалға қатысты анықгама, библиографиядан түратын көмекші; аралық және қорытынды ба қылау
сұрақгарынан түратын тест; материалды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін камтуын;

- электрондық оқулықгың кәдімгі оқулықтар мазмұнын қайталамауын яғни, берілетін тақырыпісд қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек;

- белгілі бір тақырыпқа катысты материал 2-3 экрандық беттен артық болмауы тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экранды қ бетті қамтитын болса онда экранда
пайда болатын он жақ тік төменгі көлденеңінен жылжыту сызықгарын электрондық оқулықгы пайдаланушының көп пайдалануына тура келеді [6]. Мұны ң өзі
пайдаланушының материалға қатысты ойын бөледі және мәтінді жоғары-төмен оңға -солға жылжыта беру пайдаланушының шыдамдылығына да әсер етеді.

- бір қатардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс. Себебі материалды баспаға шығару кажет болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетіндей болуы керек.

* оқулықты шектен тыс иллюстрациялық анимациялық тұрғыдан көркемдеу пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін, бірақ кейбір пәндерге атап айтқанда
физика, химия, биология секілді пәндерге қатысты процестерді анимациялап көрсету, тіпті кинофильмдер мен диафильмдер үзінділерін MPEG, AVI типті файлдар
ретінде сақгап, оларды гипермәтінді формат арқылы электрондық оқулықа кірістіру оқулықгы ң көркемдік әдістемелік деңгейін арттырады /6/.
*
Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері
Қазіргі кезде білім беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарыны ң бірі - о қу
процесін электронды оқулық немесе оқытудың компьютерлік құралдарын (ОК Қ)
жасау және пайдалану. Оқу процессінде компьютерлік о қулы қтар, есептер
жинақгары, энциклопедиялар, тестілеу мен ба қылау, аны қтамалы қ ж үйелер ж әне
басқа да ОКҚ-лар кеңінен қолданыс табуда. ОКҚ-ны білім берудің а қпаратты қ
технологияларының негізгі бір түрі ретінде қарастыру ға болады. Жалпы білім
берудің ақпаратгық технологиялары дәстүрлі оқыту әдістері мен т әсілдерінде
кейбір педагогикалық мәселелерді шешудің жаңа құралдары ретінде пайданылады .
Ақпараттық технологиялардың білім беру жүйесінде белсенді пайдаланылуы оны ң
нақты педагогикалық есептерді шешуге арналған құралы қызметін ат қаруымен
қатар, дидактика мен әдістеменің дамуына әсер етіп, о қыту мен білім беруді ң жа ңа
әдіс-тәсілдерін, формаларын құруға алып келеді. Мысалы, Internet
технологияларының кеңінен таралуы қашықтықтан оқыту әдісінің жедел дамуына
мүмкіндік туғызуда. Мультимедиялық технологияның, компьютерлік графика мен
машықтану жүйелерінің дамуы, кәсіби ортадағы іс-әрекетті бейнелейтін виртуал
жағдайға "ену" жолымен оқыту әдістемесінің кұрылуына т үрткі болды. Ал,
компьютерлік желілік машықтандырушы класстарды ң пайда болуы, іскерлік ойындар
мен сайыстар түрінде көп рольді машықтандыру әдістеменің дамуына ы қпал
жасады (кәсиби сайыстар мен іскерлік ойындар б ұрынан бері к әсіби дайынды қ пен
іскерлікті арттыру барысында қолданылып келген. Ал а қпаратты қ технология
оларды жаңа деңгейде ұйымдастыру мен өткізуге мүмкіндік ту ғызуда).
Сонымен ОКҚ-ның дидактика мен әдістеменің жа ңа қырынан дамуына ы қпал ететіні с өзсіз. Я ғни,
ОКҚ-ны оқу процессінде пайдалану негізінде

• окытудың сапасы артады;

• оқыту жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге кететін шы ғындар азаяды;

• оқытушылардың оқыту барысында сабақ түсіндіру, ба қылау алу, тапсырманы ң орындалуын
қадағалау, бағалау, білім мен іскерлікті игеру де ңгейлерін аны қтау сия қты бас қару ж ұмыстарыны ң
шығармашылық іс-әрекетке (ғылыми-ізденіс және әдістемелік м әселелерді шешу, о қу- әдістемелік
құралдарды дайындау т.с.с.) көшуіне алып келеді;

• оқытудың мазмұны мен құрылымдарының өзгерістеріне қарай о қу процесін о қу- әдістемелік
құралдармен қамтамасыздандыруды жеделдетеді.

Осы айтылгандардан қазіргі уақытта білім беру ж үйесінде д әст үрлі құралдар ға қарага ңца ОК Қ
қоддану кажеттігі артып келе жатқандығын к өруге болады. Сондай-а қ, ОК Қ-ны д әст үрлі о қу-
әдістемелік кұралдармен үйлестіре қолдануды ң тиімділігін практика к өрсетіп отыр. Дегенмен, ОК Қ
компьютерсіз оқыту құралдарын толығымен алмастыра алмайды. Шынды ғында ОК Қ д әст үрлі
құралдардың тиімді тұстарын ала отырып, о қытуды ң жа ңа сапалы қ де ңгейіне алып келеді.

include

main( )/'жай программа*/

int num;

num = 1;
ра х м е т
ың ы зға
аза рл а р

Ұқсас жұмыстар
Электронды қызмет түрлері,ЭҚ айналымы, Электронды оқулықтар дайындау
Электронды қызмет түрлері Электронды құжат айналымы Электронды оқулықтар дайындау жайлы
Электронды қызмет түрлері. Электронды Кұжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау туралы ақпарат
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау."
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы
Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы туралы
Зиялы педагогтар еңбектері
Құжаттарды тарихи дерек көзі ретінде қарастырудан бастап
Күніне 150 хат немесе жұмысқа уақыт табу жолы
Автоматтандырылған ақпараттық
Пәндер